Предизборните коалиции и независимите кандидати според получените за тях действителни гласове за общински съветнициДата25.07.2016
Размер73.51 Kb.
#5574
CKI 20:57:00 28-08-2007

NZ2056CK.030

ЦИКМИ - методика
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ


ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ

М Е Т О Д И К А


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

I. Определяне на мандатите за общински съветници
Чл. 1. (1) Методиката определя изчислителните процедури, по

които се разпределят мандатите между политическите партии,

предизборните коалиции и независимите кандидати според

получените за тях действителни гласове за общински съветници.

(2) Независимите кандидати за общински съветници

получават мандат съобразно общинската избирателна квота, а

мандатите на партиите и коалициите се разпределят по метода на

най-големия остатък - методът на Хеър - Ниймайер на общинско

ниво.

Чл. 2. Окончателното разпределение на мандатите за общинскисъветници се извършва от ОИК.
Изчислителна процедура в ОИК

Чл. 3. Общинската избирателна комисия извършва изчисленията

по разпределяне на мандатите за общински съветници. Броят на

общинските съветници се определя от ОИК съгласно чл. 19 от

ЗМСМА.

Чл. 4. За всяка листа за общински съветници (на партия,коалиция или независим кандидат) се пресмята сумата от

подадените за нея действителни гласове във всички секции в

съответната община.

Чл. 5. (1) Общинската избирателна квота се получава, като

общата сума на действителните гласове, подадени за всички

партии, коалиции и независими кандидати за общински съветници в

общината, се раздели на броя на членовете на общинския съвет.

(2) Когато полученото частно не е цяло число,

общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло

число.


Чл. 6. Независим кандидат за общински съветник се счита за

избран и получава мандат, ако е получил гласове не по-малко от

общинската избирателна квота.

Чл. 7. Общинската избирателна комисия определя броя на

оставащите мандати, получени след като от общия брой мандати за

общински съветници се изважда броят на мандатите на избраните

независими кандидати.

Чл. 8. Право на участие в разпределението на мандатите по

чл. 7 имат партиите и предизборните коалиции, получили

действителни гласове не по-малко от общинската избирателна

квота.

Чл. 9. (1) Мандатите по чл. 7 се разпределят между партиитеи предизборните коалиции по чл. 8 според получените от тях

действителни гласове за общински съветници в съответната община

по метода на Хеър - Ниймайер (Приложение номер 1).

(2) Гласовете, подадени за независими кандидати,

както и за партиите и предизборните коалиции, получили

действителни гласове по-малко от общинската квота, не участват в

разпределението на мандатите по чл. 7.

(3) Ако броят на получените мандати на партия или

предизборна коалиция е по-голям от броя на кандидатите в

кандидатската й листа, получените в повече мандати не се

разпределят между останалите партии и предизборни коалиции.
II. Определяне на резултатите от гласуването за кметове
Чл. 10. За всеки кандидат за кмет в съответния вид избор (на

партия, коалиция или независим кандидат) се пресмята сумата от

подадените за кандидата действителни гласове във всички секции в

съответния избирателен район (община, район или кметство).

Чл. 11. Кандидатът за кмет, получил повече от половината от

действителните гласове, се счита за избран.

Чл. 12. Ако никой от кандидатите за кмет не е избран,

съгласно чл. 11 се произвежда втори тур на избора.

Чл. 13. (1) За участие във втория тур на изборите се

допускат първите двама кандидати, получили най-много

действителни гласове.

(2) Ако трима или повече кандидати са получили

най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за

участие на втория тур. Ако един кандидат е получил най-много

гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с

равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория

тур.

(3) Ако до втори тур са допуснати да участватдвама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се

произвежда нов избор.

(4) Ако до втори тур са допуснати да участват

двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в

срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на

втория тур участва следващият кандидат, получил най-много

гласове. Ако няма следващ кандидат, се произвежда нов избор.

Чл. 14. Кандидатът за кмет, получил най-много действителни

гласове на втория тур на изборите, се счита за избран.

Чл. 15. При равен брой гласове, поради което няма избран

кмет на втори тур, Президентът на Република България по

предложение на Централната избирателна комисия за местни избори

насрочва нов избор за кмет.
III. Общинските избирателни комисии с решение определят

избраните общински съветници и кметове.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази методика се издава на основание чл.

6, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 12, чл. 101 и 102 от Закона за

местните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова
СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ


Приложение номер 1

към чл. 9, ал. 1

Метод на Хеър - Ниймайер
Целта на метода е разпределяне на определените от ОИК брой

мандати за общински съветници между партии и/или предизборни

коалиции според получените от тях действителни гласове.
1. По този метод се разпределят мандатите, получени, след

като от общия брой мандати за общински съветници се извади броят

на мандатите на избраните независими кандидати (чл. 7 от тази

методика).

2. Право на участие в разпределението на тези мандати имат

партиите и предизборните коалиции, получили действителни гласове

за общински съветници не по-малко от общинската избирателна

квота (чл. 9 от тази методика).

3. Сумата от действителните гласове на партиите и

предизборните коалиции по т. 2 се дели на броя на мандатите по

т. 1 (квота на Хеър).

4. Получените действителни гласове за всяка партия и

предизборна коалиция по т. 2 се делят на полученото число по т.

3.

5. Всяка партия и предизборна коалиция получава толковамандати, колкото е цялата част от полученото частно по т. 4.

6. Оставащите мандати (числото по т. 1 минус сумата по т. 5)

се разпределят между партиите и предизборните коалиции по реда

на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно

по т. 4.

7. Ако при процедурата по т. 6 се стигне до няколко равни

остатъка и броят на неразпределените мандати е по-малък от

техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва

между тях по жребий, теглен в ОИК. За жребия задължително се

канят представители на заинтересованите партии и предизборни

коалиции, които имат право да участват в жребия.

8. Ако броят на получените мандати на партия или предизборна

коалиция е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската й

листа, получените в повече мандати не се разпределят между

останалите партии и предизборни коалиции.

Пример 1


Партия/коалиция П1 К2 П3 П4 П5 К6 Н1 Н2 Н3

1Действителни

гласове 6650 6100 3600 1600 1050 490 1100 1050 400

2 Мандат за

независими 1 1

3 Частно по т. 4 6.65 6.10 3.60 1.60 1.05 - - - -

4 Мандати по т. 5 6 6 3 1 1 - -

5 Остатъци по т. 6 0.65 0.10 0.60 0.60 0.05 - -

6 Мандати по т. 6 1

7 Мандат по т. 7(жребий) 1 0

8 Общо 7=6+1 6=6+0 4=3+1 1=1+0 1=1+0 1 1

В изборите за общински съветници с определени от ОИК 21

мандата участват 4 партии (П1, П3, П4, П5), 2 коалиции (К2, К6)

и трима независими кандидати (Н1, Н2, Н3). Броят на получените

от тях действителни гласовете за тях са посочени в ред 1 на

таблицата.

1. Сумата от действителните гласове е 22 040.

2. Отношението 22040/21 e 1049.52381 и не е цяло число.

3. Общинската избирателна квота е 1050 - най-близкото

по-голямо цяло число.

4. Сумата на действителните гласове за независимите

кандидати Н1 (1100) и Н2 (1050) е съответно по-голяма и равна на

общинската избирателна квота (1050), за Н3 (400) е по-малка,

поради което само Н1 и Н2 се считат за избрани (ред 2 от

таблицата).

5. За партиите и коалициите остават за разпределяне 21 - 2 =

19 мандата.

6. Право да участват в разпределянето на 19-те мандата имат

партиите П1, П3, П4, П5 и коалиция К2, чиито действителни

гласове са повече от общинската избирателна квота.

7. Сумата на действителните гласове на партиите П1, П3, П4,

П5 и коалицията К2 е равна на 19 000.

8. Квотата на Хеър е 19000/19 = 1000.

9. Частните на ред 3 на таблицата се получават, като

действителните гласове на всяка партия П1, П3, П4, П5 и

коалицията К2 се разделят на Квотата на Хеър.

10. Партиите П1, П3, П4, П5 и коалицията К2 получават

толкова мандати (ред 4 от таблицата), колкото е цялата част на

така полученото частно.

11. Получените остатъци са показани на ред 5.

12. Остават 2 неразпределени мандата.

13. Първият неразпределен мандат получава партията номер 1 -

с най-голям остатък 0.65 (ред 6 от таблицата).

14. За втория (и последен) неразпределен мандат претендират

партиите П3 и П4 с еднакви остатъци 0.60.

15. След жребий този мандат се печели, примерно, от партияП3.

16. Окончателното разпределение на мандатите е показано наред 8 от таблицата.
Каталог: files -> doc
doc -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
doc -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
doc -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
doc -> На 14 февруари съвпадат три празника
doc -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
doc -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
doc -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница