Правилник за дейността в детската градина през учебната 2016/2017 година


Раздел II Педагогически специалистистраница3/6
Дата28.10.2018
Размер0.56 Mb.
#104251
1   2   3   4   5   6
Раздел II

Педагогически специалисти

Чл. 67. (1) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация заемат длъжности в системата на предучилищното образование и изпълняват функции, свързани със:

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на децата от детската градина;

2. управлението на детската градина.

(2) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 1 в детската градина са учителите и логопедът.

(3) Педагогически специалист по ал. 1, т. 2 е директорът на детската градина.

Чл. 68. Учителските длъжности са:

1. учител;

2. старши учител;

3. главен учител.Чл. 69. (1) Длъжността „учител" включва следните функции:

1. планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на децата, както и на възможностите за развитието им;

2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата и между самите деца, така и между учител и родител;

3. оценяване напредъка на децата и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;

4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата съвместно с други педагогически специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата;

5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата в образователния процес и своевременно информиране на директорът за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

6. отговорност за живота и здравето на децата както по време на образователния процес в педагогическа ситуация, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;

7. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, отчитайки спецификата на групата.(2) Длъжността „ресурсен учител" в детска градина има следните функции:

1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина, с началния учител или с учителя по даден учебен предмет и участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или на учебния час с оглед постигането на образователните цели;

2. съдействие за планирането на необходимите материални ресурси с оглед осигуряване на качествен образователен процес за децата или за учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина или в паралелката в училището;

3. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца или ученици със специални образователни потребности при предоставяне на допълнителната подкрепа;

4. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от учениците със специални образователни потребности, подпомагане на работата на учителя по специалните предмети и самоподготовката му;

5. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно включване на децата или учениците със специални образователни потребности в образователния процес;

6. активно участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик, която се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

7. участие в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността на ученика;

8. запознаване на родителите с принципите на приобщаващото обучение на децата или учениците със специални образователни потребности с правата и задълженията им;

9. предлагане на родителите на конкретни форми и начини за самоподготовка на детето или ученика в дома;

10. участие в професионалното консултиране и кариерното ориентиране на учениците със специални образователни потребности;

11. обучаване на родителите при съгласие от тяхна страна на различни форми и похвати на работа с детето или с ученика, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;

12. планиране и провеждане на партньорска дейност с другите педагогически специалисти като част от екипната работа за обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване на ефективността от педагогическите подходи;

13. консултиране на учителите за диференциране на подходите за обучение в класната стая при предоставяне на общата подкрепа;

14. участие в изготвяне на плана за подкрепа: определяне на обучителните цели, изготвяне на индивидуален учебен план и на индивидуални учебни програми, в случай че са необходими такива;

15. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни потребности.Чл. 70. Длъжността „старши учител" освен чрез функциите по чл. 67, ал. 1 се осъществява и чрез функции, свързани със:

1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация:

а) по съответните образователни направления в детската градина;

б) планиране, организиране и провеждане на методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина;

2. участие във:

а) диагностика и оценка на резултатите на децата, напредъка и необходимостта от допълнителна работа;

3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от:

а) проследяването на постиженията на децата по възрастови групи;

б) оценяването на входното и изходното равнище.

Чл. 71. Длъжността „главен учител" се осъществява чрез функции, свързани със:

1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на институцията с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;

2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;

3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в детската градина, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата;

4. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител" в детската градина, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата;

6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител" и длъжността „старши учител", по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.Чл. 72. Длъжностите „старши учител" и „главен учител" имат и функции, свързани със:

1. наставничество:

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители" като „учител-наставник";

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител", с цел кариерното им развитие;

3. разработването на учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.Чл. 73. Лица, които заемат учителска длъжност са и ръководители на детската група и имат и следните допълнителни функции:

1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощряват уменията на децата за общуване и за интегриране в социалната среда;

2. подкрепа на изгражданeто на автономна и активна личност чрез включване в дейности по изготвянето на:

а) план с теми от глобалното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

б) правила за поведението в групата, съобразени с Етичния кодекс съвместно с децата;

3. своевременното информиране на родителите за:

а) програмната система, по която работи детската градина, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси;

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в детската градина и на Етичния кодекс с цел приобщаване към общността;

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по образователни направления, за предлаганите занимания по интереси;

г) възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията им;

5. спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата.Чл. 74. (1) Длъжността „логопед" включва осъществяването на функции, свързани с провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата и учениците.

(2) Лицата, заемащи длъжността „логопед", изпълняват функции, свързани със:

1. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

2. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата и др., след запознаване на родителите със значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие;

3. оценяване на речевите и езиковите особености на децата с цел определяне естеството на комуникативните нарушения;

4. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на стандартизирани диагностични инструменти и оборудване;

5. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа;

6. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни нарушения;

7. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца с комуникативни нарушения при физически увреждания;

8. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях;

9. консултиране на родители на деца и ученици с комуникативни нарушения и при необходимост насочването им към допълнителни медицински или образователни услуги;

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната квалификация, включително и споделяне на добри практики.Чл. 75. (1) Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

(2) Директорът като орган на управление и контрол на детската градина изпълнява своите функции, като:

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието;

4. организира и осъществява приемането на децата за предучилищно образование в съответствие с наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя вида на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация;

5. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца от институцията и с организирането и изпълнението на приема;

6. подписва документите за преместване на децата, за завършено задължително предучилищно образование;

7. съхранява печата на детската градина;

8. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

9. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им;

10. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

11. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

12. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

13. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

14. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

15. поощрява и награждава деца и педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

16. налага санкции на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

17. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

18. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

19. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

20. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

21. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

22. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Чл. 76. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина;

3. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

4. да провежда научно-теоретична и практико-експериментална педагогическа дейност;

5. да повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и научни степени;

6. да членува в професионални организации и взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

7. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на детската градина, РУО и от МОН;

8. да бъдат поощрявани и награждавани.

9. да организират и провеждат родителски срещи, индивидуални срещи и консултации с родители и др. съвместни инициативи.(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

3. при провеждането на педагогическото взаимодействие учителят използва игровата дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от от Наредба № 5 за предучилищно образование.

4. учителят има право на свободен избор на методи и похвати на преподаване.

5. учителят проследява постиженията на децата в съответната група в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните направления в съответствие с методите и формите по чл. 30, ал. 1 и отразява съответствието с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за предучилищно образование.

6. вписва резултатите от проследяването на постиженията на детето в дневника на групата.

7. след изпълнение на дейностите по ал. 5 учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

8. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

9. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в предучилищното и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

10. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

11. отговаря за предоставените занималня, спалня, кът за хранене и други, и мотивира децата и родителите им за опазването и обогатяването на материалната база.

12. да общува и провежда възпитанието и обучението на децата на книжовен български език.

13. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, които осъществяват методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.

14. да изпълнява нарежданията на директора.

15. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа,

16. да не ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, както и по време на педагогически съвет и съвещания.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата, родителите, административните органи и обществеността.

(4) Педагогическите специалисти със заповед на работодателя си може да се поощряват с морални и материални награди и отличия за образцово изпълнение на задълженията си и високи постижения в предучилищното образование.

Чл. 77. (1) Педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период.

(3) При установяване нарушение на ал. 1, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 2 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
Раздел III

Професионални профили на педагогическите специалисти
Чл. 78. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими за:

1. заемане и изпълняване на определена длъжност;

2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване;

3. кариерното развитие;

4. подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист.

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид педагогически специалист са определени в професионалния профил, както следва:


  1. УЧИТЕЛ:

А) Академична компетентност:
1. Първоначална професионална подготовка (педагогическа, психологическа, методическа, специално- предметна подготовка):

1.1. Притежава теоретични знания по образователните направления, и в областта на педагогиката, психологията, методиката, включително свързани с най- новите постижения и следи развитието им.

1.2. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, по който преподава.

1.3. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ориентира обучението в зависимост от индивидуалните им потребности.

1.4. Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език.

1.5. Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности.

1.6. Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес.

1.7. Познава техники и начини за формиране в децата на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници

2. Умения за учене през целия живот:

2.1. Има положително отношение към личностното си развитие и професионално усъвършенстване и активно участва в квалификационни и информационни форуми, представя добри и иновативни практики и споделя наученото с колегите си.

2.2. Умее да оценява собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията, като чрез обучение в различни квалификационни форми целенасочено надгражда академичната си подготовка.

2.3. Проявява положително отношение към вътрешноинституционална квалификация, като участва в планираните форми и в дейности по проекти и програми.


Б) Педагогическа компетентност:
1. Планиране на урок или на педагогическа ситуация:

1.1. Познава държавните образователни стандарти и програмната система на детската градина и планира дейността си, свързана с обучението, като разработва годишно тематично разпределение.

1.2. Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните резултати.

1.3. Познава специфичните потребности на всяко дете и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.

1.4. Притежава знания и умения за работа с деца или ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби.

1.5. Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на децата, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по- добри резултати.

2. Организиране и ръководене на образователния процес:

2.1. Отчита конкретните особености на децата в групата – възрастови, когнитивни, емоционални и т.н.

2.2. Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали (в т.ч. учебни помагала, познавателни книжки, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на възпитателната дейност.

2.3. Осигурява на децата възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си.

2.4. Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата за формиране на дигитални умения.

2.5. Насърчава усвояването на знания и на ключовите компетентности по съответното образователно направление, формира и развива в децата умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и конструктивно мислене.

2.6. Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.

2.7. Съдейства за възпитанието и максималното развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси, мотивира ги да се чувстват ценени и ги прави активни участници в процеса на образованието.

2.8. Спазва книжовните езикови норми на българския език в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и учениците и контролира спазването на изискванията към устната и писмената реч.

2.9. Осигурява позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на децата, като оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите им.

2.10. Познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и осигурява на децата сигурна и безопасна среда.

2.11. Владее техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в децата.

3. Оценяване на напредъка на децата:

3.1. Познава държавните образователни стандарти за предучилищното образование и умело разработва и прилага ефективен инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите резултати на децата, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и формиране на умения от всяко дете.

3.2. Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата.

3.3. Притежава умения и осигурява обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати от детето, информира родителите за тях и определя мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използва конструктивно обратната връзка за подобряване на преподавателската си работа.

3.4. Изгражда умения у децата за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване.

4. Управление на процесите в отделни групи:

4.1. Притежава умения да организира, координира и контролира дейностите по време на преподаването, поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в групата, цели постигане на планираните резултати, работи с всички групи (изявени и напреднали, с обучителни трудности, с пропуски и др.), обобщава постигнатите резултати.

4.2. Умее да ръководи групата, като споделя грижата и отговорността за децата, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция.

4.3. Познава и прилага конструктивни подходи на сътрудничество за придобиване на ключови умения, а не механично запаметяване.

4.4. Проявява отношение към специфичните потребности на деца, прилага диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното учене.

4.5. Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция на деца със затруднения, като инициира и организира различни форми на взаимодействие, изгражда взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение.

4.6. Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство.

4.7. Познава причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и прилага начините за противодействие и реагиране при всяка специфична ситуация.

4.8. Формира положително отношение за опазване на материално-техническата база и възпитава децата в отговорност.

4.9. Притежава умения на организатор и ръководител в групата и подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им.
В) Комуникативна компетентност:
1. Умения за работа в екип:

1.1. Умее да партнира с други педагогически специалисти и активно участва в дейности, свързани с разработването на стратегията за развитие на институцията, в актуализирането й и в изпълнението на конкретни дейности и задачи.

1.2. Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.

1.3. Осъществява методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители.

1.4. Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на деца.

1.5. Умее да поема допълнителни отговорности, свързани с вземане на решение в условията на повишена автономия на детската градина.

1.6. Проявява положително отношение към политиките и практиките на институцията, участва в извънкласни и извънучилищни мероприятия и се включва в реализирането на културни и социални дейности.

2. Умения за работа с родители и други заинтересовани страни:

2.1. Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и за утвърждаване авторитета на институцията.

2.2. Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията.

2.3. Подкрепя и поощрява усилията на родителите на деца със специални образователни потребности, с обучителни трудности или в неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми – изолацията, бедността и др.

2.4. Организира и провежда родителски срещи, предоставя на родителите навременна, вярна и конструктивна информация за резултатите на децата по отношение на успеваемост и напредък, области на подобрение, участие в дейности, като зачита достойнството на всяко дете.

2.5. Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти в рамките на повишената автономност на детската градина.

2.6. Комуникацията с родителите и другите заинтересовани страни се осъществява на български език.Г) Административна компетентност:
1. Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите.

2. Познава и прилага ДОС за информацията и документите на институцията, реда и сроковете за приемане, създаване, водене, отчитане и унищожаването й.

3. Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.

4. Познава и прилага Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата.


II. ДИРЕКТОР:
А) Академични компетентности:
1. Първоначална професионална подготовка:

1.1. Притежава теоретични знания по предмета, който преподава, и в областта на педагогиката, психологията, методиката, включително свързани с най-новите постижения.

1.2. Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователно направление.

1.3. Притежава знания и умения за организиране и управление на качествен образователен процес, професионална или специализирана подготовка, като отчита вида на институцията, стратегията за развитието й, отстоява и поддържа институционалната култура, оценява преимуществата на културното многообразие и приобщаване на деца със специални образователни потребности, деца с изявени дарби и деца в риск.

1.4. Притежава знания и умения за управление на човешките ресурси, свързани с професионалното развитие на персонала.

1.5. Познава изискванията и принципите за икономично, прозрачно и ефективно управление и отчитане на бюджетните средства, сътрудничи със заинтересованите страни при вземането на решения.

1.6. Притежава знания и умения за управление на материални ресурси и процеси, свързани с опазване, съхранение и обогатяване на материалната база и осигуряване на безопасни условия на обучение и труд.

1.7. Познава и прилага иновативни теории, модели и принципи в управленската практика и ги прилага в процеса на организационното развитие и управление на институцията.

1.8. Познава и прилага стратегически и програмни документи за определяне на приоритети, свързани с развитието на институцията.

1.9. Притежава компетентности по прилагането на информационните и комуникационните технологии, както и знания за възможностите и механизмите на приложението им в процеса на управление на институцията.

1.10. Познава и прилага книжовните езикови норми на съвременния български език.

2. Учене през целия живот:

2.1. Има положително отношение към професионалното развитие като неразделна част от подобряването на образователния процес и на процеса на управление на качеството на институцията.

2.2. Проявява положително отношение към вътрешноинституционална квалификация, като мотивира, насърчава педагогическите специалисти и участва в планираните форми и в дейности по проекти и програми.

2.3. Притежава готовност и умения за организирането, обмяната и прилагането на добри практики и иновации, за споделяне на добър опит, за утвърждаване на наставничеството като форма на методическа и организационна подкрепа.

2.4. Притежава знания и усъвършенства подготовката си по отношение на използването на информационни и комуникационни технологии както в преподавателската си дейност, така и в управлението.


Б) Организационни компетентности:
1. Притежава умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни политики на детската градина.

2. Притежава знания и умения за управление на качеството: анализира резултатите от дейността на институцията, разработва, утвърждава и реализира програми, мерки и механизми за развитие на институцията и набелязва мерки за повишаване на качеството и ефективността в работата.

3. Познава изискванията за осигуряване на подкрепяща и безопасна среда и създава условия за разработване и изпълнение на политики за подкрепа за личностно развитие на детето, за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина за:

а) подкрепа на децата, основана на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях;

б) прилагане на мерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви сред децата и преодоляване на проблемното поведение;

в) оптимално функциониране на екип за подкрепа за личностно развитие на детето;

г) екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.

4. Притежава умения за планиране, разпределяне и за ефективно управление на материални и информационни ресурси.

5. Притежава знания и умения за планиране и управление на бюджет, за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства.

6. Познава изискванията и добрите практики в осигуряването на прозрачност при управление на детската градина.

7. Познава изискванията за ефективен контрол, планира и осъществява контрол на цялостната дейност на институцията, вкючително по отношение на управление на качеството.

8. Ефективно организира подготовката, дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценка дейността на институцията и за атестирането на педагогическите специалисти.

9. Установява и ефективно прилага критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа, като създава вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна връзка и вземане на решения за промяна.
В) Управление на ресурси:
1. Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, притежава умения за разпределяне на отговорности и делегиране на правомощия за постигане целите на институцията, като:

а) отговорно планира, организира и ръководи дейността на педагогическия съвет, организира изпълнението на решенията му;

б) утвърждава екипен принцип на работа и ръководи процеса на сформиране на различни форми, в т.ч. и иновативни, за методическо консултиране и организационна подкрепа на педагогическите специалисти;

в) познава и организира дейностите, свързани с атестирането на педагогическите специалисти;

г)насърчава процеса на наставничество и организира подкрепа на новоназначени учители, като осигурява наставници и подпомага консултирането;

д) осигурява условия за създаване на обществен съвет към институцията като орган за подпомагане на развитието и за граждански контрол на управлението;

е) инициира учредяване на настоятелство за осъществяване на общественополезна дейност и подпомагане на институцията.

2. Познава механизми за изграждането на позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници в процеса на образование и осигурява условия за успешното развитие на общността.

3. Познава и спазва Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на деца.

4. Има предприемачески умения и изгражда ясна представа на педагогическия екип за начините на съвместната работа и средствата, необходими за постигане на планираните цели и резултати.

5. Притежава умения за ефективно управление на информационните потоци и на времето за максимално постигане на организационните цели.

6. Насърчава педагогическите специалисти за създаване, прилагане и популяризиране на иновации и добри практики с оглед създаването на условия за развитие на техните и на децата творчески изяви.

7. Притежава знания и умения относно спазването на изискванията за поддръжка на сградния фонд, прилежащи площи, на техническите средства и изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
Г) Комуникативни компетентности:
1. Умения за сформиране на екип и на работа в екип:

1.1. Умее да изгражда успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, като конструира устойчива връзка и осигурява възможности за участие в процесите на вземане на решения.

1.2. Притежава умения за управление на конфликти, като идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.

1.3. Умее да мотивира членовете на екипа за професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на институцията, като прилага индивидуален подход.

1.4. Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти за подпомагане развитието на институцията.

1.5. Познава и насърчава прилагането на подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна работа, подкрепя наставничеството на млади и новоназначени педагогически специалисти.

1.6. Познава и прилага езиковите и етичните норми при комуникация в различен контекст.

1.7. Притежава умения за обмяна на информация, за презентиране и осигурява постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.

2. Умения за работа с родители и други заинтересовани страни:

2.1. Притежава умения за изграждане на партньорски отношения чрез съвместни дейности с училищното настоятелство, обществения съвет, социални партньори, институциите в образователната система, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, неправителствени организации, висши училища, бизнес и др. за формиране на ефективна образователна среда.

2.2. Умее да привлича и включва обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти за реализиране на политики за развитието и напредъка на институцията в рамките на повишената автономност на детската градина.

2.3. Умее да води преговори за формиране и реализиране на успешни модели на партньорство, като създава атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ в екипа.


Д) Административни компетентности:
1. Познава и прилага нормативната уредба в областта на предучилищното образование, професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите.

2. Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение, като поддържа високи стандарти по отношение на присъствие и точност в изпълнение на задълженията си.

3. Познава изискванията на държавните институции и местната администрация, които имат отношение към институцията, и ги спазва.

4. Проявява положително отношение и оказва съдействие на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране, като създава необходимата организация и предоставя всички изискуеми документи.

5. Умее да противодейства на незаконни, корупционни и други прояви, уронващи престижа и доброто име на институцията.
III. ЛОГОПЕД:
А) Академични компетентности:
1. Първоначална професионална подготовка:

1.1. Притежава необходимите теоретични и фактологични знания от съответната научна област, включително и най- новите постижения. Следи за развитието на съответната научна област.

1.2. Познава професионалните стандарти за длъжността, специфичните професионални задачи на логопеда, надгражда професионалната си подготовка, работи за професионалното си усъвършенстване.

1.3. Познава сферата на научните изследвания и/или иновациите, които разширяват и дават нови определения на съществуващи знания или професионални практики.

1.4. Познава най-новите постижения в областта на превенцията, диагностиката и логопедичната терапия.

2. Умения за учене през целия живот:

2.1. Оценява собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията, като чрез обучение в различни квалификационни форми целенасочено надгражда академичната си подготовка.

2.2. Има положително отношение към развитието на институцията и се включва в проекти и програми, които кореспондират с основните му функции.

2.3. Притежава готовност и желание за усвояването и прилагането на добри практики, на нови, иновативни методи и подходи в логопедичната дейност.

2.4. Инициира създаването на нови програми, техники и насоки за работа с различните комуникативни нарушения.


Б) Професионални компетентности, свързани с превенция, оценка и диагностика на комуникативните нарушения:
1. Оценка и диагностика на комуникативните нарушение:

1.1. Познава основните диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения и различни техники за превенция.

1.2. Познава етапите на овладяване на езика, етапите на психомоторното и когнитивното развитие на детето.

1.3. Познава съвременните проучвания в националната и в световната практика за актуалната логопедична терапия на комуникативните нарушения и алтернативните методи за логопедична терапия.

1.4. Познава количествената и качествената методология за изследване на комуникативните нарушения и методологията за изработване на обобщена оценка на комуникативния статус за логопедично въздействие, основано на потребностите на детето и неговата среда.

1.5. Познава ранната логопедична интервенция като основен фактор за преодоляване на бъдещи проблеми в обучението.

1.6. Познава и прилага подходящи скринингови методики за превенция на комуникативните нарушения и корекционни методи и скрининг за оценка на образователни, комуникативни, когнитивни и социални умения.

1.7. Познава и успешно използва специализирани тестове за позициониране на децата в профил спрямо възрастовата и езиковата норма.

1.8. Познава изискванията за провеждане на разговор-интервю за снемане на анамнеза и за идентифициране на причините, изслушва, наблюдава и използва по подходящ начин избраното средство за оценяване/техника на наблюдение, записва и анализира данните, формулира и потвърждава хипотезите, извършва диференциална диагностика.

1.9. Познава и прилага различни техники на превенция.

2. Логопедична терапия (корекция, рехабилитация или възстановяване и абилитация или изграждане):

2.1. Познава и успешно прилага в практиката си основните етапи на организация на логопедичната дейност: обследване; прием на деца и ученици; диагностика и оценка на входно и изходно равнища; изготвяне на индивидуални програми; карти за логопедично обследване; водене на документите.

2.2. Познава съществуващите методики за терапия на различните комуникативни нарушения и тяхната ефективност.

2.3. Познава иновативни информационни методи и подходи за логопедична терапия на комуникативните нарушения и алтернативни индиректни, директни и креативно различни методи и подходи за логопедична терапия и успешно ги прилага при всеки отделен случай.

2.4. Познава и използва програми за родители и ги прилага в зависимост от индивидуалните потребности на дете за подкрепа.

2.5. Познава и прилага методи и техники на работа, подходящи за различни стилове на учене, мултисензорно учене, визуализация.

2.6. Познава и използва методи и подходи за корекционно-рехабилитационна дейност; мултисензорен подход и интерактивни техники; изискванията за съставяне на индивидуални програми за логопедична терапия, за създаване на таблици и отчети за проведеното обследване, за логопедичната дейност на кабинета в края на срока и в края на учебната година.

2.7. Осигурява емоционална подкрепа за повишаване на самооценката на детето и позитивна среда за корекционно-рехабилитационна дейност.В) Организационни компетентности:
1. Умения за работа в екип:

1.1. Притежава нагласа за работа в екип, познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективно и конструктивно взаимодействие и сътрудничество с други институции и със специалисти с различна експертиза по въпроси, свързани с развитието и израстването на децата, споделя информация и мнение, дава и приема обратна връзка.

1.2. Има положително отношение към екипна работа, желание за споделяне и обсъждане на добри практики и иновации.

1.3. Проявява конструктивно отношение към определянето на приоритетите в организационния живот на институцията, в която работи, и осъществява приемственост в практиката.

1.4. Познава специфичните професионални задачи на логопеда и диалогичния принцип при работата в екип.

1.5. Насърчава и мотивира членовете на екипа, с които работи.

1.6. Познава алтернативни подходи и методи за личностно консултиране и работа с родители.

1.7. Познава езиковите норми на съвременния български език и етичните стандарти за комуникация.

1.8. Умее да аргументира становища, мнения и критични бележки и градивно да ги използва.

2. Умения за работа със заинтересованите страни:

2.1. Познава и успешно използва алтернативни подходи и методи за личностно консултиране, за насърчаване и мотивиране, за изграждане на партньорски взаимоотношения, за приобщаване на родителите и обществеността към дейността на институцията.

2.2. Осъществява ефективна комуникация с детето и неговото обкръжение (семейство, детска градина) и предоставя професионална информация за комуникативните нарушения.

2.3. Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип от специалисти с различна експертиза.

2.4. Установява партньорски взаимоотношения, високо ниво на взаимодействие и сътрудничество, приобщава родителите и обществеността.

2.5. Участва в мрежи за споделяне на добър опит.

2.6. Познава програми за наставничество и оказва методическа и организационна подкрепа на млади или новоназначени колеги.


Г) Административни компетентности:
1. Познава и прилага нормативните документи и етичните норми при вземане на своите клинични решения, основните документи на институцията, в която работи, Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на образователната общност, Етичния кодекс на логопедите в България, Етичния кодекс на Европейския комитет на логопедите (CPLOL).

2. Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното образование, спазва законоустановените норми, които имат отношение към професионалните му права и задължения, към трудовото му правоотношение.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница