Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойностстраница4/24
Дата21.06.2018
Размер2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Глава пета

ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ
Доставка на протези, свързана със здравеопазване


Чл. 41. Протезите по смисъла на чл. 39, т. 3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. – РВАС № 7081 от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2006 г. – РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело № 2426 от 2006 г.).

Финансови услуги и застрахователни услуги


(Загл. доп, ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл. 46, т. 5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.

(2) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Освободена доставка по смисъла на чл. 47 от закона е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи.

(3) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.

(5) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги


Чл. 43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл. 49, т. 1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.

(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.

Доставки на сгради и части от тях


Чл. 44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона.

(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът документира доставките, както следва:

1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или

2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл. 114, ал. 1, т. 11-14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.

(4) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.

Глава шеста

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ

Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки


Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:

  1. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:

а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;

б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона – в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;

в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона – когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;

2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика, илив) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от получателя.

Корекции при вътреобщностни доставки


Чл. 46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.).Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

Глава седма

ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА

Данъчна основа при внос на стоки


Чл. 47. (1) Митническата стойност не се увеличава с присъщите на вноса разходи по чл. 55, ал. 1, т. 2 от закона доколкото същите са включени в митническата стойност.

(2) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В данъчната основа по чл. 55 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“ в данъчната основа по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи митни сборове.

Начисляване на данък при внос от митническите органи и внасяне на данъка


(Загл. доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 48. (1) Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

(2) В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническата декларация.

(3) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“.

(4) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“ начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.

Начисляване на данъка от вносителя за стоки, внасяни за изпълнение на инвестиционни проекти


Чл. 49. (1) За упражняване на правото за начисляване по реда на чл. 164, ал. 2 от закона вносителят представя пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса, следните документи:

1. писмена митническа декларация за внос, в която вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 1 и 2 от закона;

2. митнически документи за приключване на митническите формалности, в които вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

3. (изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.).заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 166, ал. 8 от закона;

4. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(2) Преди осъществяване на вноса митническите органи могат да поискат информация за конкретната доставка по издаденото разрешение.

(3) В случаите по ал. 1 данъкът се вписва в митническата декларация и не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.).Данъкът по ал. 3 се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона.

Начисляване на данък от вносителя в други случаи


Чл. 50. (1) В случай, че вносителят по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя.

(2) (Изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.).В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от доставчика чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Протоколът по ал. 4 се анулира в 5-дневен срок, считано от датата, на която вносителят се е снабдил с необходимите документи.

Освобождаване от данък при внос


Чл. 51. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос на учебници и учебни помагала вносителят по чл. 41, т. 1, буква „а“ от закона следва да представи пред компетентното митническо учреждение копие от документ, с който учебниците и учебните помагала са одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата.

(2) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение следните документи:

1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 104 от закона;

2. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице;

3. транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.

(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2007 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 10 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение лиценз, издаден в съответствие със Закона за енергетиката, съгласно който лицето има право да осъществява внос на електрическа енергия и природен газ.

(4) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

Обезпечаване на данъка от внос


Чл. 52. Разпоредбите на чл. 59 от закона се прилагат и в случаите, когато директорът на Агенция „Митници“ е упражнил правото си да определи друг размер на обезпечението на митните сборове или да разреши да не се поиска обезпечаване съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане.

Глава осма

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА

Определяне размера на данъка за всяка доставка


Чл. 53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:

където:


Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

ДО – данъчната основа на конкретната доставка;

ДС – съответната данъчна ставка.

(2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

където:


Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;

ДС – съответната данъчна ставка.(3) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Безвъзмездното предоставяне на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 2 от закона се счита за освободена доставка, когато предоставените услуги са били предмет на освободена доставка при получаването им.

Изискуемост и начисляване на данък


(Загл. изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.)

Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54, изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:

1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;

2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;

3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.(2) В случаите на чл. 25, ал. 6 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката следва да начисли данък върху размера на плащането по реда на чл. 53, ал. 1.

Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел


Чл. 55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.

(2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл. 6, ал. 4, т. 2 или чл. 9, ал. 4, т. 4 от закона.

Глава девета

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Внос на стоки


(Загл. изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.)

Чл. 56. (Изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) (Доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническата декларация, съответно документът, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос на стоки по чл. 16, ал. 3 от закона.

(2) Право на приспадане на данъчен кредит е налице и за внесения данък в случаите на внос на стоки:

1. при режим „активно усъвършенстване по системата с възстановяване“;

2. при „обработка под митнически контрол“;

3. при „временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове“;4. по чл. 16, ал. 3 от закона.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел


Чл. 57. (1) Лицето има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, когато тези стоки или услуги са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл. 69 от закона.

(2) Лицето има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, които са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране, както на извършвани от лицето доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и освободени доставки или за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ и при липса на документ в случаите на вътреобщностно придобиване


(Загл. доп., ДВ, бр. 16 от 2007 г.)

Чл. 58. (1) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.

(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

(3) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки във връзка с фактическо получаване на стоки по чл. 6, ал. 2 правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията по чл. 114 от закона.

(4) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) В случаите по ал. 3 лицето, което извършва придобиването, трябва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки по чл. 6, ал. 2.

(5) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13, ал. 3 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява само въз основа на протокола по чл. 117, ал. 2 и при условие, че лицето е спазило изискванията на чл. 86 от закона.

Право на данъчен кредит при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажбапо Закона за особените залози и Закона за кредитните институции


Чл. 59. (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл. 83, ал. 1 при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от закона


Чл. 60. (1) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато са налице едновременно следните условия:

1. преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;

2. не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият е следвало да упражнява правото на приспадане на данъчен кредит;

3. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;

4. доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.

(2) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги, за които преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице едновременно следните условия:

1. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона и доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

2. стоките и услугите са придобити от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато стоките и услугите ще се използват както за облагаеми доставки по чл. 69 от закона, така и за освободени доставки и за доставки и дейности без право на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане по ал. 1 и 2 се упражнява, когато са налице следните условия:

1. правоприемникът притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред – по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е преобразуващият, отчуждителят или апортиращият;

2. (изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г.) правоприемникът притежава копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия – в случаите, когото данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия като платец по чл. 82, ал. 2 и 3 от закона;

3. (доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона – в случите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е вносител;

4. (доп., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности, при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител, и протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия – в случаите, когато данъкът е изискуем от вносителя по реда на чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона;

5. правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия – в случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 84 от закона от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия;

6. притежава копие на документ по чл. 83, ал. 1 – в случаите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е придобил вещ по чл. 131, ал. 1 от закона;

7. (нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, в който преобразуващият, отчуждителят или апориращият е посочен като получател, и копие на протокола по чл. 117, ал. 2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апориращия – в случаите, когато данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апориращия като платец по чл. 82, ал. 4 и 5 от закона.(5) Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис по образец – приложение № 7, на получените стоки и услуги по ал. 1 и 2.

(6) Описът по ал. 5 се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 30-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър.

(7) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по ал. 4, включен в описа по ал. 5, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

(8) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 5 е подаден след срока по ал. 6.

Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация


Чл. 61. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец – приложение № 2, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация.

(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 76 от закона възниква само за наличните активи към датата на повторната регистрация, описани в регистрационен опис по образец – приложение № 3, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на повторната регистрация.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато активът се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 1 и 2 е подаден след срока по ал. 1 и 2.

(6) При условията на ал. 1-5 правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква и за налични активи към датата на регистрацията, за които лицето е начислило данък по чл. 84 от ЗДДС.

Глава десета

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели


Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел


Чл. 63. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги с незначителна стойност, които се предоставят с рекламна цел, когато доставките, които се рекламират, са освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Глава единадесета

КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона


Чл. 64. (1) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 3 от закона не се включват следните доставки:

1. чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 129 от закона;

2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.

(2) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 4 от закона не се включват следните доставки:

1. доставките по ал. 1;

2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:

а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

б) застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането;

в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.(3) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Лицето само изчислява коефициентите по чл. 73 от закона, закръглява ги по реда на чл. 85, ал. 3 и следва да разполага с данните, необходими за тяхното изчисляване.

(4) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случай че лицето установи, че в справки – декларации за предходни данъчни периоди, е приложен грешен коефициент по чл. 73 от закона, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 от закона


Чл. 65. (1) Разликата по чл. 73, ал. 8 от закона се изчислява по следната формула:

ГК = ДПДЧК x КТГ – ПЧДКТГ, където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;

Дпдчк – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;

Ктг – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;

ПЧДКтг – общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

(2) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 3 от 2007 г.) Размерът на годишната корекция по ал. 1 се посочва в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период със знак „+“ или „-“. За корекция се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3-7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона се отразява със знак „+“ и „–“. Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.

Корекции на ползван данъчен кредит


(Загл. изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 66. (1) Корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. размер на ползвания данъчен кредит;

6. брой години по чл. 79, ал. 6 от закона;

7. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 6 от закона.(2) Протоколът по ал. 1 се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(3) Корекцията по чл. 79, ал. 2 от закона се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. размер на ползвания данъчен кредит;

6. брой години по чл. 79, ал. 7 от закона;

7. коефициент по чл. 79, ал. 7 от закона;

8. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 7 от закона.

(4) Протоколът по ал. 3 се издава най-късно на последния ден от последния данъчен период на годината, през която са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(5) Протоколите по ал. 1 и 3 се отразяват в дневника за продажбите и справка-декларацията за данъчния период, през който са издадени.

(6) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки и впоследствие извърши с тези стоки безвъзмездна вътреобщностна доставка, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(7) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Корекцията по ал. 6 се извършва чрез съставяне на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер и дата;

2. име и идентификационен номер на лицето по чл. 94, ал. 2 от закона;

3. основание за извършване на корекцията;

4. вид и количество на стоката;

5. размер на дължимия данък (ползван данъчен кредит).(8) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 3 от 2007 г.) Протоколът по ал. 7 се издава най-късно на последния ден на данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната вътреобщностна доставка е станал изискуем, и се отразява в дневника за продажбите за този данъчен период.

Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи


Чл. 67. (1) В случаите на чл. 79, ал. 8 от закона регистрираното лице има право да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

1. за недвижимите вещи:където


УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

ДПЧДК – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

КГПЧДК – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;

2. за всички останали стоки или услуги:където:


УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

ДПЧДК – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

КГПЧДК – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително.

(2) Увеличението по ал. 1 се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен данък с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

6. брой години по ал. 1;

7. коефициент по ал. 1;

8. увеличение на размера на данъчния кредит по ал. 1.

(3) Протоколът по ал. 2 се издава на последния ден от данъчния период, през който са настъпили обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчния кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период на годината, в която изтича срокът по ал. 1, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(5) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето се дерегистрира, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(6) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето извърши облагаема по чл. 69 от закона доставка на стоката или услугата, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който данъкът за доставката е начислен, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.

Глава дванадесета

ПРИХВАЩАНЕ, ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА – ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Процедура за прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване


Чл. 68. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и същото лице има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски към датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения данък за възстановяване.

(2) На приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането – ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация, с изключение на:

1. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване по реда на чл. 92, ал. 3 и 4 от закона;2. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване, заедно с остатъка от друг данък за възстановяване по реда на чл. 92, ал. 1, т. 5 от закона.

(3) Ако след подаването на трите справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 45-дневен срок. Ако в някоя от подадените три справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.

(4) Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец – приложение № 6, по отношение на този данък.

(5) Органът по приходите може да изиска подаването на справка за извършено приспадане и по отношение на друг данък за възстановяване.

Остатък за внасяне


Чл. 69. (1) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне и след извършеното приспадане е налице остатък от данъка за внасяне, този остатък се дължи в срока по чл. 89 от закона.

(2) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне, който може да се приспада с повече от един данък за възстановяване, приспадането се извършва последователно с всеки данък за възстановяване по реда на възникването му.

Данък за възстановяване в 30-дневен срок


Чл. 70. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок.

(2) Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

(3) В случаите по ал. 1 разпоредбите на чл. 68, ал. 2 и 3 не се прилагат и данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация


Чл. 71. Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата трите едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

Глава тринадесета

РЕГИСТРАЦИЯ

Идентификационен номер по ДДС


Чл. 72. (1) Не могат да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност лица, които нямат регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) В случаите на регистрация по чл. 152 от закона, Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл. 95, ал. 1.

(3) Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация акредитираният представител.

(4) При регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето.

(5) При регистрация по чл. 152 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака EU.

Задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация


Чл. 73. (1) Всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона.

(2) Всички данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, са длъжни:

1. да определят текущо общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

2. да определят за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

(3) Всички регистрирани лица, които извършват доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, са длъжни:

1. да определят текущо общата сума на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно;

2. да определят за всяка от двете календарни години преди текущата сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно.

(4) В случаите на чл. 107, т. 3 от закона при определяне на облагаемия оборот по ал. 1 се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър.

Документи във връзка с регистрацията


Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец – приложение № 1.

(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;

3. (нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) свидетелство за съдимост и декларация относно налличието на образувано наказателно производство против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона – с изключение на случаите на регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона.(3) В случаите на регистрация на основание чл. 133 от закона към заявлението за регистрация се прилагат и:

1. удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;

2. оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 135, ал. 2 и 3 от закона;

3. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – акредитиран представител, или копие от документите за самоличност, ако той е физическо лице;

4. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка – за регистрация по чл. 98 и чл. 100, ал. 3 от закона;

5. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната – за регистрация по чл. 100, ал. 3 от закона.(4) В случаите на регистрация на основание чл. 132 от закона към заявлението за регистрация се прилага и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 от закона в търговския регистър.

Удостоверение за регистрация


Чл. 75. (1) Удостоверението по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона се изготвя по образец – приложение № 4.

(2) Удостоверението по чл. 104, ал. 3 от закона се изготвя по образец – приложение № 5.

Задължения на акредитиран представител


Чл. 76. (1) Акредитираният представител е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл. 135, ал. 2 и 3 от закона.

(2) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител – до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона.

Глава четиринадесета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)

Документи във връзка с дерегистрацията


Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец – приложение № 8.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;

2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;

3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;

4. (отм., ДВ, бр. 16 от 2007 г.);

5. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона.(3) В случаите на прекратяване на регистрацията на основание чл. 107, т. 3 и 4 от закона към заявлението за прекратяване на регистрацията се прилага и копие от съдебно решение, удостоверяващо възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията.

(4) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.

(5) (Нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

(6) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) В случаите на регистрация по чл. 132, ал. 1 от закона, лицето има право на дрегистрация по избор, когато са изминали 12 последователни месеца след месеца на дерегистрация, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.

Глава петнадесета

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Изисквания към фактури и известия


Чл. 78. (1) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:

1. пореден номер;

2. гриф „оригинал“ на първия екземпляр;

3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;

4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(2) Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.

(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от „0000000001“.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.

(7) Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството.

(8) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл. 8 от Закона за счетоводството.

(9) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона и в случаите, когато:

1. поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри, или

2. не съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 6 от закона.

Издаване на фактури и известия


Чл. 79. (1) С изключение на случаите по чл. 113, ал. 3 от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

(2) Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва:

1. „чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС“ – за доставки на стоки като посредник в тристранна операция;

2. „чл. 113, ал. 9“ – за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица, регистрирани на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона;

3. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 3 от 2007 г.) съответната разпоредба от закона или правилника - за доставки на услуги по чл. 22-24 от закона;

4. съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната – за доставка на стоки и услуги извън тези по т. 1-3.

(3) При доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава членка при условията на дистанционни продажби във фактурата/известието не се вписва основание за неначисляване на данък, но задължително се посочва:

1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;

2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;

3. размерът на данъка, дължим по доставката.(4) При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

(5) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва „чл. 86, ал. 1 ППЗДДС“.

(6) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.

(7) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

Протоколи


Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.

(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.

(6) (Нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въперки че не е следвало да бъде начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране.

(7) (Предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(8) (Предишна ал. 7, изм., ДВ, бр. 39 от 2008 г.) За протоколите се прилага разпоредбата на чл. 78, ал. 7.


Издаване на протоколи


Чл. 81. (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в следните случаи:

1. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм., бр. 3 от 2007 г.) когато лицето е получател по доставка по чл. 82, ал. 2, 4 и 5 от закона, както и когато лицето е придобиващ по чл. 82, ал. 3 и чл. 84 от закона;

2. когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с чл. 49, ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;

3. (доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 (включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки), чл. 7, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от закона;

4. когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 142, ал. 1 и чл. 144, ал. 4 от закона във връзка с чл. 87, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 от този правилник;

5. (изм., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) по чл. 8, ал. 6, чл. 9, ал. 4, чл. 39, чл. 46, ал. 2 ал. 1 и 3, чл. 67, ал. 2, чл. 100, ал. 1 от този правилник.

6. (нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г.) при усвояване на финансирания (субсидии) по чл. 16.

(2) (Доп., ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 1 се изготвят съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от закона, доколкото не е предвидено друго в този правилник.

(3) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:

1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;

2. номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.

(4) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

Издаване на данъчни документи в особени случаи


Чл. 82. (1) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:

1. издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл. 10 от закона е бил получател;

2. издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл. 10 от закона е бил доставчик;

3. издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател – в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия по чл. 10 от закона чрез издаване на протокол.(2) В издадените по ал. 1 документи се вписва задължително, че получателят/доставчикът е правоприемник по чл. 10 от закона.

(3) Правоприемникът по чл. 10 от закона трябва да притежава копие на данъчния документ за доставката, по повод на която е издаден документът по ал. 1.

(4) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл. 10 от закона.

Документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции


Чл. 83. (1) В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:

1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;

2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на длъжника;

3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);

4. количество и вид на стоката или вид на услугата;

5. данъчна основа и данък;

6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;

7. дата на издаване на документа;

8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

(2) Документът по ал. 1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.

(3) В срока по ал. 2 публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец – приложение № 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран длъжникът.

(4) Когато по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Гражданския процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (длъжника) по общия ред на закона. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 131, ал. 4 от закона.

Възстановяване на преведен на Националната агеция за приходите данък при отмяна на публична продан или продажба от заложен кредитор, документиране и отчитане


Чл. 83а. (Нов, ДВ, бр. 39 от 2008 г.) (1) При отмяна на публична продан или продажбата от компетентния орган преведеният на Националната агенция за приходите данък по проданта/продажбата се възстановява въз основа на искане за възстановяване по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подадено от:

1. купувача – в случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодкес; или

2. банката – заложен кредитор, превела данъка – в случаите на продажба, извършена по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции; или

3. съдебния, съответно публичния изпълнител, превел данъка – във всички останали случаи.(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. оригинал на екземпляра на купувача от документа по чл. 83, ал. 1, издаден за продажбата;2. заверен препис от влязлото в сила решение на компетентния орган за отмяна на публичната продан или продажбата.

(3) Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, отчита отмяната й въз основа на влязло в сила решение на компетентния орган. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който решението е влязло в сила, като документът по чл. 83, ал. 1 се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.

(4) В случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс длъжникът, който изцяло или частично е приспаднал данъчен кредит за стоките, предмет на продажбата/проданта, начислява и дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6, съответно ал. 7, от закона.

(5) Корекцията по ал. 4 се извършва по реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния период, през който е влязло в сила решението на компетентния съд, с което е установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 3 от закона се считат възникнали през годината, през която е влязло в сила постановлението за възлагане, съответно договорът за продажба, по които купувачът впоследствие е съдебно отсранен.

(6) В случаите на обжалване на публична продан по реда на чл. 256 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато жалбата бъде уважена и жалбоподателят е обявен за купувач, публичният изпълнител прилага чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от закона въз основа на акта на компетентния орган. Към уведомлението по образец – приложение № 20, изготвено въз основа на акта на компетентния орган, се прилага копие на първоначално подаденото уведомление.

(7) В случаите на ал. 6, когато публичният изпълнител е превел дължимият данък по продажбата по реда на чл. 131, ал. 1, т. 1 от закона, и жалбоподателят, обявен за купувач е предложил по-висока цена, публичният изпълнител превежда по същия ред разликата между дължимия за проданта и вече преведения данък.

(8) В случаите по ал. 6, ако жалбоподателят, обявен за купувач, е предложил по-ниска цена, органът по приходите по искане на публичният изпълнител възстановява разликата между внесения данък и дължимия данък по действителната продажба по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер


Чл. 84. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

Глава шестнадесета

ДОСТАВКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница