Правилник за дейността на VIII соупче "А. С. Пушкин" за учебната 2010/2011 годинаДата22.07.2016
Размер154.2 Kb.
#1282
ПРАВИЛНИК

за ДЕЙНОСТТА НА VIII СОУПЧЕ "А. С. Пушкин"

за учебната 2010/2011 година

Утвърден от ПС на 14.09.2010г., Протокол № 19 /14.09.2010г./Глава трета

УчасТници в учебно - възпитателния процес


Раздел I

Права

УЧЕНИЦИ


  1. Ученикът има право:

а) на образование, насочено към цялостното развитие на личността му, и към признаване на човешките права и свободи, да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда;

б) да избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми при спазване изискванията на нормативните актове;

в) да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности в това число и във форми на ученическо самоуправление;

г) да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;

д) да получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;

е) да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

ж) да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си потребности;

з) да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

и) да бъде защитен от училището, обслужващото звено, РИО – Варна и от МОМН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

к) да ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

л) да получава стипендия при условия и по ред, определен с нормативен акт на Министерския съвет;

м) да участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;н) да бъде поощряван с морални и материални награди за съответни постижения

о) да ползва организираното медицинско обслужване в рамките на училището по установения от кабинета ред;

п) да ползва услугите на училищния стол по установения от него ред.
Раздел II

Отговорности

Ученици


  1. Ученикът има следните задължения:

а) да изпълнява задълженията си, определени от ППЗНП и от училищния правилник;

б) да съхранява авторитета на училището и да развива училищните традиции;

в) да носи униформено облекло на учебни занятия, училищни празници и официални училищни мероприятия. Съгласно Заповед РД07-160 от 10.09.2010г. на директора на училището униформата съдържа: бяла мъжка/ дамска риза; розова/ тъмносиня вратовръзка; пола/ панталон от тъмносиньо рипсено кадифе или тъмносин /черен плат; син/ розов пуловер/ жилетка.

- Външният вид трябва да съответства на положението му на ученик и на добрите нрави, да бъде естетичен и съобразен с официално-деловата обстановка в училищната институция. Той не трябва да съдържа символи, натрапчиво внушаващи религиозни и политически идеи.

- Униформеното облекло изключва къси и ¾ панталони и джапанки.

- Учебната обстановка изключва носенето на шапка, слънчеви очила и тежък грим, както и нарушаване нормите на благоприличие в облеклото.

г) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, той се отстранява от часа за първите 15 минути, получава 1/3 неизвинено отсъствие и не напуска територията на училището. Същото се отнася и за униформеното облекло в часовете по физическо възпитание и спорт.

д) Когато ученикът се яви в училище в състояние, което не му позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от часовете, за което класният ръководител или съответният учител уведомява родителя.

е) да посещава редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест или други причини да уведомява класния ръководител. До 3 дни след отсъствието си да представи на класния ръководител извинителна бележка. В противен случай отсъствията се смятат за неизвинени. Отсъствията по болест се извиняват с медицинска бележка заверена от медицинското лице в училище „А.С.Пушкин”. За един учебен час медицинското лице в училище може да издаде бележка за освобождаване на ученика от натоварване в час по физическо възпитание.

Други отсъствия се разрешават след представяне на уведомление от родителя или служебна бележка от съответна инстанция, която ангажира ученика;

- до 3 дни в една учебна година – от класния ръководител

- до 7 дни в една учебна година - с разрешение на директора въз основа на писмена молба от родителя.

- над 7 дни се извиняват след решение на Педагогическия съвет

ж) Закъснението на ученик от начален етап до 15 мин. за първи учебен час се санкционира според ПВРУ с 1/3 неизвинено отсъствие. При закъснение повече от 15 мин. родителят изчаква края на часа и поверява детето си на учителя;

з)да представя бележника си на учителя при изпитване и при поискване;

и) при влизане в дирекцията, учителската стая, учебен кабинет, ученикът е длъжен да почука, поздрави и поиска разрешение да остане;

к) при влизане на директор, учител или длъжностно лице в класната стая, учениците стават и поздравяват;

л) при отсъствие на учител да не се напуска класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез административното ръководство с какво ще се занимават учениците през този час;

м) личната карта е задължителен документ за всички ученици. Ученикът е длъжен да носи личната си карта в училище и извън него. Влизането в сградата на училището става с униформено облекло и представяне на бележник;

н) да изпълнява решенията на училищното настоятелство, касаещи вътрешния ред в училището;  1. Ученикът няма право:

а) да отсъства от учебни занятия без уважителни причини /чл.135 ал.1, т.2 от ППЗНП/;

б) да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и алкохол /чл.135 ал.1, т.6 от ППЗНП/

в) да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

г) ученикът няма право да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

д) да носи хладни и огнестрелни оръжия, както и други предмети, които застрашават живота и здравето на другите ученици;

е) да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

ж) да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения /чл.135,ал.1, т.8 от ППЗНП/, както и на съучениците си по време на учебните часове;

з) да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебни часове и на училищни мероприятия без разрешение на учителя /чл.135,ал.1,т.7 от ППЗНП/;

и) да използва фалшиви медицински бележки и оправдателни документи.

Неизпълнението на задълженията, предвидени в ППЗНП и в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.Всяко конкретно нарушение се разглежда по съответния ред и се налага адекватно наказание по чл.139 от ППЗНП;

к) да посещава медицинския кабинет по време на учебни занятия. Това може да става само през междучасието или в обратната смяна. Изключения се правят само за неотложни случаи по преценка на учителя;

л) опаразитен ученик не се допуска до участие в учебния процес до представяне на медицинска бележка от училищния лекар за обезпаразитеност;

м) да руши и замърсява училищната собственост. Нанесените щети се възстановяват от нарушителите. Забранява се отваряне на прозорците в коридора, качване по прозорците, хвърляне на каквото и да е в коридора, фонтаните, мивките, тоалетните и през прозорците. Забранява се хранене в класните стои и коридорите. Храненето да се извършва в училищния стол и на определени за това места в фоаето на първия етаж. Нарушителите се наказват по съответния ред по чл.139 от ППЗНП. При неустановяване на нарушителите щетите се възстановяват от класовете на етажа.

н) учениците от начален етап на обучение нямат право да напускат училищния двор по никакъв повод в рамките на учебната смяна;

о) да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

9. Дежурството на учениците се определя по система от класния ръководител. При отсъствие на дежурен, следващият по ред го замества. Дежурният ученик е длъжен:

а) да се грижи за своевременното отключване на кабинета, почистване на дъската, осигуряване на нужните пособия. Дежурните ученици следят за реда, съобщават отсъстващите ученици на учителя в началото на часа и носят отговорност за спазване на изискванията на училищния правилник;

б) в началото на смяната да приема класната стая и да уведомява класния ръководител за установените повреди на материалната база в нея;

в) учениците от класа на дежурния учител по коридор участват в поддържането на вътрешния ред на етажа.
Раздел III

Поощрения


  1. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира, за да получи обществено признание.

  2. Ученици, постигнали високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност, се поощряват с морални и други награди, като наградите станат достояние на ученическия колектив чрез Наредба на директора на училището.

  3. Могат да бъдат поощрявани с морални и материални награди както отделни ученици, така и паралелки, които спазват ПВР, идват униформени на училище и са допуснали най – малък брой неизвинени отсъствия, както и паралелки с други положителни изяви.


Раздел IV

Наказания

1.а) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. / чл. 137 ал.1/

б) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие. /чл.137 ал.2/

в) Ученик, допуснал 4 неизвинени отсъствия, се наказва със забележка от класния ръководител.

Процедура:

- вписва се в ученическата книжка и в раздел „Бележки на класния ръководител” в дневника на класа.

г) Ученик, допуснал 6 неизвинени отсъствия, се наказва със забележка по смисъла на чл.139, ал.1, т.1 от ППЗНП.

Процедура за т. г и и:

- доклад от класния ръководител до директора на училището;

- уведомително писмо до родителя, което се получава лично от него в канцеларията на училището срещу подпис.

д) Ученик, допуснал 9 неизвинени отсъствия, се наказва с извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.

Процедура за точки д, е, ж, з:

- доклад от класния ръководител до директора на училището;

- уведомително писмо до родителя, което се получава лично от него в канцеларията на училището срещу подпис.

- уведомително писмо до Дирекция „Социално подпомагане”.

е) Ученик, допуснал 12 неизвинени отсъствия, може да бъде наказан с предупреждение за преместване в друго училище или преместване в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16 годишна възраст.

ж) Ученик, допуснал 15 неизвинени отсъствия, може да бъде наказан с преместване в друго училище или преместване в самостоятелна форма на обучение - за ученици навършили 16 годишна възраст.

з) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година /чл.137а от ППЗНП/.

и) При повече от 3 забележки за нарушение на правилника за вътрешния ред, отразени в бележника на ученика и в дневника на класа, на ученика се налага наказание по чл. 139, ал.1 от ППЗНП.

к) Стипендия се отнема за наказания, наложени от Педагогическия съвет, т.е. по чл.139, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5 от ППЗНП или Раздел ІV, т.1 букви д, е, ж от ПДУ.

2.Чл.139, ал.1 За неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и с правилника на училището, ученикът се наказва със:


  1. забележка;

  2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3.предупреждение за преместване в друго училище;

4.преместване в друго училище до края на учебната година;5.преместване от дневна форма на обучение в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.
Дейностите в полза на училището /наказанието по чл.139, ал.1, т.2/не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат по следния ред:
Принципни положения:

а)Видовете дейности се предлагат и гласуват от Училищното настоятелство, след което се приемат от ПС.

б)При изготвяне на предложението за наказание при необходимост класният ръководител се консултира с медицинското лице в училището и/или с училищния психолог.

в)Наказанията могат да бъдат с продължителност 45 мин. на ден, минимум 3 учебни дни / 3 учебни часа/, в зависимост от направеното нарушение по решение на ПС.

г)Трудът в полза на училището следва да се положи в рамките на 1 месец след налагане на наказанието.

д)В предложението си за наказание класният ръководител уточнява мястото, дейностите, продължителността и срока за налагането му.

- когато наказанието по този член се налага за неизвинени отсъствия, часовете за труд съответстват на броя на допуснатите през периода отсъствия.

е)Дейностите в полза на училището се извършват под контрола на съответните лица – отговорници: завеждащ компютърни кабинети; библиотекар; учители, отговорни за съответните хранилища; домакин.

Видове дейности:

А) В кабинетите по ИТ

- преписване на упражнения, тестове, текстове и др. материали, необходими в учебната дейност.

- изтриване на ненужна информация от работните компютри

- почистване на апаратурата в кабинетите

Б) В библиотеката

- подреждане на книги

- почистване на рафтове и книги с прахосмукачка

- подвързване на книги

- търсене на информация в интернет по текущи дейности

В) В помощ на учителите

- подреждане и почистване на хранилищата по отделните предмети

Г) В помощ на домакина

- подреждане на класната стая след смяната и почистване на пода, стените и дъската с вода, гъба и стирка

- почистване на двора и прилежащите тревни площи

- подреждане на столовата – маси, столове, покривки

3. Когато ученикът пречи на учителя и/ или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на часа, като му отбелязва неизвинено отсъствие.

4.При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по чл.139, ал.1, на ученика може да се наложи мярка „намаляване на поведението”.

5. Освен налагането на наказание по чл.139, ал.1, ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист , допълнително обучение в извънучебно време, включително и в периода на ваканциите, участие в извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

6. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

7. Мерките по точки 4 и 5 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал.1, т. 1-5.

8. Наказанията и мерките са срочни:

А) Срокът на наказанието по чл.139, ал.1, т.1 /Забележка/ и т.4 /Преместване в друго училище/ е до края на учебната година, а по т.2/ Извършване на дейности/ и т.3 /Предупреждение за преместване в друго у-ще/ и т.5 /Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение/ се определя в заповедта на налагането му.

Б) Когато наказанията по чл.139, ал.1, т.4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

В) Срокът на мярката по чл.139, ал.5 се определя в заповедта за налагането и, като се отчита видът, тежестта на нарушението/ нарушенията и личностните особености на ученика.

9. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

10. Наказанията по чл.139, ал.1, т.4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

11. Наказанията по чл.139, ал.1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им са определени в раздел ІV, т.1, буква а – ж от този правилник.

12. Наказанието по чл.139. ал.1, т.1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т. 2 - 5 - със заповед на директора по решение на педагогическия съвет.

13. Мярката по чл.139. ал.3 от ППЗНП, съответно р-л ІІ т.6, буква г, д се налага със заповед на директора , а по чл.139, ал.5 и 6 от ППЗНП, съответно р-л ІV, т. 4 и 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

14. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказания.

15. Преди налагане на наказанията по чл.139, ал.1, т.1 и на мярката „намаляване на поведението” директорът, а за останалите случаи – педагогическият съвет, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

16. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог или педагогически съветник.

17. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени учители, които преподават на ученика, както и ученици.

18. Преди налагане на наказанията по чл.139, ал.1, т. 2-5 и на мярката „намаляване на поведението” класният ръководител е длъжен да уведоми дирекция “Социално подпомагане” по местоживеенето на ученика за извършеното нарушение. Ученикът и родителят имат право да бъдат информирани и консултирани от представител на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеенето му, който може да присъства на изслушването с цел защита на правата и интересите на детето. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

19. В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

20. Заповедта на директора за налагане на наказанията може да се обжалва пред началника на инспектората по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните училища.
21. Наложените наказания и мерки се отразяват от класния ръководител в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

22. Наложеното наказание по чл.139, ал.1, т.1 се обявява от класния ръководител пред класа.

23. В случаите, когато ученикът е отстранен, той няма право да напуска територията на училището. Училището създава условия за изпълнение на мярката, както следва:

А) При отстраняване на ученика от час учителят му поставя конкретна задача по съответния материал /упражнение, тест, разработка на тема, търсене на информация по предмета и др./. Ученикът представя изпълнението и в края на учебния час или през следващия учебен час по предмета, според изискванията на учителя.

Б) Номерът на отстранения ученик се вписва както в графата за неизвинени отсъствия, така и в графа Забележки в дневника на класа като „отстранен”.

В) В изпълнение на мярката отстраняване от час се въвежда следният ред:

- Отстраненият от час ученик се явява при портиера на училището, където бива записан в съответната регистрационна книга за нарушения на Правилника за дейността на VІІІ СОУПЧЕ „А.С.Пушкин” по р-л ІV, т. 23 и работи във вътрешното фоайе на І етаж в уредено за целта място. Портиерът уведомява психолога за отстраняването, а той наблюдава детето и според преценката си се ангажира със ситуацията.

24. Ученик, на когото е наложена мярката по чл.139, ал.5 / намаляване на поведението/ за срока на мярката се лишава от стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни училищни прояви.

25. При равни други условия при приемането на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката „намаляване на поведението”.

26. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

27. По желание на ученика след заличаване на наказанието преместване в друго училище той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

28. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

29. На основание Правилника за приложение закона за семейните помощи за деца, до 3-то число на всеки месец класният ръководител уведомява писмено администрацията на училището за ученици, допуснали 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на предходния месец.
Раздел V

РОДИТЕЛИ
Училището осъществява процеса на обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
А. Родителите имат следните права:

1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на училищната дисциплина, умението им за общуване и интегрирането им в училищната среда.

2.Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

3. Да участват в родителските срещи.

4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището.

5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на детето им.

6. Да участват в училищното настоятелство.

7. Да бъдат консултирани от специалисти, за което училището им оказва съдействие.
Б. Родителите имат следните задължения:

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

2. Да уведомяват класния ръководител за предстоящото отсъствие на ученика в същия ден.

3. Да се запознаят срещу подпис с Правилника дейността на училището.

4. Да не допускат явяването на ученика в училище и на училищни мероприятия без училищна униформа и във вид, който не съответства на положението му на ученик и на добрите нрави.

5. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето, за спазване на училищната дисциплина, за уменията му за общуване и интегрирането му в училищната среда.Редовно да подписват ученическата книжка.

6. Да присъстват на родителските срещи и консултации.

7. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител, преподаващите учители или директора.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница