Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница14/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Приложение № 7


към чл. 60, ал. 5


Опис на стоките и услуги, получени във връзка с правоприемство по чл. 10 от ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 10, ал. 2 от ЗДДС
ТДД на НАП:


Вх. № / г.

Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на регистрираното лице
Идентификационен номер:

Идентификационен номер по ДДС
BG
Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл. 10 от ЗДДС
по ред

Стока или услуга

Стойност

ДДС при придобиването с право на пълен данъчен кредит

ДДС при придобиването с право на частичен данъчен кредит

Данни за документа,
с който е придобит актива


Данни за контрагента

Заведен по сметка №

Описание на стоката/
услугата, включително количество


Вид

Номер

Дата на издаване

Идентифика-
ционен номер по ДДС


Наимено-
вание
Обща стойност на данъчния кредит

Долуподписаният
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.


Дата: ......................

Длъжност: ........................

Подпис и печат: ......................

Забележка: Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.


Приложение № 8


към чл. 77, ал. 1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ТД на НАП:Вх. № / г.

Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на регистрираното лице
Идентификационен номер:

Идентификационен номер по ДДС
BG
Раздел А: Настоящият формуляр подавам за:Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)
Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:Член 107, т. 3 ЗДДС – задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.Чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец със или без ликвидацияЧл. 107, т. 4, буква „б“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация.Чл. 107, т. 4, буква „в“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговецЧл. 107, т. 4, буква „г“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната касаЧл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1Чл. 108, ал. 1, т. 2 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 98 или чл. 100, ал. 3, когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрацияЧл. 108. ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
Раздел В: Приложени документи:
Долуподписаният
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.


Дата: ......................

Длъжност: ........................

Подпис и печат: ......................

Забележка: Този формуляр се попълва задължително на машина.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница