Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени уврежданиястраница1/3
Дата30.03.2017
Размер0.51 Mb.
#18084
  1   2   3
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания

Октомври 2010 г.Настоящият доклад разглежда въпроси, най-тясно свързани с принципа на недискриминация (член 21), интеграция на хората с увреждания (член 26), Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент (член 39) и Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори (член 40), всички от които попадат в Дялове III „Равенство“ и V „Гражданство“ от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изображение на корицата:

© Vladimir Cetinski – iStockphoto

05-08-08


Голяма част от информацията относно Агенцията на Европейския съюз за основните права е публикувана в интернет.

Достъпът до нея е чрез уебсайта на FRA: fra.europa.eu

Възпроизвеждането е разрешено, освен за търговски цели, при условие че е посочен източникът.

При възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа.

Предговор

От влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) на 3 май 2008 г. до септември 2010 г. тя е ратифицирана от 16 държави-членки на ЕС, а много други страни се намират на различни етапи от процеса на нейното ратифициране. Днес, заедно с очакваното присъединяване на Европейския съюз към CRPD, защитата на правата на хората с увреждания ще направи още една важна стъпка напред. Първото ратифициране на спогодба за правата на човека от страна на ЕС отбелязва значително развитие само по себе си. За хората с увреждания то означава по-конкретно, че правата и принципите на CRPD ще бъдат утвърдени в целия ЕС и че нейното изпълнение от страна на ЕС и държавите-членки ще се следи внимателно от международната общност.

CRPD изисква прагматична промяна в отношението на нашите общества към хората с увреждания. Конвенцията изрично признава основните права на хората с увреждания и тяхната равноправност с всички останали. Независимо от това основното предизвикателство се състои в това да се гарантира, че написаните върху хартия права се прилагат на практика. По този начин най-значимото развитие, въведено в CRPD, е следното: вместо хората с увреждания да се приспособяват към начина, по който обществото е организирано, днес обществото има отговорност да се адаптира и да приеме хората с увреждания и техните специфични нужди. Внимателното наблюдение на промените в практиката ще доведе до реализацията на тази амбиция.

Това е първият проект на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) по въпросите на хората с увреждания. Той се осъществява в духа на CRPD. Проектът има за цел да извърши оценка на състоянието на основните права сред някои от най-уязвимите групи от хората с увреждания, а именно онези с умствени увреждания и с проблеми с психичното здраве

Този специален доклад относно правото на политическо участие на лицата с умствени увреждания и лицата с проблеми с психичното здраве представя предварителните резултатите, извлечени от правния компонент на изследването. Беше избрано правото на гражданите да избират и да бъдат избирани, тъй като това е основно право, което всички граждани на Съюза следва да могат равноправно да упражняват. Докладът подчертава международните и европейските стандарти в тази област и анализира настоящата правна рамка във всичките 27 държави-членки на ЕС с цел да допринесе към знанията относно реформата и процеса на реформиране, които се осъществяват в момента в държавите-членки на ЕС.


Morten Kjærum

Директор
Съдържание

Предговор 3

1. Международни и европейски стандарти 7

1.1. Общо право на политическо участие 7

1.2. Специално гарантирано право на лица с умствени увреждания и лица с проблеми с психичното здраве 9

2. Спектърът на участие в политическите процеси 13

2.1. Изключване от политическо участие 13

2.2. Ограничено политическо участие 14

2.3. Пълноправно политическо участие 16

3. Възможности за бъдещо развитие 18

Приложение 20

Таблица на картите

Карта 1: Изключване от правото на политическо участие в Европейския съюз 14

Карта 2: Ограничено политическо участие в Европейския съюз 15

Карта 3: Пълноправно политическо участие в Европейския съюз 17Въведение

През 2009 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) започна своя първи проект по въпросите на хората с увреждания. Този тригодишен проект ще извърши оценка на защитата на основните права на лицата с проблеми с психичното здраве и лицата с умствени увреждания. Проектът следва установения от FRA социално-правен подход, който се състои от правни проучвания в 27-те държави-членки на ЕС през периода 2009—2010 г. и се допълва от социологическо проучване на място в осем държави-членки на ЕС. Проучването се подкрепя от разработването на мрежи от партньори, които консултират FRA относно развитието и посоката на работата. Ще бъде разработена специализирана и адаптирана политика за комуникация, за да се гарантира, че целевите групи на проучването са обхванати и са получили достъпна информация.1

FRA реши да започне своята работа по въпросите на хората с увреждания, като се фокусира върху това, което Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е описал като „особено уязвима група в обществото, която е била подложена на значителна дискриминация в миналото“2, а именно лицата с умствени увреждания и лицата с проблеми с психичното здраве. Въпреки че са признати като две отделни групи, те имат сходни съдби, тъй като твърде често са заклеймявани и изключвани от обществото.

Трудно е да се постигне съгласие относно определение за двете изследвани групи. Независимо от това в доклада ще се използват следните определения:3

Лицето с умствени увреждания има нужди, свързани с развитието, през целия живот. Умственото увреждане представлява състояние на забавено развитие, което не се влияе от лекарствени средства.

Лицето с проблеми с психичното здраве е пациент. Психичното заболяване може да се излекува или да се стабилизира чрез лекарствени средства, психотерапия или други помощни системи.3

FRA осъзнава, че в зависимост от юрисдикцията, страната или организацията, се използват различни понятия за назоваване на изследваните две групи от лица. След внимателни консултации с партньорските организации, представляващи тези групи от лица, Агенцията реши да ги нарича „лица с умствени увреждания“ и „лица с проблеми с психичното здраве“. В някои случаи, с цел да се избегне повторение, читателят ще открива препратка към „хората с увреждания“; такава препратка се прави в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) и няма за цел по никакъв начин да омаловажава различията между двете групи.

Една от ключовите задачи на Агенцията е да осигурява на институциите на ЕС и на държавите-членки на ЕС сравнима информация относно положението в Съюза. В момент, когато Европейският съюз, както и неговите 27 държави-членки, се намират в процес на присъединяване към CRPD, FRA, съгласно своята роля, събира информация относно основните права на хората с увреждания в Съюза. Тази информация допълва работата на други организации като Съвета на Европа, който в момента изпълнява своя всеобхватен План за действие относно хората с увреждания (2006—2015 г.).

Въпреки че следващите резултати от проекта по въпросите на хората с увреждания на FRA ще бъдат публикувани през 2011 г. и 2012 г., Агенцията публикува в момента своите предварителни констатации, извлечени от проучването на правни въпроси. Това проучване вече е проведено с цел да се подпомогнат държавите-членки на ЕС, които в момента предприемат реформи в тази област.

FRA избра да публикува кратък доклад относно правото на политическо участие, който представлява част от по-широко изследване на основните права на лицата с проблеми с психичното здраве и лицата с умствени увреждания, по две основни причини. Правото на гласуване е основно в нашите демократични страни. Освен това то въплъщава трите ключови принципа на стратегията за хората с увреждания, основана на CRPD, а именно: недискриминация, равенство и активно приобщаване.


Каталог: sites -> default -> files -> fra uploads
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
fra uploads -> Днес е представянето на първия цялостен наръчник по европейско право в областта на дискриминацията


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница