Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспортастраница1/39
Дата07.10.2016
Размер7.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Транспорт
Правителство на Румъния Февруари 2015г.

Министерство на транспортаГенерален транспортен план за Румъния


Резюме на целия проектИзготвено от: Проверено от:

Iain Mobbs, Frank Mohan, Geoff Clarke Craig Bell

Johan Els Регионален директор
Одобрено от:


Martin Bright

Директор


Генерален транспортен план за Румъния
Резюме на целия проект
Версия №
Коментари

Проверено от

Одобрено от

Дата

1

Първи проектен вариант за коментари от клиента

CB

MJB

12/02/2015г.

Страда Полона № 68-72, Сектор 1, Букурещ, Румъния


Телефон: +4 021 316 1163 Уебсайт: http://www.aecom.com


Задание №: 60268467

Референция: Изпълнително резюме
Дата на създавате: февруари 2015г.


Този документ е изготвен от AECOM Ingenieria SRL единствено за целите на използването му от нашия клиент („Клиент”) и в съответствие с общоприетите консултантски принципи, бюджета за хонорарите и заданието, договорени между AECOM Ingenieria SRL и Клиента. Предоставената от трети страни информация, на която е направено позоваване в настоящия документ, не е проверена от AECOM Ingenieria SRL, освен ако не е изрично посочено друго в документа. Никоя трета страна не може да се позовава на този документ без предварителното писмено и изрично съгласие на AECOM Ingenieria SRL.

line 11line 12line 13line 14ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКАНасто

Настоящият проект на документ следва да се тълкува строго от гледна точка на следното:


ВЪЗРАЖЕНИЯ
Статут на настоящия документ


 1. Настоящият документ е работен проект на Доклада за генералния план. Тази версия не е окончателна и ще бъде актуализирана с резултатите от по-детайлните анализи, които се извършват по-специално за секторите жп транспорт, пристанища, летища и интермодален транспорт. Процесът на актуализация ще бъде осъществен успоредно с включването на обратната информация от участниците в процеса на обществени консултации.
 1. В момента е в ход процедурата за изготвяне на стратегическа оценка на околната среда (включително самата оценка). След приключването й, заключенията от нея ще бъдат включени в окончателната версия на Доклада за генералния план.


Обхват на генералният план


 1. Генералният план се отнася до основните цели на националната транспортна система. Следователно това е инструмент за планиране на високо равнище, подходящ за големи интервенции (проекти и други действия) със съществено значение за целите на националната транспортна система – които са подходящи за моделирането, оценката и приоритизацията на равнище Генерален план. Това означава, че редица малки по мащаб интервенции не попадат в обхвата на генералния план, което не означава, че те не следва да бъдат финансирани от министерството на транспорта, а че генералният план не е подходящият инструмент за планирането им и следователно следва да има друг процес за определянето, планирането и приоритизирането на такива интервенции. Типичните интервенции, които не попадат в обхвата на генералния план, са:
  1. Действия, необходими за ежедневното управление на дейността (редовни действия по операциите и поддръжката на различните субекти под контрола на МТ), например административни сгради, офис оборудване, консумативи, оперативни разходи, редовна поддръжка и др.
  1. Инвестиции които са толкова малки по мащаб и детайлни по характер, че са много под нивото на генералния план, например малки по мащаб обновявания/ реконструкции на малки гари, малки по мащаб интервенции във връзка с безопасността, малки по мащаб вътрезонови интервенции, които не могат да бъдат моделирани, и др.
 1. Освен това има още една група проекти, които не се оценяват в рамките на дейността по изготвянето на генералния план. Това са проекти, представляващи „референтни случаи”, т.е. за които вече са ангажирани инвестиции, определено е финансирането (и често вече са в процес на изграждане) към момента на определянето на „референтния вариант” за целите на Националния транспортен модел (2013 година). Списъкът и картата на ангажираните проекти, представляващи „референтни варианти”, чието изпълнение се предполага, че ще продължи „по дефиниция”, са представени в Анекс …


Времеви хоризонт на генералния план


 1. Плановият хоризонт на генералния план е 2030г. Предвид нивото на несигурност, присъщо на дългосрочното прогнозиране, всички действия след 2030г. следва да бъдат препотвърдени въз основа на актуализиран план (например след 10 г., т.е. през 2025г).
 1. Въпреки това по-нестабилните сектори, особено летищата, където нивото на несигурност на прогнозите за трафика е много по-високо в сравнение например с автотранспортния сектор, хоризонтът на генералния план, който следва да бъде взет предвид за изпълнението, не следва да е след 2020г., като всички проекти след 2020г. следва да бъдат препотвърдени въз основа на реалното развитие на пазара (търсене / трафик).


Ниво на анализ и връзка с проучванията за приложимост


 1. Нивото на анализ на генералния план е присъщо високо. Така, цел да се гарантира база за справедлива съпоставка между проектите и следователно съответно сравнение на техните показатели за икономически резултати, са направени еднообразни основни допускания за разходите на проектите (въз основа на средните стойности за км / вид инфраструктура / вид терен). Това означава, че използваните в генералния план оценки на разходите не съответстват непременно точно на по-детайлните оценки, например от съществуващите проучвания за приложимост (ПП), което не е грешка, а методологически избор. Въпреки това, обикновено разликата между оценките в line 15line 16line 17line 18Генералния план и стойностите в ПП следва да не превишават <25-30%>, което е обичайният марж на приближение за това ниво на анализ.
 1. Присъщо на високото ниво на анализа е приближението на икономическите резултати, което поради (i) маржа на оценката на разходите и (ii) мащаба на икономическите ползи (т.е. някои местни ползи – например вътрезонови – могат да не са обхванати от Националния транспортен модел) следва да се счита за предварително до извършването на по-детайлен анализ за всеки проект на равнище ПП. Методологическо последствие е изборът да не се изключват проекти на обичайния праг на икономическия дисконтов процент (5%), а да се намали летвата за преминаване / провал на 3% ИВНВ (икономическа вътрешна норма на възвращаемост) на това ниво, като окончателното решение за икономическото приемане на всеки проект ще бъде (пре)потвърдено въз основа на по-детайлен анализ на разходите и ползите на ниво ПП.
 1. Същата логика е приложима за техническите решения. Генералният план определя генеричните мерки (интервенции), които служат на специфичните оперативни цели, определени в отговор на установените проблеми – например „Подобряване скоростта на пътуване по коридора Букурещ – Западен път”. За да може да се извърши изпитване на модела, определяне на разходите и икономическа оценка, бяха определени някои предварителни технически решения, например 2x2 автомагистрала/ високоскоростна магистрала, рехабилитация на железопътен участък за развиване на определена скорост, разширение на пътнически терминал до определен капацитет и т.н. Тези технически решения ще трябва все пак да бъдат препотвърдени на ниво конкретен проект в рамките на ПП въз основа на детайлен анализ на вариантите, включително по-детайлни анализи на разходите, капацитета, икономическото и екологичното въздействие. В тази връзка е задължително Заданието за новите проучвания за приложимост на проектите по генералния план да включва ясни и изрични разпоредби за такъв анализ на капацитета и вариантите.
 1. Аналогично, препоръчаният подход – който ще трябва да бъде препотвърден за всеки случай в рамките на проучванията за приложимост – е да се проектира инфраструктурата по такъв начин, че да позволява бъдещо развитие (например от профил на високоскоростна магистрала към профил на автомагистрала, от 2 на 3 ленти във всяка посока и др.) ако и когато такова развитие е оправдано от търсенето и е обезпечено с източници на финансиране.


Заключения


 1. Накратко, този Генерален план е изготвен в определен момент въз основа на най-добрата информация налична към този момент и се основава на стабилен процес на оценка на различните предложени схеми. Ще има промени във времето, които ще окажат въздействие върху разходите, стандартите и резултатите на всяка отделна предложена инфраструктурна схема. Те включват, inter alia:
  1. Промени в графика на изпълнение на други схеми, във всички видове транспорт, които оказват въздействие върху въпросната схема;
  1. По-добра информация в резултат от проучванията за приложимост или други изследвания на конкретната схема и
  1. Външни фактори като промени на икономическите резултати на страната на макро равнище, които оказват въздействие върху прогнозното търсене на конкретна схема.
 1. Всеки един от тези фактори би могъл да засегне необходимия стандарт за подобрение, разходите за изпълнение и икономическата полза от дадена отделна схема. Ето защо е важно генералният план да се възприема като жив документ, който осигурява стабилна платформа за развитието на транспортния сектор, който обаче трябва също така да се поддържа и преглежда, за да се гарантира, че се изпълняват целите за подобряване на транспортния сектор.
 1. Този Доклад за генералния план ще бъде подкрепен с отделен План за изпълнението, в който ще бъде очертан графикът за изпълнението на проектите. Планът за изпълнението ще отчита зрелостта на проектите и допустимостта им за алтернативни схеми на финансиране, критериите, които не са включени в мултикритерийната оценка, използвана за разработването на списъка с проекти за генералния план. Поради това е възможно в Плана за изпълнение проектите да се изпълняват в различен ред от посочения в приоритизирания списък на проекти в този Доклад за генералния план.

AECOM Резюме на целия проект 5

Съдържание

Речник и терминология

Въведение

1. Увод

2. Настоящо положение2.1. Увод

2.2. Железопътен транспорт

2.3. Автомобилен транспорт

2.4. Пристанища и водни пътища

2.5. Авиация

2.6. Интермодален транспорт

3. Общи цели

3.1. Основни цели

3.2. Интервенции

4. Изпитване на проекти

5. Оценка на проектите, роля на анализа на разходите и ползите (АРП) и на многокритериалния анализ (МКА)

6. Икономически устойчив (ИУ) и икономически и екологично устойчив (ИЕУ) сценарий

6.2. Оценка на ИУ и ИЕУ сценариите

6.3. Икономически показатели

7. Анализ на финансирането

8. Обществени консултации

9. Анализ на моментното състояние

9.2. Оперативна ефективност на ИЕУ сценария

9.3. Разпределяне на ресурси по видове транспорт: евро за пътнико-километър, евро за тон километър

9.4. Пътни такси (ПТ) за тежкотоварни МПС

9.5. Достъпност

10. Стратегия за изпълнение

10.1. Увод

10.2. Програма за изпълнение на проекти за автомобилен транспорт

10.3. Програма за изпълнение на проекти за железопътен транспорт

10.4. Програма за изпълнение на проекти за пристанища и водни пътища

10.5. План за изпълнение на проекти за въздухоплаването

10.6. Проекти за интермодален транспорт

AECOM Резюме на целия проект 6
Речник и терминология


АПКР Администрация на плавателните канали в Румъния
АИС Автоматична информационна система за проследяване на кораби

АPDF Администрация на речните пристанища в Румъния, намира се в Гюргево
Базова година 2011 – годината, за която е калибриран Националният транспортен модел.

CESTRIN Център за изследвания и автотранспортни технически проучвания в Румъния, част от CNADNR

CFR Calatori Държавната компания за управление на пътническите влакови превози
CFR Държавната компания за железопътна инфраструктура

Infrastructure
(също CFR SA)

CFR Marfa Държавната компания за управление на товарните влакови превози

CNADNR Администрация на националните пътища и автомагистрали в Румъния
Desiro Train Модерен дизелов многосекционен влак

DMU Дизелов многосекционен влак: обикновено набор от 2 или 4 вагона, които могат да бъдат свързани и да се управляват от който и да е от двата края.

ДСС Доклад на AECOM за съществуващото състояние

ЕМВ Електрически многосекционен влак
Euro RAP Европейска програма за оценка на безопасността на пътищата, международна организация, която се занимава с безопасността на пътищата

Фарватер Плавателната част на река Дунав

БВП Брутен вътрешен продукт

ОВП Общо време на пътуване. Включва чакането, времето за достъп и таксите (преобразувани във времеви еквиваленти)

ГТП Генерален транспортен план
СКП Система за кацане по прибори

Интермодален Транспорт с два или повече вида транспорт, например автомобилен и

транспорт железопътен или воден и автомобилен
Inter-Regio Междурегионален железопътен превоз на пътници с ограничен брой спирки

NAPA Асоциация на северноадриатическите пристанища
НТМ Националния транспортен модел
Пътнико-километри Съвкупното разстояние, пропътувано от пасажерите

PCN Класификация на настилките – мярка за товароносимостта на писти за излитане и кацане и писти за рулиране
ОПУ Обществена поръчка за услуга, договорът между правителството и операторите в железопътния транспорт за предоставяне на обществено необходими услуги железопътни услуги

Push-pull Вид управление на теглен от локомотив влак, при което влакът може да бъде каран от всеки един от двата края

Push Tug Вид влекач, използван по река Дунав за теглене на баржи
Референтен вариант Транспортните мрежи, които ще съществуват, ако бъдат завършени

сегашните ангажирани проекти. Те образуват референтна точка, спрямо която могат да бъдат оценени „нови” проектиRegio Междуградски железопътен превоз на пътници
Тон км Съвкупното разстояние, на което се превозва товарът

UNTRR Национален съюз на автомобилните превозвачи от Румъния
ИТЕ Unité du Transport Intermodal, интермодална транспортна единица – контейнерен или единичен товар

Въведение

AECOM Резюме на целия проект 8 1. Увод
 1. Генералният транспортен план (ГТП) представлява уникална възможност за Румъния. За първи път страната ще има стъпил на стабилна основа всеобхватен план за всички основни видове транспорт за периода до 2030г. Той осигурява поетапна програма от интервенции, които обхващат не само предложения за подобряване на транспортната инфраструктура, но разглеждат също така поддръжката, управлението, операциите и безопасността.
 1. Генералният план осигурява също така детайлна обосновка за проектите, които ще бъдат включени в Секторна оперативна програма „Транспорт” (СОПТ) за периода 2014 – 2020г. и за проектите, подпомагани по програмата „Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility” (CEF)). Той ще бъде също така основа за проекти, които ще бъдат финансирани в периода след 2020г., независимо че точният характер на програмите – приемници на СОПТ още не е определен.
 1. Генералният план ще успее да постигне целите си, само ако е налице постоянна, искрена подкрепа за неговата програма в средносрочен и дългосрочен план. Големите транспортни инвестиции изискват 6 – 10 години планиране, две – четири години изграждане и имат икономически живот от 30-50 години. Това се отнася не само за организациите, които отговарят за изпълнението на проектите и политиките, но също и за приемствените правителства и ключови министерства като тези на транспорта, на европейските фондове и на финансите.
 1. Осигуряването на транспорт с добро качество не е самоцел. Ефективният транспорт е критичен компонент от икономическото развитие в национален и в световен мащаб. Наличието на транспорт влияе на моделите на световното развитие и може да бъде стимул или пречка за икономическия растеж на отделните нации. Транспортните инвестиции обвързват производствени фактори с мрежа от взаимоотношения между производители и потребители, като по този начин се създава по-ефективно разделение на производството, използват се географските сравнителни предимства и се осигурява средство за разширяване на икономиите от мащаба и обхвата.
 1. Цялостният процес на създаването на генералния план е представен на Фигура 1.1. Процесът включва три основни елемента
  • Свързана с политиките информация, която определя общите цели, наличните средства за изпълнението на генералния план; Стратегическа оценка на околната среда (СООС) и материали от обратна информация от участниците в Обществената консултация;
  • Процес на оценка, който определя как се избират и изпитват проектите, както и критериите за включване в генералният план и стратегията за изпълнение и
  • Аналитичните инструменти за изпитване и количествено определяне на въздействието на проектите. Най-важните са Националният транспортен модел (НТМ) и Анализът на разходите и ползите (АРП).
 1. На различни етапи от проекта бяха изготвени ключови доклади, които описват по-детайлно важните процеси. Те също са представени на Фигура 1.1.

AECOM Резюме на целия проект 9

Фигура 1.1 Генерален план: Процеси

Политика; цели: национални, европейски; стратегическа екологична оценка (СЕО); обществени консултации: генерален план, СЕО; анализ на финансирането: национални средства, европейски средства, собствени средства.


Оценка: определяне на проблема; оперативни цели; интервенции – поддръжка, нова или заместваща инфраструктура, безопасност и регулации, управление; изпитване на проекти – за автомобилен транспорт, за жп транспорт, пристанища и водни пътища, авиационни, интермодални; оценка на проекти (1) анализ на разходите и ползите (АРП); оценка на проекти (2) мултикритериен анализ (МКА), икономически устойчив (ИУ) сценарий, икономически и екологично устойчив (ИЕУ) сценарий; приоритизация на проектите „По ред или по заслуги”; стратегия за изпълнение – зрялост, наличие на средства
Аналитични инструменти: мрежи от бази данни и търсене – налични данни, нови данни; национален модел – всички модели, мрежи / търсене / пътникопотоци и товаропотоци, ползи от инструмента АРП – разходи, икономическа вътрешна норма на възвращаемост, съотношение ползи – разходи, нетна настояща стойност
Ключови доклади

Доклад за базата данниДефиниране на проблемите въз основа на доклада (PDR), проблеми / цели / интервенции (РО 1), технически бележки; разработване на модела, доклад и ръководство за потребителя; ръководство за АРП; екологичен доклад; насоки за оценка и приоритизация на проекти; проектодоклад и окончателен доклад за генералния план, стратегия за изпълнението

AECOM Резюме на целия проект 10

2 Настоящо положение


 1. Увод
 1. Планът включва цялостно проучване на настоящите условия, проблемите и причините за тях. При всички видове транспорт се откроиха четири основни теми:
  • Румъния има сериозен инфраструктурен дефицит по отношение на качеството, обхватът на транспортните мрежи като цяло е добър.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница