Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница24/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Приложение № 22


към чл. 109, ал. 2

(Ново, ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър
Електронен регистър по чл. 113, ал. 13 трябва да се поддържа като
електронен файл NMTREG.

Структура на файла NMTREG.CSV
Файлът „NMTREG.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените доставки на нови транспортни средства, извършени от регистрирани по ДДС български доставчици към нерегистрирани лица от друга държава членка.

Всяко доставено превозно средство се описва с един запис (ред) във файла и се разполага на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.


Всеки един ред от файла има следната структура:
на поле

Описание/Забележки

Формат

(брой знаци)

1.

Дата на издаване на фактурата

Дата (10)

2.

Номер на издадена фактура за доставката на ново превозно средство

Цифров (10)

3.

Идентификационен номер по ДДС на доставчика, вкл. знака „BG“

Символен (12)

4.

Име на доставчика

Символен (20)

5.

Адрес на доставчика – улица, №

Символен (20)

6.

Пощенски код на доставчика

Символен (10)

7.

Град на доставчика

Символен (12)

8.

Име на клиента

Символен (20)

9.

Адрес на клиента – улица, №

Символен (20)

10.

Пощенски код на клиента

Символен (10)

11.

Град на клиента

Символен (12)

12.

Знак (префикс) на държавата членка, където ще се ползва превозното средство

Символен (2)

13.

Стойност на превозното средство в левове

Цифров (8)

14.

Тип на превозното средство: моторно превозно средство, плавателен съд, въздухоплавателно средство. Стойности на полето:

    • Land vehicle

    • Vessel

    • Aircraft

Символен (50)

15.

Описание – свободен текст – допълнителна информация

Символен (50)

16.

Дата на първоначална регситрация

Дата (10)

ДД/ММ/ГГГГ17.

Изминати километри/плавателни часове/летателни часове

Символен (12)

18.

Номер на рама или идентификационен номер на плавателния съд или въздухоплавателното средство

Символен (12)

19.

Дата на издаване на временните/транзитни номера (за моторни превозни средства)

Дата (10)

ДД/ММ/ГГГГ


Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение, че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал. Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители (като „, и др.), с изключение на знака точка и запетая (;). Съдържанието е ляво изравнено. Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва се „10 000.00“.

Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“, където: дд е денят, мм – номерът на месеца, гггг – годината.

Пример: Дата 3 декември 2007 г. – попълва се „03/12/2007“.

Пример: Дата 25 март 2007 г. - попълва се „25/03/2007“.

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа „ “ или „ / / “.


Изисквания към конкретни полета
Полето „Номер на издадена фактура за доставката на ново превозно средство“ съдържа само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, може да са запълнени със знак за „0“ пред дадената цифра, за да се спази изискваната дължина на полето.

Пример: номер на издадена фактура за доставка 510. – попълва се „510“.


Полето „Дата на издаване на фактурата“ съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително. Изисквания към записите при анулиране на документи При положение, че се фактурира в периода, в който е издадена, тя се описва във файла „NMTREG.CSV“, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). При положение че се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се описва във файла „NMTREG.CSV“, като в полетата, описващи стойности, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак. Не могат да се анулират вече анулирани документи. Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.Приложение № 23


към чл. 88, ал. 2

(Ново, ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


ТД на НАП по регистрация на лицето:

Вх. № ............................/..........................г.
УВЕДОМЛЕНИЕ

За упражняване правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона или за прекратяване на прилагането на специален ред на облагане по реда на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона.


Раздел А:

Наименование/име на дилъра .....................................................................................................................

Адрес .............................................................................................................................................................

Идентификационен номер ..........................................................................................................................

Идентификационен номер по ДДС ............................................................................................................
Раздел Б:

Настоящото уверение се подава за:

 упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона

 прекратяване на прилагането на специален ред на облагане на маржа по чл. 143, ал.6 от закона след изтичане на 24 месеца, считано от първия ден на месеца, следваш месеца на подаване на уведомлението по чл. 143, ал. 3 от: дд/мм/гггг.


Долуподписаният.........................................................................................................................................

Декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел Аот това уведомление, и посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.


Дата .................................... Подпис и печат ..............................
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина.
1 неприложимото се зачертава/ delete as appropriate

2 В съответната кутийка се поставя кръстче/place a cross in the appropriate box

3 Неизползваното пространство се зачертава. Същото важи и за формулярите за поръчка, ако са приложени /delete space not used. The obligation also applies is order forms are attached.

4 Стоките, които не отговарят на изискванията се зачеркват от клетка 5. (Goods and/or services not eligible shiuld be deleted in box 5 or the attached order from.)

стр.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница