Правилник за стимулиране на деца с изявени дарби в община ДряновоДата14.01.2019
Размер34.5 Kb.
#110158
Правилник за стимулиране на деца с изявени дарби

в община Дряново

Настоящият правилник е приет на заседание на експертно-консултативната комисия, Протокол №2/ 30.03.2017 г.

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Предложения за стимулиране могат да бъдат правени за всяко дете или ученик в общинска градина или училище, жител на Община Дряново, както и ученици, които не учат в общински училища, но са жители на Община Дряново и участват в читалищни форми на територията на Общината, с доказани изяви на национално и международно равнище в съответната област, класирани на І, ІІ или ІІІ място. Конкурсите не са включени в Програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби.

(2) Областите за кандидатстване са :

1. Наука;

2. Изкуства;Чл. 2. Материалните стимули включват:

Еднократни поощрения за доказани индивидуални изяви в състезания, пленери, лагери, конкурси, изложби в рамките на периода 15 септември – 30 юниРаздел II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.3 (1) Предложения за материално стимулиране могат да правят

1. Законен представител, от името на малолетните и непълнолетните: родител,настойник, попечител или лице, управомощено с Акт на държавните органи и полагащо грижи за детето,

2. Педагогически колегии в детски градини и учебни заведения с решение на Педагогически съвет;

3. Читалища;

4. Училищни настоятелства;

5. Неправителствени организации, работещи с деца в сферата на образованието;

(2) Предложенията трябва да бъдат мотивирани и подкрепени с писмени документи, доказващи участието и отличието в състезания, олимпиади, пленери, лагери, конкурси и изложби

Чл.4 (1) Всеки кандидат има право на одобрение само на едно финансово поощрение в рамките на периода 15 септември – 30 юни.

(2) Нямат право на еднократни поощрения деца, които получават стипендии по Програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби.

Чл.5 Кандидатстването за еднократното финансово подпомагане се осъществява в срок до 08 юли за съответната календарна година

Чл. 6 Определяне на еднократно финансово поощрение

Характеристика:

1. Финансовото поощрение се присъжда на дете (ученик), с изявени дарби в областта на науката и изкуствата, за подпомагане участието му в курсове, пленери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

2. В рамките на бюджетната година се отпускат еднократни финансови поощрения, в зависимост от размера на утвърдените средства по Общинската програма за закрила на детето, както следва: за І място – 100 лв.; за ІІ място – 80 лв.; за ІІІ място – 60 лв. 

3. Разпределянето на средствата се извършва в следната последователност:

3.1. за спечелено 1-во, 2-ро или 3-то място в международни конкурси

3.2. за спечелено 1-во място в национални конкурси

3.3. за спечелено 2-ро място в национални конкурси

3.4. за спечелено 3-то място в национални конкурси

Раздел III. ПРОЦЕДУРА НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.7 Приемане на документи

1. За еднократното финансово поощрение се представят следните документи:

- Заявление до кмета на общината /по образец/;

- Документи, удостоверяващи класирането на детето на І, ІІ или ІІІ място в съответната област за периода 15 септември – 30 юни;

- Служебна бележка, удостоверяваща, че детето е ученик от общинско училище, детска градина, или е записано в читалищна форма на територията на Общината

- копие от Удостоверение за раждане и лична карта на детето, ако има такава. Ако няма издадена лична карта, родителят подава Декларация за местожителството на детето. Въз основа на Декларацията, комисията извършва служебна проверка в Дирекция „АПИОВ” при Община Дряново

(2) 1. Комисията разглежда подадените Заявления за еднократното финансово поощрение в срок до 15 юли на съответната календарна година.

2. Комисията представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите Заявления.

3. Кметът издава Заповед за отпускане на еднократно финансово поощрение

Чл.8 Процедура на изплащане

(1) Еднократното финансово поощрение се изплаща по банкова сметка, предоставена от родител или настойник.(2) Предоставянето на еднократно финансово стимулиране се отразява в Дневника за записване на деца и ученици с изявени дарби.
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница