Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


Раздел II Деклариране на данъка и справки-декларациистраница9/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Раздел II

Деклариране на данъка и справки-декларации

Деклариране на данъка


Чл. 115. (1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона, VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона и декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път по чл. 157, ал. 2 от закона.

(2) Данъчните периоди за отчитане на данъка и сроковете за подаване на декларациите по ал. 1 са регламентирани със закона.

(3) Определянето, декларирането и отчитането на данъка се извършват с подаване на съответните образци, посочени в този правилник.

(4) Декларирането по реда на ал. 1 се извършва чрез подаване на съответния образец на хартиен носител, както и на магнитен или оптичен носител, когато това се изисква по закона.

(5) Алинея 4 не се прилага в случаите на подаване на декларации по електронен път, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Декларациите по ал. 1 се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице.

(7) Лицето задължително попълва всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по тази глава. В случай че поле, описващо стойност, е празно (съгласно изискванията на закона и този правилник не следва да се попълва), се посочва стойност нула.

(8) Декларациите по ал. 1 се попълват на български език.

(9) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Декларациите по ал. 1 се публикуват на български език в интернет страницата на НАП..

(10) Корекции на грешки в справка-декларацията и VIES-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона.

Справка-декларация


Чл. 116. (1) Регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона по образец – приложение № 13.

(2) Справка-декларация по ал. 1 се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

(3) Регистрираното лице подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларацията по ал. 1 за всеки данъчен период, за който се отнася.

(4) Регистрираното лице представя в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона.

VIES-декларация


Чл. 117. (1) VIES-декларацията се изготвя по образец – приложение № 14.

(2) Декларацията съдържа следните данни:

1. данни за регистрираното лице – име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция;

2. данни за подаващия декларацията – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес за кореспонденция;

3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг;

4. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) сума на данъчните основи на:

а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

б) доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22-24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

в) доставките като посредник в тристранна операция;

5. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

6. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общ брой декларирани редове;

7. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знака на държавата членка по ISO 3166;

8. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

9. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

10. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

11. (нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчен период, през който данъкът за доставките по т. 8-10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3.

(3) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.

(4) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват вътреобщностните доставки на стоки и доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.

(5) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице не е извършило вътреобщностни доставки, доставки на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22-24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, доставки като посредник в тристранна операция и не отразява пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона, VIES-декларация не се подава.

(7) Данните от VIES-декларацията на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.

(8) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) VIES-декларация може да не се подава за доставки на услуги по чл. 21, ал. 3, когато доставката на тези услуги с място на изпълнение на територията на страната биха били освободени.

Изисквания към магнитните и оптичните носители


Чл. 118. (1) Параметрите на данните на информацията от VIES-декларацията, подаваната на магнитен или оптичен носител, както и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.

(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение № 15 параметри.

(3) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.

(4) Ако не е издаден протокол по ал. 3, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от VIES-декларацията на магнитен или оптичен носител.

(5) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) VIES-декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.(6) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

(7) При установяване на несъответствия между данните в подаваната VIES-декларация и данните от подадените на магнитен или оптичен носител отчетни регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок. За удостоверяването на обстоятелствата по тази алинея Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.

(8) В случаите по ал. 7 VIES-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна VIES-декларация.

Декларация за облагане на доставка на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността


Чл. 119. (1) Регистрирано лице по глава осемнадесета от закона, което осъществява доставка на услуги, извършвани по електронен път, подава декларация по чл. 157, ал. 2 от закона по образец – приложение № 16.

(2) Декларацията се подава по електронен път пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Файлът с информацията за справка-декларацията по ал. 1, подаван по електронен път, трябва да отговаря на изискванията в приложение № 17.

(4) Данните за декларацията по ал. 1 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона.

Обмен на информация с чужди администрации


Чл. 120. (1) (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Информацията, посочена в отчетните регистри, регистъра за вътреобщностни доставки на нови превозни средства и VIES-декларацията, се обменя с администрацията на другите държави членки по ред, начин и в срокове, определени с Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета на Европа. (2) Обмен на информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други държави членки се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница