Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Свиленград Раздел IДата02.01.2018
Размер44.3 Kb.
Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Свиленград
Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на клубове за пенсионерите, наричани за краткост по-нататък "клубове", като форма за социална интеграция на хората от третата възраст на територията на Община Свиленград.

Чл. 2. (1) Клубовете се учредяват на териториален принцип по квартали и селища.

(2) Клубовете могат да бъдат за пенсионери или смесени /лица с група инвалидност (инвалиди) и лица в пенсионна възраст/.

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите.

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.Раздел II.

Организация и управление

Чл. 5. (1) Дейност «Социални услуги» /ДСУ/ звено към Общинска администрация - Свиленград проучва потребностите от клубове и предлага след съгласуване с кмета на общината разкриването, преместването или закриването им.

(2) Клубове се откриват, ако в съответното населено място има повече от 50 пенсионери.

(3) Клубовете са достъпни за всички пенсионери.

(4) Клубовете се откриват, закриват или преместват по решение на кмета на общината.

(5) За централен клуб се определя «Александър Кипров» №1 /пазара/, като игралната зала е достъпна за всички пенсионери, независимост от тяхното членство.

(6) Членски внос заплащат всички членове на съответния клуб, като размера му се определя с решение на Общото събрание.

Чл. 6. (1) Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на общинския съвет.Помещенията трябва да бъдат общинска собственост и се предоставят за ползване на съответната пенсионерска организация с договор за безвъзмездно ползване.

(2) Разходите по поддръжката на клубовете - осветление, отопление, телефон, вода и ремонти, са за сметка на общината.

Чл. 7. (1) ДСУ подпомага финансово, методически и организационно клубовете, намиращи се на територията на Община Свиленград. Те осъществяват и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.

(2) Община Свиленград осигурява по собствена преценка организатори на трудов / ПМС 66/28.03.1996 г. или по чл.114 от КТ/ договор, които се назначават от Кмета на Общината по предложение на клубния съвет. Средствата за фонд «Работна заплата» се осигуряват от общината.

(3) Функциите и задачите на организатора се определят с правилника за вътрешния ред на клуба и длъжностната му характеристика.

Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер.

Чл. 9. (1) Към клубовете се организират бюфети, в които се предлагат топли и студени закуски, безалкохолни напитки, кафе и чай, захарни изделия и др. без търговска надценка.

(2) Бюфетите се зареждат със средства, набирани от консумацията, дарения и спонсорства.

(3) Възнаграждението за обслужващия бюфета персонал (при необходимост от такъв) се осигурява от средствата на клуба по решение на клубния съвет.

Чл. 10. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и контролният съвет.

Чл. 11. (1) Общото събрание на клуба се състои от всичките пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги. То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50 % плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам.-председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама членове.

(3) Общото събрание:

1. приема правилник за вътрешния ред;

2. обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;

3. приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.

Чл. 12. Клубният съвет:

1. изработва правилник за вътрешния ред;

2. изготвя и представя на общото събрание годишен отет за дейността на клуба;

3. предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;

4. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата за клуба;

5. поддържа връзка с общината /ДСУ/, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;

6. организира и ръководи дейността на клуба.

Чл. 13. (1) Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.В състава на контролния съвет задължително се включва представител на ОбА или Общински съветник по избор.

Раздел III.

Финансиране

Чл. 14. Източници на финансиране на клубовете са:

1. бюджетни средства, изразяващи се в издръжка на клуба /ток, вода и отопление/ и справедливо разпределена сума за дейност на клуба. Сумата отпускана от ОбА за дейност на клубовете ще се доказва с надлежно оформени финансови документи и същата подлежи на актуализация за всяка следваща година взависимост от: бюджета на Община Свиленград, годишния отчет на съответния клуб и съпричастността на членовете му към обществения живот на Община Свиленград.

2. доброволни вноски;

3. дарения, спонсорство;

4. членски внос;

Чл. 15. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят на влог на името на клуба.

Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:

1. приходно-разходна книга;

2. инвентарна книга за имуществото на клуба;3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и на контролния съвет.

Раздел IV.

Заключителни разпоредби

Чл.18. Настоящият правилник е приет с Решение №64/31.01.2008 г., влиза в сила от 01.02.2008 г.и е задължителен да се прилага от всички пенсионерски клубове на територията на Община Свиленград.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница