Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница7/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Раздел I

Освобождаване при внос

Освободен внос на стоки по силата на международни договори


Чл. 105. (1) Когато в международен договор, по който страна е Република България, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък, включително когато тези договори са финансирани със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата, освобождаването се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на договора, до регионалната митническа дирекция, в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка конкретна доставка.

(2) Писменото потвърждение трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., във връзка с чието изпълнение е сключен договор с лицето вносител, и основанието за освобождаването;

2. наименованието на програмата или проекта, финансиран със средства в изпълнение на международния договор по т. 1;

3. номер, дата и предмет на договора, сключен в изпълнение на международния договор и съгласно който лицето по т. 4 е вносител, а възложител е координиращият орган по ал. 1;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер (за чуждестранно лице – идентификационния му данъчен номер в страната, в която той е местно лице) на вносителя съгласно договора по т. 3;

5. вид, количество и стойност на внасяните стоки във връзка с изпълнението на договора по т. 3;6. информация за лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания със средства, отпуснати по международния договор.

(3) Към писменото потвърждение по ал. 1 се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне на стоките.

(4) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция „Митници“ за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.

(5) Директорът на регионалната митническа дирекция извършва проверка относно изпълнение на изискванията за освобождаване от плащане на данък по съответното писмено потвърждение.

(6) Когато при проверка се установи, че изискванията за освобождаване са налице, директорът на регионалната митническа дирекция уведомява началника на митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос. Уведомлението се изпраща и до органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(7) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на регионалната митническа дирекция уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор


Чл. 106. (1) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Освободен от данък е вносът на стоки, които се внасят от командвания/щабове на Организацията на Североатлантическия договор и от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната.

(2) Освобождаването по ал. 1 се извършва въз основа на Манифест НАТО 302, заверен в съответствие с процедурите на НАТО.

Раздел II

Освободени доставки по силата на международни договори

Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка


Чл. 107. (1) За доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.

(2) Регистрираното по закона лице – основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(3) Искането по ал. 2 трябва да съдържа:

1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;

2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

3. (доп., ДВ, бр. 16 от 2007 г.) заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;

4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора по т. 3;

5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице – наименование, седалище и адрес на управление.(4) В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

(5) Координиращ орган по смисъла на този раздел е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3 и изпълнява програма или проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(6) Статутът на координиращ орган по ал. 5 се удостоверява в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(7) Основен изпълнител по смисъла на този раздел е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3, по който координиращият орган е възложител.

(8) Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител(и).

(9) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Когато при изпълнение на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. по ал. 1 страните по договора не са определили координиращ орган по смисъла на ал. 5, не е необходимо потвърждаване на статут на координиращ орган по реда на ал. 6. В тези случаи лицето, което извършва доставката, освободена по силата на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., подава искане по ал. 2 за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

Задължения на координиращия орган


Чл. 108. (1) Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(2) До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, лицата по ал. 1 или координиращите органи, по смисъла на чл. 107, ал. 5, представят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, информация за:

1. сключените през съответния период договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 заедно с данните по чл. 107, ал. 3 за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;

2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;

3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;

4. начина на финансиране на доставките.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница