Правилник за дейността на дг „делфини ”Дата13.10.2018
Размер118.61 Kb.
ТипЗакон
ДЕТСКА ГРАДИНА „ ДЕЛФИНИ” СЕЛО ОПЪЛЧЕНСКО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ул.”Първи май” №15 тел.0899268490 еmail delfini16@abv.bg

Утвърждавам:

Директор:.............

/ Н.Керимова/


ПРАВИЛНИК


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ДЕЛФИНИ ”
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този правилник урежда:

- организацията на ПО и управлението на ДГ „ Делфини ” в село Опълченско;

- условията за приемане на децата;

- правата и задълженията на персонала и родителите;

- медицинското обслужване.

Изготвен е в съответствие със ЗПУО, ЗНП, ППЗНП и всички подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността в учебно-възпитателните звена на Република България. Разпоредбите на този Правилник не противоречат на длъжностните характеристики, валидни в системата на образованието.ОРГАНИЗАЦИЯ на предучилищното образование
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.Чл. 56. Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 2. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават,социализират и обучават деца от 3 г., до постъпването им в първи клас.

- При условията на ЗПУО в ДГ може да се приемат за отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване деца на двегодишна възраст ;

- ДГ е юридическо лице и има наименование „ Делфини ””,със седалище с. Опълченско и официален адрес с., Опълченско ул.”Първи май ” №15.

- Има собствен кръгъл печат, и шифър по БУЛСТАТ.- Детската градина осигурява среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

- Режимът на работа е целодневен, от 06.30 до 18.30ч., който осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година. В детската градина се отглеждат и възпитават децата в разновъзрастова група

Чл. 3. ДГ „ Делфини” носи отговорност за:

- изпълнението на ДОС за предучилищно образование

- наличие на условия, гарантиращи опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в институцията и при организиране на образователни инициативи в извънучебна среда;

- недопускане на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес.Чл. 4. Предучилищното образование се организира в учебни години.(чл.11 ал.1 от Наредба №5/3.06.2016г).

1.То е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навъшване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищно образование по чл.14 от Наредба №5/2016г.,или за трета и четвърта подготвителна възрастова група.

2. След завършване на двугодишното задължително обучение, на децата се издават Удостоверения за завършена подготвителна група.

3.Децата от подготвителните подгрупи, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компепентен орган, както и по семейни причини.

4. Отсъствията на децата от подг. подгрупи по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите.

5. Извън посочените по-горе случаи, децата могат да отсъстват и по време на ваканцийте, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на МОН.

6.Учебната година започва на 15.09. и е с продължителност 12 месеца.

7. Тя включва учебно и неучебно време.

8. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни в периода от 15.09. до 31.05. на следващата календарна година.

9.Учебният ден включва основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка, и самостоятелни дейности по избор на детето.ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.Чл. 59. (1) Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган.

Чл.5.

1. В ДГ „Делфини ” се приемат деца целогодишно

2.Приемат се деца с писмена молба или заявление от родителите.

3.Заявления се приемат целогодишно от директора на детското заведение.

4.В ДГ се приемат деца със следните здравни документи:

- лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- имунизационният статус на детето, издаден от личния лекар;

- медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни;

- микробиологично и паразитологично изследване за чревни бактерии и чревни паразити;

- Васерман на единия от родителите /за 2-годишните деца/.

5.Деца боледуващи от от инфекциозни и вирусни заболявания се приемат след пълното им оздравяване и представяне на медицински документ.

6. При отсъствие на дете за повече от 2 месеца се представят нови паразитологични изследвания.

7.Децата се отписват от ДГ:

- по желание на родителите; - при постъпване в първи клас.
ТАКСИ

Чл.6.Родителите на децата заплащат такси в размер и условия, определени с решение на Общински съвет – Кърджали, разписани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.

Чл.7. Заплащането на таксите става до 10 число на месеца за предходния месец.

Чл.8. За времето , през което детето не е посещавало детска градина , не заплаща такса.

Чл.9.Родители, които имат право на намаление на таксата, представят в детското заведение декларация за основанието, придружена с удостоверение за семейно положение, издадено от районна администрация, протокол от ТЕЛК за призната инвалидност .Тези документи се съхраняват в папка досие при домакина.

РЪКОВОДСТВО - ДИРЕКТОР
Чл.10.Орган за управление и контрол на ДГ е директорът.

1.Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и др. педаг. специалисти.

2.В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

3.Отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията.

4.Изготвя длъжностното разписание на персонала, утвърждава поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати.

5.При отсъствие на директора за срок по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед педагогически специалист от институцията.Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал.1-4 от ЗПУО.ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл.11.Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в ДГ е педагогическия съвет.

1.Директорът на ДГ е председател на педагогическия съвет.

2.В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват и представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва ДГ.

3.Педагогическият съвет в ДГ:

- приема стратегия за развитието на градината и програмната система,

която е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел; • Приема правилника за дейността на институцията;

 • Приема годишния план;

 • Приема правилника за вътрешния трудов ред;

 • Приема правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

 • Избира образователни програми и познавателни книжки;

 • Периодично, най-малко три пъти през годината, проследява и обсъжда нивото на компетентности от децата и предлага съвместни мерки с цел подобряване на образователните резултати.


УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


УЧИТЕЛИ


Чл.12.Учителят организира своята работа, съобразно длъжностната характеристика и носи отговорност за живота, здравето, възпитанието и обучението на децата, съобразно ДОС.

Чл.13. За заемане длъжността „детски учител”, се изисква диплом за завършена образователна степен „магистър”; „бакалавър” или „професионален бакалавър” –специалност Предучилищна педагoгика.

Чл.14.Длъжността „Детски учител” не може да се заема от лица, които:

 • са осъждани;

 • са лишени от учителска правоспособност;

 • страдат от заболявания, които застрашават физическата и психическа безопасност на децата, определени с наредба на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на МОН.

Чл.15. Учителят има право:

 • да бъдат зачитани правата и достойнството им;

 • да определят методи и средства за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;

 • да участва във формирането на политиката за развитие на ДГ§

 • да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

 • да повишава квалификацията си;

 • да бъде поощряван и награждаван.

Чл.16. Учителят е длъжен :

 • да осъществява обучение и възпитание на децата в съответствие с ДОС;

 • да изпълнява решенията на педагогическия съвет, препоръките на директора и висшестоящите органи;

 • да опазва живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности организирани от институцията;

 • да повишава квалификацията си;

 • да зачита правата и достойнството на децата и да сътрудничи и партнира със заинтересованите страни;

 • да попълва в срок следните документи –дневник на групата, заповедна книга за храна, таксова книга.

Чл.17. Учителят няма право да :

 • нарушава правата на детето;

 • упражнява физическо или психическо насилие върху децата;

 • унижава личното достойнство на децата;

 • отказва информация на родител за детето му;

 • води лични разговори по телефон, през времето в което изпълнява задължителната си норма преподавателска работа.


РОДИТЕЛИ

Чл.18. Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора.

Чл.19. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите, учителите и директора ,създават условия за постигане на целите по чл.5 от ЗПУО, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене.

Чл.20. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина

се осъществява чрез:

- индивидуални срещи в удобно за двете страни време;


 • родителски срещи;

 • присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;

 • да избират и бъдат избирани в обществения съвет на ДГ;

 • да правят предложения и изразяват мнение за развитието на ДГ.

Чл.21. Родителите имат и следните задължения:

 • да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно ДГ в случайте на отсъствие на детето;

 • редовно да се осведомяват за своите деца, относно приобщаването им в ДГ, успеха и развитието им в образованието;

 • да спазват правилника да дейността на ДГ, и да съдействат за спазването му от от страна на детето;

 • да участва в процеса на изграждане на навици за самоподготовка, като част от изграждане на умения за учене през целия живот;

 • да участва в родителските срещи;

 • да се явява в ДГ след покана от учител, директор в подходящо за двете страни време.

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.21.Помощник възпитателя е участник в предучилищното образование заеднo с деца, учители, родители, директор.

Чл.22. Конкретните права и задължения на помощник възпитателя са уредени в длъжностната характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред на ДГ „Делфини”.

ХРАНЕНЕ
Чл.23. В детската градина се приготвя храна според изискванията за балансирано и здравословно хранене.

1. Менюто се изработва от медицински специалист, домакин, готвач и учител.

2. Продуктите се получават всекидневно по заявка от склада от комисия: дежурен учител / който в момента е на смяна /, медицинска сестра, готвач и домакин.

3. Учителят или медицинската сестра удостоверява с подписа си съответствието между претеглените продукти и грамажа им в требвателния лист.

4. Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна, както и правилното разпределение носи готвача.

5.Приемането на продуктите и придружаващите ги документи и сертификати се извършва от домакина. Прибирането на продуктите в складовите помещения е задължение също на домакина. Негодните за консумация храни (с изтекъл срок на годност, с разкъсани опаковки или със съмнителен произход) се връщат в момента на доставянето от фирмата доставчик. Подмяна на хранителни продукти с други, невключени в менюто, се допуска само след разрешение от директора.

6. Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина осъществяват директорът и медицинската сестра.

7. От храната всекидневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в продължение на 48 часа.

8. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник възпитателите под контрола на учителите.

9. Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на храната от децата.

10. Право на безплатна храна имат помощник-възпитатели, и работещите в кухнята / готвача /.

11. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва:

- за сутрешна закуска – от 8,30 часа;

- за обяд – от 11,30 часа;

- за следобедна закуска – от 16,00 часа.

12. Учителката и медицинската сестра следят как децата приемат различните ястия, за което информират директора и правят предложения.


ЗДРАВНО-ХИГИЕННА ДЕЙНОСТ
Чл. 24. Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинската сестра в училището.

Чл. 25. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, тренинги, предвидени в плана на медицинската сестра в детското заведение.

Чл. 26. Учителите и помощник-възпитателите съвместно с медицинската сестра се грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.

Чл. 27. В кабинета на мед. сестра задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на неотложна медицинска долекарска помощ.

Чл.28. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява здравното състояние на детето.

Чл.29. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата се осигуряват от помощник-възпитателите.


ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 30. Дейностите в системата на предучилищното образование се финансира от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и др. източници.

Чл. 31. Средствата се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински ДГ и училища, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет.

Чл.32.Чрез държавния и общинския бюджет се осигуряват средства:

1. За заплати, социални осигуровки, хранене на децата, поддържане на

материалната база и др.

Чл.33. Детската градина се финансира още и от дарения и предоставяне на

целеви средства от физически и юридически лица.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Този правилник е издаден на основание §8 от Допълнителни разпоредби (ДВ, бр.36, 1998 г.) и е в съответствие със ЗПУО и подлежи на актуализиране при промяна в нормативната уредба.

§2.Правилникът е задължителен за директор,педагогически и непедагогически персонал, както и за родителите на децата.

§3.Не спазването на правилника е нарушение на трудовата дисциплина.§4.Правилникът влиза в сила от 01.10.2016г.
Приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1 /17. 09. 2016 г.

и е утвърден от директора със Заповед № 1 /17.09.2016 г.Каталог: docs -> detski gradini pravilnici
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
detski gradini pravilnici -> За дейността на дг’’валентина терешкова’’с. Костино, общ. Кърджали
detski gradini pravilnici -> Учебна 2017 / 2018 година общи разпоредби ч
detski gradini pravilnici -> За учебната 2017 -2018 година
detski gradini pravilnici -> Детска градина „детски рай село солище община кърджали утвърждавам!
detski gradini pravilnici -> Обединено детско заведение “максим горки” град кърджали п р а в и л н и к
detski gradini pravilnici -> Детска градина “Орфей


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница