Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положенияДата21.07.2016
Размер93.81 Kb.
#51
ТипПравила
ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ, СТОПАНИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" -

БЛАГОЕВГРАД
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите правила се приемат на основание чл.9 ал.4 от Правилника за организация и управление на Бюджетна дейност "Спортни

имоти".

(2) Правилата уреждат режима на стопанисване и управление на стадион "Христо Ботев" и реда по който същия се предоставя за ползване.Чл. 2. Правилата се прилагат в случаите, когато стадион "Христо Ботев" е предоставен за стопанисване и управление на БД "Спортни имоти".

Глава втора

ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНАТА, ОХРАНА И ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. З. БД "Спортни имоти" поддържа хигиената в стадион "Христо Ботев".

Чл. 4. (1) Охраната на стадион "Христо Ботев" се осъществява от БД "Спортни имоти" във времето, когато не се провеждат спортни мероприятия, организирани от спортни клубове.

(2) За провеждане на спортни мероприятия ползвателите за длъжни да вземат всички необходими мерки за гарантиране на реда и сигурността съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

Чл. 5. Вътрешния ред в стадион "Христо Ботев" се определя от Управителя с нарочни заповеди, поставени на видно място.

Чл. 6. Достъпът до обектите със спортно предназначение и тяхното ползване се организира и контролира от Управителя. За целта той издава нарочни заповеди, с които определя и допълнителни изисквания относно ползването.

Чл. 7. Ползватели на спортната база са длъжни да спазват всички норми, свързани с противопожарна безопасност, поддържане на хигиената и вътрешния ред, както и да полагат грижата на добър стопанин.

Чл. 8. Всички ползватели са длъжни да определят персонален отговорник, който да кореспондира със съответните длъжностни лица от БД "Спортни имоти".

Чл. 9. При системно нарушаване на задълженията си по настоящата Наредба, ползвателите могат да бъдат санкционирани от Управителя на БД "Спортни имоти" с отнемане на частично или изцяло на определеното им време.

Чл. 10. Не се допускат до съоръженията на стадион “Христо Ботев” организации и спортни клубове, които имат задължения към БД “Спортни имоти” – Благоевград.

Чл. 11. Ежемесечно или при необходимост се провеждат срещи на Управителя с представители на спортните клубове, свързани с ползването на базата със спортно предназначение, както и с благоустрояването й.
Глава трета
ПОЛЗВАНЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ"

Чл. 12. Стадион "Христо Ботев" се ползва от спортни клубове, национални гарнитури и национални спортни организации, които организират и провеждат състезания /футболни срещи/, включени в Републиканския спортен календар /А, Б и В групи, зонални, регионални и др./ за мъже и жени.

Чл. 13. Спортни клубове, национални гарнитури и организации, които организират и провеждат състезания /футболни срещи/, включени в Републиканския спортен календар /А, Б и В групи/ за подрастващи могат да ползват стадион "Христо Ботев" само за полуфинални и финални срещи от държавните първенства.

Чл. 14. Стадион "Христо Ботев" може да се ползва за тренировъчна дейност само за една тренировка, предхождаща домакинска футболната среща.

Чл. 15. Ползването на стадион "Христо Ботев" се осъществява въз основа на работни часови графици, изготвени от Управителя на БД "Спортни имоти", съгласувано с представители на спортните клубове -ползватели.

Чл. 16. Графици се изготвят за всеки полусезон. Същите се поставят на видно място в рамките на обект.

Чл. 17. Управителят изготвя проект за график въз основа на предоставени му от клубовете предложения относно спортно - състезателна

програма на съответната федерация или спортна организация, в която участва клуба.

Чл. 18.След изготвянето на проекта на график същия се съгласува с представителите на спортните клубове и се утвърждава от Управителя на БД "Спортни имоти".

Чл. 19. След утвърждаването на графиците са същите са задължителни за изпълнение, а промените в тях се извършват по реда на предходните членове.

Чл. 20. (1) Ползването на стадион "Христо Ботев" е възмездно по цени съгласно Приложение № 1.


 1. Приетите с Приложение № 1 цени за ползване на стадиона могат да
  се изменят със заповед на Кмета на община Благоевград, след решение на Общинския съвет.

 2. При промяна на цените се сключва допълнително споразумение
  към договорите за ползване на стадиона.

(4) В случаите, когато ползвателят извърши разрешени от Управителя
на БД "Спортни имоти" и съгласувани с Кмета на община Благоевград инвестиции, същите могат да се приспаднат от наема за съответния период.

(5} При еднократно ползване на стадион "Христо Ботев" ползването се осъществява след заплащане на определената в Приложение № 1 и № 2 цена, а в случаите, когато има сключен договор за ползване - съгласно клаузите на договора.

Чл. 21. Управителят на БД "Спортни имоти" определя работно време на стадиона за съответния сезон.

Чл. 22. (1) Във времето извън изготвените по чл.15 графици стадион "Христо Ботев" може да се предоставя за състезателна дейност на футболни клубове и организации, регистрирани извън територията на община Благоевград.

(2) Ползването по предходната аления е възмездно по цени съгласно Приложение № 1.

Чл. 23. (1) Във времето, не ангажирано с учебно-тренировъчен процес или състезания на спортните клубове БД "Спортни имоти" може да предоставя стадиона за организиране на други мероприятия по цени не по-ниски от определените в Приложение № 1.

(2) При провеждане на неспортни мероприятия на стадион "Христо Ботев" ползвателите внасят депозит в размер на 10 хил.лв.

(3) Когато не са нанесени щети на стадиона, депозитът се възстановява.

(4) В случаите, когато организатор на мероприятието по предходната алинея е Община Благоевград ползването на стадион "Христо Ботев" е безвъзмездно.

Чл. 24. Ползвателите нямат право да преотстъпват определеното им време на трети лица, както и да осъществяват друга дейност без предварително съгласуване с Управителя.

Чл. 25. (1) След всяко спортно или друго мероприятие, провеждано на стадион "Христо Ботев" се извършва оглед за констатиране на наличие или липса на повреди. За удостоверяването им се съставя протокол от служител на БД "Спортни имоти" и ползвателя.

(2) При нанасяне на материални щети от стана на ползвател, същия е длъжен да ги отстрани и/или заплати в действителния им размер.

Чл. 26. (1) Ползвателите на стадион "Христо Ботев" могат да организират продажба на билети за организираните спортни срещи и да събират приходите от продажбата им.

(2) Организацията на футболните срещи, контрола, охраната и продажбата на билети е задължение на спортните клубове и организаторите.

Чл. 27. Взаимоотношенията по предоставяне и ползване на стадион "Христо Ботев" се уреждат с договор сключен между Управителя и ползвателя за срок от не по-дълъг от една година.

Глава четвърта
ПОЛЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА. РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 28. (1) Ползването на помещенията в административната сграда, находяща се на стадион "Христо Ботев" /съблекални, възстановителен център и др./ се осъществява след предварително заплащане от страна на ползвателя по цени, определени с Приложение № 2. 1. Приетите с Приложение №2 цени за ползване на помещенията
  могат да се изменят със заповед на Кмета на община Благоевград, след съгласуване с КИП и КДМСТ.

 2. При промяна на цените се сключва допълнително споразумение
  към договорите за ползване на стадиона.

Чл. 29. (1) Помещенията в административната сграда, предназначени за офиси се предоставят за ползване на спортни клубове и организации при цени, определени с Приложение №3.

(2) Ползването се осъществява въз основа на договор, сключен между
Управителя на БД "Спортни имоти" и съответния ползвател за срок не по-дълъг от една година.

(3) Управителят на БД "Спортни имоти" предоставя за ползване


помещенията при спазване на следната последователност:

а) С предимство се удовлетворяват нуждите на мъжкия отбор играещ в


"А" РФГ;

б) На второ място се удовлетворяват нуждите на мъжкия отбор играещ


в "Б" РФГ

в) На трето място се удовлетворяват нуждите на мъжкия отбор играещ


в "В" РФГ

г) На четвърто място се удовлетворяват нуждите на други спортни


клубове и организации /при възможност/.

 1. Приетата с Приложение №3 цена за ползване на помещенията
  може да се изменя със заповед на Кмета на община Благоевград, след съгласуване с КИП и КДМСТ.

 2. При промяна на цените се сключва допълнително споразумение
  към договорите за ползване на стадиона.

Чл. 30. (1) Договори, свързани с разполагането на рекламни съоръжения и осъществяването на друг вид рекламна дейност в рамките на стадион „Христо Ботев“ се сключват от Управителя и съответния рекламодател по цени и условия определени със заповед на Кмета на община Благоевград., с изключение на случаите по ал.2.

(2) „ОФК Пирин“ ЕООД, като организатор на мероприятието, от името на Община Благоевград, има право да сключва договори и разполага рекламни съоръжения с изключение на билбордове, на стадион „Христо Ботев“, от свое име и за своя сметка, по цени, определени от Управителя на „ОФК Пирин“ за срока на конкретното мероприятие.

Чл.З1. (1) В спортния обект стадион "Христо Ботев" могат да се разполагат преместваеми търговски обекти, съгласно утвърдена схема от главния архитект на общината.

(2) За разполагането на преместваемите обекти ползвателите заплащат такса, определена със заповед на Кмета на община Благоевград.Настоящите правила отменят действащите до момента. Същите са изменени и приети с Решение № 30 от 11 декември 2015 година на Общински съвет – Благоевград.Приложение № 1 към чл. 20 от Правилата за реда за ползване, стопанисване и управление на стадион “Христо Ботев” – Благоевград

ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТАДИОН “ХРИСТО БОТЕВ” 1. Пакетна месечна цена, включваща терена, съоръженията и консумативите за ползване на стадион “Христо Ботев” от ползватели по чл. 12, за футболна среща и тренировката преди нея – 2400 лв. с ДДС.
 1. Пакетна цена, включваща терена, съоръженията и консумативите за ползване на стадион “Христо Ботев” от ползватели по чл. 12, за футболна среща и тренировката преди нея – 1200 лв. с ДДС.
 1. Пакетна цена, включваща терена, съоръженията и консумативите за ползване на стадион “Христо Ботев” от ползватели по чл. 12 /само за национални гарнитури/, за футболна среща и тренировката преди нея – 1500 лв. с ДДС.
 1. Пакетна цена, включваща терена, съоръженията и консумативите за ползване на стадион “Христо Ботев” от ползватели по чл. 13, за футболна среща и тренировката преди нея – 600лв. с ДДС.
 1. Пакетна цена, включваща терена, съоръженията и консумативите за ползване на стадион “Христо Ботев” от ползватели по чл. 13/само за национални гарнитури/, за футболна среща и тренировката преди нея – 800лв. с ДДС.
 1. За други мероприятия с неспортни цели, провеждани на стадион “Христо Ботев”, с включени консумативи – 12 000 лв. с ДДС, плюс депозит 10 000лв.


Приложение № 2 към чл. 28 от Правилата за реда за ползване, стопанисване и управление на стадион “Христо Ботев” – Благоевград


ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА СТАДИОН “ХРИСТО БОТЕВ”

 1. Ползване на съблекални, санитарни възли, медицински стаи, медицински кабинет, конферентна зала, сауна тангентор – 200 лв. за една футболна среща без ДДС. с включени консумативи
 1. Ползване на съблекални, санитарни възли, медицински стаи, медицински кабинет, конферентна зала, сауна тангентор – 150 лв. за една тренировка без ДДС. с включени консумативи


Приложение № 3 към 29 от Правилата за реда за ползване, стопанисване и управление на стадион “Христо Ботев” – Благоевград
ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА ЗА ОФИСИ 1. Месечна наемна цена – 5.00 лв./кв.м. без ДДС, с включени консумативиКаталог: files -> ObS -> Naredbi
ObS -> Bulgaria spurs official tottenham hotspur supporters club
ObS -> AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology
Naredbi -> I общи положения Чл. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград”
Naredbi -> Н а р е д б а за опазване на общинската собственост и обществения ред изменена с Решение
Naredbi -> За отглеждане на животни на територията на община благоевград б л а г о е в г р а д, 2 0 0 6 г о д и н а
Naredbi -> Решение №119/30. 04. 2009 г. Настоящата наредба е изменена с Решение №282/26. 11. 2010 г. Глава I общи положения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница