Предложения за критерии за удължаване на трудовия договор при навършване на 65 годишна възраст на хабилитираните преподавателиДата02.12.2017
Размер87.51 Kb.
#35862
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За критерии за удължаване на трудовия договор при навършване на 65 годишна възраст на хабилитираните преподаватели
В съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, чл. 56, ал 2 и чл. 57 ал. 1 и 2, както и с преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование, параграф 11.
Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) (1) Членовете на академичния състав са длъжни:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) да изпълняват задълженията си в съответствие с кратка

характеристика или описание на работата по чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда и

утвърдения индивидуален план за дейността си;

2. да съблюдават научната и професионалната етика;

3. да спазват правилниците на висшето училище;

4. да не провеждат политическа или религиозна дейност във висшето училище;

5. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) да разработят и да оповестят по подходящ начин

описание на водения от тях лекционен курс, включващо брой, заглавия и

последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна литература, начин

на формиране на оценката и форма на проверка на знанията и уменията.

(2) Висшето училище има право да поставя допълнителни условия и изисквания към

членовете на академичния състав в правилниците на висшето училище или в трудовия

договор.


(3) В правилниците на висшето училище се определя работното време на членовете на

академичния състав, обемът и видът на учебните и други задължения и условията за

тяхното изпълнение.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) (1) Висшите училища оценяват приноса на всеки

член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-

творческата, административната и други дейности и атестират веднъж на 3 години

нехабилитираните и веднъж на 5 години хабилитираните преподаватели.

(2) Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели

и критерии, определени в правилниците на висшето училище, които задължително

включват:

1. изпълнение на норматива за учебна заетост, приет от академичния съвет;

2. разработени нови семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници и учебно-

помощна литература;

3. научна (художествено творческа) продукция, участие в договори за научни

изследвания и международно научно сътрудничество;

4. ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти;

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) проучване на студентското мнение.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 48 от 2004 г.,бр. 83 от 2005 г.) По предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала, след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността "професор", при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат удължени за срок една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността "доцент" - за срок една година, но за не повече от две години.


Критерии и показатели за оценка на дейността на преподавателите за период от три (3) години преди пенсионирането

Показатели по дейности

Точки

Учебно – образователна дейност


1.

Дейности свързани с учебния процес

1.1.

Разработване на нови бакалавърски или магистърски програми

2

1.2.

Издадени ръководствo за упражнения

4

1.3.

Издадени други учебни пособия (над 50 стр.)

6

1.4.

Издаден учебник / монография

10

1.5.

Ръководство дипломанти

1

1.6.

Ръководство на докторанти /5 т за всеки/

по 5 т.


1.7.

Защита на докторант (за ръководителя)

10

1.8.

Изнесени лекции, доклади пред производители, специалисти и др. Изнесени лекции в сродни университети в страната

2

1.9.

Разработване на магистърски програми на английски език.

5

1.10.

Разработване на МК на английски език

10

1.11.

Изнесени лекции на чужд език

4


Научно – изследователска дейност

2.

Отпечатани публикации

2.1.

Публикации в нереферирани издания, национални конференции, симпозиуми и др. Популярни статии

1

2.2

Публикации от участие с доклад в международни конференции, симпозиуми, конгреси и др. Публикации в реферирани издания (по 3 т.)

По3 т.

2.3

Публикации в издания с импакт фактор (по 5 точки за всяка публикация)

по 5 т.3.

Участие в проекти
3.1.

Ръководство на задача в международен проект. Рръководство на национален проект

По 10 т.


3.2.

Създаване на сортове/породи/патенти


По 10 т.


3.3.

Консултации и съвети на производители (доказва се с извършено заплащане в НИЦ от ползвателите на тази дейност)

По 1 т.


3.4.

Ръководство в договори, финансирани от външни заявители

По 4 т.3.5.

Извеждане на демонстрационни опити пред производители

По 4 т.


Обществена дейност

4.

Организирани от факултета и университета лекции, срещи, празници и др. мероприятия
4.1.

Ръководство на развойна дейност по подобряване на научната инфраструктура


4 т.

4.2.

Участие в организацията на мероприятие

По 1 т.

4.3.

Организатор на мероприятие


По 4 т.

5. Участие в комисии, съвети и др. длъжности


5.1.

Член на научни комисии, научни съвети и редколегии


По 1 т.

5.2.

Ръководители на полета , ферми и центрове


3 т.6.

Общ брой точки от показателите с положителен ефект
7. Показатели с отрицателен ефект
7.1

Системно неспазване на разписа за занятия (за всеки установен случай)

- 2

7.2

Отказ от водене на занятия

- 4

7.3

Наложено административно наказание

- 10

8.

Общ брой точки от показателите с отрицателен ефектКраен брой точки (ред 6 – ред 8)

ДОЛНА ГРАНИЦА 70 точки.
1. Всеки преподавател сам заявява желание за продължаване на трудовият договор, като представя подробен писмен отчет и документи, удостоверяващи истинността на данните в отчета, по посочените по-горе критерии, минимум 3 месеца преди датата за пенсиониране.

2. Документите, с които всеки доказва приноса си, се разглеждат от КС и ФС и се предлагат за гласуване от АС.

3. Механизма за пенсиониране (удължаване на трудовия договор) влиза в действие веднага след решението на АС.

4. Правилата важат еднакво за доценти и професори.

5. Удължението е година за година, каквото е изискването на Закона за висшето образование, след предоставяне на писмен отчет от заинтересования.

6. Подробните критерии позволяват да се оцени обективно и многостранно дейността на всеки преподавател, през последните години от неговата трудова дейност.
Тези предложения са обсъдени с деканите на Факултети при АУ - Пловдив, след обобщаване на предложенията, постъпили от катедрите на заседания на РС на 04.11.2009 г., на 09.11.2009 г. и на 10.11.2009 г.
Каталог: cntnr
cntnr -> Общи положения Влезте в курса, в който искате да качите фай
cntnr -> Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr -> Факултет растителна защита и агроекология
cntnr -> Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева
cntnr -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Виолина ангелова Ризова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на проф д-р Вили харизанова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Атанаска Радева Стоева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница