Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница8/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Раздел III

Освободени доставки, по които получатели са институциите на Европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на Организацията на Североатланстическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации


(Загл. изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.)

Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка


Чл. 109. (1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. получатели са:

а) командвания/щабове на Организацията на Североатлантическия договор;

б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Североатлантическия договор;

в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища.

2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.

(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава домакин.

(3) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

1. фактура за доставката, и

2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:

а) приложение към Регламент на комисията № 31/96 (Дир. 77/388/ЕЕС – чл. 15, ал. 10), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин;

б) приложение № 21, потвърдено по реда на чл. 110 – за лицата по ал. 2, когато Република България е домакин.

Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато Република България е държава домакин


(Загл. изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.)

Чл. 110. (1) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.

(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случаите, когато Република България е държава домакин, за освобождаване от задължение за заплащане на данък, лицата могат да подават за потвърждение удостоверение по образец – приложение № 21, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

1. в друга държава членка – за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, както и за въоръжените сили на Република България, или

2. на територията на страната – за институциите на Европейския съюз.(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Удостоверението се подава за потвърждение в Министерството на външните работи в случаите, когато получатели по доставките са лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви „в“, „г“ и ал. 2, или от Министерството на отбраната в случаите, когато получатели са въоръжените сили на Република България или лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“.

(4) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Потвърденото по ал. 3 удостоверение се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, както и от въоръжените сили на Република България за потвърждение в териториалната дирекция на Националнаъа агенция за приходите – София, в два екземпляра – един за лицето и един за НАП.

(5) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Потвърждението по ал. 4 се извършва в 7-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от ДОПК.

(6) Териториалната дирекция по ал. 3 води регистър на потвърдените удостоверения по образец – приложение № 21.

Изисквания към формулярите на удостоверението


Чл. 111. Формулярът на удостоверението по чл. 109, ал. 2 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде бял с размер 210 мм x 297 мм с максимално отклонение в дължината от – 5 мм или +8 мм;

2. да е отпечатан на хартия, отговаряща на изискванията, определени с Официалния вестник на Европейските общности № C 164/3 от 1.07.1989 г.

Глава осемнадесета

ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ

Раздел I

Отчети и регистри

Отчет за извършените продажби


Чл. 112. (1) За доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

(2) Отчетът по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

(3) В отчета за извършените продажби по ал. 1 се описват:

1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 7 %, съответно 0 %);

2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;

3. (доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1-5 и 9-25 на приложение № 10.

(5) В отчета по ал. 1 не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на закона и този правилник.

Отчетни регистри „дневник за покупките“, „дневник за продажбите“ и „регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства“


(Загл. изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.

(2) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 „Дневник за продажбите“ по образец – приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.

(3) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 „Дневник за покупките“ по образец – приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето магнитен носител на дневника за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности „нула“ за числовите полета и „интервал“ за символните полета.

(4) Регистрираните лица предоставят информацията по ал. 1 и на магнитен или оптичен носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.

(5) Информацията от отчетните регистри се използва за попълване на справки-декларациите и VIES-декларациите по закона.

(6) Данните от отчетните регистри на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.

(7) Данните, които следа да се попълват и подават с дневника за продажбите и дневника за покупките, осигуряват цялата информация, съдържаща се съответно в приложение № 10 и приложение № 11.

(8) Информацията с данните, които следа да се подават на магнитен или оптичен носител заедно със справка-декларацията и VIES-декларацията за съответния период, осигуряват цялата информация, съдържаща се в приложение № 10 и приложение № 11.

(9) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Ако за данъчен период включените от регистрираното лице документи в дневника за покупките или дневника за продажбите са с обща сума на данъчните основи на облагаемите доставки над 1000 лв., регистрираното лице има право да не подаде отчетните регистри на хартиен носител.

(10) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото по ал. 9 се упражнява, като регистрираното лице заедно със справката-декларация за съответния данъчен период писмено заяви това (в свободен текст) пред директора на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(11) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При предоставянето на регистрите по ал. 2 и 3 се допуска да не бъдат отпечатани следните колони:

1. предмет на доставката и име на контрагента и2. колоните, които съдържат само празни полета.

(12) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона „вид на документа“ се посочва код „09“, а в колона „ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция“ се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

(13) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

(14) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

(15) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по ал. 13 трябва да са в съответствие с приложение № 22.

(16) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.

Изисквания към магнитните и оптичните носители


Чл. 114. (1) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Магнитните и оптичните носители, както и подаваните по електронен път данни от отчетните регистри следва да съдържа един пакет от следните файлове: Deklar, PRODAGBI, POKUPKI.

(2) Всеки от файловете по ал. 1 трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение „txt“.

(3) Файловете по ал. 1 се съставят и подават и в случаите, когато не съдържат информация.

(4) Файловете по ал. 1 следва да касаят само един данъчен период, касаещ данъчния период, за който се подава справка-декларацията.

(5) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение № 12 параметри.

(6) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.

(7) Ако не е издаден протокол по ал. 6, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от отчетните регистри на магнитен или оптичен носител.

(8) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При установяване на несъответствия между данните в подаваната справка-декларация и данните от подадените към нея магнитен или оптичен носител на отчетните регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. За удостоверяване на обстоятелствата по тази алинея териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.(9) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 8 справка-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна справка-декларация, без това да води до промяна на законоустановения срок за подаването й, както и за внасянето на задължението.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница