Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства – държавни предприятия към държавната агенция по горитеДата26.10.2018
Размер81.24 Kb.
#99987
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА – ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за краткост наричани - "предприятието".

Чл. 2. Предприятието има собствен знак и официален печат с кръгла форма, в средата на който е изобразено логото на Държавна агенция по горите с надпис в горната част "Държавно ловно стопанство", с добавка - наименованието на населеното място по седалището му - а в долната - абревиатурата "ДЛС".

Чл. 3. (1)Предприятието осъществява предмета си на дейност съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗЛОД.

(2) Дейността на предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност.


Чл. 4. (1) За изпълнение на публичните задачи на предприятието Държавната агенция по горите може с договор да предостави средства за извършването на дейности по чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от ЗЛОД и финансирането им в ловностопанските райони, стопанисвани от неговите органи.

(2) Договорите се сключват за публични дейности, включени в годишния финансов план на предприятието, утвърден съгласно чл. 9в, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД

Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I.

Обща разпоредбаЧл. 5. (1) Органите на управление на предприятието са:

1. председателят на Държавна агенция по горите;

2. директорът на предприятието;

Раздел II.

Председател на Държавна агенция по горите

Чл. 6. (1) Председателят на Държавната агенция по горите:

1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните ловни стопанства и провежда политиката на държавата в областта на организацията на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча;

2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните ловни стопанства;

3. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на държавните ловни стопанства;

4. одобрява годишния финансов отчет на държавните ловни стопанства;

5. упражнява контрол по опазване имуществото на държавните ловни стопанства;

6. утвърждава годишния финансов план на държавните ловни стопанства;

7. утвърждава длъжностното разписание в държавните ловни стопанства;

8. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет;

9. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;

10. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;

13. взема решения за ползване на кредити от предприятието;

14. назначава проверки на дейността на държавните ловни стопанства;

15. взема решения за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните ловни стопанства;

16. упражнява контрол по спазването на нормативните актове и финансовата дисциплина в държавните ловни стопанства;

17. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавните ловни стопанства, в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) Председателят на Държавната агенция по горите може да оправомощи определени от него длъжности лица да осъществяват дейности по:

1. предварителен, текущ и последващ пряк контрол върху дейностите, осъществявани от предприятието;

2. подпомагане оперативното ръководство и управлението на стопанските дейности на предприятието;

3. координация по своевременното придвижване на документи, по които вземането на решение, е от компетентността ДАГ или РДГ.


Раздел III.

Директор


Чл. 7. (1) Директорът на държавното ловно стопанство:

1. представлява предприятието;

2. осъществява оперативното ръководство на държавното ловно стопанство;

3. изготвя и утвърждава документи, свързани с дейността на предприятието, когато това не е от компетентността на друг орган или оправомощено длъжностно лице;

4. сключва договори за дейностите, извършвани от държавното ловно стопанство;

5. издава актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите в държавното ловно стопанство;

6. прави предложение за бракуване на дълготрайни материални активи до председателя на Държавната агенция по горите;

7. изготвя и представя за утвърждаване на председателя на ДАГ или на оправомощено от председателя на агенцията длъжностно лице годишен финансов план;

8. изготвя и представя за утвърждаване на председателя на ДАГ или на оправомощено от председателя на агенцията длъжностно лице годишния финансов отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от одиторско предприятие;

9. изготвя и представя на председателя на ДАГ или на оправомощено от председателя на агенцията длъжностно лице годишен доклад;

10. взема решения за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от държавното ловно стопанство;

11. издава вътрешни за предприятието правилници, инструкции и заповеди;

12. утвърждава и въвежда система за финансово управление и контрол, в това число и:

а) инструкция за охраната и пропускателния режим в дирекцията;

б) иструкция за административното обслужване в дирекцията;

в) инструкция за документооборота в дирекцията;


13. изпълнява и други функции, свързани с дейността на държавното ловно стопанство.

(2) Директорът на държавното ловно стопанство може да делегира част от правомощията си по ал. 1, т. 13 на служители от държавното ловно стопанство.

(3) Директорът няма право да бъде едновременно в трудови правоотношения с предприятието, чието управление му е възложено с договор за управление, както и да сключва трудов договор с други работодатели, включително и за извършване на работа извън възложената му с договора за управление.

(4) Директорът се задължава в качеството на работодател на работниците и служителите в ДЛС да спазва разпоредбата на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда и да не сключва трудов договор с лице по отношение на което е налице някое от обстоятелствата в горепосочената разпоредба на КТ.

(5) Директорът се задължава в качеството на работодател на работниците служителите в ДЛС при установяването на обстоятелства, които водят до недопустимост по смисъла на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда да прекрати трудовото правоотношение със съответния работник или служител на ДЛС на основание чл. 330, ал. 2, т. 7 и 8 от КТ.

(6) Директорът се задължава в дейността си да се ръководи от нормите на Етичния кодекс за служителите, работещи в държавните предприятия и структурите в държавния горски сектор.


Глава трета.

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТОЧл. 8. (1). Основният предмет на дейност на държавните ловни стопанства е:

1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;

2. изграждане на биотехнически съоръжения и провеждане на ловностопански мероприятия;

3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;

4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;

5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;

6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;

7. ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.

8. възпроизводство на горите в горския фонд;

9. ползвания от горите и земите от горския фонд;

10. опазване на горите и земите в горския фонд;

11. проектиране и строителство в горския фонд;

12. управление на горите от държавния горски фонд;

13. охрана на горите и земите от горския фонд и на горите, създадени върху поземлен фонд.

(2) Държавните ловни стопанства могат да осъществяват и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.
Чл. 9. (1) Основни публични функции на предприятието са тези по администриране на следните дейностите в земите от горския фонд:

1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;

2. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;

3. подобряване на местообитанията;

4. гарантиране на биологичния минимум;

5. достигане и поддържане на допустимите запаси;

6. осигуряване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони;

7. организацията на горския фонд;

8. опазване на горите и земите от горския фонд;

9. ползвания в горите и земите от горския фонд;

10. възпроизводството на горите;

11 административно-наказателен надзор и установяване на административни нарушения при дейности в горите и земите в горски фонд.


(2) Задачите на предприятието по ал. 1 се уточняват и възлагат от председателя на Държавната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице.
Глава четвърта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТАЧл. 10. (1) Директорът ръководи, организира, контролира, отчита и носи отговорност за цялостната дейност на предприятието.

(2) Структурните звена на предприятието работят във взаимодействие, координация и субординация, съгласно утвърдените им функционални задължения.

(3) Лицата, работещи по трудови правоотношения в предприятието, изпълняват възложените им задачи и носят отговорност пред прекия си ръководител за изпълнението на работата в съответствие с длъжностната им характеристика.

Чл. 11. (1) Документите, изпратени до държавното ловно стопанство, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени като приложения в тях, и се образува служебна преписка. Когато липсват някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра и върху жалбата, предложението или сигнала.
Чл. 12. (1) В държавното ловно стопанство се води на хартиен носител регистър на договорите.

(2) При вписване на договорите в регистъра, върху тях се поставят последователни регистрационни номера.

(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор, ведно с приложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.
Чл. 13. В държавното ловно стопанство се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на предприятието.

(2) Като приложение към регистъра се съхраняват:

1. документът, на основание, на който е извършена проверката;

2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.


Чл. 14. Достъпът в сградата на предприятието на външни лица се разрешава по ред, утвърден със заповед на директора на предприятието.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 9, ал. 10 от Закона за лова и опазване на дивеча (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.09.2009 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАГ:
доц. ГЕОРГИ КОСТОВ

Зам. председател на ДАГ - инж. Бисер Дачев
Главен секретар на ДАГ - инж. Валентина Маринова
Директор на Дирекция „ФСД” – Иванка Събчева
Директор на дирекция „СДДГФ” – инж. Руслан Михайлов
Началник на отдел „СЗГ” – инж. Виржиния Хубчева
и.д. Директор Дирекция АПОЧР – Милена Трифонова
държавен инспектор – инж. Тони Кръстев

Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница