Правилник” § Общи постановленияДата18.12.2018
Размер88.03 Kb.
#108037


Правилник на Промоцията

…………………………………(наричан по-нататък „Правилник”)

§ 1. Общи постановления


 1. Промоционалната акция „…………………………….” (наричана по-нататък „Промоция”) е маркетингова акция, подготвена от фирма Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. със седалище във Варшава на ул. “Komitetu Obrony Robotników” 48, регистрирана в търговския регистър, воден от Районния съд за столичен град Варшава във Варшава, XIII Стопански Отдел на Държавния Съдебен Регистър с номер KRS 0000104862 (наричана по-нататък „Организатор”), с цел увеличаване на продажбата на новите автомобилни гуми ………………….., предназначени за леки коли или автомобили със задвижване на четири колела / SUV (наричани по-нататък „Промоционални Гуми”).


 2. Реализацията на Промоцията е подкрепяна и администрирана от ………… със седалище в …………… на ул. ……………….., __- ___ ………….., регистрирана в регистър ….………………… с номер: ………………….. (наричана по-нататък „Администратор”). 1. Целта на Промоцията е да възнагради Участниците, които отговарят на всички условия, посочени в този Правилник, за закупуването на рекламни гуми заедно с услугата на тяхното монтиране по време на Промоционалния период, директно в пунктовете за продажба, посочени в Приложение 1 към този Правилник (наричани по-нататък „Партньори”). 1. Съдържанието на настоящия Правилник е достъпно в Уебсайта на адрес www.MyPremio.eu (наричан по-нататък „Уебсайт”) по време на целия период на Промоцията. 1. Настоящата Промоция не е лотарийна игра и в никакъв случай не може да се смята за такава.


§ 2. Условия за участие в Промоцията

 1. В Промоцията могат да вземат участие потребителите с пълна юридическа правоспособност, които купуват Промоционални гуми за частни цели и физически лица, водещи стопанска дейност в Република Полша, които имат пълна правоспособност и придобият Промоционални гуми в рамките на своята стопанска дейност, които ще изпълняват общо всички изброени по-долу условия:

  1. по време на промоционалния период закупят при един от избраните Партньори един комплект, състоящ се от четири броя Промоционални Гуми от един и същ вид заедно с услугата монтаж на гумите;

  2. ще получат от Партньора, от когото са закупили Промоционалните гуми, уникален промоционален код, чийто образец е приложен като Приложение 3 към настоящия Правилник, който код потвърждава покупката на Промоционални гуми с услугата монтаж на гумите;

  3. по време на Промоционалния период се регистрират в Уебсайта, като приемат Правилника на уебсайта и изпратят съответното заявление (т.е. попълване на всички задължителни полета на формуляра, достъпен в Уебсайта и завършване на процеса на регистрация с приемане на линка в изпратеното от Организатора електронно съобщение заедно с установяването на индивидуална парола за Уебсайта);

  4. влезли са в Уебсайта и са приели този Правилник и правилно са регистрирали в Уебсайта закупуването на Промоционални гуми с услугата монтаж на гумите в съответствие с пар. 4 от настоящия Правилник.

  5. изразили са съгласие за обработка на техните лични данни, изисквани във връзка с участието в Промоцията;

тези лица ще бъдат наричани по-нататък общо „Участници” или индивидуално „Участник”.

 1. В Промоционалната акция не могат да участват служители и членове на семейството на Организатора, служители на Партньорите и другите стопански единици, ангажирани при създаването и внедряването на Промоцията по възложение на Организатора, нито на лица, които са в постоянни трудови отношения с тези стопански единици, различни от трудов договор. 1. С оглед на ограниченото количество Промоционални кодове, преди закупуването на Промоционалните гуми и услугата монтаж на тези гуми, всеки от Участниците трябва да провери достъпността на промоционалните кодове чрез директен контакт с избрани Партньори. 1. Организаторът си запазва правото да реши да изключи Участника от участие в Промоцията в случай на нарушение на този Правилник, както и в случай на извършване на действия, които накърняват доброто име, репутацията или интересите на Организатора. Освен това Организаторът си запазва правото да реши да изключи Участника от участие в Промоцията в случай на подаване на непълни или неверни адреси, имена или документ за покупка. В такъв случай изключените Участници губят право за получаване на Премия. Ако изключените Участници вече са получили Премия, Организаторът може да изиска от тях директно възстановяване на еквивалентната на Премията сума.§ 3. Период на Промоцията


 1. Промоцията започва на ……….. г. и продължава до …………. (наричан по-нататък „Период на Промоцията”), но в никакъв случай не по-дълго от момента на използване от Участниците на всички ………… Промоционални кодове. 1. За целите на Промоцията се приема, че датата на закупуване и монтаж на Промоционалните гуми е датата, посочена върху фактурите ДДС или касовите бележки, изпратени чрез Уебсайта, потвърждаващи покупката и монтажа на Промоционални гуми.§ 4. Правилник на Промоцията


 1. Организаторът се задължава да предостави Премия на Участниците, които изпълняват всички условия, посочени в този Правилник, които са закупили Промоционални гуми в Промоционалния период заедно с услуга монтаж от един от Партньорите, посочени в Приложение 1, при условие че горепосочената покупка и монтаж са правилно регистрирани чрез Уебсайта в съответствие с точка 2 по-долу и покупката е потвърдена от Администратора в процеса на проверка. 1. За да получат Премия, Участниците трябва да регистрират чрез уебсайта покупката и монтажа на Промоционалните гуми, обхванати от Промоцията, в рамките на ... дни от датата на покупката и монтажа на тези гуми, като въведат уникален Промоционален код, получен от Партньора, заедно с номера на фактурата по ДДС или касовата бележка, датата на закупуване на Промоционалните гуми и техния монтаж и да изпратят четливи сканирани копия или снимки на фактурите по ДДС или касовите бележки в един от следните формати: .jpg, .png, .gif, .tif lub .pdf, потвърждаващи покупката на Промоционални гуми заедно с услугата за техния монтаж от избран Партньор (само с информация за видовете на закупените Промоционални гуми). Размерът на всяко изпратено сканирано копие или снимка не може да надвишава 1 MB. В случай, когато Участникът изпрати нечетливи сканирани копия или снимки на фактури ДДС или касови бележки чрез Уебсайта, Организаторът има право да откаже приемането им и да поиска от Участника да ги изпрати отново в подходящия размер и формат. 1. Валидността на уникалния Промоционален код, получен от Партньора, изтича в срок от …… дни от датата на покупката и монтажа на Промоционалните гуми. 1. Всички сканирани копия и снимки на фактури ДДС или касови бележки, изпратени от Участниците чрез Уебсайта, ще бъдат проверени и одобрени от Администратора. 1. Организаторът си запазва правото да откаже да предостави Премия на Участник, който не е регистрирал правилно покупката на Промоционални гуми и техния монтаж чрез Уебсайта или не е изпратил цялата необходима информация до ………… г. или на Участник, който е върнал закупените Промоционални гуми на Партньора след регистриране в Уебсайта.


 2. При спазване на ограниченията, посочени в точка 7 по-долу, всеки Участник, който по време на Промоционалния период е закупил Промоционални гуми заедно с техния монтаж от един от избраните Партньори, посочени в Приложение 1 и е регистрирал правилно покупката и монтажа им чрез Уебсайта в определения срок, ще получи награда под формата на талон за сервизни услуги, описани в Приложение №2 на стойност ………. (с думи: ……………) за един комплект Промоционални гуми (т.е. четири броя гуми от един и същ вид) правилно регистрирани посредством Уебсайта и потвърдени от Администратора в процеса на верификация (наричана по-нататък „Премия”). 1. Броят на наградите е ограничен, а Премиите ще бъдат признати само на първите ……………. Участници, които изпълнят всичките необходими условия, определени в настоящия Правилник. На всеки Участник може да бъде призната само една Премия през целия Промоционален период.§ 5. Съобщаване на резултатите от Промоцията и изплащане на Премиите

 1. Процесът на проверка, потвърждаващ, че Участниците отговарят на всички условия, които дават право на получаване на Премията, ще бъде извършен от Администратора най-късно до ................ година. 1. Всички Участници ще бъдат уведомени в срок до ……………… година за резултатите на Промоцията посредством електронно съобщение, изпратено на посочения от Участниците адрес по време на регистрацията в Уебсайта. 1. Администраторът ще издаде Премия на Участник, на който тя се полага, в срок от ..... дни, считано от завършването на процеса на потвърждаващата проверка, за който става дума в точка 1 по-горе. Премията ще бъде издадена на Участника чрез изпращане на e-mail адреса, посочен по време на регистрацията в Уебсайта, на талона под формата на PDF файл.


 2. Премията не подлежи да подмяна на награди от друг вид.


 3. Участникът няма право да прехвърля правото за получаване на Премията на трети лица.


 4. В случай, когато реализираната услуга е с по-ниска стойност от стойността на талона - разликата в сумата няма да бъде възстановена на Участника.


 5. В случай, когато услугата е с по-висока стойност, Участникът е задължен да доплати разликата в цената.


 6. Премията може да се реализира само в Сервиза на Premio, в който са закупени Промоционалните гуми. Премията може да бъде реализирана най-късно до ............... г.


 7. Получената Премия трябва да се третира като доход на Участника, поради което задължението за плащане на евентуални данъци от Премията е за сметка на Участника.

§ 6. Рекламации


 1. Участниците имат право за заявяване на рекламации, касаещи Промоцията. 1. Участниците могат да завяват рекламации директно при Организатора в писмена форма, изпратени с препоръчано писмо или с куриер, или посредством електронна поща в срок от 30 дни от датата на получаване на информация за несъответствията, касаещи Промоцията. Рекламации, получени от Организатора след този срок, няма да бъдат разглеждани. Рекламациите, заявени с препоръчано писмо или с куриер, трябва да бъдат изпратени на следния адрес на Организатора: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp z o.o., Отдел на сервиз Premio, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Варшава. Рекламациите, заявявани по електронен път, трябва да бъдат изпратени на следния e-mail адрес на Организатора: contact@mypremio.eu. 1. Решението за признаването или отхвърлянето на рекламацията се взема от Организатора, който информира Участника, заявил рекламацията, за своето крайно решение в рамките на 14 дни от датата на получаване на рекламацията. 1. При спазване на различните постановления на точка 2 по-горе, цялата останала кореспонденция между Участниците, Администратора и Организатора ще бъде водена посредством Уебсайта или електронната поща, изпратена на следния e-mail адрес на Организатора: contact@mypremio.eu.


§ 7. Лични данни на Участниците


 1. Организаторът е смятан за администратор на данните в областта на обработката на личните данни на Участниците в Промоцията.

 2. Всички въпроси, касаещи обработката на личните данни на Участниците в промоцията, са описани в Политиката за Поверителност, публикувана в Уебсайта.


§ 8. Заключителни разпоредби


 1. Настоящият Правилник е задължителен за всички страни, участващи в Промоцията. Правилникът определя условията на Промоцията, критериите за участие в Промоцията и правата и задълженията на Организатора, Администратора и Участниците.


Приложение №1

към Правилника на Промоцията
………………………………………….”

СПИСЪК НА ПАРТНЬОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА


………………………………….”:

Приложение №2

към Правилника на

Промоционална акция „……………………..

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕПриложение №3

към Правилника на

Промоционална акция „……………………..

ОБРАЗЕЦ НА ПРОМОЦИОНАЛНИЯ КОДСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница