Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


Глава четвърта УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕстраница3/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Глава четвърта

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ
Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността


Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;

2. фактура за доставката;

3. документ за превоза на тези стоки.(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката;

2. документ за превоза на тези стоки;

3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.


Международен транспорт на пътници


Чл. 22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;

2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

Международен транспорт на стоки


Чл. 23. (1) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;

2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач – товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;

3. фактура за доставката.(2) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, т. 3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;

2. копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;

3. фактура за доставката.


Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия


Чл. 24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;

2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;

3. фактура за доставката.(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;

2. фактура за доставката.

Доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен транспорт


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител – когато направлението е трета страна;

3. фактура за доставката.(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Член 31, ал.1 от закона се прилага в рамките и за международен рейс в рамките на Общността.

Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, б. „а“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;

3. фактура за доставката;

4. (нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) копие на акта за националност или изменения акт за националност на кораба.

(2) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставката за снабдяване на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви „б“ и „в“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;

2. фактура на доставката.


Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет


Чл. 27. (1) За доказване на доставка на услуги по строителството на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за строителството на кораб или самолет;

2. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

Отдаване под наем на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав


Чл. 28. (1) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г., доп., бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква „б“ от закона с място на изпълнение на територията на страната по отдаване под наем на плавателни съдове с размери, съответни на тези по чл. 34, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за наем;

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателното средство;

3. фактура за доставката.(2) (Доп., ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишен текст на чл. 28, изм., бр. 16 от 2007 г., изм. и доп., бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква „а“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор, от който е видно, че плавателният съд, въздухоплавателното средство или подвижният железопътен състав ще бъдат използвани от наемателя им за извършване на международен транспорт, включително международен транспорт в Общността;

2. лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото превозно средство, когато наемател е местно лице;

3. копие от документ, от който е видно:

а) инициал на превозното средство;

б) екипаж или бригада;

в) номер на полет, плаване или друг рейс, маршрут, време на тръгване и време на връщане;

4. фактура за доставката.


Обработка на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс


Чл. 29. (1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., бр. 39 от 2008 г.) документ, издаден от пристанищното предприятие на корабособственика или на неговия агент за тези услуги, от който е видно, че плавателният съд извършва международен рейс, включително международен рейс в Общността, и са посочени номерът и датата на този рейс – за малките плавателни съдове;

2. (изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) копие на акта за националност или временния акт за националност на кораба – за големите плавателни съдове;

3. (нова, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) фактура за доставката.(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно средство по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г.) документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, получател на тези услуги, от който е видно, че въздухоплавателното средство извършва международен полет, включително международен полет в Общността и са посочени номерът и датата на този полет;

2. фактура за доставката.

(3) За доказване на доставките на услуги по обработка на подвижен железопътен състав по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка обр. 312в;

2. фактура за доставката.

(4) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Спасителни операции по чл. 31, т. 10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват извън територията на страната.

(5) „Бедствие“ е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др. под., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт и др.).

(6) Услуги, свързани със спасителни операции, са:

1. борба с бедствия, вкл. превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др. под.);

2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т. 1.

(7) За доказване на доставките на услуги по ал. 6 доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

б) договор за извършване на услугите;

в) свидетелство за авиационен оператор;

г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

д) фактура за доставката;

2. когато са извършени с плавателно средство:

а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

а) документи, доказващи извършените услуги;

б) фактура за доставката.

Транспортна обработка на стоки или пътници


Чл. 30. (1) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;

2. фактура за доставката.

Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства


Чл. 31. За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;

2. фактура за доставката.

Доставка, свързана с международния стоков трафик


Чл. 32. (1) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;

2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;

3. фактура за доставката.(2) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмена декларация от лицето – титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.

2. фактура за доставката.

Доставка по обработка на стоки


Чл. 33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп., бр. 39 от 2008 г.) писмена митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим „активно усъвършенстване“ или „обработка под митнически контрол“, в която той е вписан като титуляр – когато стоките са необщностни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са общностни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;

2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;

4. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) писмена митническа декларация за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с която той приключва режима по т. 1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;

5. фактура за доставката.


Доставка на злато за централни банки


Чл. 34. За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;

2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка – когато получател е централна банка на друга държава членка;

3. писмено потвърждение от получателя по т. 2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;

4. фактура за доставката.

Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия


Чл. 35. (1) Продажба на стоки в търговски обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

(2) Продажбите по ал. 1 се отчитат и документират по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт


Чл. 36. (1) Агентийска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 23, е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.

(2) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. дисбурсментска сметка;

2. договор между корабопритежателя и корабния му агент;

3. фактура за доставката.(3) Брокерска услуга във връзка с доставка по чл. 23 е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226-230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

(4) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. договор за морско посредничество;

2. фактура за доставката.

(5) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ – алтернативно:

а) копие от писмена митническа декларация, показваща мястото в страната, където стоката е била оформена като местна стока при вноса;

б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности – в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

в) копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1;

г) копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3;

д) копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения;

2. (доп., ДВ, бр. 3 от 2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.(6) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

1. товарителница;

2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;

3. фактура за доставката.(7) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., бр. 39 от 2008 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;

2. фактура за доставката.

(8) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Услугите по ал. 5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от закона.

(9) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г.)В случаите по ал. 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници


Чл. 37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;

2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);

3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;

4. фактура за доставката.

Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници


Чл. 38. (1) За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.

(2) (Отм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.).

Корекции на доставките


Чл. 39. (1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21-38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм., бр. 39 от 2008 г.).(7) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм., бр. 39 от 2008 г.).

Настаняване, предоставяно от хотелиер, което е част от организирано пътуване


Чл. 40. За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

1. документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано пътуване;

2. копие от регистъра на настанените туристи;

3. удостоверение за категоризация на туристическия обект;4. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница