Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 Vстраница6/10
Дата14.03.2018
Размер1.88 Mb.
#62737
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(2) Използваните преносими средства за измерване са преминали успешно изискваните метрологични проверки или калибриране.

Чл. 367. (1) Електрическите измервания с преносими средства в разпределителни уредби, главни разпределителни табла и по магистрални шинопроводи се извършват от две лица с трета квалификационна група без наряд.

(2) Допуска се в електрообзавеждането, необхванато в ал. 1, извършването на измервания от едно лице с трета квалификационна група по реда на текущата експлоатация.

Чл. 368. (1) Преносимите средства за измерване се включват и разединяват при изключено напрежение на измерваното съоръжение. В случаите, когато за провеждане на измерването не е възможно изключване на напрежението, работите се извършват по вътрешна инструкция.

(2) Допуска се във вторични вериги на токови трансформатори присъединяване без изключване на напрежението, но при предварително свързване накъсо (шунтиране) на вторичната верига.

Чл. 369. Проводниците, с които преносимите средства се свързват към измерваната верига, са с изолация не по-ниска от съответстващата на напрежението на веригата.

Чл. 370. Преносимите средства за измерване се разполагат така, че при отчитането на показанията им се изключва възможността за опасно приближаване до части под напрежение.

Чл. 371. (1) Не се допуска по време на измерването с преносими средства допирането до включени към схемата елементи.

(2) Елементите на измервателната схема се ограждат и на огражденията се окачват съответните предупредителни табели и знаци за безопасност.

Чл. 372. (1) Измерването с токоизмервателни клещи по неизолирани тоководещи части се извършва с предпазни очила/щит за лицето и диелектрични ръкавици.

(2) Извършващият измерването застава отдалечен от тоководещите части под напрежение, не прегъва тялото си над тях, а само леко навежда главата за отчитане на показанията на уреда.

(3) Не се допуска елементи от токоизмервателните клещи, които обхващат тоководеща част, да се допират до други части на електрообзавеждането.

(4) Измерването с токоизмервателни клещи на шини в уредби се извършва от пода. Допуска се, когато измерването не може да се извърши от пода, да се използва двураменна стълба, придържана от второ лице.

Чл. 373. (1) Измерването на съпротивление на изолация с мегаомметър се извършва от едно лице с трета квалификационна група.

(2) Измерването по ал. 1 се извършва при изключено напрежение на съоръжението/участъка.

(3) Лицето, което извършва измерване с мегаомметър, лично се убеждава, че напрежението е изключено, работното място е обезопасено, по измерваната част от уредбата не работят хора и са взети мерки намиращите се наблизо хора да не се доближават до изпитваните тоководещи части.

(4) Лицето, което извършва измерване с мегаомметър, ползва диелектрични ръкавици/боти.

(5) Забранява се измерването на съпротивление на изолация с мегаомметър на въздушни електропроводни линии (ВЛ):

1. по време на активна атмосферна (мълниеносна) дейност или когато има признаци за настъпване на такава;

2. когато ВЛ или част от нея е успоредна или се намира в близост до друга ВЛ за напрежение над 1000 V.

Чл. 374. (1) Измерването на съпротивлението на заземители се извършва от две лица с трета квалификационна група при изключено напрежение.

(2) Допуска се за повторни заземители измерването да се извърши без изключване на напрежението с ползването на диелектрични ръкавици, ако се налага отсъединяване на заземител.

(3) Забранява се измерването на съпротивление на заземители по време на активна атмосферна (мълниеносна) дейност или когато има признаци за настъпване на такава.

Чл. 375. (1) Измерването на импеданса на контура "фаза - неутрален/защитен проводник" се извършва без изключване на напрежението от:

1. две лица с трета квалификационна група в разпределителни уредби, при отваряне на клемни кутии и когато се извършва на височина;

2. едно лице с трета квалификационна група при всички останали случаи.

Раздел XVIII.

Електрически изпитвателни станции и лаборатории

Чл. 376. Изискванията по този раздел се отнасят за изпитванията, извършвани в електрически изпитвателни станции и лаборатории с напрежение до и над 1000 V.

Чл. 377. По смисъла на този правилник:

1. изпитванията в електрическите изпитвателни станции и лаборатории включват проверки на качествата на електрическата изолация в процеса на производството и при крайния контрол на електротехническа и електронна продукция, проверки на качествата на трансформаторни масла, електрозащитни лични предпазни средства и други, с изпитвателни напрежения до и над 1000 V;

2. изпитвателна станция е специално обзаведен участък, състоящ се от пулт за управление, изпитвателно поле и съответното електрообзавеждане, предназначен за изпитвания на готова продукция, отделни възли на изделия или за извършване на изследователска работа и обучение;

3. изпитвателно поле е пространството, в което се разполага изпитваният обект по време на изпитването;

4. изпитвателна схема е временното свързване на изпитвания обект с електрообзавеждането на изпитвателната станция и с източниците на захранване за провеждане на изпитването.

Чл. 378. За всяка електрическа изпитвателна станция или лаборатория работодателят утвърждава вътрешна инструкция със специфичните за нея изисквания и правила по безопасност при работа, които не са включени в този правилник.

Чл. 379. (1) Достъп в изпитвателната станция или лаборатория има само нейният персонал.

(2) Когато се налага присъствие или участие в изпитванията на външни лица, те предварително се инструктират, а ръководителят на изпитвателната станция/лабораторията определя лице от персонала, което неотлъчно е с външните лица и отговаря за тяхната безопасност.

Чл. 380. (1) Всички електросъоръжения в изпитвателните станции и лаборатории са с ясна маркировка в съответствие със схемите.

(2) На ръкохватките за ръчно управление и на бутоните за дистанционно управление има четливи надписи за предназначението, положението, посоките на въртене и др.

Чл. 381. Изменения на постоянните изпитвателни схеми се извършват само с разрешение на ръководителя на изпитвателната станция/лаборатория, като се вземат необходимите организационни и технически мероприятия за безопасна работа.

Чл. 382. (1) При изпитвания с напрежения, по-високи от 42 V променливо или 60 V постоянно, изпитвателните полета се ограждат с постоянни или временни ограждения.

(2) При по-ниски изпитвателни напрежения от посочените в ал. 1 изпитвателното поле може да не се огражда, когато са предвидени мерки, изключващи възможността от поражения на хора, в случай на преминаване на по-високо напрежение във веригите на по-ниското напрежение.

(3) В производствени условия, когато не е възможно цялостно ограждане на изпитвателното поле, се ограждат само тоководещите и въртящите се части, недостъпни за случайни допирания.

Чл. 383. (1) Изпитванията се извършват при осигурена видимост на цялото изпитвателно поле от пулта за управление.

(2) Когато условието по ал. 1 не е изпълнено, се предвижда сигнализация - телефонна, звукова, светлинна и др.

Чл. 384. При провеждането на контролни изпитвания изпитваните изделия се разполагат в изпитвателната станция на определените за тях места, при осигурен достъп до проходите, апаратите и агрегатите на изпитвателната станция.

Чл. 385. (1) Изпитвателната схема се скачва само при изключено захранване на изпитвателното оборудване.

(2) Електросъоръжения, които са разположени в изпитвателното поле и имат голям капацитет, но не се свързват със схемата, се свързват накъсо и се заземяват.

Чл. 386. Преди започване на изпитването ръководителят на изпитвателната станция/лабораторията или извършващият изпитването проверява:

1. правилността на скачената схема;

2. наличието и сигурността на заземяването;

3. наличието и изправността на защитните средства;

4. сигурната работа на сигнализациите, блокировките и комутационната апаратура;

5. отсъствието на странични лица.

Чл. 387. Преди включване на изпитателното напрежение извършващият изпитването подава звуков и светлинен сигнал. Допуска се включване без звуков сигнал, ако това е регламентирано във вътрешната инструкция.

Чл. 388. (1) Забранява се работата в изпитвателното поле при неизправност на блокировките или сигнализацията.

(2) Допуска се довършване на изпитването при възникване на неизправност в блокировките, ако тази неизправност не е непосредствено свързана с опасност за хората.

Чл. 389. След завършването на работата напрежението се изключва и се поставят/включват заземителите, а съоръженията, натрупващи електрически заряд, се изпразват и свързват накъсо.

Чл. 390. Персоналът на изпитвателната станция/лабораторията е длъжен да знае мястото на бутона за аварийно изключване на напрежението от цялата изпитвателна станция/лаборатория или на отделните стендове.

Чл. 391. (1) Серийните контролни изпитвания се извършват по утвърдена от работодателя вътрешна инструкция.

(2) Текущите изпитвания се извършват с нареждане на ръководителя на изпитвателната станция/лабораторията и запис в дневника на станцията/лабораторията.

(3) Изпитвания за изследователски цели се извършват по програма, която съдържа и указания за безопасността от отговорния ръководител на изследователската задача.

Чл. 392. (1) При изпитвателни напрежения над 1000 V и при работа с открити схеми при тези напрежения участват най-малко двама души с четвърта квалификационна група.

(2) Допуска се извършването на контролни изпитвания с напрежение над 1000 V от едно лице, ако изпитвателният стенд има ограждения и блокировки, изключващи достъпа до части, намиращи се под напрежение.

Чл. 393. При измерването на напрежения над 250 V в намотките на въртящи се машини, присъединени към измервателните уреди от постоянно действащите схеми на пултовете за управление, свързването се извършва преди пускането на машината.

Чл. 394. Искренето на четки се наблюдава с предпазен щит за лице.

Чл. 395. Съпротивлението на изолацията на електрически машини се измерва, когато последните са в покой и са изключени от захранващото напрежение.

Чл. 396. Проводниците от клемите на изпитваните машини се разкачват след изключване на напрежението и при напълно спряно състояние на машините.

Раздел XIX.

Ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори

Чл. 397. Изискванията по този раздел се отнасят за работа с ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, присъединявани към напрежение до 1000 V.

Чл. 398. По смисъла на тази правилник:

1. ръчни електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, които при работа се държат с ръце (ръка); към тях се отнасят ръчни бормашини, флексове, поялници и др.;

2. преносими електрически инструменти са инструментите с електрическо захранване, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване;

3. преносими лампи са лампите (нажежаеми или газоразрядни) в защитен корпус, окачвани или държани в ръка по време на работа;

4. преносими трансформатори са трансформаторите за безопасно свръхниско напрежение или за защитно разделяне, с номинално захранващо напрежение не по-високо от 400 V, премествани по време на работа, без отсъединяване от електрическото захранване; от трансформатори за безопасно свръхниско напрежение се захранват преносими лампи, ръчни инструменти и други подобни; трансформаторите за защитно разделяне създават разделен от захранващата мрежа токов кръг, от който се захранва изделие с ниво на електрическата изолация, което не съответства на условията на работната среда; към преносимите трансформатори се отнасят и някои типове заваръчни трансформатори, зарядни устройства за акумулатори и др.

Чл. 399. (1) Допускат се за работа само ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори с оценка за съответствие със съществените изисквания съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2002 г., изм., бр. 18 от 2003 г.).

(2) За изделията по ал. 1, изготвени съгласно изискванията на хармонизирани български стандарти с европейските, не се изисква оценка за съответствие със съществените изисквания.

Чл. 400. (1) Преносимите лампи в зависимост от характеристиката на средата по отношение на опасността за поражение от електрически ток се захранват с напрежение не по-високо от:

1. за среда с нормална опасност - променливо напрежение 42 V или постоянно напрежение 48 V;

2. за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - променливо или постоянно напрежение 24 V;

3. в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и др. - променливо или постоянно напрежение 12 V.

(2) Допуска се в среда с повишена и особена опасност за поражение от електрически ток използването на защитно изолирани преносими лампи (клас II) за номинално променливо напрежение 220 V, ако дължината на захранващия кабел не превишава 10 m.

(3) Дължината на захранващия кабел по ал. 2 не се ограничава, когато е присъединен към защитен прекъсвач за токове с нулева последователност, с номинален ток на задействане не по-голям от 30 mА.

Чл. 401. (1) Ръчните и преносимите електрически инструменти и преносимите трансформатори в зависимост от характеристиката на средата по отношение на опасността за поражение от електрически ток се захранват с напрежение не по-високо от:

1. за среда без повишена опасност - променливо напрежение 220/230 V за еднофазните и 380/400 V за трифазните или постоянно напрежение 220 V;

2. за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - променливо напрежение 42 V или постоянно напрежение 48 V;

3. в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други подобни - постоянно или променливо напрежение 24 V.

(2) Защитно изолираните ръчни и преносими електрически инструменти и трансформатори (клас II) се захранват с номинално променливо напрежение 220/230 V за еднофазните и 380/400 V за трифазните независимо от характеристиката на средата.

(3) Препоръчва се присъединяването към мрежата на инструментите и трансформаторите по ал. 2 през защитен прекъсвач за токове с нулева последователност, с номинален ток на задействане не по-голям от 30 mА.

Чл. 402. Допуска се работа с ръчни електрически инструменти без защитна изолация (клас I) за променливо напрежение не по-високо от 380/400 V в помещения с повишена и особена опасност и извън помещенията, когато се захранват от:

1. линия или токов кръг през защитен прекъсвач за токове с нулева последователност, с номинален ток на задействане не по-голям от 30 mА;

2. защитно разделен токов кръг с непрекъснат контрол на изолацията;

3. преносим разделящ трансформатор.

Чл. 403. Допуска се по изключение работа с ръчни и преносими електрически инструменти без защитна изолация (клас I) за променливо напрежение не по-високо от 220/230 V в помещения с повишена и особена опасност и извън помещенията, когато инструментите са занулени и се работи с диелектрични ръкавици и боти (ботуши).

Чл. 404. (1) Не се допуска работа с ръчни и преносими инструменти, лампи, трансформатори с наранена защитна обвивка на фабричния захранващ кабел или със снадки по него.

(2) Дължината на изходящите кабели от трансформаторите за защитно разделяне или за безопасно свръхниско напрежение не превишава 30 m.

Чл. 405. (1) Когато при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори се налага удължаване на захранващия им кабел, се използват фабрично произведени удължители със степен на защита на щепселните съединения, съответстваща на характеристиките на средата.

(2) Допусканото удължаване на захранващия кабел е такова, че работещият вижда електрическия контакт, от който се захранва удължителят или устройството за навиване на кабела на удължителя.

Чл. 406. Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; опъване; допиране до нагрети повърхности; подлагане на действието на химични вещества и продукти - киселини, основи, масла, бензини и др.

Чл. 407. Не се допуска заземяване или зануляване на вторичните намотки и вериги на трансформаторите за защитно разделяне и за безопасно свръхниско напрежение.

Чл. 408. Щепселните съединения за безопасно свръхниско напрежение се отличават по конструкция и цвят от тези за по-високо напрежение.

Чл. 409. Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които са нестандартни или неизправни.

Чл. 410. Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията при валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и използването им при активна атмосферна (мълниеносна) дейност.

Чл. 411. Лицата, които работят с ръчни и преносими електрически инструменти без защитна изолация (от клас I на защита срещу поражения от електрически ток), и тези, които използват преносими трансформатори, са с първа квалификационна група.

Чл. 412. (1) В зависимост от типа на ръчния електрически инструмент и измерените вредни производствени фактори се ползват лични предпазни средства: антифони, виброизолиращи ръкавици, защитни очила или диелектрични средства (боти, килимчета).

(2) Не се разрешава време за работа с електрически инструмент, генериращ повишено ниво на вибрации, сумарно по-голямо от 2/3 от работния ден.

Чл. 413. Преди започване на работа лицата, използващи ръчни електроинструменти, преносими лампи и трансформатори:

1. извършват оглед на целостта на изолацията на инструмента и захранващия кабел и проверяват изправността им чрез пускане на празен ход;

2. освобождават работното място от странични предмети, пречещи на работата;

3. осигуряват достатъчно незаслепяващо осветление;

4. осигурят и проверяват средствата за индивидуална защита;

5. проверяват наличието на защитен кожух, обграждащ абразивните дискове.

Чл. 414. Не се допускат по време на работа:

1. докосване с ръка на режещия инструмент, когато е в движение;

2. сменяне на режещ или абразивен инструмент в движение на машината и без изваден щепсел от електрозахранването;

3. допиране на захранващия кабел до горещи или омаслени повърхности или притискането му от товар;

4. включване на инструмент, когато не се държи за ръкохватката в работно положение;

5. преотстъпване на електрически инструмент на други лица, непритежаващи квалификационна група;

6. оставяне във включено състояние на инструмент, когато отпадне електрозахранването в точката на присъединяването му;

7. насочване на искрите при работа с абразивен инструмент в посока, която не е безопасна за работещия и помощниците му;

8. докосване на работното облекло до въртящи се части;

9. спиране свободното въртене на инструмент с ръка след изключване на електрозахранването;

10. претоварване на инструментите по време на работа;

11. работа с електрически инструмент върху преносима стълба на височина над 2,5 m;

12. работа при възникване на каквато и да е неизправност на инструмента (искрене на колектора, съпроводено с кръгов огън, изтичане на смазка от редуктора или от вентилационните канали, поява на дим или мирис на прегрята изолация, поява на пукнатина в корпуса, нарушаване на изолацията на захранващия кабел или щепсела).

Чл. 415. След приключване на работа лицата, използващи ръчни електроинструменти, преносими лампи и трансформатори:

1. изключват захранването на инструмента, лампата и трансформатора с изваждане на щепсела от захранващата електрическа мрежа;

2. почистват инструмента и работното място;

3. уведомяват непосредствения ръководител за възникнали неизправности по време на работа.

Чл. 416. (1) Работодателят с писмена заповед определя лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори и ежемесечно извършват визуални проверки на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.

(2) Резултатите от проверките се отразяват в специален дневник, който съдържа най-малко следните данни: дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

Чл. 417. (1) При установяване на неизправност, която може да създаде опасност за поражения от електрически ток при работа с ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, работата веднага се преустановява, изключва се захранването и се уведомява прекият ръководител.

(2) В зависимост от неизправността по ал. 1 се извършва ремонт или бракуване.

Раздел XX.

Електрически уредби с временен характер на монтаж и експлоатация

Чл. 418. Изискванията по този раздел се отнасят за работа в електрически уредби и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация, наричани по-нататък "временни уредби", използвани при строително-монтажни работи, изложбени зали и павилиони, ремонтни работи, геологопроучвателни работи, селското стопанство и др.

Чл. 419. (1) Временните уредби се изпълняват по утвърден проект в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).

(2) Забранява се използването на временни уредби в помещения и зони с потенциално експлозивна атмосфера.

Чл. 420. Специфичните изисквания за безопасност при работа във временни уредби се уреждат с вътрешни инструкции.

Чл. 421. Периодичните прегледи, електролабораторните изпитвания и ремонтите на временните уредби се регистрират в дневник.

Чл. 422. За временните уредби се завежда техническо досие, което съдържа най-малко:

1. пълни и точни електрически схеми (принципни, монтажни и др.);

2. дневник за отразяване на промените във временната уредба и списък на лицата от електротехническия персонал, които могат да работят по уредбата;

3. протоколи за въвеждане в експлоатация, за измерване на параметрите, свързани със защитата срещу поражения от електрически ток, и за следремонтни изпитвания;

4. инструкция за безопасна работа.

Чл. 423. (1) Присъединяването или разединяването на електрообзавеждане към временни уредби се извършва от лица от електротехническия персонал с трета квалификационна група.

(2) Допуска се включването на преносими (мобилни) машини към електрическата мрежа да се извършва от неелектротехнически персонал, когато това се осъществява със стандартни щепселни съединения.

Чл. 424. Прегледите и ремонтите на електрообзавеждането на временни уредби се извършват при изключено напрежение на мрежата и застопорени движещи се части.

Чл. 425. (1) Забранява се влизане на външни лица в командните кабини на машините и съоръженията.

(2) На вратите на командните кабини се окачват табели: " Стой! Опасно за живота!" и "Забранено е влизането!". Вратите се заключват, когато обслужващият персонал не е в кабините.

Чл. 426. В извънработно време временните уредби се привеждат в състояние, изключващо възможността за манипулации от странични лица.

Чл. 427. За машинистите на електрифицирани машини и съоръжения на временни уредби се изисква притежаването на втора квалификационна група по електробезопасност.

Чл. 428. (1) Преди започване на работа обслужващият персонал (машинистите) проверява състоянието на захранващия кабел, на защитните мероприятия (заземяване, зануляване, механична защита и пр.), предпусковата сигнализация, крайните изключватели и осветлението. При откриване на нередности машината/съоръжението не се пуска в действие и веднага се уведомява дежурният електротехнически персонал.


Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница