Правила за състезания по всестранна езда 23-то издание, в сила от 1 януари 2009 Последните корекции валидни от 1 януари 2012 са показани в червено, а текста който се премахва е зачертанстраница1/8
Дата17.11.2017
Размер1.61 Mb.
#34840
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ВСЕСТРАННА ЕЗДА


23-то издание, в сила от 1 януари 2009

Последните корекции валидни от 1 януари 2012 са показани в червено, а текста който се премахва е зачертан .

УВОДНА ЧАСТ

Настоящите Правила за всестранна езда са, в сила от 1 януари 2010, включващ промените от 1 януари 2012г.

Всички други текстове, отнасящи се до същата материя (други издания и други официални ддокументи), издадени преди това са невалидни. Въпреки, че този правилник съдържа подробно всички правила на ФЕИ регулиращи Международните състезания по всестранна езда, той трябва да се разглежда и тълкува заедно с ФЕИ Устава, Общия правилник, Ветеринарния правилник и Меморандума по всестранна езда.

Не всички конкретни случаи могат да бъдат предвидени в тези правила. При всички непредвидени или извънредни обстоятелства, това е задължение на журито на терена заедно с техническият делегат да взема решения в дух на спортментство. Тези решения максимално да се приближават във възможно най-голяма степен до смисъла и духа на настоящия правилник и на Общия правилник на ФЕИ.
КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ ОСИГУРЯВАЩ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА КОНЯ

ФЕИ очаква всички, които участват в международни конни състезания да се придържат към ФЕИ Кодекса за поведение и да признаят и приемат, че по всяко време благосъстоянието на коня трябва да е първостепенна задача и никога не трябва да бъде подчинена на състезателни или търговски интереси

На всички етапи по време на подготовката и обучението на състезателни коне, бблагосъстоянието, трябва да има предимство пред всички останали изисквания. Това включва и работата с коня, методите за обучение, подковаване и транспортиране.

Конете и състезателите трябва да са във форма, подготвени и в добро здраве, преди те да им бъде разрешено да се състезават. Това включва употреба на медикаменти, хирургически интервенции, които застрашават благосъстоянието и сигурността на коня, по време на бременност (кобили) и неправилна употреба на помощи.

Състезанията, не трябва да засягат благополучието на коня. Това включва внимателно оглеждане на терена за състезания, метеорологичните условия, конюшните, безопасността и годността на конете за следващо транспортиране след състезанието.

Трябва да се положат всички необходими усилия за да се гарантира, че конете получават подходяща грижа след като са се състезавали, и са третирани хуманно когато тяхната спортна кариера е приключила. Това обхваща подходящи ветеринарни грижи, наранявания по време на състезания , евтаназия и прекратяване на състезателна дейност.ФЕИ приканва всички ангажирани с конния спорт, да постигнат най-високите нива на обучение в техните области на компетентност.


Член 500 ПРЕДСТАВЯНЕ

 1. Общи

Всестранната езда представлява най-пълно комбинирано състезание, изискващо от атлета значителен опит във всички дисциплини на ездата и прецизно познаване способностите на неговия кон, както и на степента на подготовка на коня произтичаща от правилното и прогресивно обучение.

 1. Отговорност: Един спортист в крайна сметка отговаря за познаването на тези правила и всичко свързано с тях. Незнанието на този правилник от страна на стюарди или официални лица, независимо дали са предвидени или не в тези правила не освобождава от отговорност състезателя.
 1. Отговорници, представители на НФ по безопастността

Всички Национални федерации, които организират Международни състезания по всестранна езда, трябва да назначат действащ Национален офицер по безопастност (НОБ), който да бъде връзка с ФЕИ относно всички въпроси, свързани с управление на риска във всестранната езда.
Член 501 ОПРЕДЕЛЕНИЕ


 1. ССІ – Всестранна езда в три дни

Всестранната езда се състои от три отделни изпитания, които се провеждат в отделни дни, по време на които един спортист участва с един кон във всички изпитания, а именно:

  1. Тест по обездка - Тест по обездка се провежда в един или няколко последователни дни в зависимост от броя на конете, пряко следван на следващия ден от:

  1. Крос - кънтри тест /изпитание в полето, крос/ Крос - кънтри е изпитание с препятствия и ще бъде пряко последван на следващия ден от:

  2. Тест по прескачане

Забележка: За Международни състезания CCI с фази А, В и С ще се прилага парвилника за всестранна езда от 2008г. член, отнасящ се за стипъл чейс фаза А и С. Наказателните точки получени във фази А, В и С няма да се включват в резултатите изпращани във ФЕИ и не се зачитат за квалификационните резултати.

 1. CIC – състезания

CIC включва същите тестове тридневното състезание по всестранната езда, но може да се проведе на 1, 2 или дори 3 дни.Теста по обездка винаги се провежда първия ден.Изпитанията в крос кънтри или прескачането могат да разменят местата си.

 1. Валидност

Тези правила са били приети, за да се прилагат основно в три дневните изпитания (ССІ), ако не е ясно те се прилагат еднакво и за CIC състезания.
Член 502 КЛАСИРАНЕ


 1. Класирането в трите изпитания:

  1. В теста по обездка всеки спортист получава оценки от съдиите, които се преобразуват в наказателни точки. Те се записват за включване в крайния резултат и се публикуват чрез протокол.

  2. В крос - кънтри теста всеки спортист бива санкциониран за получени грешки от препятствия, към които се добавят грешките от просрочване на времето. Те се записват за включване в окончателното класиране и се публикуват чрез протокол.

  3. В теста по прескачане, всеки спортист се санкционира за грешки от препятствия и се добавят грешките за просрочване на времето. Те се записват за включване в окончателното класиране и се публикуват.

 2. Индивидуално крайно класиране.

  1. Индивидуален победител е този състезател / кон, които имат най-малко сумирани наказателни точки от трите изпитания.

  2. Във всички международни състезания, в случай на равенство между двама или повече състезатели, класирането се определя от:

 1. Най- добрият постигнат резултат в крос кънтри включващ грешките от препятствия и грешките от просрочване на времето.

 2. Ако все още има равенство, класирането се решава в полза на състезателя, чието крос-кънтри време е най- близо до оптималното време.

 3. Ако все още има равенство, спортистът с най-добри резултати в прескачането на препятствия (грешки от време & препятствия).

 4. Ако все още има равенство, най-добър е спортиста с най-доброто време (бързо) в теста по прескачане.

 5. Ако все още има равенство, класирането ще се определи в полза на спортистта с най-добрия процент в теста по обездка.

 6. Ако все още има равенство състезателите ще се класират на едно и също место в крайното класиране.

 1. Крайно отборно класиране

  1. Печеливш отбор е този с най-ниски общо наказание точки, след сбора от окончателните резултати от трите най-ниски (добри резултати)на състезателите в отбора. Ако има само двама ездачи завършили, а третия състезател не е завършил на него се присъждат 1000 наказателни точки, които се прибавят към двата други резултата.

  2. В случай на равенство между два или повече отбори, класирането ще бъде решено, като се сумират номерата (в протокола) от класирането на тримата състезатели и печели този с по малък сбор – (например екип с спортисти класирани индивидуално на 2 -ро, 8 –мо и 12 място със сбор общо 22 , ще победят отбора със спортисти класирани на 1-во, 7-мо и 15-то със общ сбор от 23 . В случай че тези цифри са равни отборите се класират на едно и също място.

 2. Дисквалифициране или Елиминиране

Дисквалифициране или отстраняване на един от тестовете, води до дисквалификация или премахване от крайното класиране.

 1. Дисквалифициране поради положителен допинг тест на един спортист или кон:

  1. Официално отборно състезание - ако един спортист и / или кон бъде дисквалифициран за положителен допинг тест ррезултатът ще бъде анулиран, а на отбора резултатът ще бъде преизчислен и няма да се взема под внимание резултата на отстранения състезател/кон.

 1. Ако извадите този дисквалифициран член от екипа и все още има трима състезатели, завършили тридневното изпитание се зачита резултата на следващия в класирането състезател и отбора се класира според новия резултат

2) Ако след дисквалификацията на кон/ездач отбора няма трети завършил ездач отбора се дисквалифицира, а останалите отбори се прекласират.

  1. Индивидуално класиране - Ако един спортист и / или кон е дисквалифициран за допинг същия се дисквалифицира, а останалите ездачи се прекласират нагоре, като се раздават отново медали, награди и др.

Всички заплетени случай се решават по параграф 2 споменат по-горе.
Член 503 КАТЕГОРИИ & НИВА НА СЪСТЕЗАНИЯТА


  1. Международните състезания, са отбелязани с тяхната категория и тяхното ниво, за пример:

CCI2 * е международно тридневно състезание на ниво две звезди.

  1. Категориите посочват видът на състезанието, както и степента на чуждестранно участие в него.

Има четири категории състезания:

2.1. Национално състезание (CCN / CNC) - обикновено се ограничава до национални състезатели. CCN може да бъде отворено за максимум от шест атлети, които не живеят в страната домакин и не повече от два чуждестранни отбора.

2.2. Международни състезания (CCI / CIC) са отворени за спортистите от страната-домакин и от неограничен брой чуждестранни участници.

2.3. Официални международни състезания (CCIO / CICO) – открити са за индивидуални състезатели от неограничен брой нации и официален отбор за всяка страна.

2.4. Шампионати(CH) – е състезание в което се взима участие с официален отбор за всяка страна, (освен ако не е изрично договорено нещо друго с Генералния секретар на ФЕИ и Председател на Комисията по всестранна езда), да бъде разрешено участието и на неограничен брой състезатели от неограничен брой страни, но може да бъде ограничено само до отбори и състезатели от определен континент или регион.

  1. Състезанията само за мъже са обозначени с буквите отбелязани по-горе, като например: CCI3*. Състезания за млади ездачи са обозначени с добавянето на буквата "Y", Например: CCIOY2*. Състезания само за юноши са обозначени с добавянето на буквата "J", Например: CCIJ1*

  2. Нивата на състезанията, са обозначени със звезди, които варират от една до четири. Четири звезди са състезанията, които изискват най-високо ниво на подготовка и опит от двамата кон и спортист. Нивата на CIC състезания се провеждат от една до три звезди. CICs за юноши могат да се провеждат на ниво една или две звезди.

ССІ могат да бъдат провеждани на всяко ниво. CCIOs могат да бъдат провеждани от една до три звезди. Датите, мястото и нивата на CCIOs трябва да бъдат одобрени от Генералния секретар на ФЕИ и Председател на комисията по всестранна езда. Всяка НФ може да организират само едно CCIO във всяка календарна година. За нивото на състезанията на игри, шампионати и купи, вижте Глава VI. На НФ се препоръчва и за своите национални състезания да използват означенията на звездите.

  1. Предложените дати за CIC не трябва съвпадат с тези на CCIO, шампионати и регионални първенства без изричното разрешение на ФЕИ


Член 504 ИНДИВИДУАЛНИ И ОТБОРНИ СЪСТЕЗАНИЯ


 1. ССІs

Възможно е да има отборно състезание, индивидуално състезание или и двете. Аке е последното всеки член на отбора, автоматично ще се счита също така и като индивидуален спортист.


 1. CICs

Ако не е договорено нещо друго с ФЕИ може да бъде само индивидуално.

 1. CCIOs / CICOs, Игри & Шампионати

Трябва винаги да има отборно и индивидуално състезание, освен ако не е изрично договорено с Генералният секретар на ФЕИ и Председател на комисията по всестранна езда друго.

 1. Отбори .

Отборите винаги са съставени от състезатели от една и съща нация и се състоят от три или четири спортисти. Когато има четири, трите най-добре резултата ще се зачитат за окончателното класиране. В ССІ, броят на отборите от всяка нация ще бъде по усмотрение на организационния комитет. На CCIO / CICOs, Игри и Шампионати всяка федерация може да вземе участие само с един отбор с изключение на случаите, когато е разрешен допълнително и отбор за регионално първенство.
Член 505 УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И КОНЕ В СЪСТЕЗАНИЯ


 1. Възраст на състезателите

  1. Юноши - Един спортист може да участва в състезание, като юноша от началото на календарната година, в която той достига на възраст от 14 (четиринадесет) години до края на календарната година, в която той достига възраст от 18 (осемнадесет) години.

  2. Млади ездачи - Един спортист може да участва в състезания, като млад ездач от годината в която той достига възраст от 16 (шестнадесет) до края на календарната година,в която той навършва 21 (двадесет и една) година. Те могат да се състезават в шампионати само, като юноши или млади ездачи или мъже в една и съща календарна година

  3. Мъже - Един спортист може да се състезава, като мъж от началото на календарната година в която той достига на възраст от 18 (осемнадесет)години. С изричното разрешение на неговата НФ, един спортист може да се състезава,като мъж в състезания две звезди от началото на kкалендарната година в която той достига на възраст от 16 (шестнадесет)години. С изричното разрешение на неговата НФ един състезател може да участва в състезания от една звезда от началото на календарната година, в което той достига на възраст от 14 (четиринадесет) години.

  4. Шампионати, категория ограничения - Един спортист може да се състезава само в една възраст в един ФЕИ шампионат през една календарна година (юноша, младеж или мъж).

 2. Възраст на коне

  1. Ниво в една или в две звезди ССІ и шампионати - Кон може да се състезава в три дневни състезания ССІ, CCIO или шампионати на една или две звезди от началото на календарната година, в която той достига възраст от (6) шест години.

  2. Три / Четири звезди състезания - Кон може да се състезава в международни състезания или CCIO на ниво три и четири звезди от началото на календарната година, в което той достига на възраст от седем (7) години.

  3. Три /Четири звезди шампионати - Кон може да се състезава в шампионати на тризвездно ниво от началото на календарната година, в което той достига на възраст от седем (7)години, и в шампионати на ниво четири звезди от началото на календарната година, в която той навърши осем (8).

  4. Ниво една / две / три звезди CICs - Кон може да се състезава в CIC - Състезания на една и две звезди от началото на календарната година, в която той навърши пет; и в три звезди от началото на календарната година, в която той навърши шест години.

 3. Националност на състезател и собственик

Състезател може да се състезава във всички състезания ( шампионати,ССІО, и други международни състезания включително състезания за юноши млади ездачи и мъже с изключение на Олимпийски игри с кон принадлежащ на собственик от друга националност (виж Общ правилник )

 1. Брой на коне на ездач в едно състезание:

  1. В един шампионат един спортист може да язди един кон.

  2. На CCIO или ССІ, където има отборно състезание един състезател може да язди само един кон в отбора и да участва само в един отбор.

  3. Няма ограничение за броя на конете, които един спортист може да язди в ССІ или CIC състезания, със следните изключения:

4.3.1. Организационният комитет може да наложи ограничения по свое усмотрение. Такова ограничение трябва да бъде публикувано регламента на състезанието.

4.3.2. Когато има повече заявки отколкото са местата за настаняване на конете, то тогава един състезател може да язди не повече от два коня или един, ако така реши организационния комитет.

4.3.3. Един състезател не може да язди повече от 4 коня в крос кънтри теста в един ден.
Когато един спортист участва с два коня и в отборното и в индивидуалното класиране, трябва да стартира първо с коня с който е в отбора .

 1. Класове за млади коне

Могат да бъдат организирани състезания за млади коне(шест & седем годишни) и / или допълнително класиране за млади коне в рамките на самото състезание. Такива състезания или класирания могат да се състоят в CICs или ССІ в една и две звезди и ще бъдат организирани в строго съответствие с правилата за това ниво. Квалификациите за млади коне / шампионати се определят от ФЕИ / комисията по всестранна езда/ за всяко състезание.

 1. Понита

ССІ и CIC състезания за мъже, млади ездачи и юноши са отворени за коне и понита, при условие, че те и техните спортисти, отговарят на всички съответни квалификации.

 1. Игри, Шампионати & купи

За специалните изисквания по отношение участието в игри, първенства или купи, вижте Глава VI.

 1. Ограничение за конете

Кон не може да добие квалификация за участие в четири звезди ССІ от една или две звезди ССІ състезания. Това може да стане с участие в състезания три и четири звезди /ССІ/.

Шампионати за юноши са отворени за всички коне, с изключение на тези, които се състезават в четири звезди ССІ, шампионати за мъже и Олимпийски игри през предходната и текущата година.


Член 506 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТИСТИ & Коне 1. Принципи

За да участва на международно състезание, един спортист и кон трябва да са постигнали в минимални изисквания (MER) в редица прояви на по-ниско ниво. Изискванията са посочени по-долу. С одобрението на ФЕИ и техните собствени НФ, ОК може да наложи допълнителни минимални изисквания за коне и / или състезателите, които трябва да бъдат обявени в програмата на състезанието. НФ са насърчавани да определят по-строги минимални изисквания към коне/атлети на всечки нива на състезания.

 1. Дефиниции

  1. Вид & Ниво на минималните изисквания

Вида и нивото на състезанията, са подробно описани в член 503.

  1. Минимални изисквания (MER)

 1. Минимални изисквания се достига чрез покриване на минималните изисквания в рамките на дадено състезание, както следва:

 2. Тест по обездка: не повече от 75 наказателни точки;

 3. Крос кънтри тест: От 2009 г. насам, грешките от препятствия са 0 при СІС и максимум 20 при ССІ

 4. Не повече от 90 секунди просрочване на оптималното време в крос кънтри теста. На 4 * състезания, максималното просрочено време, с което оптималното време може да бъде надхвърлено е 120 секунди;

 5. тест по прескачане: не повече от 16 грешки от препятствия.

 1. Сертифициране на минимални изисквания (MER) за състезания:

3.1 Всички НФ, включително и страната домакин, са длъжни да удостоверят, че спортистите и конете записани от тях в международни състезания, са правилно квалифицирани в съответствие с всички изискванията на този правилник.

  1. Всички състезания, които отговарят на изискванията, трябва да бъдат идентифицирани, както и всички национални състезания, трябва да бъдат сертифицирани от най-малко еквивалентно ниво на трудност, както е нивото /звездата/ на международното състезание в което ще вземат участие. ФЕИ може да поиска резултатите от националните прояви по всяко време.

  2. Техническият делегат или негов заместник трябва да проверят, че всички коне и атлети записани за участие във всички международни състезания имат сертификати за покрити минимални изисквания, надлежно заверени от техните НФ за всяко състезание или освободени в съответствие с този член.

 1. Квалификационен период и краен срок

  1. MER за CCIOs, ССІ и CICs трябва да бъдат получени през календарната година, или в рамките на 2 предходни календарни години.

  2. MER на CCI, трябва да бъдат добити най-малко 24 дни преди крос кънтри теста на всяка предстояща проява. MER на CIC, трябва да бъдат получени най-малко 10 дни преди състезанието за което е необходимо.

  3. Минимални изисквания може да бъдат покрити, като комбинация или поотделно от атлет и кон.

  4. Когато MER на CIC е уточнена, един MER на ССІ на същото ниво е достатъчна за този ранг състезания.

 1. Минимални изисквания за CIO, CCI & CIC CCI / CCIO CIC / CICOCCI CCIO

CIC CICO

1*

Състезателите и конете трябва да бъдат сертифицирани на национални състезания и от техните НФ

Състезателите и конете трябва да бъдат сертифицирани на национални състезания и от техните НФ

2*

Минимум две MER

1x CCI 1* или 1 x CIC 2*

плюс 1xCIC2* или 2 x CNC2*


Минимум една MER

1x CІС 1* или 1x CNC 2*
3*

Минимум три MER

1х CCI2*


плюс 1 x CIC3*

плюс 1 x CIC3* или CNC3*
Минимум две MER

1х CІС2*


плюс 2 x CIC2* или CNC3*4*

Минимум три MER

1х CCI3*


плюс 1 x CIC3*

плюс 1 x CIC3* или 2 х CNC3*
Не се прилага


6. Изключения CCIO / CCI / CIC:

При изключителни обстоятелства, ФЕИ може преди състезанието, със съгласието на Организационният комитет и НФ домакин могат да не изискват квалификационния стандарт за кон в едно CCIO / CCI / CIC и НФ, но само чрез писменно искане отправено от НФ на състезателя. Такова искане трябва да бъде придружено от мотивите за искането и подробно описани резултатите на състезателя и коня поотделно за календарната и предходните години при участието им в състезания на национално и международно ниво от CIC, ССІ. Тези облекчения ще важат само за специфичен подбор на коне за участие в Шампионати и игри в годината на покриване на минималните изисквания.7. Шампионати:

7.1. Сертифициране За континентални и световни първенства за мъже, НФ трябва да изпратят по възможност включително с писменна форма на резултатите, които доказват, че спортист и кон са покрили минимални изисквания в съответствие с изискванията от датата на поименните заявки или на датата, определена от ФЕИ.

7.2. Квалификационен период и краен срок - MER за шампионати, трябва да бъдат покрити през съответната календарна година, или на предходната календарна година. На CIC1* Шампионати или игри, в рамките на 2 години от състезанието в което ще участват, състезатели и коне трябва да са получили най-малко два покрити минимални изисквания. Крайният срок за получаване на MER е 4 седмици преди първия ден от теста по обездка на шампионата (кореспондиращ с поименните заявки). Квалификацията, трябва да бъде постигната, като комбинация от спортист и кон.

7.3 Минимални изисквания MER за шампионатCH-CIC 1*:

1x CIC 1* + 1x CNC 1*

CH 1*

1x CCI 1*

CH 2*:

1x CCI 2*

CH 3*:

1x CCI 3*

CH 4*:

1x CCI 4*

Световна купа/ОИ

1x CCI 3* + 1x CIC 3*


7.4. Изключения - Не се допускат изключения за шампионати.

8. Постоянна квалификация за ездач за CCI и CIC

Когато един спортист е постигнал 5 MER на 4 или 3 звезди състезание, той може да участва на това ниво (или по-ниско) до живот без допълнително MER.

Изключение: Шшампионат, където MER трябва да бъде постигнато, като комбинация на ездач/кон. виж по-горе.

Забележка: ССІ се брои като достатъчна квалификация за CICs на същото ниво, но CICs не се брои като достатъчна квалификация за ССІ за същото ниво. Кон язден от спортист, който има покрити минимални изисквания също трябва да отговаря на определените стандарти за дадено ниво на състезание.

9. Добиване на минимални изисквания:

Когато състезател получи MER на най-високо ниво, след това той и неговия кон са "квалифицирани да се състезават на това високо ниво състезания". Тази "квалификация" продължава до края на годината, в която тя е била получена и през следващите 2 календарни години.Забележка: Ре-квалификация се изисква, когато срокът от 2 години е изтекъл.

10. Продължителност на квалификацията (поддържане на придобитите минимални изисквания)

10.1 CCI

10.1.1. Една "квалификация", може да бъде удължена с получаване на MER в други прояви от същия вид и ниво, в рамките на 2 годишен период, посочено по-горе, всяка продължителност на ефективност е за остатъка от календарната година, в която е добита и за следващите 2 години. (виж по-горе 9)

10.1.2 Когато квалификацията е с изтекъл срок за CCI, тя може да бъде подновявана по всяко време с 2 кроса без грешки от препятствия и покриване на минимални изисквания както са определени по-горе за обездка и прескачане на препятствия (например, 2 / 3 години по - късно) с 2 CIC / CNC на същото ниво или по-високо в период от 12 месеца преди въпросното състезание в което иска да вземе участие състезателя и коня.

(За да покриете минималните изисквания за 4 здезди CCI квалификацията може да бъде подновена с покриване на минималните изисквания с 2 CIC/CNC на ниво 3 звезди)10.2 CIC

10.2.1 Една "квалификация", може да бъде удължена с получаване MER в други прояви на същия вид и ниво в рамките на 2 години период, посочено по-горе, всяка квалификация е ефективна за остатъка от календарната година и за следващите 2 години. (виж по-горе 9)

10.2.2. Ако една квалификация не е продължена в периода на нейната валидност този ездач и кон престават да имат квалификация.

11. Дисквалифициране

Един състезател/кон в комбинация, които участват в изпитание без да са покрили необходимите минимални изисквания биват елиминари от даденото изпитание.


Член 507 ПОКАНИ


 1. Покани

Всички покани да се изпращат на НФ, а не на отделен спортист.

 1. ССІ & CIC

Чрез НФ да бъдат отправени поканите, а броят на състезателите и конете от всяка НФ са по преценка на организационния комитет, но трябва да бъдат в съответствие с чл. 504.2.
Един конегледач на всеки състезател трябва да бъде поканен.

 1. CCIO

Поканите трябва да бъдат в съответствие с "Общия правилник". OК може да ограничи броя на държавите, само след съгласието на Генералния секретар на ФЕИ и Председателят на комисията по всестранна езда. Най-малко пет чуждестранни отбора винаги трябва да се канят, всеки от които да има право да участва най-малко с шест коня (или по-малко, ако самите федерации желаят това). Броят на спортистите от страната-домакин е неограничен. Един конегледач на всеки състезател и един шеф на отбора трябва също да бъдат поканени.

 1. Шампионати

Поканите трябва да бъдат изпратени до всички допустими според вида на шампионата НФ. Броят на състезатели и коне, ще бъде в съответствие с чл. 510.2.3.

Един конегледач на спортист и един шеф на отбор, трябва да бъдат поканени. 1. Игри, Шампионатни & Купи

За покани за тези състезания, вижте Глава VI.
Член 508. РАЗХОДИ1. ССІ / CCIOs / CICs

Размерът на разходите, които се предлагат е по усмотрение на организационния комитет. Въпреки това, всички спортисти от страната-домакин, в т.ч. чуждестранни състезатели пребиваващи в страната домакин , трябва да бъдат поставени при равни условия. Всички други чуждестранни състезатели, трябва да бъдат поставени при същите условия. Все пак може да има различни условия за състезателите от страната домакин и тези живеещи в страната домакин от друга националност.2. Шампионати

2.1. Световни & Континентални Шампионати за мъже: Организационният комитет на Световни и Континентални шампионати е отговорен за заплащане разходите по пътуването и дневните разноски на поканените състезатели, коне, конегледачи и допълнителни официални лица, според договореното с ФЕИ и публикувано в регламента. Пътните са от границата на приемащата страна, или на пункт на пристигане в приемащата страна, до мястото на състезанието, включително разходите за разтоварване от самолет или кораб, карантина и митнически сборове. Същото се отнася и за пътуването на връщане. Настаняването включва разходите по настаняване, храна и транспорт, от деня преди първия ветеринарен преглед до деня след теста по скачане. Ако таксата за участие за отбора и или индивидуалните състезатели, се определя от OК, то ОК не е длъжен да поема разходите по пътуването или разходите по престоя за отбора, както е посочено по-горе.

2.2 Млади ездачи & юноши на Континентални шампионати: НФ са отговорни за пътните разходи чрез шефовете на отбори за:шефове на отбори, ветеринарни лекари, състезатели, конегледачи и коне до и от мястото на тези Шампионати. ОК са длъжни да осигурят:

 • конюшни и фураж за конете, това по принцип трябва да е безплатно. Разумна такса може да бъде определена за всеки кон, която да бъде посочена в регламента;

 • Възможност за конегледачите да бъдат настанени в непосредствена близост до конюшните;

 • Едно основно хранене, за предпочитане вечеря за спортисти и шефове на отбори(или на терена или по друг начин);

 • Ако не се предлага безплатно настаняване трябва да се предложат условията и цените за настаняване и се описват подробно в регламента;

 • Спедицията и ветеринарни такси за влизане и излизане от границата на страната домакин и престоят в конюшните на терена да бъдат платени от ОК.

Ако се присъждат парични награди една разумна входна такса или начална такса може да бъде определена и вписана в регламента.

2.3 Всички привилегии трябва да бъдат в рамките на един ден преди началото на първенството и един ден след теста по скачане

3. Игри & купи

За разноски и привилегиите на тези състезания, вижте Глава VI.


Член 509 РЕГЛАМЕНТ И РЕЗУЛТАТИ
За всички случаи, с изключение на CICs / ССІ 2 / 1 *, регламента на състезанието, трябва да се изготвят във формата, предписана от ФЕИ и публикувана в сайта на ФЕИ. Два екземпляра на предложеният регламент, трябва да бъде изпратен до Генералния секретар на ФЕИ за одобрение, най-малко шестнадесет седмици преди състезанието.

За CICs / ССІ 2 / 1 * копие на регламента, трябва да бъдат изпратени на ФЕИ най-малко 4 седмици преди състезанието.

Пълни протоколи от състезанието, трябва да бъдат предадени на ФЕИ от OК максимум 4 дни след завършване на състезанието (по електронен формат, описан от ФЕИ).
Член 510 ЗАЯВКИ


 1. CCIOs / ССІ / CICs

  1. Условията за заявките ще бъдат публикувани от ОК чрез Регламента на състезанието. След крайната дата на окончателните заявки не може да има промяна на коне, но състезател с квалификация може да бъде заместен до момента на декларацията за старт.

  2. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени в писмен вид от НФ на състезатели и коне.

 2. Шампионати

Заявките трябва да бъдат направени от НФ в три фази, както следва: Във всеки случай, точни дати на заявките, които трябва да бъдат изпратени от НФ, трябва да бъдат публикувани в регламента на състезанието.

Заявки, получени след датата отбелязана в регламента, могат да бъдат отказани.  1. Принципна заявка - Най-малко осем седмици преди първия ден на състезанието всяка федерация е длъжна да информира НФ домакин и Организационния комитет за намерението си да изпрати отбор и / или индивидуални състезатели, без да даде имената на конете или сспортистите. НФ трябва да посочии колко коня и състезатели имат намерение да изпратят като комбинации.

  2. Поименна заявка - Най-малко четири седмици преди състезанието:

2.2.1 Всяка НФ, която има принципна заявка в това число и страната домакин може да подаде поименна заявка три пъти по-голяма от бройката коне и състезатели, които ОК е отбелязал в регламента, че ще приеме за своето състезание. В рамките на този лимит, няма ограничения за броя на конете, които могат да бъдат подадено за всеки спортист.

2.2.2 Идентификационния номер на атлетите във ФЕИ и номера на ФЕИ паспорта на коня за всички коне и състезатели, отбелязани в поименната заявка.

2.3 Индивидуални състезатели допълнително към отбора - Максималния брой индивидуални атлети, които е разрешено да вземат участие в допълнение към всеки отбор се определя, както следва: НФ ще бъдат информирани от организационния комитет по време на крайната дата за поименни заявки

 • седем или повече заявени отбора: двама индивидуални състезателя от нация, плюс още шест индивидуални състезателя от приемащата държава.

 • Пет или шест заявени отбора : трима индивидуални състезатели от нация, плюс още осем индивидуални състезатели от приемащата държава

 • Четири или по-малко заявени отбора: четири индивидуални състезатели от нация плюс десет индивидуални състезатели от приемащата държава.

Ако има по-малко от 35 заявени състезатели броят на състезателите за всяка нация могат да се увеличат пропорционално.

2.4 Окончателни заявки - Те трябва да бъдат получени от OК с писмо или телекомуникация до обяд, най-късно четири дни преди първата ветеринарна инспекция на състезанието. След като окончателната заявка е изпратена, замествания на атлети и / или коне от списъка на поименната заявка могат да бъдат направени с изричното разрешение на OК, но никога по-късно от два дни, предхождащи началото на състезанието.

2.4.1 Всяка НФ избира от своя списък на поименните заявки и окончателната заявка максимума от приеманите състезатели и коне от ОК с до два допълнителни коне. Двата допълнителни коня трябва да бъдат квалифицирани с един от записаните ездачи в рамките на максимално допусканите за старт от ОК.

2.4.2 Това са атлети и коне, които ще пътуват за състезанието

3. Декларация на стартиращите

3.1 Декларация на стартиращите, ще се подаде в момент, който е обявен от Организационният комитет. Тя ще бъде след, като спортистите са разгледали кросовото трасе и е проведен първия ветеринарен преглед.

3.2 Ако има само индивидуално класиране, Организационния комитет може да приеме първата ветеринарна проверка за декларация за старт.

3.3 Когато има отборно класиране,шефовете на отборите трябва да декларират, като част от
декларация за старт, в писмена форма състава на отбора, реда на стартиране на всеки участник в него и в случай, че отбора се състои от трима ездача, кое място за старт ще остане свободно.

3.4. Когато един спортист е представен на първия ветеринарен преглед с повече коне отколкото има право да язди, той или шефа на отбора трябва да посочи в писмен вид точно с кои коне поименно състезателя ще стартира.

4. Замествания - След декларацията за старт, промяна в състава на отбора или промяна на който и да е кон, който един спортист ще язди, трябва да се съобразят със следното:

4.1 Замяната трябва да бъде направена най-малко един час преди старта на първия спортист в теста по обездка в деня в който този спортист е определено да стартира в обездката.

4.2. В случай на злополука или заболяване на един атлет, трябва да бъде представен официален документ от официално признат лекар

4.3 В случай на куцане или заболяване на кон, трябва да бъде получено разрешение от ветеринарния делегат за подмяната.

4.4 Всеки кон, който трябва да замести снет кон трябва да е преминал първия ветеринарен преглед.

4.5. Техническият делегат, в консултация със журито на терена, трябва да одобри промените.
Член 511 РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИ1. Състезатели

Всички състезатели трябва да се регистрират ежегодно във ФЕИ.2. Коне

2.1 Всички коне трябва да се регистрират ежегодно във ФЕИ.

2.2 Всеки кон участващ в CCNs, CIC2*/1 * и CCI2*/1* в чужбина, както и всички коне, вписани в CIC3* и CCI4*/3*, CCIOs, Шампионати, Регионални и Олимпийски игри, независимо дали е у дома или в чужбина, трябва да имат официален ФЕИ паспорт или Национален паспорт, одобрен от ФЕИ, като средство за идентификация, както и за да се установи неговата собственост.

2.3. Коне, които участват в CCNs, CIC2*/1 * и CCI2*/1 * в страната, в която те пребивават не се изисква да имат такъв паспорт, както е споменато в точка 2.2 по-горе.

Всички тези коне трябва да бъдат надлежно регистрирани в техните НФ и разпознаваеми и, освен ако няма национално изискване за ваксинация в приемащата страна, както и в страната на произход, всички коне трябва да имат валиден сертификат за ваксинация.


Член 512 ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ
1. Състезание само с индивидуално класиране

Ако има само индивидуално класиране, жребият, ще се проведе от Организационния комитет и ще се публикува в регламента на състезанието.2. Състезание с отборно и индивидуално класиране

2.1 Когато има отборно и индивидуално класиране, жребия, ще се проведе за отборите по нации преди първата и третата ветеринарни инспекции. Този жребий е валиден за теста по обездка и крос кънтри теста.

Този жребий ще се проведе в присъствието на журито на терена, техническия делегат, шефовете на отбори от всички нации участващи в състезанието и индивидуалните ездачи2.2. Определянето на стартния ред за всички спортисти, ще бъде направен след първата ветеринарна инспекция, в присъствието на журито на терена, техническия делегат и шефовете на отбори, в съответствие със следния метод

2.3 Стартните места, ще бъдат разделени на осем блока (А-Н), както и състезателите рразпределени за всеки блок, както следва:

Блок А: първите ездачи от всеки отбор

Блок B: 25% от индивидуалните състезатели

Блок C: вторият състезател от всеки отбор

Блок D: 25% от индивидуалните състезатели

Блок E: 25% от индивидуалните състезатели

Блок F: трети състезател от всеки отбор

Блок G: 25% от индивидуалните състезатели

Блок H: четвъртия състезател от всеки отбор

Реда на стартиране на състезателите във всеки отбор ще бъде предварително определен от шефа на отбора. Отбор само с трима състезатели, декларира коя позиция ще остане свободна. Първо ще бъде теглен жребий за реда на стартиране на всеки отбор. (Ако един състезател язди кон за отбора и друг кон за индивидуалното класиране, трябва да стартира първо с коня с който е в отбора)2.4. Стартният ред за индивидуалните състезатели ще бъде определен, както следва:

2.4.1 Атлет, който язди кон за отборното и индивидуалното класиране, коня за индивидуално класиране трябва да бъде поставен блок G по жребий от този блок по 2,1 по-горе.

2.4.2 Атлети с по 2 коня за индивидуално класиране се поставян в блок B и G по 2,1-горе. Шефа на отбора може да определи кой кон в кой блок да бъде поставен по негово усмотрение.

2.4.3. Индивидуални състезатели с един кон ще бъдат поставени в някой от останалите непопълнени блокове според мнението на шефовете на отбори в блокове B,D,E или G според 2,1
Първите стартиращи ще бъдат състезатели без отбори според жребия,който им се е паднал по жребий.

2.5 На повече от един член на отбор ще бъде разрешено да язди два коня, само , ако има възможност да се вмести в предварително определения график за това състезанието в съответствие с горния параграф.

3. Одобряване на Метод на жребий

Методът на жребия, трябва да бъдат одобрени от Техническия делегат след консултация с журито на терена. Той може също да одобри пренареждане на стартния ред или блока на отбори или индивидуални състезатели, където броят на състезателите прави това за необходимо.


Член 513 РЕД НА СТАРТИРАНЕ1. За ССІ състезанията реда на стартиране ще бъде според жребия за теста по обездка и реда на стартиране в крос кънтри теста.

2. Стартния ред в третия ден прескачане на препятствия е по обратния ред на класирането след първите два дни (започва със състезателя на последно место и завършва със състезателя на първо место). При стартиране с два коня от един ездач трябва да има минимум 8 места между двата му коня, като се променя стартния ред към по слабите резултати (нагоре).

3. За CIC първоначалния жребий е валиден за първите две изпитания.Последното изпитание независимо дали е прескачане или крос кънтри може да се използва стартиране в обратен ред по осмотрение на ОК.
Член 514 ГРАФИК
1. Тест по обедка

Точния часови график за стартиране на всеки ездач в теста по обездка трябва да бъде раздаден на всеки ездач. Интервалът между отделните ездачи ще бъде определен по усмотрение на Организационния комитет с одобрението на Техническия делегат.2. Крос кънтри тест.

Графика за стартиране на всеки ездач показва началното време за старт и ще се основава на оптималното време за преодоляване на етапа. Този график трябва да бъдат изготвен непосредствено след края на теста по обездка. Копие трябва да бъде даден на всеки състезател. Интервалът между отделните ездачи ще бъдат по усмотрение на Организационния комитет с одобрението на Технически делегат.3. Тест по прескачане

Графика, показващ началото и приблизителното време за приключване на теста трябва да бъде предварително обявен. Ако програмата предвижда теста да бъде сутринта и следобед, трябва да бъдат обявени ездачите, които ще стартират след обяд.4. CICs

Когато два или повече от тестовете се провеждат в един и същи ден, всеки кон трябва да има минимум 30 минути между отделните тестове. Ако кроса е преди теста по скачане трябва да има интервал минимум един час между двата теста за всеки кон.Каталог: documents -> rules
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
rules -> Българска федерация конен спорт
rules -> Кодекс за поведение І. Приложно поле
rules -> Предварителен тест деца a 2015
rules -> Юноши до 14 години въпроси за теоретичен изпит


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница