Правилник за международен трансфер на българска федерация по волейболДата13.02.2017
Размер35.03 Kb.
ПРАВИЛНИК

ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
С този Правилник се уреждат условията и реда за извършване на трансфери и преотстъпване на състезателни права на състезатели по волейбол при международен трансфер.

Настоящият правилник е изготвен на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта /ППЗФВС/.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 1. Трансферните права за състезателите по волейбол са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната принадлежност и правото на притежаващия тези права клуб да получи трансферна цена за тази промяна.

 2. Трансферните права принадлежат на волейболен клуб /отдаващ клуб/, към който един състезател е картотекиран.

 3. Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на даден спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

 4. Състезателните права на състезателите са предмет на договор за трансфер, с който състезателните права се прехвърлят от клуба, към който състезателя е картотекиран, в друг клуб, в резултат на което състезателят променя своята клубна принадлежност.

 5. Картотекирането на състезател по волейбол е акт, с който се създават състезателни права на всяко физическо лице и то придобива статут на състезател по волейбол.

 6. Картотекирането на състезателите по волейбол се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. чл. 11-15 от ППЗФВС и по реда, предвиден в съответните актове /правилници и наредби/ на БФ Волейбол.


ІІ. ПРОЦЕДУРА ПРИ МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР

 1. Извършването на международен трансфер на картотекиран състезател между чуждестранни приемащи клубове и федерации и български отдаващи клубове и БФВ е трансферна процедура на прехвърляне на състезателни права от отдаващия клуб на БФВ и придобиването им от приемащия клуб на съответната приемаща федерация.

 2. Придобитите състезателни права в приемащия чуждестранен клуб се упражняват за срока на договора, сключен при извършване на трансфера между отдаващия и приемащия клуб.

 3. Състезателят е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран, като конкретните условия за упражняването на състезателни права подлежат на уговаряне в сключен индивидуален договор с волейболния клуб.

 4. Състезатели по волейбол с прекратен договор с отдаващ клуб или с изтекла по вина на същия клуб картотека могат самостоятелно да договарят към кой спортен клуб на БФВ да бъдат картотекирани с цел извършване на последващ трансфер на състезателни права към приемащ клуб от приемаща федерация.

 5. Съгласно изискванията на Спортните правила на FIVB БФВ, като афилирана федерация, има право да защитава своите клубове и да определя условията за трансфер на състезатели в местни или чуждестранни клубове.

 6. Всички волейболни клубове и картотекираните в тях състезатели са задължени да спазват правилата на БФВ и FIVB при извършване на международни трансферни процедури.

 7. При извършване на трансферна процедура волейболният състезател, подлежащ на трансфериране, както и отдаващият /съответно притежаващ състезателните му права/ клуб, са длъжни да потвърдят преди започване на трансферната процедура липсата на задължения на състезателя към клуба и на клуба към БФВ, както и на юридически пречки за осъществяването на тази процедура.

 8. Приемащият клуб, който иска да придобие състезателни права на състезател по волейбол от БФВ, при осъществяване на трансферната процедура е длъжен, съгласно Спортните правила на FIVB, да договори в договор за трансфер задължително финансовите и трансферни условия (административни такси, трансферна цена, срок на договор и всички специални клаузи за статута на състезателя) със самия състезател, с отдаващия клуб и с БФВ. След изпълнението на тези изисквания състезателните права се трансферират по реда на този Правилник чрез сключване на възмезден договор за трансфер между отдаващия и приемащия клуб, с който се утвърждава промяната на притежанието на състезателните права.

 9. Уговорените условия за трансфера на състезателя по волейбол подлежат на вписване в Международния трансферен сертификат или в приложение към него, с цел изпълнението на договорените условия да бъде контролирано от отдаващия клуб и БФВ, както и санкционирано при неизпълнение от FIVB.


ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Спрямо неуредените с настоящия правилник въпроси, свързани с условията, реда и процедурата при международен трансфер на състезатели по волейбол намират субсидиарно приложение разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за приложение на ЗФВС, общото гражданското законодателство на Р. България, както и актовете на Международната волейболна федерация /FIVB/ и на БФ Волейбол.

§2. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл. 8 и чл. 20, ал. 3 от Правилника за приложение на ЗФВС, настоящият Правилник за международен трансфер на БФ Волейбол е приет от Управителния съвет на БФ Волейбол на 11.05.2010 г. и подлежи на утвърждаване от Министъра на физическото възпитание и спорта.Правилник за международен трансфер на Българска федерация по волейболПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница