Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употребаДата05.09.2016
Размер42.23 Kb.
#8308
БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

Преди употреба прочетeтe внимателно eтикета!
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкциите за употреба
ДИМИЛИН 2 ТБ

Таблетки


(съдържа дифлубензурон - 2 г/ 100 г.)
Инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за контрол на лаври на комариВНИМАНИЕ
Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност

P264 Да се измие кожата старателно след употреба.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение.
Съдържание на активни вещества: Съдържа дифлубензурон - 2 г/ 100 г.

Други опасни вещества: лимонена киселина 20-25 %; сорбитолова киселина 5-10 %.
Функция на биоцидния препарат: Инсектицид, Група 3 Биоциди за борба с вредителите, Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги.

Вид на формулацията: Таблетки с тегло 2 г, диаметър 2 см и дебелина 0.5 см всяка.

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0574-2/16.10.2009г.

Категория на потребителите: Професионална.
Област на приложение на продукта: Инсектицид със забавено и мощно убиващо действие за контрол на лаври на комари в застояли води и затворени водни системи (канализационни шахти, помийни ями, прокопани канали) в предградия, градски и селски райони.
Начин на употреба: Препаратът представлява таблетки, разтворими във вода. Една таблетка се разтваря за 10-30 минути. Разходна норма:


  • води със силно органично замърсяване - 1 таблетка/40 л вода (1 мг а.в./ л);

  • замърсени води - 1 таблетка/ 4 m3 вода (10 мг а.в./ m3);

  • чисти води - 1 таблетка/ 8 m3 вода (5 мг а.в./ m3).

Време на въздействие: 24-48 часа.

Препаратът е с остатъчно действие и третирането може да потвори след 2-4 месеца за Aedes и след 11-27 дни за Culex и Anopheles.


Мерки за оказване на първа помощ:

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ.

При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Ако пострадалият е в съзнание, му се дава малко вода на глътки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.


В случай на инцидент се обадете на:

Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409

poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:
При употреба: Да се прочете етикета преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.

Транспорт: Да се транспортира в закрити траспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи.
Съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от храни, напитки и фуражи. Съхранявайте далече от силни киселини, основи и окислители.
Лични предпазни средства: Съществува възможност за образуване на прах. Да се носи работно облекло, препоръчва се с дълги ръкави, за де избегне контакта с кожата. Да се носят подходящи химически защитни ръкавици. За очите да се осигурят защитни очила или лицев шлем. Дихателна маска за дихателните пътища се препоръчва. Замърсеното работно облекло да се смени незабавно и да се изпере преди следващата употреба.
Противопожарни мерки: Като гасителни средства да се ползват СО2, сух прах, халон, алкохолна пяна, водна мъгла.

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да се използва само по предназначение.В случай на инцидент и/или разсипване на препарата, да се вземат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
Съдържание: 1 кг
Производител: CHEMTURA EUROPE Limited, Kennet Hoyse 4 Langley Quay, Slough Berkshire SL3 6EH, United Kingdom, Telephone: (+44) (0)208 726 8322
Лице, което пуска биоцида на пазара: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. Левски, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.comКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница