Правилник за удостояване със званието”почетен гражданин на община кърджали” и за награждаване с морални и материални наградиДата16.10.2018
Размер146.41 Kb.

ПРАВИЛНИК


ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО”ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ” И ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящият правилник урежда отношенията от местно значение, свързани с реда и условията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди.Чл.2. Наградите и отличията на община Кърджали са:

2.1. Връчване на Почетен знак - „Герб на община Кърджали”;

2.2 Награди по повод 24 май – Ден на Българската просвета, култура и славянската писменост;

2.2.1. Награда за образование и наука ;

  2.2.2. Награда за изкуство, култура и журналистика;

2.2.3. Награда „Млади таланти”;

2.2.4. Стипендия „Кърджали” за абитуриенти;

2.3.Награда „Спортист на годината”;

2.4. Награда по повод 7 април – Световен ден на здравето;

2.5. Награди по повод Деня на социалния работник.


Чл.3. Предложенията за награждаване се придружават от подробна мотивировка. Предложения, които не са придружени с мотивировка, се оставят без разглеждане.

 Чл.4. Финансовите средства за наградите се осигуряват от общинския бюджет.


ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ І

ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“
Чл.5. В израз на обществена оценка за многобройни и изключителни заслуги към Община Кърджали, физически лица се удостояват със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали”.

Чл.6. Със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” се удостояват български и чужди граждани за:

 1. дългогодишни, последователни и особено резултатни усилия, които издигат авторитета на Община Кърджали в национален и международен план.

 2. за изключителни постижения в икономиката.

 3. за високи постижения в художественото творчество.

 4. за високи спортни постижения на спортисти от община Кърджали, треньори и спортни деятели.

 5. за многогодишна дейност на учители, лекари, юристи, научни работници, дейци на културата, на политически и обществени дейци и др., превърнали се в еталон и пример в съответната област и получили гражданска подкрепа и признание.

 6. на чуждестранни граждани, със сериозен принос за популяризиране на живота в Община Кърджали, инвестиране в икономиката на общината и принос за местното развитие.

 7. Общинският съвет може да удостоява със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” и за непосочени в правилника дейности, спазвайки високи изисквания към дейността и постиженията на отличаваните.

Чл.7. Званието се присъжда по повод Деня на Община Кърджали – 21 октомври.
Чл.8. Удостоеният със званието получава специално изработена пластика с герба на общината и диплом.
РАЗДЕЛ ІІ

ПОЧЕТЕН ЗНАК – „ГЕРБ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“
Чл.9. (1) Физически и юридически лица с определен принос към Община Кърджали и със значими обществени изяви се награждават с “Почетен знак – Герб на Община Кърджали”. (2) Почетен знак – Герб на Община Кърджали се връчва за:

 1. Проявен героизъм при изпълнение на служебен дълг или при друга ситуация;

 2. Активно дългогодишно участие в развитието на културата, образованието, науката, спорта, икономиката или в други сфери на дейност в Общината и страната;

 3. Юбилейни годишнини на изявени лица /родени, живеещи или работещи в Общината/, просветни и културни дейци, фирми, организации и други, по повод значими празници, както и за принос в обществения живот на Община Кърджали.

(3) Почетният знак – Герб на Община Кърджали има три степени: “ЗЛАТЕН”, “СРЕБЪРЕН” и “БРОНЗОВ” и съдържа пластичен знак с герба на Община Кърджали и удостоверение.
Чл.10.  Почетна грамота се връчва от Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет или упълномощени от тях лица.

Чл.11. (1) Сувенир на Община Кърджали се връчва на високопоставени гости на Общината от страната и чужбина.
(2) Сувенирът представлява пластика, носеща елементи и информация, характерни за района на Общината.
(3) Сувенирът се връчва от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице.
Чл.12. (1)  Значка “Община Кърджали” е знак на Общината.
(2) Значката се връчва на гости на Общината от страната и чужбина и на жители на Общината с принос за нейното развитие.

РАЗДЕЛ IІІ


РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ
Чл.13. Мотивирани предложения за награждаване по чл. 5 и чл. 9 могат да се направят от: Кмета на Общината, общински съветник (съветници), инициативни групи, юридически лица, творчески съюзи, неправителствени организации, институции и граждани.
Чл.14. Мотивираните предложения по предходния член се адресират до Председателя на Общинския съвет и копие до Кмета на общината /с изключение на в случаите, в които Кмета на Общината е подал предложението/ в срок не по-късно от два месеца преди датата по чл. 7, а при извънредни обстоятелства – при възникването им.
Чл.15. (1)Предложенията за званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” се обсъждат в комисия в състав: Председател на Общински съвет, Кмет на Общината, председателите на ПК, председателите на групите съветници.

(2)Въз основа на решението на комисията Кметът на Общината внася предложенията за удостояване със званието  “Почетен гражданин на Община Кърджали” за разглеждане в заседание на Общинския съвет.
Чл.16. Предложенията за морални награди трябва да съдържат следните данни: трите имена, рождена дата, месторабота и длъжност на лицето, предложено за награда; кратка професионална характеристика; доказани постижения в професионалната област; получени до момента отличия и награди /при наличието на такива/.
Чл.17. Награждаването с Почетен знак – Герб на Община Кърджали  и Почетна грамота се извършва със заповед на Кмета на Общината, а предоставянето на Значка и Сувенир на общината се извършва от Кмета или упълномощени от него лица.
Чл.18. Церемонията по обявяването и награждаването на отличените по Раздел І и Раздел ІІ се извършва на тържествена сесия на Общински съвет Кърджали или в друга тържествена обстановка.
Чл.19. Моралните награди могат да бъдат връчвани от Кмета на Община Кърджали или от Председателя на Общински съвет или от упълномощени от тях лица.
Чл.20. Имената на удостоените със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” и носителите на награди от Раздел ІІ, чл. 9 се записват в Книга на почетните лица на Община Кърджали, която се съхранява при Кмета на Общината.
Чл.21. Решенията на Общински съвет за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” и наградите по Раздел ІІ, чл. 9, се разгласяват чрез средствата за масова информация.
Чл.22. Община Кърджали поддържа постоянни контакти със записаните в Книгата за почетните лица на Община Кърджали. Те се канят на празници, тържества и юбилейни годишнини; отправят им се поздравления по повод лични празници; с тях се организират срещи.

 

РАЗДЕЛ ІV


ЛИШАВАНЕ НА ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ”Чл. 23. Званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” може да се отнеме, когато лицето, удостоено с него е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер след удостояване със званието и е осъществило непристойни действия, грубо нарушаващи морала и обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, несъвместими с носенето на почетно звание има прояви, грубо нарушаващи морала и общоприетите норми на поведение, несъвместими с носенето на почетно звание. Основания за лишаване от званието са и действия, които са в противоречие с интересите на Общината.
Чл. 24./1/ Предложения за лишаване на званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” могат да правят лицата, посочени в чл. 13 от настоящия правилник. Предложението се прави до председателя на Общински съвет Кърджали и се разглежда от комисията по чл. 15 от настоящия правилник.
/2/ В три дневен срок от получаване на предложението с искане за лишаване от звание “Почетен гражданин на Община Кърджали” Председателят на Общинския съвет е длъжен да уведоми писмено лицето, което е удостоено със званието.
/3/ В 3-дневен срок от получаване на уведомлението по предходната алинея, лицето което е удостоено със званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” има право да представи своето писмено възражение по предложението за лишаване от звание или да бъде изслушан в заседание на Комисията по чл. 15.
Чл. 25. Ако комисията по чл. 15 установи, че са налице основанията за лишаване на почетното звание, Председателя на Общинския съвет внася предложение за приемане на решение на сесия на Общинския съвет.
Чл. 26. Отнемането на званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” става с решение на Общинския съвет. В едноседмичен срок от влизане на решението в сила, лишеното от звание лице се уведомява писмено.
Чл. 27. Въз основа на влязлото в сила решение на Общинския съвет вписаното обстоятелство по удостояване на званието “Почетен гражданин на Община Кърджали” се заличава от Почетната книга.

ГЛАВА ТРЕТА
НАГРАДИ ПО ПОВОД 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Чл. 28. Наградата за образование и наука се връчва ежегодно по повод 24 май – Ден на Българската просвета, култура и славянската писменост, за високи постижения или цялостна, високопрофесионална дейност.

            (1) Наградите са индивидуални и/или колективни и се присъжда в следните категории:.

            (2) Наградата за преподаватели се връчва в следните категории:

1. Предучилищен етап - 2 индивидуални;

2. Начален етап - 2 индивидуални;

3. Прогимназиален етап - 2 индивидуални;

4. Гимназиален етап – 2 индивидуални;

5. Преподаватели и възпитатели в учебните заведения и обслужващи звена – 2 индивидуални.(3) Награда за педагогически специалисти с ръководни функции:

1. Предучилищен етап – 1 индивидуална;

2. Основен етап – 1 индивидуална;

3. Гимназиален етап – 1 индивидуална;

4. Обслужващи звена - 1 индивидуална ;

5. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката - 1 индивидуална;

   6. За преподавателски или научен екип - 1 колективна;
           (4) при липса на предложения се допуска се някоя от наградите да не бъде присъдена.

(5) Наградата за образование и наука представлява плакет с лика на „Св.Св. Кирил и Методий“ и се придружава от удостоверение за присъждане.

           

Чл.29. Критериите за награждаване на преподаватели и педагогически специалисти с ръководни функции са:


 1. За преподаватели:

 • Принос на учителя, възпитателя за издигане престижа на учебното заведение на национално, областно и общинско ниво, участие в обществения и културен живот на Общината;

 • Професионална изява на учителя, работа в екип, въвеждане на иновационни методи, умения за работа в мултикултурна среда, участие в проекти;

 • Създаване на комфортна среда и осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за децата и учениците и привличането им в детските градини и училища;

 • Участие с разработки в областни, национални или международни конференции или други форуми за споделяне на добър педагогически опит.
 1. За педагогически специалисти с ръководни функции: • Директор, доказал се като добър мениджър , допринесъл за издигане престижа на учебното заведение;

 • Създаване на комфортна среда за децата и учениците и привличането им в учебното заведение;

 • Участие в обществения и културния живот на Община Кърджали;

 • Директор разработил,участвал и реализирал проекти;

 • Учебното заведение, което ръководи директорът, да няма неразплатени задължения

Чл. 30. (1) Награди за изкуство и култура се връчват за:

1. Високи постижения или цялостна принос в професионалната дейност;

2. Принос в развитието на културния живот в община Кърджали.

(2) Награди за журналистика се връчват за:

1. Активно и обективно отразяване на дейността на община Кърджали;

2. Обществена значимост на журналистическите материали;

3. Принос в развитието журналистиката в община Кърджали.

  Чл.31.(1) Наградите са индивидуални и/или колективни и се връчват в следните категории:

1. Литература – 1 награда;
     2. Театър (драматичен и куклен) – 1 награда;
    3. Музика (класическа, народна, поп и рок) – 1 награда;
    4. Музикално-сценични изкуства - 1 награда;

5. Художници и скулптори - 1 награда;

6. Танцово изкуство – 1 награда;

7. Кино - и телевизионни филми – 1 награда;
    8. Журналистика – 1 награда;


9. Библиотечно и читалищно дело – 2 награди;

    10. Организация, подпомагане и популяризиране на културата и изкуствата - 1  награда;

11. За принос в музейното дело, опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство в общината, страната и чужбина - 1 награда.

(2) При липса на предложение се допуска някоя от наградите да не бъде присъдена.

(3) Наградата за изкуство и култура представлява плакет с лика на „Св.Св. Кирил и Методий“ и се придружава от удостоверение за присъждане.
Чл.32. Награда „Млади таланти”. (1) С тази награда се удостояват талантливи деца и ученици, класирани на призови места в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади в областта на науката, изкуството, техниката и спорта.

(2) За призьори на балкански, европейски и световни конкурси и състезания се връчва Почетна грамота и плакет с лика на „Св.Св. Кирил и Методий“.

(3) За класирани на първо, второ и трето място на национални олимпиади, конкурси и състезания - Почетна грамота и предметна награда.
Чл.33. Стипендия „Кърджали”.

(1) Стипендия „Кърджали” се присъжда на ученици, завършили ХІІ клас, предсрочно приети във Висши учебни заведения, поради класиране на призови места в международни и национални конкурси, състезания, олимпиади в областта на науката, изкуството, техниката. Разработили и публикували в международни и български издания оригинални проекти в областта на различни учебни дисциплини.

(2) На носителя на Стипендия „Кърджали” се присъжда :

1. Статуетка;

2.Грамота;

3.Парична награда от 12 /дванадесет/ минимални работни заплати, превеждани ежемесечно по банков път.РАЗДЕЛ II
РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ

          

Чл. 34. (1) Предложения за Наградите по повод 24 май се внасят от ръководителите на учебните заведения, представители на културни институти, творчески съюзи и сдружения, читалищни настоятелства и организации, работещи в съответните области , подробно мотивирани и аргументирани.

            (2) Предложенията се депозират до 30 април на текущата година в Информационният център на Община Кърджали.

 Чл. 35. (1) Носителите на Наградите се определят от комисия в областите “образование и наука, изкуство, култура и журналистика „

            (2) Комисията по присъждане на наградите за област “образование и наука, изкуство, култура и журналистика” се определя със Заповед на Кмета на Община Кърджали, в състав : представители на общинска администрация и членове на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, при Общински съвет – Кърджали.

             (3) Комисията разглежда на закрити заседания постъпилите предложения и излиза с решения за определяне на наградените, не по-късно от 15 май на текущата година.

            (4) Комисията съставя писмен протокол за решенията си, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди.

Чл. 36. (1) / Носителите на Наградите„Млади таланти" се определят от комисия по чл. 35,ал.1.
(2) Наградите „Млади таланти" се връчват ежегодно на 24 май – Ден на Българската просвета, култура и славянската писменост, от Кмета на община Кърджали.

 (3)Стипендия „Кърджали” за абитуриент се връчва ежегодно на 24 май - Ден на Българската просвета, култура и славянската писменост от Кмета на Община Кърджали.

 Чл.37. Предложенията, мотивирани и аргументирани, с приложено копие от международна или национална награда, придружено с оригинала за сверка, се правят от директора на учебното заведение. В предложението директорът на учебното заведение, в което учи ученикът посочва преподавателя, под чието ръководство учениците са постигнали отличените резултати.

Чл. 38. Имената на наградените се оповестяват публично, чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАГРАДА ЗА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА

 

Чл.39. Връчва се ежегодно до края на месец декември на изявени треньори, заслужили деятели на спорта, ветерани, по случай кръгли годишнини – еднократно за спортната им кариера, на състезатели, извоювали призови места от олимпийски, световни, европейски, балкански и държавни първенства.Чл.40. До първи ноември на съответната година председателите на спортни клубове внасят в общинска администрация своите предложения, с копие от протоколи от постигнатите резултати, като имат право само на две предложения.

Чл.41. В срок до десети ноември подадените предложения се обобщават в анкета. Чл.42. Анкета се предоставя за гласуване на:  • председатели на спортните клубове;

  • журналисти от регионалните медии;

  • членове на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет - Кърджали;

  • за граждани, чрез електронната страница на Община Кърджали.

Чл.43.В срок до десети декември, председателите на спортни клубове, журналисти и членове на Постоянната комиссия по младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет Кърджали предават попълнените анкети в общинска администраци. Анкетата тече един месец на електронната страница на Община Кърджали, с ограничено право на всеки ползвател да гласува само с един глас.

Чл.44. Процентно съотношение на вота е: • 40% - реално гласуване на председатели на спортните клубове, без право на глас за собствения спорт;

 • 20 % - от гласуване на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Кърджали;

 • 20 % - от гласуване на журналисти от регионалните медии,

 • 20% от онлайн гласуването на електронната страница на Община Кърджали

Чл.45. Класирането се извършва в две възрастови групи: младежи и девойки, мъже и жени.

Чл. 46. Подадените анкети се обобщават и се представят на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Кърджали за разглеждане и одобрение.

Чл. 47. Наградата „Спортист на годината“ представлява статуетка, придружена от грамота за присъждане.


ГЛАВА ПЕТА
НАГРАДИ

ПО ПОВОД 7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
Чл.48. (1) По повод седми април – световен ден на здравето се присъжда индивидуална награда за високи постижения и принос за развитие на здравеопазването в община Кърджали и повишаване качеството на здравните грижи за гражданите. Присъжда се на:

1.специалисти от различните области на медицината

2.специалисти по здравни грижи.

(2)Наградата представлява пластичен знак, придружена от удостоверение за присъждане.

(3) Мотивирани предложения за наградите се внасят в Община Кърджали в срок до петнадесети март от организации и институции, работещи в различни области на медицината.

(4) Комисията по присъждане на наградите се определя със заповед на Кмета на Община Кърджали в състав: представители на общинска администрация и членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности .

1.Комисията разглежда постъпилите предложения в срок до 31 март и съставя протокол от заседанието, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди.

2.Решението за наградите се оповестява публично чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

(5) При липса на предложение се допуска някоя от наградите да не бъде присъдена.

(6). Наградата се връчва от Кмета на Община Кърджали


ГЛАВА ШЕСТА
НАГРАДИ

ПО ПОВОД - СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
Чл.50.(1) По повод Световния ден на социалния работник се присъжда индивидуална награда за високи постижения на работещи в социалните услуги в община Кърджали и принос в развитието и повишаване качеството на предоставените услуги. Присъжда се на специалисти и ръководители, работещи в сферата на предоставянето на социални услуги.

(2) Наградата представлява пластичен знак, придружена от удостоверение за присъждане.

(3) Мотивирани предложения за наградите се внасят в Информационният център на Община Кърджали в срок до 15 февруари от организации и институции, работещи в сфератана предоставяне на социални услуги, неправителствени организации, работещи в областта на социалното подпомагане на лица с увреждания и потребители на социални услуги.

(4) Комисията по присъждане на наградите се определя със заповед на Кмета на Община Кърджали в състав: представители на общинска администрация и членове на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности .

1.Комисията разглежда постъпилите предложения в срок до 28 февруари и съставя протокол от заседанието, съдържащ конкретна мотивировка за присъдените награди. 2.Решението за наградите се оповестява публично чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин.

(5) При липса на предложение се допуска някоя от наградите да не бъде присъдена.(6)Наградата се връчва от Кмета на Община Кърджали
 
Каталог: docs -> normativni documenti
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
normativni documenti -> Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в община ардино глава първа
normativni documenti -> План за действие на община ардино за подкрепа на интеграционните политики
normativni documenti -> ІV. спортен календар за ученическите общински, областни и републикански игри, прояви на спортните клубове през 2013 година
normativni documenti -> П р о г р а м а за управление на общината за мандат 2015 – 2019 година
normativni documenti -> Решение №358/01. 02. 2018 година на Общински съвет Ардино


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница