Правила за работата на управителния съвет към управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. Раздел I общи положенияДата25.07.2016
Размер70.28 Kb.
#5480
ТипПравила
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОД.

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящите правила се урежда реда за работа на управителния съвет към управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. , наричана накратко “Програмата”.

(2) Управителният съвет към управляващия орган, наричан по-долу “Управителния съвет”, осъществява стратегическото управление и наблюдение на изпълнението на Програмата, съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1698/2005 г. за подпомагане развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, т. 11. „Компетентни и отговорни органи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год. и т. 10 от Решението по т. 30 от Протокол № 8 от заседание на Министерския съвет на 1 март 2007 г., изм. и доп. с Решението по т. 7 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 6 март 2008 г. и Решението по т. 14 от Протокол № 34 от заседанието на Министерския съвет на 4 септември 2008 г.


Раздел II
Състав и дейност на управителния съвет
Чл. 2. (1) Управителният съвет е колективен орган, състоящ се от 17 члена, включително председател и заместник-председател. Членовете на управителния съвет се определят със заповед от Министъра на земеделието и храните.

(2) Председател на управителния съвет е министърът на земеделието и храните в качеството му на ръководител на управляващия орган.

(3) Заместник-председател на управителния съвет е заместник-министърът на земеделието и храните, на когото министърът е възложил да го подпомага при осъществяване на политическата програма на Министерството на земеделието и храните в областта на развитието на земеделието и селските райони, наблюдението и контрола на средствата за финансиране на регистрираните земеделски производители. Заместник–председателят изпълнява функциите на председател на управителния съвет при неговото отсъствие.

(4) В случай на отсъствие и на двамата, заседанието се ръководи от директора на дирекция „Развитие на селските райони” в качеството му на ръководител на дирекцията, определена за управляващ орган на Програмата, съгласно т. 4 от Решението по т. 30 от Протокол № 8 от заседанието на Министерския съвет на 1 март 2007 г., изменено и допълнено с Решение по т. 7 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 6 март 2008 г. и Решението по т. 14 от Протокол № 34 от заседанието на Министерския съвет на 4 септември 2008 г.

(5) В случай на отсъствие на титуляра, в заседанието на управителния съвет участва писмено определен от него за конкретното заседание заместник.

Чл. 3. Управителният съвет осъществява следните дейности:

1. одобрява списъка на юридическите лица и организациите, чиито членове се канят за участие в състава на експертните комисии за осигуряване на прозрачност на централно и регионално ниво, които се създават към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за разглеждане на постъпилите заявления за подпомагане;

2. взима решение, с което определя започване изпълнението на Програмата;

3. обсъжда критериите за избор на проекти по мерките от Програмата и ги предлага за одобрение от Комитета за наблюдение на Програмата;

4. обсъжда Комуникационния план на Програмата и го предлага за разглеждане от Комитета за наблюдение на Програмата;

5. извършва наблюдение на изпълнението на дейностите по информираност и публичност на Програмата

6. наблюдава изграждането и функционирането на информационната системата за наблюдение и оценка на Програмата;

7. периодично разглежда напредъка в постигане на специфичните цели на Програмата на базата на документите, предоставени от управляващия орган и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна Агенция;

8. разглежда резултатите от изпълнението на Програмата, особено по отношение на постигане на целите по приоритетните оси, както и от текущите оценки и ги предлага за разглеждане от Комитета за наблюдение на Програмата;

9. разглежда годишния и заключителния доклади за напредъка в изпълнението на Програмата и ги предлага за одобряване от Комитета за наблюдение на Програмата преди изпращането им на Европейската комисия;

10. обсъжда промени в Програмата, предложени от Управляващия орган, и ги предлага за одобряване от Комитета за наблюдение на Програмата;

11. разглежда и взима становище по постъпили в Министерството на земеделието и храните сигнали, свързани с работата на управляващия орган и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;

12. обсъжда други въпроси, по предложение на председателя на управителния съвет.

Чл. 4. Председателят на управителния съвет:

1. организира и ръководи дейността на управителния съвет в съответствие с правилата за работата му;

2. одобрява предложения от секретариата дневен ред и насрочва заседанията на управителния съвет;

3. представлява управителния съвет пред трети лица, органи и организации.


Чл. 5. (1) Управляващият орган на Програмата и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция предоставят всяка необходима информация във връзка с осъществяваната дейност от управителния съвет.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на управителния съвет в писмен вид в изискваните срокове.

Чл. 6. (1) За участие в присъствените заседания на управителния съвет се канят представители на политическия кабинет на министъра на земеделието и храните.

(2). За предоставяне на допълнителна информация и за участие в дискусии, в заседанията на управителния съвет се канят представители на Разплащателната агенция.

(3) Председателят може да покани и лица, които не са членове на управителния съвет, за участие в заседанието му по специфичен въпрос, предвиден за разглеждане в дневния ред.


Раздел IІІ
Секретариат
Чл. 7. (1) Функциите по организацията на заседанията, координацията и техническата работа, свързани с дейността на управителния съвет, се извършват от секретариата - отдел „Прилагане, координация и наблюдение” в дирекция „Развитие на селските райони”.

(2) Секретариатът:

1. технически подготвя и организира заседанията;

2. отговаря за изготвянето, съгласуването и предоставянето на членовете на всички материали, необходими за дейността на управителния съвет в съответствие с чл. 3;

3. изготвя протоколите от заседанията на управителния съвет;

4. координира изпълнението на решенията и необходимия обмен на информацията между страните;

5. подпомага председателя в неговата работа;

6. води архив и съхранява документите, свързани с работата на управителния съвет;

7. изпълнява и други задачи, възложени от председателя.

(3) Цялата кореспонденция, свързана с работата на управителния съвет, се адресира до председателя чрез ръководителя на секретариата.
Раздел IV
Заседания и взимане на решения
Чл. 8. (1) Управителният съвет заседава най-малко четири пъти годишно.

(2) Дневният ред и материалите, които ще се обсъждат, се изпращат на членовете на управителния съвет най-малко 5 работни дни преди заседанието.

(3) Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълнение в дневния ред най-късно 3 работни дни преди заседанието.

(4) Всяко заседание започва с гласуване на предложения дневен ред.

Чл. 9. (1) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете му.

(2) Решенията се взимат с единодушие.

(3) Гласуването е явно.

(4) В случаите, в които въпреки положените усилия за изясняване на спорния въпрос е невъзможно постигане на единодушие, председателят взема решение:

а) въпросът да бъде разгледан отново на следващото заседание, или

б) вземането на решение да се осъществи чрез гласуване с обикновено мнозинство.

Чл. 10. (1) При необходимост, в извънреден случай (дейности от чл. 3 т. 3, 11, 12) и след преценка от председателя на управителния съвет, могат да бъдат насрочвани и извънредни заседания, които да бъдат свиквани в рамките на следващия ден. В тези случаи секретариата не се задължава да изпраща на членовете на управителния съвет предварително материалите за заседанието.

(2) Информация за датата, часа и мястото на провеждането на извънредното заседание се съобщава на членовете писмено, по електронната поща или по телефона.

Чл. 11. (1) По изключение, при наличието на извънредни обстоятелства и по предложение от председателя, е възможно управителният съвет да приеме решенията си и неприсъствено.

(2) При неприсъствено заседание материалите се предоставят от Секретариата за становище на всички членове по електронна поща. Ако в посочения срок не постъпят възражения и/или коментари, решението се счита за прието.

(3) Всички постъпили в срок становища и коментари се отразяват в Протокол.

(4) Председателят уведомява на следващото заседание членовете за проведената по предходната алинея процедура.


Раздел V
Протокол

Чл. 12. Секретариата на УС отговаря за изготвяне на протоколите и съхраняването им заедно с всички материали от заседанията.

Чл.13. Протоколите от присъствените заседания на Управителния съвет се съгласуват от всички присъствали членове на УС и се утвърждават от Председателя, а от неприсъствените заседания се утвърждават от Председателя на УС.

Чл.14. Протоколите се изготвят в два идентични екземпляра, съдържащи всички приложения – един за Дирекция „Административно обслужване и информационно-комуникационни технологии» и един за Секретариата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези правила са приети на заседание на управителния съвет на 10.11.2008 год. в изпълнение на т. VІІІ от заповед № РД 09-594 от 26.09.2008 год. на министъра на земеделието и храните.

§ 2. Правилата могат да бъдат изменяни по реда на тяхното приемане.
Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница