Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница6/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Раздел III

Доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността Електронно заявление за регистрация и дерегистрацияЧл. 95. (1) В случаите на регистрация по чл. 152 от закона и на дерегистрация по чл. 153, ал. 1 от закона лицата подават пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация, по електронен път

(2) Реквизитите, формата и начина на изпращане на електронните заявления по ал. 1 се обявяват на Интернет страницата на НАП.

Електронен регистър


Чл. 96. (1) Лица, регистрирани на основание чл. 152 от закона, съставят и водят текущо електронен регистър, в който се отразява всяка извършена от тях доставка по глава осемнадесета от закона.

(2) Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона трябва да са в съответствие с приложение № 18.

Деклариране


Чл. 97. Справка-декларацията за всеки данъчен период по чл. 157, ал. 2 от закона се изготвя и подава от регистрираното лице по реда на чл. 119.

Раздел IV

Инвестиционно злато

Право на избор


Чл. 98. (1) В случаите, когато доставчикът желае да упражни правото си по чл. 160, ал. 2 от закона, той посочва това, като включи в издадения данъчен документ за доставката текста „За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер...... (посочва се размерът на ДДС).“

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от получателя по доставката – регистрирано по закона лице.

Доставка на златни материали и полуготови продукти


Чл. 99. (1) Независимо от чл. 82, ал. 1 от закона данъкът за доставката на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече се начислява от получателя – регистрирано по закона лице.

(2) В случаите по ал. 1 доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: „За тази доставка на основание чл. 161, ал. 1, т. 1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер...(посочва се размерът на ДДС).“

Начисляване на данъка


Чл. 100. (1) В случаите по чл. 98, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Протоколът по ал. 1 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.

(3) В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) Протоколите по ал. 1 и 2 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

(5) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Отчетът за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона не се включва в дневника за продажбите.

Раздел V

Специални разпоредби по отношение на нови превозни средства

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани лица


Чл. 101. (1) Всяко нерегистрирано по закона лице, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец – приложение № 19.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3-15 от закона.

Внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирано лице


Чл. 102. (1) Данъкът, дължим за вътреобщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е данъкът за придобиването.

(2) Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Възстановяване на данък при последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано лице


Чл. 103. (1) Правото на възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 от закона се упражнява, като лицето, извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство, посочва размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщност – на доставка по ал. 101, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 към декларацията се прилагат следните документи:

1. копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:

а) фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 – когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) митническа декларация, съответно митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона – когато превозното средство е внесено, или

в) документ, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3-15 от закона – когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;

2. копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет – когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;

3. документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от получателя;

4. декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:

а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона;

б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;

5. документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона.(3) Възстановяването по ал. 1 се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.

Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка на ново превозно средство от регистрирани по закона лица


Чл. 104. (1) (Предишен текст на чл. 104, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.

(2) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите, издадени от лицата по ал. 1, се отразяват във VIES-декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

(3) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, когато получател по доставката е лице, нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, фактурите по ал. 1 не се отразяват във VIES-декларацията.

Глава седемнадесета

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница