Правилник за устройството, дейността и вътрешния редДата04.12.2017
Размер374.47 Kb.
#36009
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА

И

ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ПРИЕТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ ПРИ ИФИ

НА 2 ДЕКЕМВРИ 1998 г.

(актуализиран декември 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 3

ГЛАВА ВТОРАДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА 3

ГЛАВА ТРЕТАСТРУКТУРА НА ИНСТИТУТА 4

ГЛАВА ЧЕТВЪРТАУПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУТА 9

ГЛАВА ПЕТАПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 18

ГЛАВА ШЕСТАИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА 20

ГЛАВА СЕДМАКАДРОВИ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА 20

ГЛАВА ОСМАПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАДРОВИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА 22

ГЛАВА ДЕВЕТАПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТИ 25

ГЛАВА ДЕСЕТАФИНАНСИРАНЕ 27

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТАИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛНА БАЗА 27

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТААДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕН РЕД 28

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТАЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 30
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда устройството, дейността, управлението, вътрешния ред, правата и задълженията на всички структурни звена и целия колектив на Института за философски изследвания при БАН. Той се изготвя въз основа на Кодекса на труда, Закона и Устава на БАН, Закона за научните степени и звания и Правилника за неговото приложение, Правилата за приемане на плановите проекти, за хабилитация и атестация, приети от Научния съвет на Института, щатното разписание на Института и длъжностните характеристики на работещите в него.

Чл.2 /1/. Институтът за философски изследвания е постоянно научно звено, притежаващо автономия в рамките на БАН, със седалище гр.София, бул.Патриарх Евтимий N 6, тел. 981 07 91, е-mail: philosophybulgaria@abv.bg

/2/. ИФИ е със статут на юридическо лице с отделна банкова сметка и баланс, на бюджетна издръжка.

ГЛАВА ВТОРА

ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА
Чл.3 /1/. ИФИ извършва изследвания в областта на различните направления на философията, в приложната философия и в комплексни направления с водеща роля във философията. ИФИ извършва научни изследвания и като краен продукт реализира научни разработки в областта на философията, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на страната и с развитието на науката.

/2/. ИФИ осъществява научноизследователска дейност в следните приоритетни направления: метафизика, онтология, епистемология, логика, логическа семиотика, семиология, философия на езика, философия на науката, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, философия на религията, история на философията, история на българската философска мисъл, биоетика, футурология и в други перспективни направления.

/3/. ИФИ подготвя висококвалифицирани специалисти чрез следдипломна квалификация и докторантури. Съпътстваща за научния потенциал на Института е и преподавателската дейност, която сътрудниците на Института осъществяват във висшите учебни заведения в страната. ИФИ създава условия за израстване на научните кадри.

/4/. ИФИ организира своята научноизследователска дейност във формите на вътрешноинститутски проекти, договори за сътрудничество, съвместни проекти с различни външни институции и др. Те се осъществяват в рамките от 1 до 5 години. Проектите се утвърждават от НС на ИФИ, а резултатите (разработките) се отчитат в проблемни групи, секции, Научния съвет, годишни събрания, отчети на ИФИ, отчети на БАН. Окончателните резултати от външните проекти се отчитат пред поръчителя.

Научната и социалната реализация на научните сътрудници се оценява въз основа на изпълнени планови работи, доклади, научни съобщения, публикации (статии, студии, книги, учебници), лекционна дейност, подготовка на кадри и др.

/5/. ИФИ осъществява своята научноизследователска дейност самостоятелно или в сътрудничество с други научни организации у нас и в чужбина. Международната дейност се провежда при спазване на Инструкцията за международната дейност на БАН.

/6/. ИФИ организира и участва във вътрешни и международни научни конгреси, конференции, сесии, симпозиуми и други научни мероприятия.

ГЛАВА ТРЕТАСТРУКТУРА НА ИНСТИТУТА
Чл.4. Структурата на ИФИ се променя и утвърждава от Научния съвет на Института по предложение на Директора на Института.

Чл.5. Структурата на Института включва:

1. Ръководни органи: Общо събрание на учените, Научен съвет, Директор. За решаване на важни проблеми на Института Директорът може да свиква Директорски съвет, в който влизат Директорът, заместник-директорът, научният секретар, Председателят на Научния съвет и Председателят на Общото събрание на учените. При необходимост той може да включва и ръководителите на секции (завеждащи секции). Директорският съвет има консултативна функция.

2. Научноизследователски звена:

2.а. Постоянни – секциите са организационни единици, които провеждат основната научноизследователска дейност:

1. Секция Онтология и епистемология

2. Секция Логика

3. Секция Философия на науката

4. Секция Философска антропология

5. Секция Философия на историята

6. Секция Етика

7. Секция Естетика

8. Секция Философия на религията

9. Секция История на философията

2.б. Временни – проблемни групи или изследователски групи за разработване на определени проблеми за определен срок. Създават се с решение на НС на ИФИ . Обособяването, съставът и научната им програма се утвърждава от НС със заповед на Директора.

З. Административни и обслужващи звена:

3.а. Администрация

3.б. Библиотека

3.в. Научно-помощно звено – проучватели и координатори международно сътрудничество.Чл.6. Постоянните структурни звена се създават, преобразуват, разместват и закриват по реда на чл.4.

Чл.7. Основни задачи на постоянните структурни звена (секциите):

/1/. Секцията е основно структурно звено за определяне, организиране и изпълнение на научноизследователската дейност.

/2/. Секциите работят по изпълнение на научноизследователския план на ИФИ и контролират изпълнението на секционния план. Дейността им е организирана като ежеседмични заседания, двуседмични и ежемесечни семинари на секциите. Всяка секция задължително провежда една годишна конференция по проблемите, по които се работи в нея.

/3/. Секцията следи за ефективното текущо изпълнение на научноизследователския план на проблемните групи, на отделните учени, грижи се за повишаване квалификацията на сътрудниците си, за научното им израстване, редовното им атестиране (на 3 години за младшите научни сътрудници и на 5 години за старшите научни сътрудници).

/4/. Обсъжда плановите работи в края на всеки отчетен период. Обсъжда и предлага (или не) за утвърждаване пред НС на ИФИ дисертационни трудове по своя профил. Обсъжда и предлага трудове за печат по профила си.

/5/. Обсъжда и популяризира на семинари и конференции, чрез медиите, на таблото в Института и с други средства научните новости от своята област. Организира обсъждания и публични промоции на книги и сборници на представители на секцията.

/6/. Инициира и поддържа международни научни контакти. Всеки сътрудник на секция след командировка в чужбина прави отчет пред секцията за извършеното по време на командировката и за новите проблеми в направлението, в което работи секцията.

/7/. Секциите изграждат своята работа на основата на шестмесечни и годишни планове като се отчитат по тях съответно пред ръководството на Института, което внася на тази основа доклад в Научния съвет за състоянието на научния живот в секциите.

/8/. Завеждащият секция се предлага чрез тайно гласуване от сътрудниците на секцията и се избира от Научния съвет за срок от четири години.

/9/. Работата на секциите се подпомага от проучвател, който води протоколите на секцията и отговаря за техническата организация на дейността на секцията, проучва литература и изготвя библиографии по плановите теми, работи на компютър, извършва преводи.

/10/. При по-големите секции би могло да се избере и научен секретар. Научният секретар на секцията се избира с мандат от 4 години. Неговият мандат съвпада с този на завеждащ секцията.

/11/. Когато секциите поемат инициатива за обучение на външни докторанти срещу заплащане, имат право да получават до 50 на сто от заплащането целево за издаването на колективни сборници и монографии на секцията в поредицата Философски изследвания на Института.

/12/. Освен секциите към Института се създават проблемни и интердисциплинарни групи, в които могат да влизат сътрудници от различни секции. Проблемните групи се утвърждават от Научния съвет на Института на основата на предложение от група сътрудници за разработката на важни проблемни области, които не се вписват в дейността на секциите и имат интерсекционен характер. Завеждащият проблемната група се избира по реда, по който това се прави за завеждащ секциите. Членовете на проблемната група са и членове на определена секция, в която изпълняват заедно с всички останали своите задачи. Проблемните групи могат да бъдат временни и постоянни.

/13/. Секциите и проблемните групи могат да привличат външни сътрудници по изпълнението на своите планове и проекти.Чл.8. Дейността на научните сътрудници се осигурява чрез административните и научно помощните структури на Института.

/1/. Дейността на научните сътрудници се подпомага от административния и научно-помощния състав на Института, който се назначава от и е непосредствено подчинен на Директора на Института. Административният и научно-помощният персонал упражнява своята дейност въз основа на служебните характеристики, формулирани в трудовия договор на съответния служител. Промените в характера и задълженията на този състав, в неговите длъжностни характеристики се извършва със заповед на Директора.

/2/. Задължително за целия административен и научно-помощен състав е умението да работи на компютър, да владее текстообработващи програми, както и да работи с Интернет. Научно-помощният състав владее задължително поне един чужд език.

Чл.9. Административният и научно-помощният състав включва:

/1/. Организационен секретар и личен състав. Със заповед на Директора административната дейност се осъществява от организационен секретар и личен състав, който отговаря за канцеларията на Института – оформя сключването на трудовите договори, заповедите за уволнение, допълнителни трудови клаузи и др. в съответствие с КТ, Закона за БАН и Устава на БАН; попълва и държи в изрядност трудовите книжки и документация относно трудовите взаимоотношения в ИФИ. Организира административното обслужване, поддържане и функциониране на машинописната, компютърната и размножителна техника. Отговаря за деловодството в Института, води входящата и изходяща кореспонденция, информацията, заповедите, отговаря за съхранението и опазването на документацията и архивните материали, отключва и заключва помещенията на Института. Следи за изпълнението на вътрешния ред на ИФИ и за спазване на работното време от служителите. Свежда до знанието на служителите решенията на ръководните органи на Института. Участва в организацията на всички общоинститутски дейности и води необходимата документация за тях. Следи за законосъобразното ползване на платените отпуски. Отговаря за телефонните контакти на Института в качеството на секретар. Обслужва ксерокса. Ползва западен език и умее да работи на компютър. Пряко е подчинен на Директора и научния секретар на Института.

/2/. Главен счетоводител, който отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на Института.

/3/. Касиер-домакин. Отговаря за инвентаризацията, подредбата и състоянието на цялата материална база на Института, закупуването и използването на материали. Създава компютърен каталог на основни средства и ММП. Тегли и изплаща пари. Ежедневно отчита и засича в касовата книга.

/4/. Организатор на вътрешна и международна научна дейност. Ползва два западни езика. Работи на компютър и с Интернет. Отговаря за цялостната организация на научните конференции и международното сътрудничество на Института. Осигурява външно спонсориране на научните мероприятия на Института. Търси и предлага външни проекти за секциите на Института като играе ролята на организатор при реализацията им. Поддържа архив за международното сътрудничество.

/5/. Отговорник за компютърната техника. Работи и отговаря за поддръжката на компютрите на Института. Работи със западен език и с компютър (текстообработка, Интернет, база данни и електронни таблици). Организира страницата на Института в Интернет, както и осъществяването на електронно списание на Института. Технически подготвя отчета на Института. Извършва предпечатна подготовка на подготвяните от Института издания. Подготвя компютърен вариант на издание на английски и български за основните резултати от научните проекти.

/6/. Организатор на Специализирания Научен съвет по философия и Научния съвет на ИФИ, отговорник за докторантурите в Института.

/7/. Редактор и организатор на списание Философски алтернативи. Подготвя абонаментна кампания и организира цялата дейност по списването и издаването на списанието. Осъществява текущи разплащания. Води и съхранява документацията на списанието. Търси спонсорство за списанието.

/8/. Библиотекар. Отговаря за комплектоването, запазването и ползването на библиотечния книжен фонд: подчинен е методически на Централна библиотека на БАН и се ръководи от Правилника на ЦБ на БАН. Информира секциите за новопостъпилата литература. Подготвя библиографски справки за разработвани от Института проекти по искане на техните ръководители. Подготвя справки за постъпилите книги и списания. При възможност за допълнително спонсориране на библиотеката от външни звена подготвя заедно с библиотечния съвет технически проекти за спонсориране и съдейства за тяхното изпълнение. Работи по автоматизация на каталога на библиотеката. Цялостната дейност на библиотеката се осъществява на основата на правилник, утвърден от Директора на Института.

/9/. Проучватели. Подчинени са на Директора и завеждащ секциите в ИФИ и осъществяват задачи както на институтското ръководство, така и на секциите, за които отговарят. Действат като научно-помощен персонал. Водят документацията на секциите и технически осигуряват тяхното функциониране. Работят със западен език и компютър. Информационно обслужват изследователските проекти. Изработват библиографски справки за всеки научен работник в Института и ги обработват на компютър. При необходимост подпомагат специалиста с компютърна грамотност при подготовката на институтския отчет, набиране на сборници и пр. Имат право при желание да участват в научноизследователските проекти на звената с планови теми.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУТА
Чл.10. Дейността на Института се ръководи от Общото събрание на учените, Научния съвет, Директора, неговия заместник, научния секретар и главния счетоводител.

Чл.11. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НАУЧЕНИТЕ:

/1/. Избира, променя и допълва състава на Научния съвет на Института.

/2/. Избира и отзовава своите представители в Общото събрание на БАН.

/3/. Съвместно с Научния съвет приема научноизследователския и финансовия отчет на постоянното научно звено.

/4/. Обсъжда програмите на кандидатите за Директор на Института по обявен конкурс и изпраща протоколите от обсъждането на Управителния съвет на БАН.

/5/. Приема, изменя и допълва Правилника за дейността на ИФИ.Чл.12. Статут и състав на НАУЧНИЯ СЪВЕТ:

/1/. Колективен орган за ръководство на научната дейност на Института е Научният съвет. Избира се от Общото събрание на учените за срок от 4 години.

/2/. За членове на НС се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици. Директорът на ИФИ е по право член на НС.

/3/. Броят на членовете на НС се определя в съгласие със Закона за научните степени и звания и Устава на БАН. Броят на членовете, които не са на основна работа в ПНЗ, не може да надвишава 1/3 от общия брой на членовете на НС.

/4/. Съставът на НС може да се обновява в рамките на мандата с решение на Общото събрание на учените по реда и при условията, предвидени от Устава на БАН, Закона за научните степени и звания и решенията на ВАК.

/5/. Съставът на НС избира свои Председател, заместник-председател и научен секретар за срока на мандата си с тайно гласуване и при мнозинство поне половината от списъчния си състав плюс един.

/6/. НС се свиква от Председателя на НС, от Директора или по искане на 1/5 от неговите членове.

/7/. Член на НС, който отсъства повече от 8 месеца или не е присъствал на повече от 2/3 от заседанията през дадената календарна година, се изважда от НС. При нужда на неговото място се избира нов член. Същото се отнася и при подадена мотивирана оставка пред Общото събрание на учените.

Пенсиониралите се по време на мандата на Научния съвет учени от Института остават в състава на Съвета до края на мандата му (след това могат да бъдат избирани като външни членове на Научния съвет).

Чл.13. Ръководство и функциониране на Научния съвет:

/1/. Научният съвет избира свой Председател, заместник-председател и секретар за срока на мандата си с тайно гласуване и при мнозинство повече от половината от списъчния си състав.

/2/. Научният съвет работи по приети от него шестмесечни планове за заседанията. Той се свиква на предвидени в тези планове заседания от председателя, а на непредвидени в тях – от Председателя, Директора на ИФИ или по искане на 1/5 от членовете на Съвета.

/3/. Заседанията на НС са редовни, ако присъстват повече от 1/2 от списъчния състав на членовете му. При избор на научни длъжности и присъждане на научни звания заседанието е редовно, ако присъства най-малко 2/3 от редуцирания състав на Съвета (при възможно приспадане –поради документирано пребиваване в чужбина или отсъствие по болест – най-много до 1/6 от пълния списъчен състав). Членове на Научния съвет, които участват в конкурс за хабилитиране в Института, не се включват в списъчния състав на Научния съвет за съответната точка на заседанието.

/4/. Решенията на Научния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При вземане на решение за създаване, закриване и преустройство на структурни звена на Института, при избор на заместник-директор и научен секретар, при избор на ръководители на структурни звена на Института, при обявяване на конкурси за научни длъжности и за присъждане на научни звания, при избор за научни длъжности и присъждане на научни звания, при повишаване в степен на научни сътрудници, при санкциониране и освобождаване от научна длъжност и приемане на предложение за отнемане на научно звание се изисква да присъстват повече от половината от редуцирания списъчен състав.

/5/. В едномесечен срок след подаването на документите за участие в конкурс за старши научен сътрудник (или степен) Научният съвет избира рецензенти, чийто срок за предаване на рецензията е 3-месечен. Рецензиите следва да са на разположение на членовете на Научния съвет и на участвалите в конкурса в не по-малък от 14-дневен срок. При провеждането на избор за научен сътрудник срокът за заседанието на НС е един месец след представяне на доклада на комисията по избора. Докладът на комисията следва да бъде на разположение най-малко 7 дни преди заседанието на Научния съвет. Срокът за изпращане на документацията по избора във ВАК е 14 дни след него. Срокът за възражение пред Научната комисия на ВАК (при отрицателен неин вот) е един месец.

/6/. Заседанията на НС са публични, освен при избори за заемане на научни длъжности и даване на научни звания, както и при отнемане на научни звания. При избори за присъждане на научни звания присъствието на рецензентите е задължително. По изключение е допустимо да отсъства единият от рецензентите ако е болен или се намира в чужбина, а рецензията му е положителна.

/7/. Заседанията на Научния съвет се председателстват от Председателя на Научния съвет, а в негово отсъствие от заместника му или научния секретар на съвета. Дневният ред се гласува в началото на заседанието.

/8/. Научният съвет взема решение по определен проблем, ако материалите във връзка с него са внесени най-малко две седмици преди заседанието на Съвета в канцеларията на института. Материали, които не съответстват на изискванията на нормативните документи, свързани както със Закона за научните степени и звания и Правилника за неговото приложение, Закона и Устава на БАН, така и на настоящия Правилник и други нормативни документи, приети от Научния съвет на ИФИ, не подлежат на разглеждане. За тяхното съответствие следи предварително научният секретар на Съвета. Предварителният дневен ред на Съвета се подготвя от неговия Председател в координация с Директора на Института.

/9/. Решенията на Научния съвет са валидни след приемането на Протокола на неговото заседание на поредното следващо заседание. Приемането става с явно гласуване.Чл.14. Научният съвет:

/1/. Определя научната политика на Института. Приема и утвърждава научноизследователските планове и проекти, утвърждава сключените договори за изследвания.

/2/. Съвместно с Общото събрание на учените приема годишния отчет на Института.

/3/. Приема доклади за работата на отделните секции и проблемни групи,.

/4/. Обсъжда, дава оценки и приема завършени проекти от научноизследовател-ския план на Института и по сключени договори.

/5/. Обсъжда и прави предложения (по установения ред) за депозиране на научни трудове и публикации.

/6/. Обсъжда и прави предложения за утвърждаване структурата на Института и за внасяне на изменения в нея.

/7/. Избира по предложение на Директора заместник-директор и научен секретар.

/8/. Утвърждава с тайно гласуване предложените от секциите и проблемните групи ръководители на структурни звена в Института за философски изследвания.

/9./ Взема решения за обявяване на конкурси за присъждане на научни звания. Проектите за решение се внасят от Директора на Института по предложение на съответните секции на Института.

/10/. Провежда избори по обявени конкурси за научни длъжности в ИФИ и за присъждане на научни звания, взема решения за санкциониращо освобождаване от научни длъжности, прави предложения за отнемане на научни звания. НС може да взема решения за назначаване на научна длъжност в Института без да е обявяван конкурс, когато ученият идва от друго самостоятелно научно звено на БАН на еквивалентна вакантна научна длъжност в ИФИ по специалност в съответната секция на ИФИ по негово желание и по научно и административно мотивирано предложение на съответната секция от ИФИ.

/11/. Избира главен редактор и редколегия на сп. „философски алтернативи" и прави промени в тях. Главният редактор и редколегията се избират с тайно гласуване за срок от 4 години. Мандатът им съвпада с мандата на Директора и на Научния съвет. Избира редакторите на сборници, издавани от ИФИ.

/12/. Утвърждава система от критерии за атестиране на научните работници в областта на философията, конкретизира изискванията за хабилитация и изготвя правила за приемане на научните проекти. Провежда периодична атестация на научния състав на Института. Предлага и взема с тайно гласуване решения за освобождаване на научни сътрудници, които не изпълняват своите планови научноизследователски работи или са получили негативни или ниски оценки при атестация.

/13/. Научният съвет прави предложения за докторантски места, зачислява и отчислява докторанти - съгласно установения ред. Обсъжда състоянието на докторантурите в ИФИ, взема решения за неговото подобряване. Приема методически документи за обучението на I

докторанти. Утвърждава въпросниците за изпит. Приема всяка година отчет за работата с докторантите, изготвен от научните ръководители и ръководството на Института.

/14/. Прави по установения ред предложения за награждаване на научни работници и други служители от ИФИ с държавни и правителствени награди, както и с ведомствените награди на БАН. Ежегодно присъжда награда на Института за най-добра работа публикувана през годината.

/15/. Прави предложения за санкции на научни сътрудници, които не са изпълнили своите задължения по плановите проекти или получават ниски оценки при атестация.

/16/. Утвърждава по предложение на Директора бюджета на Института, както и решения за разпореждане с имоти, собственост на Института.

/17/. Прави предложения за обявяване на конкурси за академици и член-кореспонденти на БАН и издига кандидатури.

/18/. Взема решения за излизане на учени от Института в творчески отпуск и в дългосрочна специализация.

/19/. Взема решения за назначаване на ръководството на Варненската международна философска школа и за организационно-програмните комитети на други институтски форуми.

Чл.15. ДИРЕКТОРЪТ:

/1/. Директорът ръководи и управлява цялостната дейност на Института. Организира и ръководи изпълнението на задачите на Института по научноизследова-телския му план: материално-техническото снабдяване, международното сътрудничество, вътрешните научни мероприятия. Организира и ръководи административните задачи на Института.

/2/. Разпорежда се с бюджета на ИФИ и неговите фондове. Осигурява и отговаря за законосъобразното и целесъобразното използване на финансовите средства на ИФИ.

/3/. Взема мерки и е отговорен за спазването на законите в ИФИ, на КТ , на Устава на БАН, на Правилника на БАН, на Правилника за дейността и вътрешния ред на ИФИ, за спазване и изпълнение на решенията и указанията на ръководните органи от БАН.

/4/. Разпорежда се и отговаря за материално техническата база в ИФИ – съхранение, поддържане и обосноваване. Взема решения за разпореждане в интерес на постоянното научно звено с имущество, собственост на звеното, които се утвърждават от Научния съвет.

/5/. Директорът подписва всички заповеди, договори, документи по международното сътрудничество и изходящата кореспонденция на Института. Договорите и документите, обвързани с материални и финансови разчети и плащания се подписват и от главния счетоводител.


/6/. Представлява Института пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и в чужбина.

/7/. Разрешава и подписва заповеди за ползване на редовен годишен отпуск и допълнителен отпуск на целия състав на Института. Подписва и заповедите за ползване на редовен годишен отпуск в чужбина при различни форми на организиране на пътуванията.

/8/. Назначава и уволнява учените и помощния персонал в ИФИ. Взема решения за индивидуализация на работните заплати в зависимост от бюджета на Института, Кодекса на труда, правилата и заповедите на ръководните органи на БАН.

/9/. Директорът непосредствено ръководи: зам. директора, научния секретар, ръководителите на секции, главния счетоводител, администрацията, научно-помощния състав.

/10/. При решаване на особено важни научно-организационни и административно-стопански въпроси Директорът би могъл да свиква Директорски съвет, който има консултативни функции и се състои от зам.-директора, научния секретар, председателя на Научния съвет, председателя на Общото събрание на учените, ръководителите на секции, главния счетоводител.

Чл.16. /1/. Зам.-директорът и научният секретар се предлагат от Директора и избират от Научния съвет за срок от 4 години.

/2/. За зам.-директор и научен секретар се избират хабилитирани научни работници или доктори на философските науки. По изключение за научен секретар може да се назначи със заповед временно изпълняващ длъжността нехабилитирано лице.

/3/. Зам.-директорът подпомага Директора в ръководството на цялостната дейност на Института и сам ръководи пряко определени области от нея, възложени му от Директора с писмена заповед. Той замества Директора, когато последният отсъства.

Чл.17. НАУЧНИЯТ СЕКРЕТАР подпомага Директора в работата по планирането и отчитането на научната дейност, в организирането работата на Научния съвет и изпълнението на неговите решения, в организацията и провеждането на научни съвещания, конгреси, конференции, симпозиуми и други научни мероприятия, в координацията на научноизследователската работа на Института с други научни организации в страната, както и в изпълнението на други задачи, свързани с научноизследователската дейност на Института, възложени му от Директора.

/1/. Научният секретар изготвя плановете за заседанията на Директорския съвет и организира провеждането им.

/2/. Подпомага изпълнението на решенията на Научния и Директорския съвет.

/3/. Отговаря за международната дейност на Института по многостранното и двустранно научно сътрудничество и за всички други международни прояви и контакти.

/4/. Отговаря за изготвянето на плана за международни прояви у нас, за специализации и командировки в чужбина и контролира неговото изпълнение.

/5/. Следи работата на библиотечния съвет и библиотеката.

/6/. Преглежда входящата научно-организационна кореспонденция, разпределя я и следи за нейното придвижване и изпълнение.

/7/. Подпомага организирането на различни конференции и мероприятия на Института.

/8/. Ръководи работата на компютърния център в Института.

Чл.18. /1/. ЗАВЕЖДАЩИТЕ СЕКЦИИ се избират с тайно гласуване от научния състав на секциите за срок от 4 години. Решението се утвърждава от НС. Назначават се със заповед на Директора.

/2/. За ръководители на секции се избират хабилитирани научни работници, които са лидери в направлението, в което е специализирана секцията и притежават качества и готовност за организиране на научната дейност на секцията.

/3/. Ръководителят на секция:

1. Планира, организира, ръководи и отчита научноизследователската работа на секцията.

2. Отговаря за това секцията да бъде водещо звено в страната и с висок научен авторитет в чужбина в научното направление, в което се е специализирала.

3. Отговаря за срочното и на високо научно равнище изпълнение на научноизследователския план на секцията и други научно-организационни задачи.

4. Организира активен научен живот в секцията и нейното информационно осигуряване за най-новите постижения в съответната област.

5. Контролира изпълнението и осигурява обсъжданията на индивидуалните планове на научните сътрудници, на плановите работи на научните сътрудници на секцията.

6. Отговаря за изпълнението задълженията на секцията по двустранното и многостранно сътрудничества.

7. Следи за правилното разпределение на задачите между членовете на секцията, за спазване на трудовата дисциплина (задълженията на научните сътрудници), за осъществяването на висококачествена, активна и ефективна научна дейност – обсъждане в секцията и отчет по количествени и качествени показатели.

8. Има задължението своевременно да предава на ръководството на ИФИ предложения и решения на секцията.

9. Организира и отговаря за подготовката на зачислените в секцията докторанти.

10. Излиза с предложения пред Директора на Института по научно-организационни, административни и др. въпроси на секцията.

11. Полага грижи за нормалното израстване на научните кадри в секцията, както и за повишаване на тяхната квалификация (езикова подготовка, специализации), следи и за подобряване на възрастовия й състав.

12. Отговаря писмено на всички задачи, поставени от ръководството на Института.

Чл.19. Ръководител на научноизследователски проект от институтския план или по външен договор.

/1/. Ръководителят на проект отговаря за научноизследователското равнище на изпълнение на темата и спазване на сроковете за нейното завършване и отчитане.

/2/. Организира дейността по изпълнението на научния проект.

/3/. Набира членовете на работния си колектив.Чл.20. ГЛАВНИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/1/. Главният счетоводител оглавява финансово-счетоводната служба на Института и носи отговорност по всички въпроси .свързани с финансово-бюджетната дейност. Той има всички права и задължения съгласно действащите нормативни актове за главния счетоводител.

/2/. На главния счетоводител е подчинен касиерът.

/З/. Главният счетоводител се назначава от Директора и е пряко подчинен на Директора.

/4/. Главният счетоводител:

1.Ръководи финансовата дейност в съответствие със съществуващите законови и нормативни разпоредби.

2.Изготвя проекто-бюджета и проекто-щатното разписание на Института и ги представя на Директора за утвърждаване.

З. Следи за законосъобразността на издадените заповеди, склкзчени договори и всички останали въпроси, по които възникват финансови ангажименти на Института.

4. Отразява всички промени в имущественото и материално състояние на Института.

5.Следи за състоянието на бюджета и правилното му изразходване. Грижи се за осигуряване на необходимите финансови средства по линия на бюджетната субсидия и от извънбюджетни източници за изпълнение на възложените задачи в рамките на бюджета. Провежда строг режим на икономии, за пестеливото изразходване на финансовите средства, предотвратява разхищения и злоупотреби с парични средства и имущество, подпомага осигуряването на допълнителни финансови средства за Института.

6. Следи за цялостната административно-стопанска дейност, съвместно с касиер-домакина.

7. Следи за трудовите взаимоотношения съгласно Кодекса на труда. Контролира издаването на заповеди за назначения и уволнения на служители, за правилното начисляване на трудовите възнаграждения за изчисление на отпуските, платените домашни отпуски и вземанията за тях, както и за други вземания и давания на служителите.

8. Осигурява правилното и своевременно начисляване на всички данъци, вноски и други постъпления в приход на бюджета, държавното и общественото осигуряване и други обществени организации.

9. Извършва счетоводни операции и обработва балансите и счетоводните отчети и своевременно ги предоставя по принадлежност.

10. Отговаря за своевременното представяне пред висшестоящата организация на всички сведения, свързани с труда, финансово-отчетната дейност, материално-техническото снабдяване и др. Отговаря за цялостната кореспонденция, свързана с административно-стопанската и финансова дейност на Института.

11. Изготвя длъжностната характеристика на касиер-домакина.

12. Осъществява автоматизация на счетоводството на компютър.

ГЛАВА ПЕТАПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл.21. /1/. ИФИ осъществява своята научна дейност по изследователския план със сроково разпределение на темите и задачите (едногодишни, тригодишни, петгодишни) - колективни и индивидуални.

Чл.22. Съставянето на научноизследователския план се разработва тематично в отделните звена (секции и проблемни групи) на Института.

Задължение на всеки сътрудник е да представи в срок индивидуална планова тема, която е предложена като самостоятелно изследване или като част от проект на секция или изследователска група и е утвърдена като такава от НС на ИФИ.Чл.23. Научноизследователският план на ИФИ се обсъжда и приема от Научния съвет.

Чл.24. Научноизследователският план на ИФИ включва както самостоятелни изследвания (индивидуални планови задачи), така и съвместни изследвания и разработки (с други научни организации във и извън системата на БАН). В плана на ИФИ се включват и теми по договори с Националния фонд за научни изследвания към МОН, както и с други организации.

Чл.25. Приемането на завършените изследователски задачи става в Научния съвет на основата на специално приетите от НС за тази цел правила, критерии и механизми в документа Изисквания към плановите работи. Той включва подробни количествени и качествени изисквания към плановите работи и процедури, чрез които се осъществява тяхната оценка. След многостранно обсъждане Научният съвет дава оценка за равнището на съответната планова работа и прави съответните препоръки.

Чл.26. Институтът отчита с обстоен анализ резултатите от научните изследвания по приетия план всяка година. Тези отчети се приемат от ОС на учените, съвместно с НС.

Чл.27. Контролът по изпълнението на научноизследователския план се осъществява от Директора чрез междинни и крайни отчети по дейността на научните сътрудници и специалисти.

Чл.28. /1/. Цялата планова научна продукция на Института е негова собственост и може да се ползва от външни лица само с разрешение на научния секретар и съгласието на автора, като при публикация задължително се цитира.

/2/. Научната продукция се съхранява в библиотеката на Института и се ползва с разрешението на библиотекаря по общия ред на книгите в библиотеката.Чл.29. Решение за промяна на изследователската тема, за удължаване на срока и др. промени в научноизследователския план се взема от НС след мотивирано предложение от изпълнителя (или ръководителя на темата) и становище на ръководителя на секцията.

ГЛАВА ШЕСТАИЗДАНИЯ НА ИФИ
Чл.30. Официално издание на Института е списание Философски алтернативи.

Чл.31. Главният редактор и редколегията на списанието се избират за срок от четири години от Научния съвет на Института.

Чл.32. Ежегодно в края на годината редколегията внася в Научния съвет отчет за работата на списанието през годината.

Чл.33. В зависимост от финансовото осигуряване Институтът издава в различни срокове поредицата Философски изследвания.

ГЛАВА СЕДМАКАДРОВИ СЪСТАВ НА ИФИ
Чл.34. Кадровият състав на ИФИ включва назначените съгласно утвърдения щат от БАН ръководни кадри (Директор, заместник-директор, научен секретар, завеждащ секции, главен счетоводител) .хабилитирани и нехабилитирани научни сътрудници, научно-помощен и административен персонал.

Чл.35. Ръководните кадри се избират съгласно съответните положения в Устава на БАН, отразени в този правилник; хабилитираните и нехабилитирани научни работници се избират по реда, предвиден в Закона за научните степени и звания, нормативните актове за неговото прилагане и Устава на БАН; останалият персонал се назначава в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

Чл.36. Научният състав на Института обхваща учените с научни звания и степени, които са на основна работа в Института. Изборът им се осъществява от Научния съвет съобразно Закона за научните степени и звания.

Чл.37. Повишаването в звание или хабилитацията на научните сътрудници се извършва само при осигурено финансиране и при спазване на „Изискванията към предложенията за хабилитация", приети от Научния съвет на ИФИ. Ако едновременно няколко души от сътрудниците на Института отговарят на изисквания за хабилитация, а финансирането е ограничено, Научният съвет подрежда кандидатите за хабилитация в определен ред в зависимост от техните качества. При повишаването в звания и хабилитация Научният съвет и ръководството на Института следва да се съобразяват с определен баланс между младши и старши научни сътрудници, между кадровото развитие на различните секции, финансирането от БАН и приоритетното развитие на едно или друга направление в Института. ИФИ осигурява финансово научния растеж на своите кадри.

Чл.38. /1/. ИФИ извършва редовно атестиране на научните и други кадри, според критерии, предложени от Общото събрание на БАН, конкретизирани и утвърдени от Научния съвет на Института.

/2/. Атестирането се извършва от комисия от хабилитирани научни работници по предложение на звената в ИФИ, както и по предложение на отделни научни сътрудници, която включва по един представител от секциите, предложен от всяка от тях поотделно. Директорът по право е член на атестационната комисия. Предложенията за атестационна комисия се депозират в НС, който я утвърждава в състав от 11 души.

/3/. Атестационната комисия регулярно атестира научните работници на всеки пет години въз основа на специален правилник Критерии и методика за атестиране на научните работници от ИФИ. Резултатите от атестирането се предоставят на Научния съвет за вземане на съответни решения. Допълнително атестиране на отделни научни работници може да бъде поискано от Директора или НС.

/4/. Научните работници, които без уважителни причини (своевременно представени и обсъдени в секциите и изследователските групи и депозирани в НС) не изпълняват задачите си по научноизследователския план, не предават научна продукция в необходимия обем и качество, на основание на чл.58/3/ от Устава на БАН се освобождават от длъжност по реда на ЗНСНЗ, като мястото им се обявява за свободно и за него се провежда конкурс.Чл.39. При нужда и в зависимост от финансовите възможности в разработването на отделни задачи могат да се привличат с граждански договор висококвалифицирани научни работници, специалисти и работници от външни организации, неработещи и пенсионери, при условията и по реда, предвидени в действащите нормативни актове.

Чл.40. Директорът може да разреши на висококвалифицирани нехабилитирани и хабилитирани научни работници от щатния състав да участват по съвместителство в други организации, при спазване условията на нормативните актове, уреждащи работата по съвместителство.

Чл.41. На основание Решение на УС на БАН т.2 от Протокол № 22 от 30.06.1993 г. служителите в Института не могат да участват в търговски дружества, фирми (еднолични търговци), както и в друга стопанска дейност за своя или чужда сметка.

Чл.42. ИФИ е длъжен да осигурява качествен подбор, развитие растеж и ефективно използване на кадровия потенциал.

ГЛАВА ОСМАПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАДРОВИЯ СЪСТАВ НА ИФИ
Чл.43. Кадровият състав на Института има право на:

1. Условия, необходими за нормалното изпълнение на функционалните му задължения.

2. Да изисква организиране труда на специалистите, научно-помощния персонал и администрацията така, че всеки да работи по своята специалност и квалификация и да уплътнява работното време.

3. Изплащане на работната заплата в установените срокове.

4. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на научните работници (без финансови ангажименти).

5. Всяка промяна на служебното място и характера на работата на служителя да става с негово съгласие.

6. За срок до една година Директорът може да разреши на служителя неплатен отпуск по утвърдената в БАН процедура. Такъв отпуск може да бъде разрешен сумарно един път в рамките на три години.

7. Неплатеният отпуск се разрешава, когато не нарушава изпълнението на научноизследователския план на ИФИ.

8. При специализации и командировки в чужбина повече от три месеца времето на отсъствие след третия месец се оформя като платен, респ. неплатен отпуск на служителя.

Чл.44. Кадровият състав на ИФИ е длъжен да:

1. Изпълнява изискванията на Правилника за вътрешния ред на Института;

2. Изпълнява разпорежданията на ръководителите си;

3. Изпълнява в срок и качествено своите научни задачи, така както са определени от Научния съвет;

4. Участва активно в дейността на секцията и проблемната група, в която е включен;

5. Спазва работното време, така както е предвидено за различните категории служители;

6. Присъства задължително на общите събрания на Института, на конференциите и семинарите, организирани от секциите и Института;

7. Грижи се за доброто име на Института;

8. Не поврежда собствеността на Института – сграда, инвентар, съоръжения, материали, инструменти, книги и др.;при нанесени щети се заплаща стойността на щетата съгласно действащите законни разпоредби;

9. Не нарушава реда и чистота на работното място;

10. Не пуши в стаите и коридорите. Пушенето се допуска само на стълбищните коридори, като те задължително се вентилират и оборудват с подходящи пожароустойчиви пепелници.

Чл.45. Кадровият състав на Института НЕ МОЖЕ :

1. Да поема ангажименти от името на Института без да е упълномощен за това, а също и да представлява Института където и да било.

2. Да изнася от Института уреди, машини, съоръжения, материали и др. без разрешение на Директора.

З. Да ползва научни постижения и имущество на Института за лично облагодетелстване.

4. Да употребява алкохол на работното място в работно време.

Чл.46. /1/. Продължителността на работното време е 8 часа при 5-дневна работна седмица: от 09 до 17.30. Обедната почивка на администрацията е от 12.30 до 13.00 часа.

/2/. Административно-стопанският и научно-помощният състав работи на пълен работен ден.

/З/. Смяната на работното време може да се извършва по указание на Директора на Института.

/4/. При заявена необходимост специалистите могат да изпълняват научно-помощните си функции и извън Института.

/5/. Научните сътрудници задължително имат присъствен полуден по график за всяка от секции.

/6/. Контролът за работното време на административния и научно-помощния състав на Института се извършва от секретар-организатора на Института чрез тетрадка, в която всеки сътрудник се подписва. Тетрадката е на разположение сутрин до 09.20 ч. и вечер от 17.15 ч. Отсъствие се разрешава само с разрешение на Директора, заместник директора или научния секретар, като в книгата се вписва кога и по каква причина е отсъствувал съответния служител. Всяко нарушение на работното време се санкционира съобразно Кодекса на труда. В края на всеки месец служителите от администрацията и научно-помощния персонал предоставят на ръководството на Института писмени отчети за извършената през месеца от тях дейност.

/7/. Научните сътрудници и докторантите задължително присъствуват в присъствените дни, на общоинститутски семинари, на Общото събрание на научните работници, на мероприятия, за които има издадена специална заповед от Директора. Контролът върху присъствието им се осъществява от завеждащите секции. В присъствените дни тяхното присъствие се отчита в специални книги от проучвателите и докладва периодично на секретар-организатора на Института, който докладва за състоянието на трудовата дисциплина на ръководството на Института.

Чл.47. Годишните отпуски на служителите се уреждат по предварително изготвен график и се разрешават от Директора на Института със съгласието на завеждащите секции. Сътрудниците от Института задължително ползват всяка година годишния си отпуск и могат да отлагат отпуската си най-много с една година при уважителни причини, изложени писмено пред секцията и ръководството на Института. Отпуските задължително се ползват през месеците юли, август и септември. Служителите могат да се обърнат с аргументирана молба до завеждащ секциите и Директора на ИФИ за ползване на платен годишен отпуск в друго време.

Чл.48. За значителни постижения в областта на науката НС прави предложения пред БАН и други органи за награждаване.

Чл.49. /1/. Нарушаването на трудовата дисциплина по КТ е виновното неизпълнение на трудовите задължения от работника или служителя чрез действия или бездействия;

/2/. За нарушаване на трудовата дисциплина се считат:

а) неизпълнение в срок или съобразно предвидените критерии за количество и качество на плановите проекти;

б) липсата на публикационна активност за периода на изпълнение на плановата задача;

в) неспазване на работното време (закъснения, отсъствия, преждевременно напускане) и отсъствието от общи мероприятия;

г) неявяване на работа без предизвестия;

д) явяване на работа в пияно състояние и употреба на алкохол в работно време;

е) злоупотреба с доверието и уронване името на Института или на сътрудници от Института;

ж) установено плагиатство в плановите проекти и другата научна продукция на научните работници;

з) нарушаване заповедите на Директора, решенията на ОС и НС, решенията на висшестоящите органи. Устава на БАН, изискванията на настоящия правилник.Чл.50. /1/. За нарушаване на трудовата дисциплина се налагат следните наказания: забележка, предупреждение за уволнение, уволнение. Планова работа с установено плагиатство не се смята за изпълнена планова работа. Наказанията се налагат в зависимост от степента на нарушението. Директорът има право да удържа еднодневна надница при констатирано неоправдано отсъствие от заседания на ОС, секциите и мероприятията на Института и секциите.

/2/. Наложеното дисциплинарно наказание се съобщава срещу подпис на нарушителя и според случая може да бъде обявено пред събранието на колектива или по друг начин;

/З/. Конкретните задължения на кадровия състав се определят от длъжностните характеристики, които са неразделна част от настоящия правилник.

ГЛАВА ДЕВЕТАПОДГОТОВКА НА ДОКТОРАНТИ
Чл.51. ИФИ подготвя кадри по образователната и научна степен „доктор по философия". Координира тяхното обучение заедно с Центъра за обучение и организация на учебния процес (ЦООУП БАН) при БАН.

/1/. Докторантурите са редовни, задочни и свободни. Ежегодно Научният съвет и секциите преценяват потребностите на секциите от нови кадри, както и потребността от развитие на определено направление на философски изследвания и правят предложения за нови докторантски места по държавния план.

/2/. След приети от Научния съвет въпросници специални комисии, назначени с писмена заповед на Директора, провеждат изпита за кандидатите съобразно Наредба N 4 за прием и обучение на докторанти.

/3/. Подготовката на докторантите се извършва по тригодишен и едногодишни индивидуални планове и отчети, включващи общата им подготовка по философия, езици, компютърна грамотност, подготовката им по специалността, посещаваните семинари и курсове, лично участие в семинари и конференции, етапите на подготовка на дисертационния труд, участието им в научния живот на секциите.

/4/. Всеки докторант се зачислява към една от секциите на института и участвува в научния живот на секцията със същите права и задължения както и членовете на секциите. Докторантите задължително посещават всички семинари в института, които са част от тяхната научна подготовка, получават консултации при необходимост по всички въпроси, свързани с тяхната подготовка и с подготовката на плановите им работи от всеки от научните сътрудници на института.

/5/. Индивидуалният план на докторантите, темите на дисертациите, научният ръководител (консултант) и ежегодният отчет и оценка за работата на докторантите и научните ръководители се приемат на заседания на секциите и утвърждават от Научния съвет. В края на всяка година Научният съвет на ИФИ приема отчет за работата на секциите и научните ръководители с докторантите, обсъжда и оценява тяхната работа.

/6/. Научният съвет приема въпросниците за изпитите на докторантите. Докторантите държат задължително изпит в ИФИ по философия и по конкретната дисциплина, в която разработват доктората си, както и по други дисциплини по преценка на научния ръководител и секцията, към която са зачислени.

Чл.52. При атестацията и при повишаване на кадрите в ИФИ от ст.н.с. II ст. в ст.н.с. I ст. се оценява и тяхната дейност по подготовката на докторанти.

ГЛАВА ДЕСЕТАФИНАНСИРАНЕ
Чл.53. Научно изследователската дейност на Института се финансира от:

1. Средства от държавния бюджет за изследователските проекти, теми, задачи, утвърдени от Научния съвет на Института.

2. Средства от сключени договори с външни организации за извършване на дейност или наемни отношения.

3. Целево предоставени средства от дарения от юридически и физически лица.

4. Средства от фондове, фондации, чрез които се финансират напълно или частично теми на Института.

5. От обучение на докторанти на свободна докторантура или редовно срещу заплащане.

6. От лихви от депозитни влогове.

7. От отчисления за научни проекти по договори с външни организации, за които Институтът е базова организация. Тези отчисления не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от общата сума, която се предоставя за съответния проект.Чл.54. Основната научно-изследователска дейност на ИФИ се извършва със средства, предоставени от бюджета. Бюджетът на Института се определя от БАН за календарна година и се разпределя по параграфи.

Чл.55. Институтът може да участва във фондации и други организации с идеална цел, които подпомагат със средства и оборудване изпълнението на научноизследователския план.

Чл.56. За разпределението и изразходването на бюджетните и извънбюджетни средства на Института носи отговорност Директорът, заедно с главния счетоводител.

Чл.57. финансовият отчет за всяка календарна година се изработва от главния счетоводител и се приема от Общото събрание и Научния съвет на Института.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Чл.58. Институтът стопанисва и управлява предоставените му и придобити основни, оборотни средства и специални фондове съобразно тяхното предназначение. Полага грижа за подобряване на материално-техническата база.

Чл.59. Ползването и разпореждането с движими и недвижими вещи, придобити по дарение, завещание, спонсорство, се осъществяват съобразно волята на дарителя, завещателя, спонсора, а ако такава липсва – по решение на Научния съвет.

Чл.60. Институтът има право да се разпорежда с недвижимите и движими вещи, вземанията и други права, които са му предоставени от БАН или закупени със средства от бюджетната субсидия на БАН, без разрешение от БАН.

Чл.61. Разпределението за ползване на материалната база по секции и научни сътрудници се извършва от Директора и домакина. Материалната отговорност е лична. Имуществото се зачислява на ползващото го лице, когато то го ползва индивидуално; на ръководителя на секцията – когато се ползва секционно; директно на домакина – когато се ползва от институтския състав като цяло.

Чл.62. Режимът на ползването на телефоните, ксерокса, компютрите за индивидуални задачи на отделните сътрудници се урежда със заповед на Директора на Института и при липса на средства от Института се заплаща от тези, които ги ползват.

Чл.63. Компютрите се зачисляват индивидуално на сътрудници от административния и научно-помощния състав, които носят материална отговорност за хардуерното и софтуерното им оборудване.

Чл. 64. Съхранението, поддържането и целесъобразното използване на материално-техническата база е служебно задължение на всички" служители на Института. За увреждане или разхищение на имуществото виновните носят материална и дисциплинарна отговорност.

Чл.65. Част от получените от наеми средства задължително се изразходват за научната дейност на Института.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТААДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕН РЕД
Чл.66. /1/. Искания, заявления, молби, предложения, доклади и други материали, изискващи официално решение на ръководните органи на Института, се представят в писмен вид, адресирани до Директора и се депозират в канцеларията на Института.

/2/. Тези документи трябва да съдържат и писмено становище на:

а) завеждащия секцията, ако се отнася до научен или трудовоправен въпрос;

б) главният счетоводител, когато се отнася до финансови проблеми.Чл.67. Документи, изпратени от външни организации или лица до Института в качеството на научна организация и Юридическо лице, се представят на Директора. Писмена, адресирани поименно, се ползват от гарантираната от закона тайна на кореспонденцията.

Чл.68. Всички вътрешни разпоредби и всички документи, излизащи от името на Института, се издават от Директора. Те се подписват от него, а когато става дума за финансови документи и от главния счетоводител.

Чл. 69. Заместник-директорът и научният секретар могат да издават и подписват документи от името на Института в отсъствие на Директора след като писмено са упълномощени за това от него или в рамките на компетентността и функциите си само по негово разпореждане.

Чл.70. Печатът на Института се полага върху подписа на Директора при всички официални документи, които излизат от Института, както и върху подписите на председателите на Общото събрание на учените и на Научния съвет, когато издават документи от името на тези органи.

Чл.71. Решенията на Общото събрание на учените, Научния съвет, секциите и семинарите се документират с протоколи от заседанията. Те се подписват от протоколчика и от ръководителя на съответния орган и са официални документи на Института.

Чл.72. Решенията на Директора се документират със заповеди, писма, протоколни решения, взети на заседания на Директорския съвет, както и с резолюции върху документите. Те са официални документи на Института.

Чл.73. Всички документи се регистрират в канцеларията и след приключване на работата по тях входящите, вътрешните и копия от изходящите се съхраняват в административния архив. Те могат да се ползват за справка с изключение на данните от документите на личната трудово-правна документация, до които могат да имат достъп само лицата, за които се отнасят и служебните лица.

Чл.74. Текстовете на научните разработки, подлежащи на обсъждане в Научния съвет, се представят най-малко две седмици преди обсъждането. Тяхното наличие в канцеларията публично се обявява на таблото на Института и всеки сътрудник има правото да ги ползва и да вземе отношение към тях. Рецензиите също се регистрират в канцеларията поне две седмици преди обсъждането. След приключване на обсъждането документацията по проблема се съхранява в административния архив към материалите от заседанието на Научния съвет, а копие от научната разработка се депозира в библиотеката на Института.

Чл.75. В библиотеката на Института се съхраняват:

1. Всички научни разработки, осъществени във и чрез Института, независимо от формата на отчитане и начина на финансиране.

2. Дисертационните трудове на сътрудниците на Института.

3. Всички публикации на сътрудниците или копия от тях.Чл.76. Секциите на Института поддържат архив, който съдържа протоколи от техните заседания.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТАЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Институтът има кръгъл печат с надпис БАН и в средата ИФИ

2.Настоящият правилник се обсъжда и приема от Общото събрание на ИФИ.

3. Правилникът е задължителен за всички, работещи в ИФИ.

4. Промени в правилника могат да се правят въз основа на Устава на БАН, други нормативни документи и по решение на ОС на учените.

5. Неразделна част от правилника са правилници, уреждащи конкретни дейности или звена в Института.

6. Изпълнението на Правилника се възлага на Директора на Института.

7. Правилникът влиза в сила от деня на неговото окончателно приемане от Общото събрание на ИФИ.

8. Всички следващи разпоредби и приложения трябва да бъдат съобразени с него.


2 декември 1998 годинаСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница