Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финансиДата22.07.2016
Размер47.65 Kb.
#276
ТипПравила
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ


Утвърдил:(доц. д-р Григорий Вазов,
ректор на ВУЗФ)ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Чл. 1. (1) Тези правила регламентират условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) по проекта BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, наричани по-нататък „специални стипендии“.

(2) При предоставянето на специални стипендии на студентите във ВУЗФ не се допускат ограничения, свързани с пол, раса, възраст, религия, народност, етническа принадлежност, гражданство, политически възгледи, имуществено състояние и други дискриминационни признаци.

(3) Дейностите по предоставяне на специални стипендии на студентите във ВУЗФ се осъществяват от екип, определен със заповед на ректора, в който се включват и студенти, предложени от студентския съвет към висшето училище.

Чл. 2. (1) Специалните стипендии са в размер на 200 лв. и се отпускат за всеки учебен семестър.

(2) Студентите във ВУЗФ имат право да кандидатстват и да получават до три специални стипендии за даден семестър, ако имат повече от една разработка или дейност и отговарят на настоящите правила.


Чл. 3. (1) Специални стипендии могат да получават само студентите в редовна форма на обучение в бакалавърската и магистърската степен на всички специалности във ВУЗФ, които са:

1. участвали със свои разработки на научни форуми, организирани от  ВУЗФ и други висши училища или институции в страната и чужбина;

2. участвали в изпълнението на вътрешни, национални и международни изследователски, образователни и други проекти;

3. класирани на призови места в национални и международни олимпиади и състезания в областта на икономиката, в националния конкурс "Млад одитор", организиран от ВУЗФ, както и в други конкурси, организирани от външни институции;

4. публикували свои разработки в официалните издания на ВУЗФ на хартиен или електронен носител и във външни издания;

5. имали други постижения в областта на науката, иновациите, предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

(2) Разработките или дейностите на студентите по ал. 1 трябва да са осъществени през текущия или през предходния семестър.

(3) Студентите във ВУЗФ не могат да кандидатстват с една и съща разработка или дейност за повече от една специална стипендия.

(4) Студентите не могат да кандидатстват за специални стипендии също така с техни разработки или дейности, изискващи се по учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен, или са задължителни при формирането на крайната оценка по дадена учебна дисциплина, както и за дипломирането им.
Чл. 4. (1) При кандидатстването за специални стипендии студентите във ВУЗФ представят доказателства за разработките или дейностите, с които кандидатстват за такива стипендии.

(2) Като доказателства по ал. 1 могат да служат:


1. копия от разработките или части от тях, включващи първата и последната страница или други страници, от които са видни темите на разработките и имената на студентите;

2. документи на ВУЗФ или на други институции, доказващи участие на студентите с разработки в конкретни научни форуми, конкурси или състезания;

3. копия на грамоти, сертификати и други документи, доказващи участието и представянето на студентите на конкретни научни форуми, конкурси или състезания;

4. други документи с доказателствена сила.
Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за специални стипендии в случаите по чл. 3, ал. 1 имат студентите, положили успешно всички изпити по учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен във ВУЗФ до началото на семестъра, за който кандидатстват за такива стипендии и средният им успех за предходния семестър е не по-нисък от „добър 4, 00“.
(2) Студентите в първи курс на обучение в бакалавърската и магистърската степен във ВУЗФ могат да кандидатстват за специални стипендии от втория семестър на обучението си.

(3) Нямат право да кандидатстват за специални стипендии студентите, които са завършили семестриално обучението си в съответната образователно-квалификационна степен във ВУЗФ до началото на семестъра, за който се провежда съответната кампания за такива стипендии, но не са се дипломирали на първата сесия за държавен изпит или защита на дипломни работи, с изключение на студентите с деца до 6-годишна възраст.


Чл. 6. (1) Броят на специалните стипендии за ВУЗФ се определя от Министерството на образованието и науката (МОН) за всеки семестър на текущата учебна година.

(2) Определеният от МОН брой на специалните стипендии за ВУЗФ се разпределя от екипа от чл. 1, ал. 3 пропорционално на броя на обучаваните студенти в редовна форма по отделните специалности и образователно-квалификационни степени във ВУЗФ, като от него се приспада броят на студентите през първия семестър, които нямат право да кандидатстват за такива стипендии.

(3) Когато броят на разпределените специални стипендии по ал. 2 е по-малък от броя на кандидатстващите студенти за такива стипендии, те се класират според средния им успех за предходния семестър.

(4) Алинея 3 се прилага и в случаите, когато броят на определените специални стипендии за ВУЗФ по ал. 1 е по-малък от броя на кандидатстващите студенти за такива стипендии.


Чл. 7. (1) Кандидатстващите студенти за специални стипендии се регистрират в интернет страницата на проекта по чл. 1, ал. 1 (http://eurostipendii.mon.bg) и попълват индивидуален формуляр за такава стипендия по определения от МОН образец.

(2) При кандидатстването за повече от една специална стипендия студентите попълват съответния брой индивидуални формуляри за такава стипендия.


Чл. 8. (1) След попълването на формуляра за специална стипендия от съответния студент в интернет страницата на проекта, той се потвърждава от него, разпечатва се и се подписва, след което се подава в дирекция „Учебна дейност“ на ВУЗФ.

(2) Когато по обективни причини студентът не може лично да подаде формуляра в дирекцията, той може да направи това чрез свой упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, съпруг или дете, не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


Чл. 9. Студентите, подали документи за специални стипендии с невярно съдържание, нямат право на такива стипендии за целия период на изпълнението на проекта по чл. 1, ал. 1 и връщат получените средства по него.
Чл. 10. Контролът по спазването на настоящите правила се осъществява от заместник-ректора по учебната дейност и качеството на ВУЗФ, а указания във връзка с тяхното прилагане се дават от дирекция „Учебна дейност“ на висшето училище.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница