Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сечстраница5/5
Дата25.07.2016
Размер0.79 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5
§ 4. (1) За усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж, право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката, сечите се провеждат на основание съответната заповед или договор, без да е необходимо да са предвидени в лесоустройствените проекти, планове и програми.

(2) За усвояване на дървесина от имоти, върху които е възникнал сервитут по силата на специален закон, сечите се провеждат, без да е необходимо да са предвидени в лесоустройствените проекти, планове и програми.

§ 5. (1) До одобряването на горскостопанските планове и програми по реда на Закона за горите позволителните за сеч се издават, когато насажденията са предвидени за сеч в лесоустройствени проекти, планове и програми или план-извлечение за промяната им, с изключение на случаите, посочени в § 4.

(2) Издадените до влизането в сила на Закона за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) позволителни за сеч и извоз запазват действието си до изтичане на сроковете, определени в тях, а протоколите за освидетелстване на съответните сечища се издават по досегашния ред по образеца, утвърден със Заповед № 2087 от 17.12.2008 г. на председателя на Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

(3) Издадените до влизането в сила на Закона за горите позволителни за сеч и извоз за провеждане на гола сеч, която не е проведена до 9 април 2011 г., запазват действието си само когато след влизане в сила на закона издаденото позволително не е в противоречие с чл. 104, ал. 1 и чл. 105 от закона.

(4) По обективни причини сроковете за сеч и извоз могат да бъдат продължавани от лицата, издали позволителното за сеч, но не по-късно от 31.12.2011 г.

(5) Продължаването на сроковете за сеч и извоз се разрешава преди изтичането им по писмено искане на лицето, на което е издадено позволителното за сеч.

(6) Досиетата на насажденията, за които са издадени позволителни за сеч и извоз до деня на влизане в сила на Закона за горите, се съхраняват от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства до изтичане срока на лесоустройствения проект, план или програма, но не по-малко от пет години от датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището.

(7) При постъпване на искане от собственика държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства му предават с приемателно-предавателен протокол досиетата по ал. 6. Собственикът е длъжен да съхранява досиетата до изтичане срока на лесоустройствения проект, план или програма, но не по-малко от пет години от датата на издаване на протокола за освидетелстване на сечището.

(8) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства съхраняват копие от предаденото на собственика досие на насаждението по ал. 7.

§ 6. (1) До влизане в сила на наредбата по чл. 152, ал. 2 от Закона за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) позволителното за сеч за усвояване на дървесина във връзка с изграждането на обекти по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите се извършва въз основа на одобрено по реда на § 3 план-извлечение и въз основа на писмено съгласие от собствениците, когато площта, върху която ще се изграждат обектите, е на различните собственици.

(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за изграждането на извозни пътища, технологични просеки и трасета на въжени линии, включени в технологичния план за добив на дървесина.

§ 7. Утвърдената до влизане в сила на тази наредба нормативно-справочна база за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина запазва действието си и се прилага до утвърждаване на нова.

§ 8. Утвърдените до влизане в сила на тази наредба разработки за прилагане на видовете сечи запазват действието си и се прилагат до утвърждаване на нови.

§ 9. Контрол по изпълнение на наредбата се упражнява от Изпълнителната агенция по горите и нейните структури.

§ 10. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

§ 11. Наредбата се приема на основание чл. 101, ал. 3 от Закона за горите.

За министър: Св. БояноваПриложение към чл. 65, ал. 1

Горски типове природни местообитания, включени в границите на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие

Код

Местообитание

Код

Местообитание

2180

Облесени дюни

4070*

Храстови съобщества с Pinus mugo

4080

Субарктични храсталаци от Salix spp.

40A0*

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

5130

Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5210

Храсталаци с Juniperus spp.

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

9150

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

9180*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91AA*

Източни гори от космат дъб

91BA

Мизийски гори от обикновена ела

91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

91D0*

Мочурни гори

91E0*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior

91F0

Крайречни смесени гори от Q. robur, U. laevis и Fr. excelsior или Fr. angustifolia

91G0*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91H0*

Панонски гори с Quercus pubescens

91I0*

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

91M0

Балкано-панонски церово-горунови гори

91S0*

Западнопонтийски букови гори

91W0

Мизийски букови гори

91Z0

Мизийски гори от сребролистна липа

9260

Гори от Castanea sativa

9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

92A0

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

92C0

Гори от Platanus orientalis

9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс

9530*

Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

9560*

Ендемични гори от Juniperus spp.

95A0

Гори от бяла и черна мура

Знакът „*" отбелязва приоритетни типове природни местообитания за опазване.

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите

(ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.)

§ 41. (1) Извършеното маркиране на насажденията за сеч по досегашния ред до влизане в сила на тази наредба и изготвените карнет-опис и сортиментна ведомост са валидни до 31.12.2016 г., в случай че маркираните сечи не противоречат на Закона за горите.

(2) Срокът на валидност по ал. 1 е в сила и за маркираните окончателни фази на краткосрочно-постепенна сеч, в случай че са върху площни сечища не по-големи от 2 ха, като неотсечената ивица между площните сечища е не по-малка от отсечената.

(3) Извършеното маркиране на насажденията за сеч, при което са спазени изискванията на тази наредба, запазва валидността си съгласно чл. 50, ал. 16.

§ 42. (1) Издадените до влизане в сила на тази наредба позволителни за сеч за провеждане на санитарно прочистване запазват действието си до срока, посочен в позволителното за сеч.

(2) Образците на документите по Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.

§ 43. Позволителни за сеч могат да се издават и за планираните мероприятия с утвърдени горскостопански планове в периода от 7.08.2012 г. до 7.08.2015 г. за имоти до 2 ха, собственост на физически и юридически лица, ако не противоречат на Закона за горите и Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

§ 44. Издадените до влизането в сила на тази наредба позволителни за сеч запазват действието си, доколкото не противоречат на Закона за горите и Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.

§ 45. Предвидените или допуснатите със заповедите за обявяването или плановете за управление на защитените територии „ландшафтни сечи" по смисъла на Правилника за определяне, устройство и стопанисване на горите и териториите със специално предназначение, приет от Комитета по горите през 1989 г. (отменен), в зависимост от състоянието на съответното насаждение се провеждат като отгледни, изборни, възобновителни сечи с възобновителен период не по-кратък от 40 години, санитарни, принудителни и технически сечи.
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница