Правилник за дейността на осмо соу “арсени костенцев” – благоевград за учебната 2013/2014 годинаДата01.02.2018
Размер297.44 Kb.
#52364


ПРАВИЛНИК
за дейността
НА ОСМО СОУ “АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ” – БЛАГОЕВГРАД

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №13/12.09.2013 год. и утвърден със заповед №РД 08-269/16.09.2013 год.

ГЛАВА ПЪРВА Общи положенияЧл.1. Правилникът за дейността на Осмо СОУ “Арсени Костенцев” е конкретизирана форма на Правилника за прилагане Закона за народната просвета, който е приет от ХХХVІІІ Народно събрание и обнародван в ДВ бр.68 от 30 юли 1999 година.

Чл.2. Вътрешноучилищният правилник е задължителен за ученици, учители и помощен персонал от датата на приемането му от Педагогическия съвет.

Чл.3. Осмо СОУ е общинско училище и осигурява светско образование и обучение на деца чрез усвояване и формиране на общочовешки ценности, добродетели и култура, духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

Чл.4. Осмо СОУ приема ученици от района на училището и региона. Училището зачита правото на родителите или настойниците:

 1. да избират училището на своите деца;

 2. да посочат учител на своето дете при постъпването му в първи клас от определените за това учители в съответствие с чл. 90 от ППЗНП;

 3. да посочат целодневна организация на учебния ден за своите деца при условията на чл.13 ал.1 т.1 от Наредба №7/29.12.2000г на МОМН

Чл.5. В Осмо СОУ се реализират двете степени на образование:

Основна с два етапа : начален етап – І – ІV клас; прогимназиален етап – V – VІІІ клас; средна степен – ІХ – ХІІ клас.

Учениците, завършили успешно VІІІ клас, получават свидетелство за завършено основно образование, а учениците, завършили ХІІ клас и успешно положили ДЗИ, получават диплома за завършено средно образование.

Чл.6. На ученици, навършили 16 години, които напускат училище, се издава удостоверение за завършен клас.
ГЛАВА ВТОРА Права и задължения на учителите в Осмо СОУ.

РАЗДЕЛ І Права на учителяЧл.7 Учителите организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебните предмети, проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, съдействат за пълното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл.8 Учителите определят методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използват интерактивните методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационни технологии.

Чл.9 Възпитателите организират и провеждат образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

Чл.10 Обществеността, административните органи, учениците, изразяват почит и уважение към учителите.

Чл.11 Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл.12 Учителите имат право:

1. да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на регионалните и националните органи.

2. да дават мнения и предложения, свързани с целогодишната дейност на училището, до административните органи.

3. да получават своевременна информация за възможностите да повишават професионалната си квалификация.

4. като членове на педагогическия съвет да предлагат ученици за поощрение, похвала или награждаване, както и за наказание при доказани нарушения на училищния правилник.

5. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

РАЗДЕЛ ІІ Задължения на учителяЧл.13 Всеки учител изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове, в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика.

Чл.14 Учителят е длъжен:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, задълженията, включени в длъжностната му характеристика, решенията на Педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на РИО и МОМН;

2. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;

3. да информира писмено родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина;

4. да повишава професионалната си квалификация;

5. да посещава редовно заседанията на педагогическия съвет, да участва в работата му и да изпълнява неговите решения;

6. да участва в планираните от класните ръководители родителски срещи, на които не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

7. своевременно да отразява текущите оценки на учениците в дневника на класа, като съобщава и обосновава пред ученика своята оценка, да отразява оценките в електронния дневник на училището.

8. в началото на всеки учебен час да отразява отсъствията на учениците в дневника на класа.

Чл.15 Размествания на часовете или сливане на два класа поради отсъствието на учител става само по изключение и с разрешение на директора на училището.

Чл.16 Всеки учител или класен ръководител приема в началото на учебната година определения му кабинет по опис, като удостоверява с подписа си наличието и състоянието на имуществото в кабинета, след което носи персонална отговорност за реда, чистотата и неговото опазване. При констатирани липси или повреди учителят информира училищното ръководство веднага след тяхното установяване.

Чл.17 Учителят, завеждащ учебен кабинет, зала или поверено помещение, отговаря за изправността и наличността на уредите и съоръженията в него. Когато учебният кабинет се посещава от двама и повече учители, със заповед на директора се регулира реда за ползване и отговорностите на учителите.

Чл.18 Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора графици и заповеди в училище.

Чл.19 Като дежурен в училището учителят проверява условията за учебен труд в сградата, съдейства активно за опазване живота и здравето на децата, за спазване реда и дисциплината в училището, както и за опазване на МТБ. При нарушения реагира своевременно, а при по-сложни ситуации се обръща за помощ към директора и пом. директора.

Чл.20 Дежурните учители са длъжни да:

1. спазват утвърденият от директора график за дежурство;
2. идват 20 минути преди започване на учебните занимания за установяване състоянието на училищната база и подготовка й за учебно-възпитатерния процес ;
3.контролират графика за времетраене на учебните часове;
4.организират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните условия и проветряването на учебните помещения;
5.докладват на училищното ръководство за неизправности или на главния дежурен учител за нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;
6.носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;
7.напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия;
8.след биенето на І–я учебен звънец предприемат мерки за подготовка на учениците за учебен час;


9. при констатирани инциденти с ученици (нещастни случаи, кражби, сбивания и др.) дежурният учител задължително уведомява своевременно помощник-директора.

Чл.21 Главните дежурни учители идват 30 минути преди учебните занятия:
1. Проверяват изпълнението на дежурствата на учителите по коридорите;
2. Уведомяват учениците и учителите за направени размествания в програмата;
3 Уведомяват помощник – директора за отсъстващи учители;
4. През голямото междучасие следят за реда в двора и сградата на училището;


Чл.22 При временна нетрудоспособност поради заболяване или други причини, учителят е длъжен да уведоми училищното ръководство своевременно, за да бъде назначен негов заместник с оглед недопускане на свободни часове. Ако до края на първия неработен ден учителят не уведоми училищното ръководство без уважителна причина, на същия се налага наказание по чл. 188 от Кодекса на труда.

Чл.23 Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Чл.24 Учителят има право да отстранява ученика до края на учебен час или от извънурочни и извънучилищни дейности, когато със своите действия той пречи на учителя или съучениците си за ефективно провеждане на заниманията или застрашава здравето на учениците, за което му поставя неизвинено отсъствие. При отстраняване учителят незабавно уведомява педагогическия съветник или пом. директора за осъществяване на надзор над ученика.

Чл.25 Учителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които ще се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава.

Чл.26 В рамките на работното му време учителят е длъжен да обяви два учебни часа два пъти седмично за консултации с ученици, на които преподава, както и един час за работа с учебната документация и консултиране / прием/ с родители.

Чл.27 Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове, както и да пуши или употребява алкохол в сградата и двора на училището.
РАЗДЕЛ ІІІ Задължения на класния ръководителЧл.28 Класният ръководител е длъжен:

1. Да осъществява възпитателната, организационната и контролиращата дейност на класа;

2. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

3. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

4. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

5. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебните часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

6. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

7. Да изготвя и да предоставя на родителите училищни документи, свързани с обучението на техните деца;

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и да провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвиден в този правилник;

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители, с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13.(1) Да води редовно и правилно да съхранява учебната документация за паралелката:
- дневник на паралелката;
- книга за подлежащите на задължително обучение ученици до 16-годишна възраст и лични картони;
- ученическите книжки;
- главната книга;
- материалната книга за взетия учебен материал;
- лекторска книга;
- друга документация, възникваща в процеса на работа. 
(2) Да попълва училищната документация само със син химикал, без да извършва поправки и корекции без знанието на директора.


14. Веднъж месечно да нанасят ненанесени оценки в бележника на ученика и отсъствията за изтеклия период.

15. В първия час на класа да запознава учениците с училищния правилник, с техните права и задължения и с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

16. Да привежда в изпълнение решенията на ПС и законните нареждания на директора, които се отнасят до неговата паралелка и са свързани с цялостната организация на учебно – възпитателния процес.

17. Да разрешава на отделни ученици да отсъстват по уважителни семейни причини до 3 дни на учебна година след писмена молба от техните родители, като води строга отчетност за това и да съхранява до края на учебната година всички документи, на чието основание е извинявал отсъствията .

18. Да дава необходимите справки, отчети, информации и други, изисквани от училищното ръководство.

Чл. 29 Извиняването на отсъствията се прави само от класния ръководител. Извинителните документи се съхраняват от него до края на учебната година.

Чл. 30 Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се извиняват от класния ръководител:

 • с медицинска бележка с амбулаторен номер и подпис на родител, предадена в петдневен срок;

 • с бележка от спортен клуб;

 • с уведомително писмо от родителя или настойника (когато отсъствията са по домашни причини).

Чл. 31. Класният ръководител е длъжен да провежда най-малко две планирани родителски срещи за учебна година, а при необходимост и извънредни, за които да уведомява всички преподаватели на паралелката.

Чл.32 На първата родителска среща за учебната година класният ръководител е длъжен срещу подпис да запознае родителите с графика за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици, графика за консултации на учителите по учебни предмети, училищния учебен план за съответната паралелка, правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и настоящия правилник.
Чл.33. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно – възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.
(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристика е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование. .
(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместане на ученици в друго училище. Класният ръководител своевременно и без забавяне я предоставя на родителя срещу подпис.

 

Чл.34 За всяко производство за налагане на наказание на ученик класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното нарушение и за правата му при реализиране на процедурата.

РАЗДЕЛ ІV Задължения на учител, водещ полуинтернатната група / възпитател /Чл.35 Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права:

1. Поема учениците от учителите или класните им ръководители след края на учебните занятия и ги придружава по време на обяд. Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси с учениците .

2. Изпълнява нормата си преподавателска заетост, определена с Наредба № 3/18.02.2008г. на МОМН.

3. Носи отговорност за резултатите от образователно – възпитателната дейност с учениците заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни взаимоотношения с класните ръководители и учителите.

4. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при направени нарушения.

5. Поддържа контакти с родителите на учениците от ПИГ.

6. Напуска училищната сграда след вземането на всички ученици от ПИГ от техните родители (настойници).

РАЗДЕЛ V Задължения на педагогическия съветник


Чл.36 В своята работа педагогическият съветник осъществява следните дейности:

1. Диагностицира входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици.

2. Диагностицира затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на учениците.

3. Идентифицира надарените ученици, както и ученици със специфични образователни потребности.

4. Диагностицира и подпомага училищното и професионалното ориентиране на учениците.

5. Подпомага класните ръководители и ръководството при осъществяване на възпитателната дейност в училището. Отговаря за дейността на Ученическия съвет.

6. Консултира ученици, учители и родители.

7. Работи и отговаря за здравето и живота на учениците, които са отстранени от учебен час.

8. За превенция срещу отпадане от обучение педагогическият съветник води риск-регистър, в който класните ръководители вписват учениците, заплашени от отпадане от обучение и необходимата социално-психолого-педагогическа работа и планираните дейности срещу отпадане от обучение в Осмо СОУ.

9. При внезапно отсъствие на учител и с цел опазване на живота и здравето на учениците педагогическият съветник в рамките на определеното работно време осъществява групова работа в класната стая в съответствие с длъжностната си характеристика и по предварително одобрени теми, съобразени с възрастовите и психологически особености на учениците, съгласно разпределението на часовете на отсъстващия учител.

 

ГЛАВА ТРЕТА Права , задължения и наказания на учениците в Осмо СОУ.


РАЗДЕЛ І Права
Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл.37 Учениците имат право:

1. Да избират училището, в което ще учат, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

2.Да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.

3.Да ползват безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора.

4.Да получават от учителите и други длъжностни лица информация, свързана с обучението им, правата и задълженията в училище, правилата за вътрешния ред и дисциплина, професионалното им ориентиране и развитие, както и организиране на самостоятелната им подготовка.

5. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности.

6. Да бъдат защитени от училището, инспектората по образование и от МОМН при накърняване на личните им достойнства и нарушаване на човешките им права.

7. Да участват в работата на Педагогическия съвет след покана от председателя при обсъждане резултатите от обучението им, при награждаване или наказване на ученици.

8. Да дават мнения и предложения пред директора по отношение организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.

9. Да бъдат поощрявани с морални награди за високи постижения в учебната , извънкласната и извънучилищната дейност.

10 Да получават стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на МС.

Чл.38 Учениците имат право по уважителни причини да отсъстват от училище:

1. При представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, преподписан от родителя;

2. До 3 учебни дни в една учебна година след писмено уведомление от родителя до класния ръководител;

3. До 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

РАЗДЕЛ ІІ ЗадълженияЧл.39 Ученикът е длъжен:

1. Да изпълнява задълженията си, определени с този правилник, да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции и ритуали;

2. Да посещава редовно учебните занятия и да се явява подготвен за участие в учебния процес.

3. При изпитване или поискване да предоставя ученическата си книжка за вписване на оценки или забележки от учителите, а след това на родителя или настойника за подпис.

4. Да носи личната си карта в училище и извън него.

5. Да опазва материално-техническата база и чистотата в училището и прилежащия двор.

6. Да ходи на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на закона за закрила на детето.

7. Като дежурен в класната стая да се явява 10 минути преди началото на първия учебен час, да почиства черната дъска и през цялото учебно време да се грижи за реда, чистотата и опазване на училищното имущество.

8. При нарушение на вътрешния ред или произшествие да докладва на дежурния учител, класния ръководител или директора.

Чл.40 При преместване на класа от един кабинет в друг дежурният ученик е длъжен да напусне последен, след като се е уверил, че в стаята не са останали лични вещи на съучениците му. Ако установи такива, уведомява помощния персонал на етажа да осигури охрана чрез заключване на класната стая.

Чл.41 Ученикът няма право да участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.

Чл.42 Ученикът няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове, както и други технически и електронни средства без разрешение на учителя.

Чл.43 Учениците нямат право:

1.да отсъстват безпричинно от учебните занятия, да участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични вещества и алкохол.

2. да създават пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и да накърняват с поведението си авторитета и достойнството му.

3. да унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо и психическо насилие върху тях и да им пречат по време на учебни часове.

4. да носят хладни и огнестрелни оръжия и да застрашават живота и здравето на другите ученици .

5. да внасят в сградата на училището закуски и течности, които могат да нарушат хигиенните и естетически норми в училище.

Чл.44 Учениците, оставащи на поправителен изпит, са длъжни да уведомяват родителите си и да спазват установения график за провеждането на изпитите – през юнската /юлската/ и септемврийска изпитни сесии. Ученик, който на юнската сесия е получил слаба оценка, а на септемврийската не се яви на определената дата, без да посочва уважителни причини за това, остава да повтаря класа. Допълнителни дати за поправителни изпити без указания от министерството не се насрочват.

Чл.45 За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия са повече от една трета по съответния учебен предмет и не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка, директорът по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

Чл.46 Всеки ученик, който в края на годината остава да повтаря клас и не е навършил 16 – годишна възраст, е задължен да продължи образованието си в същото или в друго училище.

Чл.47 При преместване в друго училище ученикът е длъжен да се яви при директора на Осмо СОУ заедно с родителя или настойника си и след подадено заявление да получи удостоверението за преместване и характеристика.

Чл.48 Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с документи по чл.38 от настоящия правилник.

Чл.49 Закъсненията до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час – неизвинено отсъствие.

Чл.50 Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

Чл.51 Всеки ученик, отстранен от час по смисъла на чл.139 ал.4, няма право да напуска сградата на училището за времето на отстраняването си. Той е длъжен незабавно да уведоми за отстраняването си от час педагогическия съветник в училището или пом.- директора и да изпълнява техните нареждания.

РАЗДЕЛ ІІІ НаказанияЧл.52 Учениците се наказват:

 • за нарушения на училищния правилник;

 • за нарушение на общоприетите етични норми, при което се наранява личното достойнство и човешките права на учители и ученици;

 • за противообществени прояви в училище или извън него;

 • за умишлено повреждане на училищната собственост;

 • за неизвинени отсъствия от училище;

 • за нарушаване на реда при учебни занятия;

 • за уронване авторитета и доброто име на училището.

Чл.53 За неизвинени отсъствия и други нарушения учениците се наказват съгласно чл. 139 от ППЗНП, като се отчита степента на виновност с:

1.забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

 1. предупреждение за преместване в друго училище;

 2. преместване в друго училище до края на учебната година;

 3. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст.

Чл.54 Наказанието "Забележка" може да се прилага при:

1. Отсъствия от учебни занятия без уважителни причини – при 5 неизвинени отсъствия;

2. Отказ на ученика да изпълнява учебните си задължения в часовете.

3. Умишлено увреждане на училищното имущество.

4. Употреба на алкохол и цигари в сградата и района на училището.

5. Създаване на пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения.

6. Неизпълнение на законните разпореждания на длъжностни лица в училището във връзка с осигуряването на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.

7. Системно непредставяне или отказ да представи бележника си за проверка, вписване на оценки и подпис от родителя, както и несвоевременното представяне на документите за извиняване на направени отсъствия.

Чл.55 Наказанието „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” включва такива дейности, които са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците - оказване на помощ в училищната библиотека, хигиенни дейности в класната стая на провинения ученик, почистване на двора, бояджийски работи и др. Преди изпълнение на наказанието е задължително да се вземе мнението на провинения ученик и родител.

Чл.56 Наказанието "Предупреждение за преместване в друго училище” може да се прилага при:

1. Системност /над 1 път/ на нарушенията изброени в т. 2- 6 на чл.54.

2. При направени 15 отсъствия по неуважителни причини.

3. Отправяне на заплахи, упражняване на насилие, предизвикване на конфликти, уронващи честта и достойнството на ученици, преподаватели и други лица в училището.

4. Умишлено предизвикване на ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебните часове, реда в сградата и района на училището.

5. Влизане в часовете в нетрезво състояние и в състояние, предизвикано от употребата на наркотични средства.

6. Организиране на колективни бягства от учебни часове.

7. Фалшифициране на училищна документация.

Чл.57 Наказанието "Преместване в друго училище до края на учебната година" може да се прилага при:

1. Системност - над 1 път на нарушенията по т. 3 – 7 по чл.56.

2. За допуснати 30 неизвинени отсъствия за учебната година.

3. Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на трети лица в сградата и района на училището.

4. Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището.

Чл.58 Наказанието "Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16 години, като крайна мярка при тежки нарушения.

Тежки нарушения, извършени от ученици, навършили 16 години, са:

1. Системна употреба на алкохол, наркотични и други упойващи средства, което води до невъзможност за изпълнение на задълженията при обучение в дневна форма.

2. Разпространение на наркотици в района на училището- при доказване по неоспорим начин.

3. Системно /над 1 път/ и умишлено предизвикване на конфликти и ситуации, с които се нарушава нормалния учебно-възпитателен процес в учебни часове и реда в сградата и района на училището.

4. Физическо посегателство над преподавател, друг ученик или служител.

5. Системно /над 1 път/ създаване на конфликти, с които се пречи на преподавателя да изпълнява служебните си задължения, като с действията на ученика се цели уронване на достойнството и злепоставяне на преподавателя.

6. Хулигански и вандалски прояви в сградата и района на училището.

 1. Уронване престижа, авторитета и доброто име на училището.

Наказанието по т.6 може да се приложи и при направени над 30 отсъствия по неуважителни причини за една учебна година.

Чл.59 За направени 5 неизвинени отсъствия – не се издава служебна бележка за детски надбавки и се отнема правото на получаване на стипендия.

Чл.60 Противообществените прояви на учениците се разглеждат от УКБППМН, която съставя протокол и предава случаите за разглеждане на Об.КБППМН или органите на МВР.
Чл.61 Наказанието „Забележка” се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а останалите наказания - със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет;

Чл.62 Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

Чл.63 За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или по няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и / или учебната година.

Чл.64 Преди налагане на наказание “забележка”, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика и дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене за извършеното нарушение.

Чл.65 При наказание “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване в самостоятелна форма на обучение” ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител, или друг ученик.

Чл.66 На заседанието на ПС може да присъства родителят или настойникът на ученика.

Чл.67 Наказанията влизат в сила от началото на следващата учебна година, ако са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.

Чл.68 За умишлено похабяване или унищожаване на училищно имущество учениците се наказват да заплатят, отремонтират или възстановят похабената вещ със средства на родителите.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Родители и техните задължения към училището.

Чл.69 Родителите са длъжни да осигуряват редовното посещение на учебните занятия на своите деца, да контролират тяхното интелектуално, физическо и нравствено развитие, като поддържат трайни връзки с класния ръководител и учителите – преподаватели.

Чл.70 Като най-заинтересовани лица, родителите са длъжни да посещават периодично училището и да се осведомяват за текущите оценки, отсъствията и поведението на учениците си.Разговорите с родителите да се провеждат в удобно за двете страни време, без да се пречи на учебния процес.

Чл.71 Родителите са длъжни да реагират адекватно на провиненията на своите деца, като нямат право да отменят или пренебрегват наложеното от директора наказание. Своите възражения най-напред са длъжни да отправят към директора на училището, а след това към по–висшестоящи инстанции.

Чл.72 Задължение на родителя е да не прави изказвания, чрез които руши авторитета на учителя пред детето си и в обществото.

Чл.73 Всеки родител е длъжен да изисква и разписва ученическата книжка на своето дете и да посещава родитело–учителските срещи.

Чл.74 Задължение на родителя е да се запознае с училищния учебен план на паралелката, в която учи неговото дете, правилника за дейността на училището, правилника за безопасни условия на обучение и труд и други документи, което да удостовери с подписа си.

Чл.75 Когато ученици остават на поправителен изпит, задължение на родителя е да се запознае с графика за провеждане на изпитите, да контролира подготовката на ученика, явяването му на определената дата и резултата от изпита.

Чл.76 Като граждани, родителите са длъжни:

 • да оказват активна помощ за опазването на училищното имущество, като възпитават правилно своите деца, а чрез своя доброволен труд да помагат за обогатяване или подобряване на материалната база в училището;

 • да възстановяват лично или да заплащат училищното имущество, увредено от детето им.

 • да спазват изискванията за опазване и възстановяване на загубени или похабени безплатни учебници и учебни помагала, съгласно Постановление №104 на МС.

 Чл.77 Родителите се задължават да не допускат децата си в училище с облекло или във вид, които не съответстват на добрите нрави.

ГЛАВА ПЕТА Административен и помощен персонал.Чл.78 Административният и помощен персонал работи по утвърдени длъжностни характеристики при осемчасов работен ден с половин час обедна почивка, като цялото работно време се използва за изпълнение на възложените задачи.

Чл.79 Организацията, ръководството и контролът на административния и помощен персонал се осъществява от пом.- директор или назначен със заповед член на административния персонал.

Чл.80 Присъствието на административния и помощен персонал на работа се води на отчет от зав. АТС.

Чл.81 При изпълнение на работата, за която са назначени, работниците и служителите са длъжни да:

1. Спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили;

2. Явяват се на време на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;

3. Явяват се на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;

4. Не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;

5. Спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законни нареждания на работодателя;

6. Пазят грижливо училищното имущество и материално– техническата база, както и да пестят разходването на ел. енергия, вода, отопление и други материали;

7. Пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;

8. Съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;

9. Изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния трудов договор и от характера на работата;

10. Отчитат извършената работа в края на работния ден на прекия си ръководител по длъжностна характеристика.

 Чл.82 Работниците от помощния персонал са длъжни:1. Да създават необходимите условия за учебно–възпитателна работа чрез почистване на училищната сграда и училищния двор, чрез поддържане и охраняване на материалната база;

2. Да спазват работното си време и да го уплътняват чрез изпълнението на текущи или допълнително възникнали задачи, които не търпят отлагане.

Чл.83 Чистачките в училището са длъжни:

1. Да дезинфекцират коридорите преди започване на учебните занятия, след голямото междучасие и между смените;

2. Да бъдат в коридорите през междучасията, а почивка да ползват съответно : за І смяна от 10.50 до 11.20 и за ІІ смяна 14.00 – 14.30 ч

Чл.84 Работникът по поддръжката е длъжен да поддържа в изправност ученическите маси, столове, чинове и шкафове, осветлението и осветителните тела, както и да помага в работата на чистачките, когато това е необходимо.


ГЛАВА ШЕСТА Органи за управление в училището и финансово /ресурсно/ осигуряване
Чл.85 Според приетия от 38 – то Народно събрание ЗНП и ППЗНП, орган за управление на училището е директорът.

 1. Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището.

 2. Директорът спазва и прилага държавните образователни изисквания, представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва и прекратява трудови договори с пом. директорите, учители, възпитатели, служители и помощен персонал по реда на Кодекса на труда.

 3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд, награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и с този правилник.


Чл.86 Наградите са: материални, морални и отпуски по чл.156а от Кодекса на труда.
Чл.87 По преценка на директора, учителят /служителят/ получава:
1.За изготвяне на седмичното разписание   -до 6 дни

2.За водене на протоколната книга   -до 6 дни

3.За водене на документацията на училищното

настоятелство     -до 5 дни

4.За вписване на програмата в материалната

книга    -до 5 дни

5.За проявена инициатива, творчество и добри резултати в педагогическата дейност - до 5 дни

6.Основният и допълнително договореният отпуск не трябва да надвишава работните дни без учебни занятия за дадената година.

Чл.88 Директорът съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства.

Чл.89 Директорът изготвя и утвърждава длъжностното разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл.90 При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

Чл.91 Директорът е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му.

Чл.92 Директорът организира приема на учениците, определя класните ръководители, разпределя часовете, подписва и подпечатва документи, контролира правилното водене и съхраняване на задължителната документация в училището.

Чл.93 Помощник–директорът подпомага директора при организирането и контрола на учебната и административна дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответните длъжностни характеристики.

Чл.94 Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, който:

1.Приема правилник за дейността на училището;

2.Приема стратегия за развитието на училището, която се актуализира всяка година;

3.Приема училищния учебен план;

4.Избира формите на обучение;

5.Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6.Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7.Приема учебни планове за индивидуална и/или самостоятелна форма на обучение;

8.Прави предложения пред директора за награждаване на ученици или налагане на наказания;

9.Обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

10.Утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали по предложение на училищното настоятелство;

11.Взема решения за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаи по чл.84 ал.2 т.1 от ППЗНП.

Чл.95 Педагогическият съвет включва в състава си: помощник- директор, учители, възпитатели и другите специалисти с педагогически функции.

Чл.96 В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл.97. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

Чл.98 Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

Чл.99 Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от началника на РИО.

Чл.100 За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

Чл.101 Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището, като:

1. Устройството и дейността на УН се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави;

2. За изграждане облика на училището УН предлага на ПС за утвърждаване на униформено облекло, училищни символи и ритуали;

3. Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО и МОМН;

Чл.102 Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.

ГЛАВА СЕДМА Работно време и отпуски

Чл.103 Работният ден за учители е 8 часа. В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в училище за:

1.Изпълнение на задължителната преподавателска норма, съгласно Наредба № 3/18.02.2008г на МОМН и утвърдения Списък-Образец 1 за учебната година;

2.Участие в педагогически съвети и провеждани екипни срещи;

3.Класни и общи родителски срещи;

4.Сбирки на методическите обединения и училищните комисии;

5.Провеждане на възпитателна работа;

6.Провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях;

7.Срещи с родителите;

8.Дейности, свързани с външното оценяване в системата на МОМН и провеждане на изпити съгласно Наредба №3 за системата на оценяване.

9.Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност;

Чл.104 След изпълнение на изброените задачи в чл.103 учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка за учебния процес.

Чл.105 Провеждането на ДЧФВС се включва в работното време на учителя. Контролът по провеждането му се осъществява от пом. директора по УВР .

Чл.106 По време на ваканциите учителите дежурят в рамките на осемчасов работен ден от 8:00 до 17:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.

Чл.107 Учителите са длъжни да се явяват в училище най-малко 10 минути преди първия за деня учебен час.

Чл.108 Учителите са длъжни да са в класната стая с биенето на втория звънец.

Чл.109 Работният ден на Ръководител компютърен кабинет е осем часа, в които влизат и минималната задължителна норма за преподавателска работа.

Чл.110 Работно време:

Директор: 07.30ч.-12.30ч. 13.00 – 16.00ч
Пом.-директор по УВР: 08.00ч.-13.00ч. 13.30 -16.30ч

Педагогически съветник: 07.45ч.-13.45ч.


Чистачки: 6.30ч. – 15.00ч. за І смяна – почивка 10.50 – 11.20ч.

12.00ч. – 20.30ч.за ІІ смяна – почивка 14.00 – 14.30ч.

16.30 – 20.30ч за ½ щат

Домакин: 07.00ч.-.12.00ч. 12.30 – 15.30ч.

Зав. АТС: 7.30ч.-12.30ч. 13.00ч.-16.00ч.
Главен счетоводител: 08.00ч. – 12.00ч. 12.30 – 16.30ч.
Портиер: І см. 06.30ч. – 15.00 ч. Почивка 11.30ч.-12.00ч.

Работник всички специалности: 07.00 – 12.00 ч 12.30 – 15.30ч.

Работник външна охрана на сградата: 14.00 – 22.00ч

Огняр - 6.00 – 11.30ч на ненормиран работен ден / чл.139а от КТ/ и от 14.00 - 16.30ч.
Чл.111 Учителите и непедагогическият персонал ползват отпуски съгласно КТ. Всички отпуски, с изключение на отпуска за временна неработоспособност се разрешават от директора.

Чл.112 Учителите и приравненият към тях педагогически персонал ползват отпуск /платен и неплатен/ по времe на ваканциите на учениците. Отпуск през учебно време се разрешава от директора само в извънредни случаи, в случаите, упоменати в КТД и по чл. 157 от КТ.

Чл.113 Молба за ползване на отпуск се дава не по-късно от 3 работни дни преди началото на отпуска.

Чл.114 При отсъствия по болест лично или чрез близки се уведомява директорът, а при отсъствие на директора се уведомява помощник-директора за срока на болничния лист още през първия ден.

Чл.115 При ползване на болнични по време на платен отпуск отпускът се прекратява служебно от директора, а остатъкът се ползва в друго време при условията на чл.175 от КТ.

Чл.116 Всеки учител и служител отговаря лично за повереното му имущество.

Чл.117 Загубено, унищожено или повредено училищно имущество се възстановява или заплаща по пазарни цени в 10 -дневен срок.

Чл.118 Умишлено унищожаване на имуществото от персонала се наказва по КТ, а от ученици - съгласно ППЗНП, като се заплаща и стойността му по пазарни цени.

Чл.119 Движение на имуществото се разрешава от директора на училището.

Чл.120 Имуществото, което е получено като дарение, се заприходява в срок от 48 часа в книгата за дарения.

VІІІ. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Правилникът се изработва на основание и в съответствие

с чл. 181 от КТ.

§2. От учебната 2010/11 година за постъпилите ученици в първи клас училището организира целодневна организация на учебния ден при условията на чл.13 ал.1 т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г. на МОМН.

§3. Класните ръководители на ученици, които се обучават при целодневна организация на учебния ден, заедно с възпитателите и други учители, определени със заповед на директора на училището, организират дейностите, свързани с отдих и изхранване на учениците на обяд до 13.30 ч.

§4 (1) Разлепването на учебни и агитационни материали по стените на класни стаи се разрешава от учителя, който отговаря за класната стая и само на определените за това места.

(2) Разлепването на учебни и агитационни материали по стените на коридорите и входните врати е забранено. Разрешение може да бъде получено за всеки отделен случай от директора на училището на определените за това места.

§5. Предложения за допълнения и изменения на този правилник могат да се правят през време на учебната година, като се обсъждат и приемат на заседание на ПС.

§6. Директорът може да издава заповеди и наредби, с които регламентира неуредени с този правилник или други нормативни актове въпроси.

§7. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието на което са издадени, причината за издаването им или по други съображения.

§8. Класните ръководители запознават учениците и родителите / срещу подпис/ с този правилник в 15-дневен срок от приемането му, но не по- късно от 01.10 на настоящата година.

§9. Пом.-директорът запознава непедагогическия персонал с ПРАВИЛНИКА и длъжностните характеристики в 5-дневен срок от приемането срещу подпис. Тези условия и срок се отнасят и за новопостъпилите учители, служители и работници.

§10. Контролът по изпълнение на ПРАВИЛНИКА се осъществява от директора и помощник-директора.

§11. Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на училищната и трудовата дисциплина и се наказва съгласно КТ, ППЗНП и настоящия правилник.

§12. За отпаднал от обучение за учебната година се счита този ученик, който трайно не посещава учебни занятия и е направил повече от 80 неизвинени отсъствия. Директорът определя ученикът за отпаднал от обучение със заповед по предложение на класния ръководител и след решение на педагогическия съвет.
§13. Родителите са длъжни при отсъствие на детето им от училище да уведомят класния ръководител или пом. директора по УВР не по-късно от деня на отсъствието. Документите по чл.136 от ППЗНП се представят на класния ръководител за извинение на отсъствията на ученика не по-късно от първия ден на седмицата, следваща денят/дните с направени отсъствия. /решение на ПС от 12.12.2013г., утвърдено със заповед № РД 08-358/14.12. 2013г/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница