Правилник за статута на спортисти аматьори и професионалисти, и трансферен правилник на състезателите по колоезденеДата15.08.2018
Размер68 Kb.
БЪЛГАРСКИ КОЛОЕЗДАЧЕН СЪЮЗ


ПРАВИЛНИК
ЗА
СТАТУТА НА СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, И ТРАНСФЕРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ

СОФИЯ

2012 ГОДИНА
РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият правилник урежда състезателните права и членството на клубовете в Българския колоездачен съюз, както и условията и реда за трансфер на спортистите аматьори и професионалисти по колоездене в Република България.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 2. /1/ Ръководствата на спортните клубове, редовни членове на Българския колоездачен съюз, изготвят поименни списъци за картотекиране на спортисти от всички възрастови групи за съответната спортносъстезателна година./2/ Картотекирането се извършва чрез подаване на формуляр от съответното физическо лице с молба да бъде картотекирано към даден спортен клуб по колоездене.

/З/ Право да бъдат картотекирани имат както български така и чуждестранни граждани.

/4/ Ръководствата на клубовете носят персонална отговорност за сключване на изгодни и правно издържани договори.

/5/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по смисъла на чл.11 ал.3 от правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.

Чл. 3. Картотекирането на лица на възраст под 18 години се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството.

Чл. 4. /1/ Българският колоездачен съюз води регистър на картотекираните състезатели от всички възрастови групи./2/ Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в документа му за самоличност или акта за раждане.

/3/ Българският колоездачен съюз издава лисанс на редовно картотекираните състезатели, на който са нанесени данните от документа за самоличност, поредният номер от годишната картотека на БКС, актуална снимка, подпис и BUL (международния код) на спортиста, дата, месец и година на издаването.

/4/ Лисансът се сменя ежегодно в зависимост от неговия цвят и се получава след представянето на документ за проведен медицински преглед за съответната година, платена застраховка за годината и внесена такса, определена с решение на Управителния съвет на Българския колоездачен съюз за съответната спортносъстезателна година.

Чл. 5. /1/ Картотекирането на състезателите от всички възрастови групи се извършва за срок от една година.

/2/ Спортистът удостоверява правото си на участие в състезания от вътрешния и международен спортен каледар след редовно заверен лисанс.

/3/ Спортистът има право да се състезава само от името на клуба, в който е картотекиран.

/4/ Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.

Чл. 6. /1/ Българският колоездачен съюз може да отнеме състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от време, в зависимост от нарушението, което е направил:

а/ Закона за физическото възпитание и спорта, и нормативните актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;

б/ Устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на управителния съвет, регламентиращи дейността на БКС;

в/ при грубо нарушаване на тренировъчната и спортносъстезателната дейност;

г/ по предложение ръководството на спортния клуб, в който е картотекиран състезателят;

д/ по предложение на Комисията по допинг-контрол;

е/ по предложение на Международния съюз по колоездене (UCI).

Чл. 7. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:


 1. по взаимно съгласие на страните;

 2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

 3. с изтичане на срока на картотекиране;

 4. при прекратяване дейността на спортния клуб.

Чл. 8. /1/ Спортист, който премине в друг спортен клуб без разрешение на ръководството на клуба, в който е каротетекиран и е участвал в състезания от негово име, се наказва по решение на Управителния съвет на БКС.

Чл. 9. При разделянето на един спортен клуб на два или повече клуба, всеки спортист може да промени клубната си принадлежност, като писмено заяви пред Българския колоездачен съюз своето желание от името на кой спортен клуб иска да получи състезателни права.

РАЗДЕЛ III СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ

Чл. 10. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

Чл. 11. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови групи:


 • момчета - 13-14 години;

 • юноши младша възраст - 15-16 години;

 • юноши старша възраст - 16-17 години;

- мъже до 23 гдини - 18-23 години;

- елит - над 23 години;

- мастърс - над 30 години.

Чл. 12. /1/ Българският колоездачен съюз, по предложение на спортния клуб, картотекира спортистите аматьори и им предоставя състезателни права./2/ Спортист аматьор с изтекла и неподновена картотека за следващата година самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

Чл. 13. /1/ Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно развитие и квалификация, но не може да получава възнаграждение. Договорът за лицата под 18 години се сключва за срок, който не може да надхвърли годината на навършване на неговото пълнолетие./2/ Лицата под 14 години, които са малолетни, могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан от родителите или настойниците.

/З/ Лицата между 14 и 18 години, които са непълнолетни, могат да извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан както от тях така и от техните настойници.

Чл. 14. /1/ Спортист аматьор при постъпване в спортно училище се състезава от името на спортния клуб, към който е спортното училище. След завършване на образованието си спортистът сам определя в кой клуб да членува.

Чл.15. Спортистът аматьор е длъжен да: 1. спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния
  кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;

 2. не употребява допингови средства и не прилага допингови методи в
  тренировъчната и състезателна дейност с цел повишаване на спортните си постижения;

 3. спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва престижа на
  спорта колоездене;

 4. спазва общозадължителните актове на Mеждународния колоездачен съюз, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички
  равнища;

5. преминава задължителни начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи;

 1. изпълнява и спазва решенията на управителните органи на Българския
  колоездачен съюз;

 2. изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на определени
  спортни резултати;

 1. води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания от държавния
  и международен спортен календар на Българския колоездачен съюз;

 2. се състезава от името на спортния клуб, към който е картотекиран;

10. уведоми писмено за желанието си да прекрати състезателните си права към
съответния спортен клуб;

11. носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни уреди и


пособия.

Чл. 16. Спортистът аматьор има право:

1. да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от
постигнатите спортно-технически резултати;


 1. да получава награди за постигнати високи спортни резултати;

 1. да бъде стимулиран с парични и предметни награди, ако не му са налагани
  наказания при провеждане на тренировъчната и състезателната дейност, за спазване на
  принципите на честната игра и проявен висок спортен морал;

 2. да получи средства за покриване на разходите по участие в тренировъчната и
  състезателна дейност, както за застраховки и медицинско обслужване;

 1. да получи помощ за социална и професионална интеграция.

РАЗДЕЛ IV

СПОРТИСТИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Чл. 17. Спортистът професионалист извърша тренировъчна и състезателна дейност по трудов или по друг възмезден договор със съответния спортен клуб по колоездене срещу възнаграждение и за него спортът е основна професия.

Чл. 18. Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно срока на договора, възнаграждението, застраховането и медицинското осигуряване на спортиста, условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер, обезщетенията, дължими от неизправната страна.

Чл. 19. Състезателните права на спортиста професионалист се упражняват за
срока на договора. ,,

Чл. 20. /1/ След изтичане срока на първия договор като професионалист със спортния клуб, спортистът професионалист може да смени клубната си принадлежност и да подпише нов трудов договор с друг клуб./2/ Спортистът професионалист, подписал за един и същи период договори с повече от един спортен клуб, се санкционира от Управителния съвет на Българския колоездачен съюз.

Чл. 21. Спортист професионалист с прекратен трудов договор самостоятелно определя към кой спортен клуб да бъде картотекиран.

РАЗДЕЛ V

ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 22. /1/ Състезателни права на спортист се прехвърлят от спортния клуб, в който той е картотекиран към друг клуб след изтичане срока на договора му, при което се променя клубната му принадлежност.

Чл. 23. Прехвърлянето на състезателните права на спортиста е предмет на свободно договаряне между страните.

Чл. 24. /1/ Спортист професионалист може да сключи договор с чуждестранен спортен клуб за трансфер, ако предлаганите условия удовлетворяват заинтересованите страни по договора.

/2/ Спортистът няма право да подпише договор без писменото съгласие на спортния клуб, който с картотекирането му е предоставил състезателни права и съответното разрешение на Управителния съвет на Българския колоездачен съюз.

/З/ Българския колоездачен съюз предоставя на чуждестранния клуб или съответната национална спортна федерация документ, с който писмено потвърждава съгласието си спортиста да подпише договор за прехвърляне или преотстъпване на състезателните му права.

/4/ Разрешение за преминаване в чуждестранен клуб не се изисква за спортист, който е с изтекъл договор.

Чл. 25. Договорът задължително трябва да има клаузи за възможност спортистът да участва на Олимпийски игри или на световни и европейски първенства от името на Република България, ако бъде поканен в националния отбор, както и относно вида и размера на обезщетенията при прекратяване на договора по вина на чуждестранния спортен клуб.

Чл. 26. Състезател, получил право да се състезава в чуждестранен клуб трябва да заплати сумата за международен лиценз както следва: 100 евро за аматьори, 200 евро за континентален, 500 евро за проконтинентален отбор.

Чл. 27. Предоставянето на състезателни права на чуждестранен спортист става, ако има писмено съгласие на националната спортна федерация или национално спортно ръководство и подписан договор за прехвърляне на състезателни права със съответния спортен клуб, редовен член на Българския колоездачен съюз.

Чл. 28. Спортист с отнети състезателни права, няма право да сключва договор с чуждестранен спортен клуб до изтичане на срока за отнемане на правата му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Спортните клубове по колоездене до 31 януари на всяка календарна година следва да представят пред Българския колоездачен съюз своите предложения за картотекиране на спортисти за следващата спортносъстезателна година, с изключение на състезателите от възрастова група момчета.

§ 2. Решенията на Управителния съвет на Българския колоездачен съюз по всички спорни въпроси възникнали при подписване или прекратяване на трудовите договори на спортистите и при трансфер на състезателни права са окончателни и не подлежат на обжалване.

§ 3. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права и за трансфера на състезателни права на спортисти аматьори и спортисти професионалисти.

§ 4. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на Българския колоездачен съюз.

§ 5. Този Правилник се приема на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 14, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.§ 6. Правилникът е приет с протокол № 10 от 17.12. 2012 г. на Управителния съвет на Българския колоездачен съюз.
Каталог: upload -> documents -> doc
doc -> Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
doc -> Купа drag 2016 / 06. 05. 2016 Организация
doc -> Програма: 11: 00ч записване 11: 30ч начало на тренировките 16: 00ч старт 17: 00ч награждаване групи
doc -> М с. Димитър Котев на 25. 05. 2013 г за момчета, юноши младша възраст, юноши старша възраст, деца и любители Цел и задачи Популяризиране на колоездачния спорт в гр. София и всички клубове от страната. Програма
doc -> Наредба за провеждане на държавните първенства по планинско колоездене през 2014 г
doc -> Програма на състезанието: 09. 08. 2015 г. 08. 00-10. 00 ч. Запознаване с трасето и записване 10. 00-10. 30 ч. Техническа конференция и раздаване на стартовите номера
doc -> Програма на състезанието: На 18. 06. 2016 г от 15. 00 ч техническа конференция хотел „Яница


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница