Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община поповоДата30.08.2017
Размер49.87 Kb.
#29089


ПРАВИЛНИК

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПОПОВО

Раздел І. Общи положения
Чл.1. (1 ) С този Правилник се определят условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на Община Попово

( 2 ) Правилникът има за цел:

- Да подпомогне жителите на Община Попово , които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят лечението си.

- Да подпомогне финансово сираците на територията на Община Попово

- Да подпомага жителите на Община Попово, които се нуждаят от финансова помощ в случай на възникнали социално -битови потребности.
Раздел ІІ. Помощи за тежки здравословни заболявания
Чл. 2. Помощите за тежки заболявания са следните :

1. Еднократна помощ за животоспасяваща операция , извършена в рамките на календарната година

2.Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства извън тези, които се приемат редовно

3. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно лице и придружителят му при извършване на животоспасяваща интервенция .

Чл. 3. Помощите за тежки здравословни състояния по този Правилник са индивидуални
Раздел ІІІ. Условия и ред за отпускане на еднократна финансова помощ за тежки здравословни състояния .
Чл. 4. Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на :

1. Болното лице , а в случай , че същото не е в състояние да направи искането, последното се подава от родител, настойник, попечител или роднина.

2.Законен представител – родител, настойник, попечител / от името на непълнолетни/

Чл. 5. (1) Критерии и ред за определяне на лицата имащи право на еднократна финансова помощ за тежко заболяване

1. Право на тази помощ имат жителите на Община Попово, които са с постоянен адрес на територията на Община Попово и страдат от тежко заболяване, лечението на което не могат да заплатят сами.

2. Необходими документи за отпускане на исканата помощ:

- Заявление до Кмета на Община Попово

- Документи доказващи направените разходи за лечение

- Рецепта издадена от лекуващия лекар

- Други документи доказващи сериозността на заболяването

- Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна

3. Кмета на Общината насочва заявлението до работна група , която :

- проверява наличието на изискуемите документи

- извършва проверка за потвърждаване на описаното състояние

- изготвя доклад , който предоставяна ПК към Общински съвет с мнение за наличието или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.

4. Комисията взема решение за всяка подадена молба.

5. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински съвет.

(2) Помощите за тежки здравословни състояния се изплащат от касата на Община Попово.


Раздел ІV. Отпускане на еднократна помощ в случаи на възникнали социално-битови потребности
Чл. 6. Критерии и ред за отпускане на еднократна помощ при възникнали социално- битови потребности :

1. Право на тази помощ има всеки жител на Община Попово , който е с постоянен адрес на територията на Общината и не разполага със собствени средства за отстраняване на възникналите социално- битови потребности.

Чл. 7. Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на Общината , който трябва да представи следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Попово

2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна

3. Декларация, че лицето не е в състояние само и с лични средства да отстрани възникналите социално - битови потребности.

Чл. 8. Кмета на Общината Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , която:

- проверява наличието на изискуемите документи

- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства

- изготвя доклад, който предоставяна ПК към Общински съвет с мнение за наличието или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.

1. Комисията взема решение за всяка подадена молба.

2. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински съвет.

Чл. 9. Помощите по реда на този раздел са индивидуални.

Чл.10 Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.


Раздел V. Отпускане на помощи на сираци
Чл.11 (1) На сираците се отпускат следните помощи :

- помощ за кандидатстване във ВУЗ

- помощ за празнуване на абитуриентски бал

(2) Процедура за кандидатстване :

1. За отпускане на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава заявление до Кмета на Община Попово

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

- Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех „Много добър” 4,50 и справка от „ГРАО” при Община Попово, удостоверяваща че лицето е сирак .

3. За отпускане на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава заявление до Кмета на Общината .

4. Към заявлението се прилагат следните документи

- Документ, удостоверяващ завършването на средното образование и справка от “ГРАО”, доказваща, че лицето е сирак .

Чл. 12. Комисията взема решение за всяка подадена молба.

Чл. 13. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински съвет.

Чл.14. Помощите по този раздел са индивидуални и се изплащат от касата на Община Попово.
Раздел VІ. Финансиране
Чл. 15. Необходимите средства по този Правилник се осигуряват от бюджета на Община Попово.
Раздел VІІ. Размер на еднократните помощи
Чл. 16. Размерът на еднократната финансова помощ е до размера на минималната работна заплата за страната.
Раздел VІІІ. Отпускане на еднократни помощи на деца с изявени дарби
Чл.1 8. Отпускането на еднократна финансова помощ на дете с изявени дарби се отпуска за награди при успешно представяне на регионално или национално ниво и за особена изява, допринесла за имиджа на Общината

Чл. 19. Общински съвет Попово отпуска еднократна помощ на изявени и талантливи деца за участие в изяви от различен характер.


Раздел ІX. Допълнителни разпоредби
Чл. 19. На лица, неотговарящи на посочените в Правилника условия за отпускането на еднократна помощ , такава се отпуска само при изключително трудна за заявителя житейска ситуация, когато е невъзможно той сам, чрез труда си и притежаваното от него имущество да посрещне съответната конкретна нужда.

Чл. 20. Работната група към ПК изготвя мотивирано становище за нуждата от отпускане на еднократна помощ по чл.19.Настоящият Правилник влиза в сила с Решение № 380 по Протокол № 27 / 30.10.2009 г. от Общински съвет гр. Попово.

Каталог: Naredbi
Naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
Naredbi -> Решение на Общинския съвет
Naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
Naredbi -> Първа общи положения ч
Naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница