Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сечстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.79 Mb.
#5654
ТипПравила
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите

Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.Издадена от министъра на земеделието и храните

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) С тази наредба се определят:

1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;

2. условията и редът за провеждане на сечите;

3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи;

4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;

5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000.

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) Наредбата се прилага за всички гори и горски територии независимо от тяхната собственост с изключение на тези по чл. 2, ал. 3 от Закона за горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Разпоредбите на глава втора, четвърта и пета от наредбата не се прилагат за случаите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.

Чл. 2. Сечите са лесовъдски дейности, които се провеждат с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

Чл. 3. Сечите се провеждат при спазване на принципите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в тях.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава разработки и указания, свързани със:

1. прилагане на сечи в горите;

2. система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000.

3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) системи и стандарти за стопанисване на определени гори

(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Утвърдените разработки и указания по ал. 1 са задължителни при планиране и провеждане на сечите.

Глава втора

ВИДОВЕ СЕЧИ

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) Сечите в горите се провеждат за възобновяване, отглеждане, подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми.

(2) При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи:

1. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) поддържане смесен дървесен състав на горите, като се запазват и единично срещащи се екземпляри от ценни дървесни видове;

2. опазване на местообитанията на горските животни и птици;

3. толериране на горскоплодните дървесни видове;

4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) запазване на дървета от периферията на гората независимо от качеството на стъблото и короната им, ако са в добро здравословно състояние;

5. опазване на формовото разнообразие на горските насаждения, като се толерират редките форми и тези, отличаващи се с висока продуктивност, добри стъблени форми и ценни технически качества на дървесината.

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда.

Раздел I

Отгледни сечи

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; доп., бр. 72 от 2015 г.) (1) Отгледните сечи се провеждат през периода от възникването на насаждението до достигане на неговата зрялост.

(2) Отгледните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:

1. регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост от функциите им и поставените цели;

2. подобряване на растежа и увеличаване на производителността на насажденията, както и качеството на дървесината;

3. селекция на дърветата в насажденията;

4. подобряване на защитните и специалните функции на горите;

5. подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на насажденията;

6. поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите;

7. намаляване на риска за възникване на пожари в горите;

8. съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.

(3) Интензивността и повторяемостта на отгледните сечи са в зависимост от пълнотата и склопеността на насаждението, както и от състава, възрастта и състоянието му.

(4) При провеждане на отгледните сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението с изключение на случаите, когато се прилагат схематични методи на отгледната сеч.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.

Чл. 7. Отгледните сечи са осветления, прочистки, прореждания, пробирки, селекционни сечи и сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина.

Чл. 8. Осветленията се провеждат от възникване до склопяване на насажденията за регулиране на състава и произхода им.

Чл. 9. (1) Прочистките се провеждат от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина.

(2) С прочистките се подобрява здравословното състояние и се регулират съставът, произходът и качеството на дървостоя.

(3) Склопеността и пълнота на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-малка от 0,8.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Прорежданията се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по височина с цел осигуряване на условия за растежа им и подобряване и поддържане на жизнеността и механичната устойчивост на насажденията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) След провеждане на сечта склопеността и пълнотата на насаждението не се допуска да бъдат по-малки от 0,7.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Пробирките се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за създаване на условия за нарастването на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична устойчивост, като след сечта пълнотата и склопеността на насаждението не се допуска да бъде по-малка от 0,7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) За запазване и увеличаване на биоразнообразието в насаждения на възраст над 60 години около наличен единичен или групов подраст от редки дървесни видове, в диаметър не повече от височината на дървостоя се провеждат мероприятия за създаване на условия за развитието на подраста.

(3) Мероприятията по ал. 2 включват намаляване на склопеността под определената в ал. 1 и изсичане на храстовата и подлесната растителност.

Чл. 12. (1) В двуетажните насаждения във всеки от етажите се провежда съответната отгледна сеч.

(2) При провеждане на пробирки в горния етаж се допуска намаляване на пълнотата и склопеността до 0,5.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) В семепроизводствени насаждения се провеждат селекционни сечи до започване на възобновителната сеч.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) В семепроизводствени насаждения, попадащи в обособени участъци за изборно стопанисване, се провеждат изборни сечи и изборно прореждане.

(3) Сечите в семепроизводствените градини, клоновите колекции, географските култури и маточниците се провеждат при условията и по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 от Закона за горите.

(4) Селекционните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:

1. запазване на генетичното разнообразие на популационно и вътревидово ниво;

2. регулиране на формовото разнообразие и селекционната структура на насажденията;

3. осигуряване на условия за редовно и обилно семеносене или плодоносене;

4. увеличаване добива на висококачествени в наследствено отношение репродуктивни материали.

(5) Селекционните сечи в семепроизводствени насаждения се провеждат при спазване на следните правила:

1. запазват се дървета с ясно изразени добри фенотипни признаци, като се държи сметка за наличието на полов диморфизъм, екологичните и морфологичните различия;

2. короните на плюсовите дървета да бъдат добре осветени, да не се допират помежду си и с короните на съседните дървета;

3. отсичат се минусови дървета, кривостъблени и виторасли дървета, както и такива с чепове, водни леторасли и повреди от биотични и абиотични въздействия;

4. отсичат се дървета от видове, които пречат на растежа и свободното кръстосано опрашване между дърветата от основния вид, както и дървета от нежелани дървесни видове;

5. при необходимост се извършва частично или цялостно отсичане на подлеса.

(6) След провеждане на селекционната сеч склопеността на насаждението не може да бъде по-малка от 0,5 за светлолюбивите и от 0,6 за сенкоиздръжливите видове. Сечта се провежда еднократно или на няколко пъти в зависимост от първоначалната склопеност и структура на насаждението.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 18. (1) Осветленията и първата прочистка се провеждат по един от следните методи:

1. върху цялата площ, когато броят на дърветата от желаните видове и с желаните качества е ограничен и е необходимо да се подпомогне оцеляването на всяко от тях;

2. върху част от площта, така че да се осигури равномерно разпределение на дърветата от желаните видове и с желаните качества на разстояние едно от друго 3 - 4 метра; отгледната сеч се провежда под формата на ивици, в групи или комбинация от тях, като се обхваща не по-малко от 30 % от площта на насаждението.

(2) Сечите по ал. 1 се извършват чрез освобождаване на желаните дървета от конкуриращите ги нежелани дървета, храсти и издънки.

Чл. 19. (1) При провеждане на прочистките и първите прореждания еднократно могат да се прилагат схематични методи на отгледната сеч с цел технологично обезпечаване усвояването на насажденията.

(2) Схематичните методи включват изсичане на част от насаждението под формата на ивици, просеки, коридори и редове по предварително определена схема. В останалата част на насаждението се провежда прочистка или прореждане.

(3) Площта на изсечените коридори и/или редове е до 25 % от площта на насаждението.

(4) Схематични методи не се прилагат в насаждения със средна височина, по-голяма от 10 м, в насаждения на ерозирани терени, на терени с наклон над 25 градуса, в зоната на горната граница на гората, в защитните горски пояси, както и в насаждения с ниска механична устойчивост.

(5) В култури от тополи може да се провежда прореждане с интензивност до 50 %.

Чл. 20. (1) Прорежданията и пробирките се провеждат по комбиниран метод с преобладаване на низов или върхов метод.

(2) При комбинирания метод с преобладание на върхов метод се отсичат с предимство дървета от горната част на склопа, които подтискат, пряко конкурират или физически пречат на дърветата с желани качества.

(3) При комбинирания метод с преобладаване на низов метод с предимство се отстраняват изостанали в растежа си и трайно подтиснати дървета.

Раздел II

Възобновителни сечи

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Възобновителни сечи се провеждат в зрели насаждения с цел:

1. осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение гора;

2. направляване на процесите на възобновяване;

3. регулиране на видовия състав и направляване на смяната на видовете;

4. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и генетичния фонд;

5. производство и добив на качествена дървесина;

6. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) формиране и поддържане на гори с неравномерна структура.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.).

Чл. 22. Възобновителните сечи са постепенни, изборни и голи.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Постепенните сечи са възобновителни сечи с предварително и съпътстващо семенно възобновяване, при които зрелият дървостой се отсича постепенно на няколко пъти през възобновителния период.

(2) Постепенните сечи са краткосрочно-постепенна, постепенно-котловинна, групово-постепенна и неравномерно-постепенна.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Краткосрочно-постепенната сеч се провежда на малки площи с размер на отделното сечище до 2 ха. Възобновителният период за отделните сечища е не по-кратък от 15 години и не по-дълъг от 20 години.

(2) Сечта се провежда чрез отсичане на дърветата равномерно по площта на отделното сечище на 3 или 4 фази.

(3) Подготвителната фаза се провежда при склопеност над 0,8, когато липсва семенно възобновяване от целевите дървесни видове. Склопеността се намалява до 0,7 - 0,8, а интензивността на сечта е до 25 на сто.

(4) Осеменителната фаза се провежда с интензивност до 30 на сто, като склопеността се намалява до 0,5 - 0,6. Тази фаза на сечта се провежда не по-рано от 5 години след подготвителната фаза.

(5) Осветителната фаза се провежда не по-рано от 5 години след осеменителната фаза при покритие над 50 на сто на площта на сечището с достатъчно количество подраст. Интензивността на сечта е до 30 на сто, като склопеността се намалява до 0,3 - 0,4.

(6) При наличие на достатъчно количество подраст и склопеност над 0,6 осветителната фаза се провежда на два пъти, като склопеността на насаждението се намалява до 0,3 - 0,4. Интензивността на всяка от намесите не надвишава 25 на сто.

(7) Окончателната фаза се провежда при склопеност на дървостоя в сечището не по-голяма от 0,4 и покритие над 80 на сто на площта с достатъчно количество укрепнал подраст. При провеждането на окончателната фаза в площните сечища се оставят от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар.

(8) При провеждане на фазите на краткосрочно-постепенната сеч по ал. 1 се спазват следните изисквания:

1. площта от насаждението, в която не се провеждат сечи, е не по-малка от площта, в която се провеждат;

2. сечта в площта от насаждението, в която не са проведени сечи, започва, след като младият дървостой в съседните отсечени площи достигне средна височина не по-малко от 2 м;

3. не се допуска сливане на сечищата в съседни насаждения с обща площ, по-голяма от 2 ха, когато попадат в един имот. За целта да се спазват изискванията по т. 2.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Краткосрочно-постепенна сеч на тесни ивици се провежда с широчина на отделната ивица не повече от 2 пъти средната височина на дървостоя, но не повече от 40 м. Възобновителният период за отделните ивици е не по-кратък от 15 години и не по-дълъг от 20 години.

(2) Сечта се провежда чрез отсичане на дърветата равномерно по площта на отделната ивица на 3 или 4 фази.

(3) Сечта започва със залагане на първата ивица, в която се провежда съответната фаза на краткосрочно-постепенната сеч. При провеждане на следващата фаза на сечта в първоначално заложената ивица непосредствено до нея се залага нова ивица, в която се извежда предходната фаза на сечта. В тази последователност се залагат ивици върху цялата площ на насаждението.

(4) При провеждане на отделните фази на сечта се прилагат изискванията по чл. 24, ал. 3 - 7.

Чл. 25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Постепенно-котловинната сеч се провежда в гори от светлолюбиви дървесни видове.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) В насаждения със склопеност, по-голяма от 0,6, и липса на възобновяване първите сечи се провеждат по правилата на подготвителната и осеменителната фаза на краткосрочно-постепенната сеч съгласно чл. 24, ал. 3 и 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) При наличие на възобновяване в местата с най-голямо количество подраст се отварят до 2 котела на хектар с площ на всеки един до 0,1 хa. Площите между котлите се изреждат еднократно равномерно до склопеност не по-малка от 0,4 - 0,5.

(4) Котлите се разширяват, когато по периферията им се появи достатъчно количество подраст. Разширяването продължава до окончателното отсичане на зрелия дървостой.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Интензивността на сечта е до 30 на сто при всяка лесовъдска намеса. Възобновителният период на постепенно-котловинната сеч е не по-малък от 30 години.

(6) Едновременно със сечта във възобновените участъци се провеждат съответните отгледни сечи, включително и отглеждане на подраста.

Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Групово-постепенна сеч се провежда във:

1. високостъблени насаждения с преобладание на сенкоиздържливи дървесни видове;

2. разновъзрастни високостъблени насаждения;

3. високостъблени насаждения от светлолюбиви дървесни видове, когато възобновяването е от сенкоиздържливи видове или са налице условия за такова възобновяване;

4. бялмурови насаждения;

5. високобонитетни чисти и смесени издънкови букови насаждения за превръщане в семенни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Групово-постепенната сеч се провежда с цел формиране и поддържане на неравномерна възрастова, хоризонтална и вертикална структура с възобновителен период не по-малък от 40 години.

(3) Групово-постепенната сеч се провежда при спазване на следните правила:

1. дървостоят се отсича постепенно под формата на прозорци, които се разширяват;

2. прозорците се залагат в местата със започнал възобновителен процес;

3. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) при липса на възобновяване в иглолистни гори прозорците се залагат на два пъти в места със склопеност, по-голяма от 0,6, като първия път склопеността в прозореца се свежда до 0,4 в семеносна година, а окончателното изсичане на дървостоя в прозореца се извършва при започнал възобновителен процес;

4. на 1 ха се залагат до 3 прозореца с диаметър 20 - 25 м;

5. дървостоят около прозорците в ивица с ширина 15 - 20 м се изрежда до склопеност 0,5 - 0,6;

6. разширяването на прозорците се извършва, когато подрастът е в достатъчно количество и е укрепнал;

7. едновременно с разширяването на прозорците във възобновените участъци се провеждат съответните отгледни сечи, включително и отглеждане на подраста.

8. (нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) интензивността на сечта при всяка лесовъдска намеса не може да превишава 25 на сто.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Неравномерно-постепенната сеч се провежда за създаване на насаждения със сложна вертикална, хоризонтална и възрастова структура при възобновителен период не по-малък от 40 години за светлолюбивите дървесни видове и не по-малък от 80 години за сенкоиздържливите.

(2) Сечта по ал. 1 се прилага в насаждения в добро здравословно състояние с площ не по-малка от 5 ха и склопеност над 0,6. Границите на насаждението се запазват до окончателното отсичане на зрелия дървостой.

(3) При провеждане на неравномерно-постепенната сеч в насажденията се оформят участъци за възобновяване, участъци за отглеждане и участъци с висока склопеност, в които се задържа възобновяването, и участъци, в които няма да се провеждат лесовъдски мероприятия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) При неравномерно-постепенната сеч интензивността на сечта е до 25 на сто, при повтаряемост през 5 до 15 години, в зависимост от възобновителния период и хода на възобновителните процеси.

(5) Сечта започва в зоната около транспортната граница чрез отваряне на прозорци/котли в местата с подраст, а при липса на възобновяване прозорците/котлите се отварят на два пъти. При всяка следваща сеч се разширяват съществуващите прозорци/котли в посока към извозния път, следвайки хода на естественото възобновяване, а при необходимост се отварят нови.

(6) Във възобновените участъци се провеждат съответните отгледни сечи, а в невъзобновените участъци се провеждат мероприятия за възобновяването им.

Чл. 28. По време на провеждане на постепенните сечи се отстранява подлесът, когато затруднява възобновяването.

Чл. 29. (1) Изборни сечи се провеждат във високостъблени гори, като периодично върху цялата площ на насаждението се отсичат единични или групи дървета с определени размери, без да се стига до окончателното му отсичане.

(2) Изборните сечи съчетават едновременното отглеждане и възобновяване на насажденията и се прилагат за постигане и поддържане на неравномерност на пространствената и възрастовата структура на насажденията, както и за подобряване на техните количествени и качествени показатели.

(3) Изборните сечи са единично-изборна и групово-изборна.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) Единично-изборна сеч се провежда в разновъзрастни насаждения с преобладание на сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове с неравномерна вертикална структура.

(2) Сечта се провежда по цялата площ на насаждението, като се отсичат единични или малки групи дървета от различни степени на дебелина. При отсичането им не се допуска отваряне на прозорци с диаметър, по-голям от 1/2 от височината на дървостоя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Интензивността на сечта е до 20 %, като склопеността на насаждението не се намалява под 0,6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Повтаряемостта на единично-изборната сеч е съобразно възприетия турнус на стопанството.

Чл. 31. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Групово-изборна сеч се провежда в насаждения с участие в състава им на светлолюбиви дървесни видове, както и в буковите и в смърчовите високопланински гори.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) При групово-изборната сеч по цялата площ на насаждението се отсичат групи дървета с цел оформяне на котли с диаметър от 1 до 1,5 пъти от височината на дървостоя, приоритетно в местата с налично възобновяване.

(3) Броят на котлите е в зависимост от наклона и изложението на терена.

(4) В пространствата между котлите не се провежда сеч.

(5) След възобновяване на котлите, заложени при предходната сеч, се отварят нови котли, без да се разширяват старите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Интензивността на сечта е до 20 на сто.

(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Повторяемостта на групово-изборната сеч е съобразно възприетия турнус на стопанството.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) (1) Голите сечи са възобновителни сечи с последващо изкуствено и/или издънково възобновяване.

(2) Голи сечи с изкуствено възобновяване се провеждат в тополови гори, както и в насаждения от келяв габър и мъждрян, растящи на средно богати и богати месторастения, и издънкови акациеви насаждения, за възстановяване на производствения им потенциал.

(3) Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат в тополови, акациеви, гледичиеви, келявгабърови, мъждрянови, върбови и липови гори или смесени от същите дървесни видове.

(4) Голи сечи в липови гори се провеждат в насаждения с минимум 90 на сто участие на липата в състава на насаждението на площни сечища до 2 ха. Неотсечената ивица между площните сечища е с широчина не по-малка от 20 м.

(5) За предпазване от вредното въздействие на водите голите сечи в ивицата дига - бряг се провеждат на площи до 5 ха. Следващата гола сеч се провежда не по-рано от 3 години след залесяване на предходното сечище.

(6) Голата сеч в нискостъблени гори, с изключение на акациевите, се провежда на площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица между площните сечища е с широчина не по-малка от 20 м.

(7) Сливането на площните сечища по ал. 4 и 6 се извършва след склопяване на младия дървостой и достигане на средна височина не по-малка от 3 м.

Чл. 33. Възобновителните сечи в насаждения, одобрени за базови източници за производство на репродуктивни материали, се провеждат при възраст един клас над определения турнус на сеч.


Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница