Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница5/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Раздел I

Туристически услугиЧл. 85. (1) Данъкът при доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона се определя по следната формула:

,

където:


ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб – общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;

ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто.

(2) Когато е приложима разпоредбата на чл. 140 от закона, данъкът се определя по следната формула:

,

където:


ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб – общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;

ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто.

К – коефициент, закръглен до втория знак след десетичната запетая и определен по следната формула:

,

където:


Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.

(3) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Закръгляването по ал. 2 се извършва по правилото:


0,120

0,125

0,121

0,126

0,122 = 0,12

0,127 = 0,13

0,123

0,128

0,124

0,129

Документиране на доставките на обща туристическа услуга


Чл. 86. (1) Туроператорите и туристическите агенти документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.

(2) Фактурите по ал. 1 се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите по ал. 1 – в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която тур – операторът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.

(3) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение № 10.

(4) (Новa, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставките на туристически услуги туроператорът или туристическият агент съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.

Начисляване на данъка


Чл. 87. (1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът или туристическият агент начисляват данъка за извършената от тях доставка на обща туристическа услуга, като съставят протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.

(2) Освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва съдържа и номер и дата на данъчните документи, издадени във връзка с доставката.

(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случай на изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол по ал. 2, корекцията се извършва в 15-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9-25 на приложение № 10.

Раздел II

Доставки на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на колекционерски предмети и на антикварни предмети

Доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети


Чл. 88. (1) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10. Данъкът при доставката на стоки по специален ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от закона се определя по следната формула:

,

където:


Д е дължимият за доставката данък;

ЦПро – общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ЦПок – сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

ДС – ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета от закона.

(2) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона се упражнява чрез подаване на уведомление по образец съгласно приложение № 23.

Документиране на доставките


Чл. 89. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г.) Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва „чл. 143 от закона“ . Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.

(2) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение № 10.

Начисляване на данъка


Чл. 90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.

(2) Протоколът по ал. 1 следва да включва следната информация:

1. номер и дата;

2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;

3. данъчен период;

4. описание на стоката – втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;

5. покупна цена на стоката по т. 4;

6. продажна цена на стоката по т. 4;

7. разлика между общата сума на продажните цени по т. 6 за периода и общата сума на покупните цени по т. 5 за периода;

8. начислен данък за периода.

(3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.

(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение № 10.

Данъчен кредит


Чл. 91. Когато дилърът не е упражнил правото си по чл. 143, ал. 3 от закона, правото на данъчен кредит за внесените и придобити стоки по чл. 143, ал. 3, т. 1 и 2 от закона възниква и се упражнява по общия ред на закона.

Годишна корекция


Чл. 92. (1) В случаите, когато ползваният през годината данъчен кредит по чл. 147, ал. 1 от закона превишава начисления данък през годината за доставките по глава седемнадесета от закона, регистрираното лице-дилър дължи данък в размер на превишението.

(2) В случаите по ал. 1 превишението се декларира в справка-декларацията за последния данъчен период като годишна корекция в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период.

Среден марж на дилъра


Чл. 93. (1) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Средният марж на дилъра се определя на база извършените доставки по глава седемнадесета от закона за последните 12 месеца преди датата на прекратяване на регистрацията на дилъра по следната формула:

,

където:


СМ е средният марж на дилъра, закръглен до втория знак след десетичната запетая;

ОЦПро – общата сума на ЦПро по чл. 88 за периода;

ОЦПок – общата сума на ЦПок по чл. 88 за периода.

(2) Данъкът при прекратяването на регистрацията на дилър се определя по следната формула:

,

където:


Д е дължимият данък по повод прекратяването на регистрацията на дилъра за наличните стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

ЦПок – сумата, която е платена или ще бъде платена за наличните стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

СМ – средният марж, определен съгласно ал. 1;

ДС – ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета

(3) Дилърът дължи данък по общия ред на закона при прекратяване на регистрацията за наличните активи, за които не е начислен данък съгласно ал. 2.

Отчет за извършените продажби


Чл. 94. (1) В случаите по чл. 151, ал. 6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона.

(2) Отчетът по ал. 1 не се включва в дневника за продажбите.

(3) Доставките на стоки, различни от тези по ал. 1, се отчитат по общия ред на закона.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница