Правилник за дейността на детска градина „Първи юни”страница1/5
Дата10.02.2018
Размер0.86 Mb.
#56590
  1   2   3   4   5


ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”, ГР. САНДАНСКИ
УТВЪРЖДАВАМ: ……………

Галя ВангеловаЗаповед № 14 / 25.09.2017 г.

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА Детска градина „Първи юни”


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Чл. 2. Този правилник урежда:

 1. устройството и дейността на детската градина;

 2. организацията на предучилищното образование;

 3. функциите и управлението на детската градина;

 4. механизмите за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Чл. 3. С правилникът се определя организацията на предучилищното образование и подкрепата на личностното развитие на децата.

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели на предучилищното образование, произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5/2016 г. за предучилищно образование, останалите ДОС в образованието и конкретните условия в детска градина „Първи юни“ и филиали.

Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на детска градина „„Първи юни““ – педагогически и непедагогически персонал; ръководители на дейности, които не са дейности на ДГ; родители и други лица, извършващи периодични или епизодични дейности в детската градина.
Водещи постановки и ориентири на дейността
Чл. 6. Нашите ценности са:

 • детето и детството;

 • споделената отговорност за всяко дете;

 • екипност и доверие;

 • професионализъм и подкрепа;

 • удовлетвореност и резултатност.

Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детското заведение като модерна институция за предучилищно образование.

Чл. 8. (1) Нашите цели са:

 • пълноценна социализация на детето в детската общност;

 • цялостно развитие на детето;

 • приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;

 • подкрепа на личностното развитие;

 • осигуряване на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.

(2) При изпълнението на нашите цели, ръководни са следните принципи на предучилищно образование:

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.

 2. Орентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяването на предучилищното образование.

 5. Запазване и развитие на българската образователна традиция в областта на предучилищното образование.

 6. Хуманизъм и толерантност.

 7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език.

 8. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и в организацията на педагогическото взаимодействие с децата въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

 9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина.

 10. Автономия за провеждане на образователни политики.

Чл. 9. Нашите политики отразяват нашите ценности и целите на предучилищното образование.

Чл. 10. Ние работим в сътрудничество и взаимодействие с родителите и по начин, който гарантира най-добрите интереси на детето.

Чл. 11. Детската градина осигурява необходимите условия за личностно ориентиране, учене чрез правене и резултатно обосновано педагогическо взамодействие.

Статут на детското заведение
Чл. 12. (1) Детска градина „Първи юни“ е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от три години до постъпването им в първи клас.

(2) Детска градина „Първи юни“ е общинска детска градина.

(3) Организацията на предучилищното образование е целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна.

Чл. 13. (1) Детска градина „Първи юни“ е общинска и ползва имоти, които са публична общинска собственост, с адрес:

 • гр. Сандански; ул. „Георги Казепов“ № 9;

 • гр. Сандански; ул. „Асен Хадживасилев“ № 21;

 • с. Вълково, общ. Сандански, сграда на кметството;

 • с. Струма, общ. Сандански, сграда на училището,II етаж ;

 • с. Вълково, общ. Сандански, сграда на кметството;

 • с. Лебница, общ. Сандански, сграда на ДГ;

(2) Детска градина „Първи юни“ е юридическо лице и има право на:

1. Собствен кръгъл печат;

2. Банкова сметка;

3. Шифър по Булстат (ЕИК).

4. Самостоятелно разпореждане с бюджетните си средства;

5. Определяне организацията, методиката и средствата на обучение, възпитание и социализация на децата.

6. Да участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейността на процеса на обучение, възпитание и социализация на децата в детската градина.
Чл. 14. (1) Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта основна сграда и бази, пригодени за тази дейност.

(2) Всички сгради отговарят на нормативни изисквания за физическата среда.

(3) Капацитетът на детската градина е както следва:

1. Градински групи – 8 с общо 200 места;Чл. 15. (1) Детска градина „Първи юни“ носи отговорност за:

1. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в детското заведение;

2. изпълнението на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование /ДОС за ПО/;

3. изпълнението на държавните стандарти по чл. 22 на ЗПУО;

4. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото.

Чл. 16. Детска градина „Първи юни“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. урежда самостоятелно устройството и дейността си;

3. избира организацията, методите и средствата на възпитание, обучение и социализация за осигуряване на качествено образование;

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;

5. определя организацията на предучилищното образование;6. определя, в съответствие с желанията на родителите и потребноситте и интересите на децата, допълнителни педагогически услуги и дейности, които не са дейност на детската градина.

Чл. 17. (1) В Детска градина „Първи юни“ официален език е българският.

(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.
Прием и обхват на децата


 1. Записване, отписване и преместване на децата


Чл. 18. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

Чл. 19. Условията и редът за записване, отписване и преместване в Детска градина „Първи юни“ се осъществява съгласно изискванията на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градина на община Сандански.

Чл. 20. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

Чл. 21. Децата се приемат в детската градина с писмено заявление от родителите/настойниците по образец на детската градина.

Чл. 22. (1) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

(2) В годината на постъпването си в първа възрастова група децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

(3) През следващата учебна година същите деца отново посещават първа възрастова група и се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

Чл. 23 (1) Детската градина е задължена да приема деца със специални образователни потребности..

(2) В група в детската градина могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности.

(3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същия вид обучение, броят на децата в конкретната група може да бъде по голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа за подкрепа на личностното развитие в детската градина, а когато не е формиран такъв – от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие към РЦППО.

Чл. 24. (1) Допълнителната подкрепа за деца със СОП в детската градина се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от ЕПЛР в детската градина.

(2) ЕПЛР в детската градина се създава със заповед на директора и извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.

(3) ЕПЛР в детската градина изготвя и реализира план за подкрепа на всяко дете.

Чл. 25. (1) Децата може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.

(2) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 1, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

Чл. 26. Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 27. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.

(1) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

1. Писмена заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

• Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

• Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

• Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

• Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.

• Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ.

4. Допълнителни документи, съгласно Наредба на ОбСъвет – Сандански и Правилата за прием в детската градина.

5. Решение на РЕПЛР към РУО – Благоевград, за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).(2) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора в определените приемни дни.

(3) Информацията за приетите деца се оповестява публично чрез сайта на детското заведение и информационните табла за родителите и се оповествяват наличните свободни места.

(4) За отказ от постъпването на детето в Детска градина „Първи юни“ се смята:

1. Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема;

2. Непостъпило в детската група дете до 15 септември на текущата година без да са оповестени уважителни причини за това

3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени уважителни причини за това

4. В случаите по т. 1, 2 и 3 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската група и в информационната система на системата на народната просвета АдминМ – по ред, определен от министъра на образованието и науката.

Чл. 28. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в деткото заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

Чл. 29. (1) Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

(2) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

Чл. 30. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.

Чл. 31. При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник и попълват собственоръчно споразумение с детската градина за изпълнението му.

Чл. 32. При постъпване на децата в Детска градина „Първи юни“:

1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;

2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

Чл. 33. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа;

2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група;

3. първоначален престой на детето с родителя в детската занималня (при необходимост) до готовността на детето и неговата успешна адаптация към новите за него условия.Чл. 34. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално портфолио.

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането на детето в училище.

(3) Портфолиото включва:

1. информация за детското развитие;

2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;

3. сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания;

4. снимки;

5. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.Чл. 35. (1) Броят и съставът на детските групи се определя от директора на детското заведение в началото на всяка учебна година и след съгласуване с финансиращия орган.

(2) Групите се сформират при минимален брой 12 деца и максимален брой 25 деца.(с решение на ОбСъвет-гр.Сандански броят на децата в групите може да надвишава максималният, определен в Наредбата)

(3) Детските групи се сформират:

1. по възрастов признак – първа, втора, трета и четвърта възрастова група;

2. разновъзрастови групи – когато броят на децата не позволява формирането на възрастова/-и групи.

Чл. 36. (1) Средната месечна група, определена със заповед на кмета на общинатата и съгласно Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на децата е 12 деца.

(2) Група, която в продължение на два месеца показва средна месечна посещаемост под регламентирания брой, се разформирова и се слива с останалите;

(3) При разформироване на група по т. 2 не се иска съгласието на родителите.

Чл. 37. Ежедневното присъствие на децата в трета и четвърта група е задължително.

Чл. 38. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.

Чл.39. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез представена медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини по образец на детската градина.

(2) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се изисква представянето на документи по ал. 1.

Чл. 40. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК на месни паразитози.

Чл. 41. (1) В детската градина се сформират сборни групи при:

1. Намаляване броя деца в група – под 12 деца;

2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието ваканции за съответната учебна година;

3. По изключение и за не повече от един ден, при отсъствие на учител и невъзможността да се назначи своевременно негов заместник.(2) Броят на сборните групи, организирани в случаите, посочени в ал. 1, се определя след предварително организирано писмено допитване до родителите за посещението на децата за определения период.

Чл. 42. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друга детска градина или училище, които осъществава предучилищно образование през време на цялата учебна година.

(2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и след заплащане на всички начислени такси.

(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава служебна бележка.

(4) При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава Удостоверение за преместване.

(5) След издаване на удостоверение за преместване, директорът уведомява писмено общинската администрация и РУО, където детето е включено в списъка на подлежащите на задължително обучение до 16 – годишна възраст.

Чл. 43. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва:

1. при постъпване в първи клас;

2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище;

3. при уронване престижа на детското заведение от родителя или от близки на детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на детското заведение от детето или от негови близки/ с решение на Педагогически съвет /;

4. при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, регламентирани с този правилник;

5. при смяна на местоживеенето.Чл. 44. При отписване на дете на родителите се връчва:

1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на кабинетната медицинска сестра, оформена от медицинската сестра на градината, за подготвителна група;

2. личното портфолио на детето.

ПРИЕМАНЕ, ЗАПИСВАНЕ, ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

Чл.14. (1) Приемането, записването, преместването и отписването на децата в ДГ „1 юни“ се осъществява при спазване регламентите на Наредбата за организиране дейността на детските градини в община Сандански
(2) Приемът в почасова организация е извън системата за общ прием и се осъществява от ДГ, въз основа на заявление от страна на родителя

(3) Дете със СОП се приема в почасова организация в съответната възрастова група, при усло-вие, че не се надвишава определения максимум съгласно чл.192 от ЗПУО- до три деца в група.


(4) Приемът в самостоятелната организация е извън системата за централизиран прием и се осъществява от детската градина, въз основа на заявление от страна на родителя и при спазване на изискванията на чл. 18, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Писмените заявления за прием на деца от първа възрастова група се подават от 15 януари до 30 април на всяка календарна година за деца, които навършват 3-годишна възраст в същата кален-дарна година. Заявленията на децата за ІІ, ІІІ и ІV възрастова група се подават целогодишно и прие-ма се осъществява при наличието на свободни места.

 2. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес  и телефон за връзка. Представя се оригинал на акт за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение.

 3. Приемът на документите се извършва от Директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице, което сверява данните.

 4. Директорът или определено от него лице завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.

КЛАСИРАНЕ:

  Осъществява се въз основа на утвърдени критерии:

1. Деца със специални образователни потребности – 4 точки;

2. Дете, което е посещавало яслена група най-малко 6 месеца в детската градина и деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина – 2 точки.

3. Деца кръгли сираци и деца с един родител - 6 точки ;

4. Деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина - 2 точки

5. Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21,т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст - 5 точки ;

6. Трето и следващо дете на многодетни родители (доказано с представени копия от актовете за раждане на всички деца, които редовно посещават училище /детска градина/ - 2 точки ;

7. Деца-близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н – 3 точки ;

8. Деца от приемни семейства, по чл.26 от Закона за закрила на детето - 1 точка ;

9. Деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК) - 2 точки;

10. Деца на двама работещи или учещи родители /студенти в редовна форма на обучение/ – 2 точки;

11. Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието – 1 точка ;

ЗАПИСВАНЕ, ПОСТЪПВАНЕ
1. На 1-ви юни на сайта на община Сандански и на видно място /информационните табла/ в детските градини се публикуват списъци с класираните деца и свободните места в ДГ.

2. От 01 до 15 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.

3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените критерии.

4. Свободно място по смисъла на тази наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към 16.06 на съответната година.

5. Заявления за второ класиране се приемат от 17-и до 25 -и юни.

6. Записването на децата от второто класиране се извършва от 26-и до 29-и юни.

7.Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина от 15 септември на съответната година.

8.Преди постъпване на детето в ДГ, родителите представят следните документи : • Документ за здравния и имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 год. за имунизациите в Р България;

 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслена група;

 • Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;

 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(6) Децата се отписват oт детската градина, както следва:
1.подадено от родителя заявление с изразено желание за отписване на детето;
2.отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от родителите, с изключение на тези от подготвителна група;
3.неплащане на дължимата месечна такса за ползване на ДГ два поредни месеца, с изключение на тези от подготвителна група
4.записано дете, което не е постъпило в ДГ по неуважителни причини, до един месец .

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница