Правилник за определяне на серийното означаванестраница1/3
Дата01.08.2018
Размер4.36 Mb.
  1   2   3

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


УТВЪРЖДАВАМ: (П)

Веселин Василев

Изпълнителен директор

на ИА „Железопътна администрация“
  ПРАВИЛНИК

  ЗА

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИЙНОТО ОЗНАЧАВАНЕ,

  НОМЕРИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ

  НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

  В

  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

  ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”  гр. София

  2017 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Правилникът съдържа правила, които определят реда и отговорностите на служителите в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за определяне на 12-цифровия идентификационен код (европейски номер на возилото EVN) на тяговия подвижен състав (в това число локомотиви, мотриси и мотрисни влакове), въведен в експлоатация по националната ЖП инфраструктура на Република България и изискванията за поставяне на маркировка - надписи и знаци от външните страни на ТПС и в кабината на машиниста.
Чл.2 Правилата са разработени в съответствие с Директива 2008/57/ЕО за оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Общността на Европейския парламент, ТСОС „Експлоатация и управление на движението“ Решение 2012/757/ЕС – допълнение 6 към Решението, Решение 2007/756/ЕО и Решение 2011/107/EC - Решение на комисията от 10 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/756/ЕО за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, като са ползвани изискванията на UIC 640:2003 „Знаци, надписи, указатели и означения на ТПС“ и UIC 438-3 „Обозначаване на тягови возила“.
Чл. 3 (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води и актуализира Националния регистър на возилата (за краткост НРВ).
(2) Поддържането на данните в НРВ и определянето на 12-цифровия идентификационен код на ТПС се извършва от служители на ИАЖА, с делегирани правомощия.
Чл. 4 Регистъра по чл. 3 е публичен.
Чл.5 (1) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" издава 12-цифровия идентификационен код на въведените в експлоатация возила – локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, в следните случаи:

т.1 Когато железопътното превозно средство е новопроизведено (прототип) и получи първоначално разрешение за въвеждане в експлоатация по националната жп инфраструктура.

т.2 Когато железпътните превозни средства са съществуващи, имат разрешение за въвеждане в експлоатация в друга държава и са въведени в експлоатация за движение по националната инфраструктура, но са заявени за издаване на нов12-цифров идентификационен код и вписване в НРВ.


 1. Когато железопътните превозни средства в Република България са съществуващи, нямат доказателства за въвеждане в експлоатация и не са вписани в НРВ.

(2) Дванадесет цифровия идентификационен код на ТПС се определя и предоставя еднократно.


(3) Издаденият по ал.1 номер следва да се маркира върху превозното средство от лицето, получило разрешение за въвеждане в експлоатация.
Чл. 6 По националната жп инфраструктура не може да се движи ТПС:

т.1 Който не е вписан в Националния регистър на возилата.

т.2 Който е вписан в друг регистър, различен от НРВ, но няма издадено Допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация за Република България.


 1. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл. 7 От обхвата на правилника се изключват товарните и пътнически вагони, както и специализираните машини (РССМ).


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Чл.8 (1) Настоящите правила са задължителни за служителите по чл. 3 ал.2, както и за останалите заинтересовани лица в Агенцията.

(2) Термина „возило“ в настоящия правилник се отнася за ТПС - локомотиви, мотриси и мотрисни влакове и изключва возилата по чл. 7.ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 12-ЦИФРОВ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТПС
Чл.9 Европейският идентификационен код идентифицира еднозначно и постоянно жп превозни средства, за времето на тяхната експлоатация.
Чл. 10 (1) Всяко железопътно превозно средство получава номер, съставен от 12 цифри, наречен Европейски идентификационен код или европейски номер на возилото - EVN, който условно съдържа международен и национален блок, показан на схема 1.

Схема 1


Определяне на

12 цифров идентификационен код на ТПСМЕЖДУНАРОДЕН БЛОК

НАЦИОНАЛЕН БЛОК

Контр. цифра

Код

за типа на ТПСКод

на държаватаКод (номер)

на серията на ТПСПореден №

на единицата ТПС от серията-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 цифри

2 цифри

4 цифри

3 цифри

1 цифра

ДЪРЖАВИ НА ЕС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(2) Международния блок е в сила за всички държави членки на ЕС и включва първите четири цифри от номера на ТПС, както следва:

т.1. Първите две цифри дават информация за годността за оперативна съвместимост и типа на возилото.

т.2 Третата и четвъртата цифра определят цифровия код на държавата, в която е регистрирано возилото.

(3) Европейският номер на возилото трябва да бъде променен, когато престане да отразява годността за оперативна съвместимост или техническите характеристики съгласно настоящия правилник, поради технически изменения по возилото. Такива технически изменения може да наложат ново въвеждане в експлоатация.

(4) Националния блок включва седем цифри от 0000000 до 8999999, съгласно европейските правила.

Значението на тези цифри се определя с чл. 11 от настоящия правилник.

Чл. 11 (1) Обозначаването на позициите при определяне на 12-цифровия идентификационен код на ТПС е показан на схема 3.

Схема 3


ЦИФРИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1. Първата позиция за ТПС задължително е 9, съгласно Решение 2012/757/ЕС от 14 ноември 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО ;
 1. Втората позиция описва типа на ТПС. С тази позиция задължително се използват следните кодове, дадени в Таблица №1:

Таблица №1Цифров код

(цифра 2)

Тип на тягово возило

0

Разни возила;

1

Електрически локомотив;

2

Дизелов локомотив;

3

Електрически мотрисен влак (високоскоростен);

4

Електрически мотрисен влак (с изключение на високоскоростни);

5

Дизелов мотрисен влак;

6

Специализиран прицепен вагон;

7

Маневрен електрически локомотив;

8

Маневрен дизелов локомотив;

9

Специално возило;
 1. Трета и четвърта позиция съкратено обозначават държавата, в която е регистриран ТПС. За Република България този код на обозначаване е 52.
 1. Пета, шеста, седма и осма позиция обозначават техническите характеристики на ТПС, като:

т.1 Пета и шеста позиция за Република България към настоящия момент са приети 00“.

т.2 Седма и осма позиция показват серията на тяговото возило и дават информация за характеристиките на тяговия подвижен състав (електрически, дизелов) и предназначението му (влаков, маневрен, универсален, мотрисен), както и някои други данни.
 1. Девета, десета и единадесета позиция от 12 цифровия идентификационен код на ТПС) означава поредността на единицата произведен състав от серията.


EVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Пример:

Определяне на 12 цифров идентификационен код на дизелов локомотив от серия 55, пореден номер от серията – 237, ще бъде съгласно схема 2.Схема 2

МЕЖДУНАРОДЕН БЛОК

НАЦИОНАЛЕН БЛОК

Контролна цифра

Код

за типа на ТПС

Код

на държавата

Код (номер)

на серията на ТПС

Пореден №

на единицата ТПС от серията

-

9

8

5

2

0

0

5

5

2

3

7

2 1. За определяне на серията на ТПС, включващ позиции по ал.5, т.2 се използват следните кодове:


СЕРИЯ

Значение

1

от 01 до 09

за влакови дизелови локомотиви

2

от 10 до 19

за дизелови мотриси и мотрисни влакове (ДМВ)

3

от 20 до 29

СВОБОДНА

4

от 30 до 39

за електрически мотрисни влакове (ЕМВ)

5

от 40 до 49

за влакови електрически локомотиви

6

от 50 до 59

за маневрени дизелови локомотиви

7

от 60 до 69

за маневрени електрически локомотиви

8

от 70 до 79

за влакови теснопътни (760 мм) локомотиви и мотриси

за маневрени теснопътни (760 мм) локомотиви9

от 80 до 89

СВОБОДНА (за електрически локомотиви)

10

от 90 до 99

за специален подвижен състав 1. Допускат се различни разновидности за деветата позиция от ал.6 на групи от локомотиви или мотрисни влакове от една серия, които могат да се означават с различни подсерии, като за целта първата цифра от поредния номер се използва за отбелязване на подсерията.
 1. При мотрисите и мотрисните влакове деветата цифра от поредния номер има значение съгласно Таблица №2:

Таблица №2

Обозначаване на деветата цифра

от поредния номер на мотрисни влакове

Тип вагон

Цифри 0 или 1

моторен (тягов) вагон (мотриса)

Цифри 2 или 3

междинен вагон с тягово оборудване

Цифри 4 или 5

междинен вагон без тягово оборудване

Цифра 6

специален междинен вагон

Цифри 7 или 8

команден вагон

Цифра 9

салон – вагон 1. Дванадесета позиция (1 цифра) показва контролната цифра, която се определя по следния начин:

т.1. Числата в четните позиции на основния номер (отдясно наляво) се взимат с тяхната собствена десетична стойност;

т.2. Числата в нечетни позиции на основния номер (отдясно наляво) се умножават по две;

т.3. Изчислява се сумата, получена от числата в четни позиции и всички числа, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

т.4. Взема се цифрата на единиците на тази сума;

т.5. Числото, необходимо за допълване на единиците до 10, представлява контролната цифра, ако тези единици са нула, то контролната цифра също ще бъде нула.
Пример:

Основен номер 9 4 5 2 0 0 3 1 0 0 4

Коефициент за умножение 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
18 4 10 2 0 0 6 1 0 0 8

Сума: 1+8+4+1+0+2+0+0+6+1+0+0+8 = 31

Цифрата на единиците на тази сума е 1.

Контролната цифра ще бъде 9 и регистрационния номер е 94 52 0031 004-9.


Чл. 12 Сериите и поредните номера на локомотивите, мотрисните влакове и мотрисите се определят от лицата по чл. 3, ал.2.
Чл. 13 (1) Към момента свободните и заети позиции по серии ТПС са дадени в т.1 на Приложение №1 към настоящия правилник.


 1. Преминаването от настоящата към нова система за определяне на сериите ТПС в Република България е дадено в т.2 на Приложение №1 към настоящия правилник.
 1. Съществуващите в момента серии ТПС следва поетапно да се адаптират от лицата по чл. 3, ал.2 към изискванията на настоящия правилник, в съответствие с т.2 на Приложение №1 към него.
 1. За запазване на съществуващите поредни номера на някои ТПС, при преминаване от съществуващата към новата система на определяне на сериите, съгласно т.1 и т.2 от Приложение №1 на правилника, поредните номера могат да не започват от 001 и да не са последователни, а да се приемат по преценка.


Чл. 14 Изведените от експлоатация и отписани от НРВ локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, вкл. парни локомотиви, музейни експонати и други запазват досегашното си серийно означение и поредно номериране.
ГЛАВА 2
ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ (МАРКИРОВКА) 1. МАРКИРОВКА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ТПС И ВЪТРЕ В КАБИНАТА НА МАШИНИСТА


Чл. 15 Европейският идентификационен код на ТПС се допълва от буквени означения, които включват съкращение за страната, в която е регистрирано возилото (например за Република България е приет код BG) и маркировката на стопанисващия возилото – VKM.
Чл. 16 (1) За новопроизведен ТПС, който се използва за движение по националната жп инфраструктура, 12-цифреният номер се нанася физически върху самото возило в рамките на 1 (един) месец след определянето на номер и вписването му в НРВ, за което собственика или ползвателят се уведомява.
(2) За ТПС, въведен в експлоатация и вписан в НРВ, с определен 12 цифров идентификационен код, предназначен за използване по международни съобщения, с изключение на запазените за ползване возила с исторически характер: 12-цифреният номер следва да е нанесен физически върху ТПС в рамките на шест години след определянето на номер в НРВ.
(3) За ТПС, предназначен за използване за вътрешни съобщения, и за возила, запазени за ползване с исторически характер: физическото нанасяне на 12-цифрения номер е по желание.
Чл. 17 (1) Главните букви и цифрите, които съставляват надписа на маркировката на 12-цифровия идентификационен код са: минимална височина от 80 mm до 120 mm, изписани с безсерифен шрифт (Arial Narrow) с типографско качество.


 1. По-малка височина може да се използва само, ако няма друга възможност за нанасяне на маркировката, освен върху надлъжните греди от рамата на ТПС. 1. Маркировката не може да бъде поставяна по-високо от 2 метра над нивото на релсите.
 1. Стандартният 12-цифров европейски номер трябва да бъде нанесен върху всяка една от страните на тяговия подвижен състав.
 1. Стандартният 12-цифров европейски номер се изписва и във всяка кабина на ТПС с безсерифен шрифт (Arial Narrow) с височина 45÷55 mm . 1. Ползвателят на ТПС може да добави с букви, по-големи от тези на европейския идентификационен код на возилото, собствена цифрова маркировка (съдържаща основно цифри от серийния номер, допълнени от буквен код), използвана при експлоатацията.


Чл. 18 Маркировка на стопанисващия возилото (VKM), съгласно регистрация в НРВ – буквено-цифров код, се състои от 2 до 5 символа и се изписва върху ТПС, в близост до номера му.
Пример:Чл. 19 Ако маркировките на ТПС се отклоняват от разпоредбите на този правилник, следва да бъдат приведени в съответствие с него, в срок до 6 месеца от датата на влизане в сила на правилника.

Чл. 20 Допуска се подчертаването на включения в 12 цифров идентификационен код стар (досегашен) номер на возилото и съкращението за страната, в която е регистрирано возилото:

Чл. 21 Съществуващият „стар“ номер на локомотива – разположен на страничните и челни стени на локомотива и в кабините му, излят от метал на табелка, изработен от метални цифри, маркиран с големи цифри и др. може да се запази (с изключение на контролната му цифра, ако не съвпада с новоизчислената).
Чл. 22 Буквена маркировка на годността за оперативна съвместимост - „TEN“ се поставя на превозно средство, което:

т.1. отговаря на изискванията на всички съответни ТСОС, действащи в момента на въвеждането му в експлоатация, и е било допуснато за въвеждане в експлоатация;

т.2. е получило разрешение, валидно за всички държави членки.
Чл. 23 (1) Превозни средства, които нямат разрешение за въвеждане в експлоатация във всички държави членки, трябва да бъдат с маркировка, указваща държавите членки, за които возилото има разрешение да бъде пускано в експлоатация. Маркировката следва да бъде в съответствие със схема 4, където кодът D показва коя е държавата членка, която е дала първото разрешение (в дадения пример — Германия), а кодът F показва коя държава членка е дала второто разрешение (в дадения пример — Франция). Буквените кодове за държавите членки са в съответствие с част 4 от допълнение 6 към Решение 2007/756/ЕО.
Схема 4

(2) В приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 5, които са неразделна част от правилника, са дадени скици на серии локомотиви, с обозначаване на знаците и надписите, които задължително се поставят върху рамата, надстройката (коша) и в кабините им. Други надписи, знаци и обозначения на ТПС са дадени в Приложение № 6 на правилника.

 1. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРКИРОВКА НА СТОПАНИСВАЩИЯ ВОЗИЛОТО - VKM


Чл. 24 (1) Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е буквен код, съставен от 2 до 5 букви (*).
(2) Маркировката на стопанисващия возилото се нанася върху всяко возило, в близост до европейския номер на возилото.
(3) VKM посочва стопанисващия возилото, съгласно регистрацията в националния регистър на возилата.
(4) Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е уникална и валидна във всички страни, обхванати от ТСОС, както и във всички страни, сключили споразумение, което включва прилагане на системата за номериране на возилото и маркировката на стопанисващия возилото.
Чл. 25 (1) VKM е начин за представяне на пълното или съкратеното име на стопанисващия возилото, по възможност така, че да може да бъде разпознато. Могат да се използват всичките 26 букви от латинската азбука. В маркировката VKM се използват главни букви. Букви, които не са първи букви в думите, образуващи името на стопанисващия, могат да бъдат написани в долен регистър (с малки букви). При проверката на еднозначността малките букви се разглеждат като главни.

(2) Буквите могат да съдържат диакритични знаци (**). При проверка на еднозначността използваните при тези букви диакритични знаци се пренебрегват.


(3) За возила, чиито стопанисващи пребивават в страна, която не използва латинска азбука, след VKM може да бъде разположен превод на маркировката на нейната собствена азбука, разделен от нея чрез знака наклонена черта („/“). Тази преведена маркировка на стопанисващия возилото не се взема под внимание при обработка на данните.
Чл.26 (1) На един стопанисващ возило могат да бъдат издадени повече от една маркировки VKM, в случай че:

т.1 стопанисващият возилото има официално име на няколко езика,

т.2 стопанисващият возилото има основателни причини, за да направи разграничение между различните паркове на возила в своята организация.
(2) Обща VKM може да бъде дадена на група от предприятия:

т.1 които принадлежат към обща корпоративна структура (например холдингова структура),

т.2 които принадлежат към обща корпоративна структура, която е определила и упълномощила един от своите органи да се занимава с всички въпроси от името на всички останали,

т.3 които са упълномощили отделно, единствено юридическо лице да се занимава с всички въпроси от тяхно име, като в този случай юридическото лице е стопанисващият.


Чл. 27 (1) Регистърът на VKM е публичен и се актуализира в реално време.
(2) Заявление за VKM се подава пред ИАЖА на заявителя и се предава на ЕЖА. VKM може да бъде използвана едва след публикуването ѝ от ЕЖА.
(3) Притежателят на VKM трябва да информира ИАЖА, когато престане да използва VKM, и Агенцията да предаде тази информация на ЕЖА. Дадена VKM се отменя, след като стопанисващият докаже, че маркировката е била променена върху всички возила, за които се отнася. Тази маркировка не се преиздава 10 години. Преиздава се на първоначалния стопанисващ или, по негово искане, на друг стопанисващ.
(4) VKM може да бъде прехвърлена на друг стопанисващ, когато той е наследил първоначалния стопанисващ. VKM остава валидна, когато стопанисващият сменя своето име с име, което няма никаква прилика с VKM.
(5) В случай на промяна на стопанисващия, която води до промяна на VKM, засегнатите возила трябва да бъдат маркирани с новата VKM в срок от три месеца от датата на регистриране на промяната на стопанисващия в националния регистър на возилата. В случай на несъответствие между маркировката VKM, нанесена върху возилото, и съхраняваните в националния регистър на возилата (НРВ) данни, регистрацията в НРВ има предимство.
(*) NMBS/SNCB могат да продължат да използват буквата „B“, оградена с окръжност.
(**) Диакритичните знаци са „знаци за ударение“ като например при Á, Ç, Ö, Č, Ž, Å и т.н. Специални букви като Ø и Æ се представят с единична буква; при проверките за еднозначност Ø се разглежда като O, а Æ като A.“


 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:Каталог: IAJI -> wwwFWRAEA.nsf -> f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> e32ec7c6860ecb7fc225749e00441407 -> $FILE
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Директива 94/63/ео на европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 година
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Първа общи положения ч
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №57, дв 55/25. 07. 2004 въвеждаща Directive 96/48/ec interoperability of the trans-European high-speed rail system
$FILE -> Обща част Глобална архитектура на нрв, като елемент от врв на ес
$FILE -> Vkm unique
$FILE -> Решение на ноб или ро. 11 Регистрацията е преустановена
$FILE -> Допълнение 1 кодове за ограниченията


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница