Предложен от: розалин петков за кмет на община пловдивДата23.07.2016
Размер258.5 Kb.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Предложен от: РОЗАЛИН ПЕТКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №14ОА-1507 от 16.06.2014г.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА в законоустановения срок от 14 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: pno@plovdiv.bg или в деловодство на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив.
МОТИВИ: Решението е взето с правни основания: чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.60, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.6, ал.1, бук. „в” и ал.2, чл.7, чл.8, ал.1, ал.6 във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл.17, ал.1 и 2, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл.76,ал.3 във връзка с чл.79 от АПК, във връзка с чл.8, чл.9 и чл.12, ал.1 и ал.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив /НОАМТЦУ/ и чл.1, ал.4 на Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и фактически основания: Да бъдат съобразени разпоредбите на Наредбата с тези на нормативен акт от по-висока степен - Закона за местните данъци и такси, както и да бъдат отстранени допуснатите пропуски и неточности в Наредбата, което от своя страна ще доведе до подобряване на работата по прилагането на същата, както и подобряване работата по административното обслужване на гражданите чрез осигуряване на недвусмислие и конкретизация на разпоредбите на наредбата по отношение начина на формиране на таксите за ползване на детски ясли, детски градини и ОДЗ.


Съгласно разпоредбите на Законът за местните данъци такси /ЗМДТ/ е видно, че на всяка община се делегира право да събира на своята територия съответните, изчерпателно изброени в чл.6, ал.1 от ЗМДТ местни такси. Определянето на размерът на местните такси, които се събират от общинската администрация и постъпват като приходи в бюджета на общината, съгласно чл.141, ал.4 от Конституцията на Република България /КРБ/, във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ спада в прерогативите на Общинският съвет. С оглед горното и в изпълнение на разпоредбата на чл.9 от ЗМДТ Общински съвет – Пловдив е приел Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив /НОАМТЦУ/. Въпросната наредба е приета с решение №80 взето с протокол №6 от 04.03.2003г., като в последствие същата е била изменена и допълнена с Решение №188, взето с протокол №9 от 15.05.2003г.; Решение №473, взето с протокол №18 от 24.09.2003г.; Решение № 515, взето с протокол № 22 от 4.12.2003г.; Решение № 56, взето с протокол № 2 от 12.02.2004г.; Решение № 57, взето с протокол № 2 от 12.02.2004г.; Решение № 188,взето с протокол № 10 от 20.05.2004г.; Решение № 203, взето с протокол №10 от 20.05.2004г.; Решение № 228,взето с протокол № 11 от 24.06.2004г., в сила от 1.07.2004г.; Решение № 231, взето с протокол № 11 от 24.06.2004г.; Решение № 310, взето с протокол № 15 от 28.07.2004г.; Решение № 342, взето с протокол № 17 от 16.09.2004г.; Решение № 433, взето с протокол № 23 от 17.11.2004г.; Решение № 437, взето с протокол № 23 от 17.11.2004г.; Решение № 525, взето с протокол № 26 от 21.12.2004г.; Решение № 69, взето с протокол № 8 от 14.04.2005г.; Решение № 73, взето с протокол № 8 от 14.04.2005г.; Решение № 164, взето с протокол № 14 от 7.07.2005г.; Решение № 300, взето с протокол № 19 от 19.10.2005г.; Решение № 327, взето с протокол № 21 от 25.11.2005г.; Решение № 8, взето с протокол № 1 от 19.01.2006г.; Решение № 178, взето с протокол № 10 от 15.06.2006;г., в сила от 1.01.2007г.; Решение № 386, взето с протокол № 17 от 12.10.2006г.; Решение № 5, взето с протокол № 1 от 18.01.2007г.; Решение № 64, взето с протокол № 4 от 1.03.2007г., в сила от 1.03.2007г.; Решение № 81, взето с протокол № 5 от 22.03.2007г.; Решение № 327, взето с протокол № 13 от 25.07.2007г.; Решения № 332 и 363, взети с протокол № 14 от 2.08.2007г.; Решение №57, взето с протокол №8 от 10.04.2008г.; Решение № 128, взето с протокол № 10 от 22.05.2008г.; Решение № 6, взето с протокол № 1 от 22.01.2009г.; Решение № 151, взето с протокол № 8 от 23.04.2009г.; Решение № 307, взето с протокол № 15 от 03.08.2009г.; Решение № 5, взето с протокол № 2 от 21.01.2010г.; Решение № 57, взето с протокол № 6 от 04.03.2010г., Решение № 308, взето с протокол № 22 от 03.08.2010г. и Решение № 3, взето с Протокол № 2 от 20.01.2011г.; Решение № 61, взето с Протокол № 8 от 17.03.2011г.; Решение № 132, взето с Протокол № 12 от 12.05.2011г.; Решение № 221, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011г.; Решение № 389, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011г.; Решение № 506, взето с Протокол № 9 от 15.12.2011г.; Решение № 42, взето с Протокол № 2 от 02.02.2012г.; Решение № 85, взето с Протокол № 4 от 01.03.2012г.; Решение № 92, взето с Протокол № 4 от 01.03.2012г.; Решение № 100, взето с Протокол № 5 от 15.03.2012г.; изм. и доп. с Решение № 191, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012г.; изм. и доп. с Решение № 192, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012г.; изм. и доп. с Решение № 246, взето с Протокол № 12 от 28.06.2012г.; изм. и доп. с Решение № 296, взето с Протокол № 13 от 02.08.2012г.; изм. и доп. с Решение № 396, взето с Протокол № 16 от 27.09.2012г.; изм. и доп. с Решение № 504, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012г.; изм. и доп. с Решение № 145, взето с Протокол № 7 от 16.05.2013г.; изм. и доп. с Решение № 337, взето с Протокол № 15 от 19.09.2013г.; изм. и доп. с Решение № 442, взето с Протокол № 23 от 18.12.2013г.; изм. и доп. с Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 23.01.2014г.; изм. и доп. с Решение № 163, взето с Протокол № 9 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Пловдив.

В разпоредбата на чл.6, ал.1, бук. „в“ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ изрично е посочено, че общините събират местна такса „за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги“. Необходимо е да се отбележи, че съгласно правната норма на чл.1, ал.4 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях „За отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за получаване на детска храна от общинските детски кухни родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.”

В конкретния случай редът и условията, които Общинският съвет следва да съблюдава при определяне размера на таксата по чл.6, ал.1, бук. „в“ от ЗМДТ, в това число категориите лица, които са освободени изцяло или частично от заплащане на таксата са регламентирани на подзаконово ниво с приетата от Общински съвет – гр. Пловдив, на основание чл.9 от ЗМДТ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

С предложение вх. №14ПЗК693/10.06.2013г. Директор на ОИ „Старинен Пловдив” предлага във връзка с предстоящо пускане в експлоатация на зала за прожекции на обект Античен стадион на Филипопол - „Римски стадион”, предоставен за управление на ОИ „Старинен Пловдив” по силата на Решение № 14, взето с Протокол № 1 от 24.01.2013г., изм. и доп. с Решение № 42, взето с Протокол № 3 от 20.02.2014 год. на Общински съвет – Пловдив, в която регулярно ще се излъчват филми, представящи културното наследство на гр. Пловдив, както и с цел активизиране на посещенията на обект „Малка базилика“, предоставена за управление на ОИ „Старинен Пловдив” по силата на Решение № 132, взето с Протокол № 7 от 24.04.2014г. на Общински съвет – Пловдив, чрез включването им в маршрутен билет, да бъде внесено предложение в Общински съвет - Пловдив за изменение на Приложение № 8.2. от Наредбата, касаещо въвеждането нови цени на услуги и промяната в размера на вече съществуващи цени на услуги.

Разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ посочва, че за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по чл.6, ал. 1 от ЗМДТ, съответният Общински съвет определя цена. От гореизложеното следва, че на Общинския съвет е дадена законова възможност да предоставя услуги и права, различни от визираните в чл.6, ал.1 от ЗМДТ по цени определени от него. Редът и условията, които Общинският съвет следва да съблюдава при определяне размера на цените на предоставените от общината услуги и права са регламентирани на подзаконово ниво с приетата от Общински съвет –Пловдив, на основание чл.9 от ЗМДТ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

След влизането в сила на Наредбата, на основание чл.17, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка с чл.53 от Указ №883 за прилагане на ЗНА, периодично са проверявани резултатите от прилагането на същата, в следствие на което са констатирани някои пропуски и неточности, затрудняващи приложението на Наредбата, отстраняването на които ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата.Измененията, които се предлагат с настоящото предложение са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОАМТЦУ и са, както следва:

І. В текста на чл.23, ал.1., визиращ начина на формиране на таксата за ползване на детски градини и ясли се състои от два компонента: „постоянна част“, следва за пояснение на ползвателите да се добави текст: „независеща от преференциите по чл.24 от Наредбата“ и „пропорционалната част от дължимата такса, при запазване на преференциите по чл. 24“, да отпаднат изрично посочените ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, тъй като в ал.3 и ал.4 на същия член, също има посочени преференции за определен кръг ползватели при конкретни условия.

ІІ. В текста на чл.23, ал.2 е записано „Единствено децата, настанените по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в специализирани институции и социални услуги  - центрове от семеен тип, не заплащат таксата за ползване на детски ясли, градини и ОДЗ /постоянна част и пропорционална част/.“ По аргумент на горното изложение и във връзка с обстоятелството, че не заплащат такса и лицата, ползващи преференции по реда на чл.24, ал.1, предлагаме думата „единствено“ да отпадне, а целият текст на ал.1 да се отнесе към нов член 23а, в който да бъдат изброени възможните случай, подлежащи на освобождаване от такса в т.ч. постоянна и пропорционална.

ІІІ. В текста на съществуващия член чл.24, ал.1, б.в) съществува израза „тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, когато посещават масово или специализирано детско заведение“. Във връзка с квалифицирането на хроничните заболявания като „тежки“ в текста на чл.24 ал.1, б.в) на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, изискахме становището на Министерство на здравеопазването. Д-р Бойко Пенков-зам.-министър на здравеопазването уточни, че „Съгласно разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010г. формата и съдържанието на експертните решения на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) са по образец, утвърден от Министъра на здравеопазването. Няма определен списък на заболяванията. В действащите нормативни документи, медицинските експерти удостоверяват актуалното здравословно състояние на освидетелстваното лице…” Това становище изисква промяна в чл. 24. ал.1, в) с оглед по-точна формулировка. „Тежки хронични заболявания” е неточен израз, предлагаме да отпадне „тежки“ и да остане хронични заболявания и вместо „посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването“, да се запише „удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК“. Предвид обстоятелството, че тези категории лица отнасяме към освободените от такса – постоянна и пропорционална част предлагаме, както посочихме по-горе, същите да се посочат в отделна ал.3 към новосъздадения чл.23а от Наредбата.

ІV. Във връзка със запитвания на граждани, отправени към община Пловдив и въпроси от родители на деца, посещаващи детски ясли в чл.24 ал.2, а) „Таксата по чл. 23 се заплаща с 50 на сто намаление за: деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение или докторант/и;” е необходимо да бъдат добавени и лицата специализанти, които са лица с подобен статут и не следва да бъдат лишавани от тази преференция. Същата е поместена в проекта за решение в параграф 5.

V. Във връзка със запитвания по телефона на родители и сигнал на г-жа Детелина Стоименова-Петрова с вх.№14 РЗК 474 от 10.04.2014г. до Обществен посредник на община Пловдив г-н Димитър Атанасов, относно неяснота и възможност за неправилно тълкуване в текста на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив и по-конкретно формулировката на чл.24, ал.3 от Раздел III., предлагаме текстът на цитираната алинея да се промени с цел създаване на недвусмислие и конкретизация на разпоредбите на наредбата по отношение начина на формиране на таксата по чл.23, заплащана от родители и настойници при две деца, посещаващи детски заведения и с оглед същите да бъдат облекчени финансово, като заплащан 50 процента от определените в чл.23 такси, както следва:

чл.24, ал.3. „Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения за всяко от децата се заплаща такса:

а) за първото дете сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса по чл. 23;

б) за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса по чл. 23;”VІ. Подобен проблем има при тълкуване на формулировката на чл.24, ал.4 от Раздел III, поради което предлагаме текстът на цитираните алинеи също да се допълни със съответните пояснения. Текстът следва да добие следната редакция:

чл.24, ал.4. ”Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

а) за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;

б) за второто – сумарна такса, формирана от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;

в) за третото и следващи деца – не се заплаща такса;”

VІІ. Съществува разминаване в сроковете за внасяне на събраните такси за ползване на съответните заведения в бюджетната сметка на община Пловдив, разпоредени в действащата редакция на чл.26а от Наредбата и тези, регламентирани в чл.92 от ЗМДТ. С оглед горното и по аргумент от чл.15, ал.1 от ЗНА предлагаме да бъдат да бъде изменен текста на чл.26а, ал.2 от Наредбата, като същият бъде приведен в съответствие с нормативен акт от по-висока степен, и по-конкретно с разпоредбата на чл.92 от ЗМДТ. В тази връзка е необходимо разпоредбата на чл.26а, ал.2, да придобие следната редакция: „Таксите по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24 се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения, които ги внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Таксите по чл. 23, ал. 3 се начисляват на час и се събират в деня на ползване на услугата.” Следва да се добави и таксите по чл.26, тъй като и събираните по този член такси са при същия режим.

VІІІ. В текстовете на Наредбата не е разгледана възможността дете да смени детското заведение в рамките на календарния месец и при това положение стои открит въпроса, кое е детското заведение, в което се заплаща постоянната част от таксата по чл.23. Предлагаме въпроса да се уреди с нова алинея 5 на чл.26а със следния текст:

„Заплащането на постоянната част от таксата по реда на чл.23, ал.1, когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, което детето напуска издава служебна бележка, удостоверяваща платената постоянна част от таксата, като същата се представя в приемащото детско заведение.“ІХ. В настоящата Наредба не е уреден въпроса, възникнал в процеса на нейното прилагане за случаите, когато община Пловдив извършва ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 дни и при които децата не посещават детско заведение не по тяхна вина. Считаме, че в този случай следва да се приложи режим на пълно освобождаване от такса – постоянна и пропорционална за времето, през което детето не посещава детското заведение не по негова вина и което да намери отражение в Наредбата. За това изключение предлагаме да се създаде чл.23б от Наредбата. Тук предлагаме да попаднат и случаите, в които родителите заявяват желание децата им да не посещават детското заведение през летните месеци – юли и/или август, като отсъствието се отнася за целия календарен месец или месеци.

Х. Предлагаме Приложение № 8.2. от Наредбата, в частта Общински институт „Старинен Пловдив” (стр. 1 и 2), да се измени и допълни по следния начин:

  1. В раздел I Входни билети“, в т. 2 се добавят нови т. 2.2, 2.3., 2.4 с предложените по-долу цени на услуги. Досегашните т. 2.2 и 2.3 се преномерират и стават съответно - т.2.5 и 2.6., като се запазва размерът им.

2.

Входни маршрутни билети
2.1.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор в Стария град

15.00

2.2.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор в Стария град

при организирани групови посещения над 10 души /на човек

14.00

2.3.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор, включително и Малката базилика

18.00

2.4.

Маршрутен билет за 5 обекта, включително и Малката базилика при организирани групови посещения над 10 души /на човек

17.00

2.5.

Фамилен маршрутен билет /родители с деца от 7 до 16 години/ за посещение на 5 обекта

30.00

2.6

Маршрутен билет за 5 обекта за ученици и студенти

5.00
  1. Въвежда се нова т. 3 в раздел I Входни билети”, със предлаганите следни услуги и съответните им цени:
3.

Входни билети за Римски стадион
3.1.

Индивидуални и групови посещение на обекта от възрастни и учащи

безплатно

3.2.

За посещение на прожекционна зала – възрастни/ на човек

6.00

3.3.

За организирани групови (над 10 души) посещения на прожекционна зала – възрастни/ на човек

5.00

3.4.

За организирани групови (над 20 души) посещения на прожекционна зала – възрастни/ на човек

4.00

3.5.

За индивидуални посещения на прожекционна зала – ученици и студенти/ на човек

3.00

3.6.

За организирани групови (над 10 души) посещения на прожекционна зала – ученици и студенти/ на човек

2.00

3.7.

Посещение на прожекционна зала за деца до 7 г. и лица с определена степен на инвалидност над 50%

безплатно

3.8.

Посещение на прожекционна зала от възрастен при закупен маршрутен обект за обекти на ОИ „Старинен Пловдив”

4.00

3.9

Посещение на прожекционна зала от ученици и студенти при закупен маршрутен обект ОИ „Старинен Пловдив”

2.00
  1. В раздел IV. За снимачна дейност се променят само имената на услугите, с оглед на конкретизацията им, без да се налага промяна на цените.

1.

Професионално заснемане на един експонат с цел публикация.

Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително договаряне с носителя на авторското право

50.00

2

Заснемания на експонати

10.00

3.

Любителски снимки

5 .00

4

За телевизионни и фото снимки в музейните къщи, дворове, обектите - за 1 час

100.00

5.

За киноснимки - интериор на снимачен ден

1 500.00

6.

За киноснимки – екстериор на снимачен ден

1 000.00


Целта на приемането на настоящите промени е подобряване работата по административното обслужване на гражданите, ползващи детски градини и детски ясли, създаването на яснота и избягването на възможността за некоректно тълкуване текстовете на Наредбата.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Проектът на нормативния акт - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е публикуван на официалната страница на Община Пловдив на 10.06.2014г.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ :
І. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, както следва:

§1. Изменя текста на чл.23, ал.1 от Наредбата, като същият придобива следната редакция:

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли, детски градини и ОДЗ се събират от родителите или настойниците месечни такси в размери, съгласно Приложение № 3 от Наредбата. Месечната такса за целодневни групи, посочени в т. 2 и т. 3 на част І на Приложение № 3 от Наредбата и за полудневни групи за деца на възраст от 3 до 4 години, посочени в т. 4.2 на част І на Приложение № 3 от Наредбата, се формира сумарно от два компонента:

- постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите по чл.24 от Наредбата;

- пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по чл. 24 от Наредбата.
§2. Изменя текста на чл.23, ал.2 от Наредбата, като същият придобива следната редакция:

Чл.23, ал.2 (Нов с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012г)( Изм. и доп. с Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012г.) (Изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014г).Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса, установен в част І на Приложение №3 от Наредбата се намалява по реда и при наличието на условията, посочени в чл. 24.
§3. Създава нов член 23а със следния текст:

Чл.23а. Освобождават се изцяло от заплащането на такса по чл.23 /постоянна част и пропорционална част/ за ползване на детски ясли, детски градини и ОДЗ следните категории лица:

  1. (Изм. и доп. с Р. № 506, Пр. № 29 от 15.12.2011г.) деца на родители, единият или двамата, от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността си;

  2. деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;

  3. децата с хронични заболявания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение.

  4. (Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012г.) третото и следващите деца на многодетни родители,отглеждани в едно семейство. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете” по смисъла на настоящата наредба.

  5. Деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл. 4, ал. 1, т.5 и т.6 от Закона за закрила на детето – предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.


§4. Създава нов член 23б. със следния текст:

Чл.23б. (1) Не се заплаща постоянната част от таксата по чл.23 в случаите, когато в детските ясли, детските градини и ОДЗ се извършат ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 календарни дни в рамките на един месец, при което се препятства възможността на децата да посещават детското заведение.

(2) В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска ясла, детска градина и ОДЗ, същото се освобождава от заплащане такса /постоянна и пропорционална част/ за съответния месец/и. За ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора на детското заведение в срок от 5 /пет/ работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.
§5. Изменя текста на чл.24, ал.1 и текстът на чл.24 ал.1 добива следната редакция:

Чл.24. (1) Таксата по чл.23 се заплаща с 50 на сто намаление от размера на пропорционалната част за следните категории лица:

а) (Изм. и доп. с Р. № 506, Пр. № 29 от 15.12.2011г.) деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и.

б) (Изм. и доп. с Р. № 506, Пр. № 29 от 15.12.2011г.) деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка – осиновителка или дете със самотен баща – осиновител.

в) (Нов с Р.№ 2, Пр.№ 1 от 23.01.2014г.) деца, настанени в приемни семейства.

г) деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и бебе”.
§6. Изменя текста на чл.24, ал.2 и текстът на чл.24 ал.2 добива следната редакция:

Чл.24. (2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения, за всяко от децата се заплаща такса по чл.23, както следва:

а) за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса по чл. 23;

б) за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса по чл. 23;
§7. Изменя текста на чл.24, ал.3 и текстът на чл.24 ал.3 добива следната редакция:

Чл.24. (3) Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса по чл.23:

а) за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;

б) за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;

в) за третото и следващи деца – не се заплаща такса по чл.23 /постоянна част и пропорционална част/;


§8. Изменя текста на чл.24, ал.4 и текстът на чл.24, ал.4 добива следната редакция:

Чл.24. (4) Не се заплаща пропорционалната част от таксата по чл.23 за времето, през което детето не е посещавало детска ясла, детска градина и ОДЗ.


§9. Отменя текста на чл.24, ал.5.
§10. Изменя текста на Чл.26а, ал.2, като текстът придобива следната редакция:

(2) (Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012г )(Изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014г.) Таксите по чл. 23 и чл. 26 се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения, които ги внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Таксите по чл. 23, ал. 3 се начисляват на час и се събират в деня на ползване на услугата.


§11. Изменя текста на Чл.26а, ал.3, като текстът придобива следната редакция:

Чл.26а.(3) При ползване на преференциите по чл.23а, чл.23б, ал.2, чл.24 и чл.26, ал.2 и ал.3 родителите или настойниците подават декларация (заявление) до директора на заведението, придружена с документи, доказващи правото на съответната преференция.
§12. Изменя текста на чл.26а, като добавя нова ал.5, със следния текст:

Чл.26а. (5) Постоянната част от таксата по реда на чл.23, ал.1, когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, което детето напуска издава служебна бележка, удостоверяваща платената постоянна част от таксата, като същата се представя в приемащото детско заведение.
§13. Изменя текста на чл.26б, като текста на чл.26б придобива следната редакция:

Чл.26б. (Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012г.) За ползване услугите на общинските детски кухни се заплащат такси съгласно Приложение №3.
§14. Изменя Приложение № 8.2. от Наредбата, в частта Общински институт „Старинен Пловдив” (стр. 1 и 2), като същото добива следния вид:
ВИД НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

без ДДС


ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“


І.

Входни билети

1.

Входни билети за един обект:
1.1.

За възрастни

5.00

1.2.

За индивидуални посещения на ученици и студенти

2.00

1.3.

За деца до 7 години и лица с определена степен на инвалидност над 50%

безплатно

1.4.

Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/

10.00

1.5.

За организирани групови посещения над 10 души /на човек

4.00

1.6.

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души /на човек

1.00

2.

Входни маршрутни билети
2.1.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор в Стария град

15.00

2.2.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор в Стария град

при организирани групови посещения над 10 души /на човек

14.00

2.3.

Маршрутен билет за 5 обекта по избор, включително и Малката базилика

18.00

2.4.

Маршрутен билет за 5 обекта, включително и Малката базилика при организирани групови посещения над 10 души /на човек

17.00

2.5.

Фамилен маршрутен билет /родители с деца от 7 до 16 години/ за посещение на 5 обекта

30.00

2.6

Маршрутен билет за 5 обекта за ученици и студенти

5.00

3.

Входни билети за Римски стадион
3.1.

Индивидуални и групови посещение на обекта от възрастни и учащи

безплатно

3.2.

За посещение на прожекционна зала – възрастни/ на човек

6.00

3.3.

За организирани групови (над 10 души) посещения на прожекционна зала – възрастни/ на човек

5.00

3.4.

За организирани групови (над 20 души) посещения на прожекционна зала – възрастни/ на човек

4.00

3.5.

За индивидуални посещения на прожекционна зала – ученици и студенти/ на човек

3.00

3.6.

За организирани групови (над 10 души) посещения на прожекционна зала – ученици и студенти/ на човек

2.00

3.7.

Посещение на прожекционна зала за деца до 7 г. и лица с определена степен на инвалидност над 50%

безплатно

3.8.

Посещение на прожекционна зала от възрастен при закупен маршрутен обект за обекти на ОИ „Старинен Пловдив”

4.00

3.9

Посещение на прожекционна зала от ученици и студенти при закупен маршрутен обект ОИ „Старинен Пловдив”

2.00

ІІ.

Беседи

1.

Беседа за 1 обект

15.00

2.

Беседа по маршрутен билет на ОИ „Старинен Пловдив“

40.00

3.

Маршрутна беседа на територията на Стария град без посещение н обекти

60.00

4.

Маршрутна беседа – на територията на град Пловдив без посещение на обекти

60.00

5.

Мултимедийна беседа за Старинен Пловдив

60.00

III.

Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи

1.

Организиране провеждането на културни, образователни и конферентни дейности във възрожденски къщи
1.1.

До 1 час

60.00

1.2.

До 4 часа

200.00

1.3.

Целодневно ползване

350.00

1.4.

За провеждане на сватбени тържества

600.00

2.

Организиране на авторски изложби и културни събития, представянето и опазването им в изложбени зали /сводеста и дълбока/ и в дворни пространства на ден

60.00

IV.

За снимачна дейност

1.

Професионално заснемане на един експонат с цел публикация.

Експонати, носещи авторско право, подлежат на допълнително договаряне с носителя на авторското право

50.00

2

Заснемания на експонати

10.00

3

Любителски снимки

5 .00

4

За телевизионни и фото снимки в музейните къщи, дворове, обектите - за 1 час

100.00

5

За киноснимки - интериор на снимачен ден

1 500.00

6

За киноснимки – екстериор на снимачен ден

1 000.00

V.

Ползване и копиране на документация от техническия архив, ксерокс и мултимедия, справки

1.

Ползване на документация от технически архив
1.1.

Ползване на място в архива от собственици на паметници на културата

4 лв. за всяка страница

1.2.

Ползване на място в архива от други физически и юридически лица

8 лв. за всяка страница

1.3.

Ксерокопие на цялостната документация от техническия архив

10 лв. на страница

2.

Ксерокс услуги /формат А4 1 копие/
2.1.

едностранно

0.05

2.2.

двустранно

0.08

3.

Сканиране

1.00 на страница

4.

Осигуряване на мултимедия
4.1.

До 1 час

20.00

4.2.

До 4 часа

40.00

4.3.

Над 4 часа

80.00

VI.

Мероприятия на Античен театър
1.

За сватбени ритуали

1 000.00

2.

За снимки на час

100.00

3.

За провеждане на културни мероприятия/ на ден

2 900.00

Забележка:

Всеки първи четвъртък от месеца е безплатен за посещение от ученици и пенсионери.II. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

III. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив влиза в сила, считано от 01.07.2014г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница