Предмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиранестраница1/7
Дата18.01.2018
Размер1 Mb.
#47981
  1   2   3   4   5   6   7
Въпрос 1121

Предмет на българското ЗП. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране.

Предмет на ЗП са онези обществени отношения, вьзникнали въз основа на действащите правила на зп. Тези обществени отношения, КОИТО са вече правно регулирани, стават правоотношения

В края на 18 8 е било модерно строгото диференциране на Qrраслите на правото Гражданско-правните, наказателно-правните и административно-правните отрасли се разграничават по метода на правно регулиране. За гражданско-правните отрасли действат диапозитивните правила. При тях празнотата от свободната воля се замества 01 диапозитивните правни норми При административното право имаме вертикални отношения, те на власт и подчинение При наказателното право методът е наказателната държавна принуда

Всеки клон от правото има основното задължение, регулирайки материята. да защити правата на гражданите и правовия ред

Горното простичко деление днес се различава Днес делението е на публично­правни и частно-правни отрасли Щом има власт и подчинение в правоотношението отиваме към публичното право, а в частното право действа равнопоставеността Най­авторитарният субект на публичното право е държавата Но тя е и субект на частното право Затова и собствеността днес е пубпична и частна

ЗП се състои от пубпично-правни норми, които се намират изцяло в ЗЗ, като една част от тях се намира в ТЗ - за застрахователния договор Щом се изискват реквизити минаваме към публично-правната уредба

ЩОМ ЗП се състои от съвкупност от публично-правни и частно-правни норми, то и методы ще бъде смесен Публично-правни са tiормите, които уреждат: понятието застраховане, основните принципи, предметът на дейност на застрахователните компании, структурата им и Т.Н Същото се отнася и за защитата на застрахованите лица - законы строго изисква къде да се влагат средствата, събрани при застрахован ето. Публично-правна е материята, свързана с възникването и изменението на застрахователните компании Задължителното застраховане също е с властнически характер. Всички норми, предвиждащи давността вън от застрахователните договори имат публично­правен характер

Частно-правните норми на ЗП предвиждат равнопоставеност

ЗП е система от правни норми, КОИJО реryлират застрахователните правоотношения То е част или подвид на ТП, имащо за цел да изучи детайлно правоотношенията във връзка със застраховането, ппюс възникването на компаниите и тяхната дейност

ЗП като наука има за задача да изучава тези правни норми, да обобщава опита то тяхното приложение и да прави предложения за тяхното усъвършенстване

Въпрос 1123 Субекти на ЗП.

Субектите на ЗП са страните по

застрахователното правоотношение, Това са 1 Застрахователите,

2, Презастрахователите:

З.Дирекцията за застрахователен надзор: 4 Националния съвет по застраховане;

5 Застрахованите;

6.Застраховащите

ЧЛ.2 от ЗЗ дефинира какво е това застраховане ~застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на

~~~;~евТаенНеИ~аИ ~w:тии~:rт,~Ч~~ъ~~~~еП~~

условия, предвидени в договор или закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управлението на тези средства

Набирането на застрахователни средства става единствено чрез застрахователен договор Тези средства се наричат застрахователен фонд До 90 г застрахователният фонд бе централизиран в ДЗИ Този единен фонд имаше условно деление

1. фонд за личното застраховане;

2 фонд за имущественото застраховане Но неговото основно предназначение беше

да бъде кредитор на републиканския бюджет Беше дойна крава на бюджета

Сега този застрахователен фонд по персони е разхвърлян по отделни застрахователни компании В тези застрахователни компании имаме и второ диференциране

1, фонд за лично застраховане,

2, фонд за имуществено застраховане Когато се говори за набирането на фонд се

има предвид икономическото набиране Правната дисциплина застраховане е униформата на застрахователната дейност, Т,8 на икономиката Това крие в себе си огромен труд Напр. каква е вероятността от всички движещи се автомобили да изчислите колко са възможните катастрофи Така можем да изчислим застрахователната премия Това е много сложно, но ако не се предвид~т нероятностите добре. застрахователят ще фапира

Принципи на ЗП

1. Чл.3 ~Застраховането е доброволно" Следователно, първият принцип е доброволност, Тя е с доста сериозни последици. защото се явява в два вида

а)доброволност за всички застрахователни субекти,

б) за всички органи на власт

Чл. 3 (г) ~Задължително застраховане може да се лредвиди със закон или международен договор"

Страните имат суверенното право върху волята си относно избора на застраховател, дали да сключи застраховка. с кого да я сключи

J(I('IIII'(l..\-пtuт"~111tJ "IШ/Ш С1р I

Vj tJ "'d"'btJ fJd.JМ~I-'. ПdI-'УШ<:Шdн~ru На тази триада е нарушаване на принципа на доброволността Тази норма беше създадена за елиминирането на силовите застрахователи

Този лринцип ще намерим и в

правомощията на Националния съвет по застраховане Той е въведен и като задължение за застрахователния брокер, който е длъжен да разяснява

2 Принцип на равнопоставеност

Застрахователната компания представлява съвкупност от хора с различни специалности Насреща имате един чичо, който решил да се застрахова, но не знае правилата Въпросы за измамничеството е историята на ЗП Така че този, който иска де се застрахова, трябва да бъде информиран - това е принципът на равнопоста веността. Застрахователн и ят брокер и посредник има задължение да информира застрахованите

4л 44 "Застрахователят води за

застрахователните си помощници списък, който лредставя на .gирекцията за застрахователен надзор Тои снабдява всеки помощник с документ и знак, който го легитимира като такьв при упражняване на дейността му Образец от легитимационния документ се одобрява и депозира в Дирекцията за застрахователен надзор Промените в списъка се съобщават на Дирекцията за застрахователен надзор в 15-дневен срок"

Чл 45 ~При осъществяване на деиността си застрахователният посредник и застрахователният помощник спазват принципа на доброволността и добросъвестно разясняват правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защитата на интересите на застрахованите

Застрахователната компания е

предизвикана да регулира равномерното постъпване на застрахователните премии и неравномерното изплащане на вредите от евентуалните застрахователни събития Колко е неравномерното изплащане на се знае, тайна е

3 Разделност на застраховането Целият

е


  1. застраховане,

2. презастраховане,

3, застраховане и презастраховане

(2) "В устава на застрахователя се определят предметът на дейността и видовете

засr~)х?з~~~~~~~с~~т ~~~л~~~~~ет~з" въ р шв а

застраховки по живот и срещу злополука, не може да извършва други застраховки Застраховател, който извършва имуществени застраховки, не може да извършва застраховки по живот"

4, Принцип на изключителност, Има го и при правораздаването - никой не може да правораздава, освен съдът, И при застраховането е същото - чл4 (г) "Застрахователят не може да осъществява

~~~~~ит~~~~

някакво дружество

Всичките принципи досега са помощни на един основен принцип.

5. Защита на интересите на застрахованото пице, Създаването на Национален съвет по застраховането и на Дирекция за застрахователен надзор е проява на този принцип

1 доброволност


  1. равнопоставеност 3. разделност

4, изключителност

5 защита на интересите на застрахованото лице

Въпрос N.4 Застрахователна тайна.

Тя се регламентира в чл, 7 и чл.23 оТ ЗЗ Застраховането е доброволно, имаме

суверенитет, Когато един търговец се застрахова, за деЙността му е от голямо

зна~~Н7(1 fРj~~~~:х~~:т~~~~~:~·ъжен да пази

в тайна сведенията по застрахователното правоотношение"

(2) "Разкриването на сведения по застрахователното правоотношение може да става само със съгласието на другата страна по договора, на третото ползващо се лице, както и на трето лице, по чийто живот е сключена застраховката съгласно условията на сключения договор или на презастрахователи по този AOrOBOpN

(3) "Районният съд по седалището на застрахователя може да постанови разкриване на сведения по застрахователно правоотношение по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпления С ъд ът се произнася по искането на закри го заседание не по·късно от 24 часа от постъпването му"

За нас е интересно как тази тайна може да бъде пробива на

1. по доброволен принцип, който изисква съгласието на застрахователя, застрахования, застраховащия, третото лице (бенефициер), което се ползва от застрахователния договор С ъщо се изисква и съгласието на този, който е дал съгласието си да бъде застрахован по "живот~.

2. По начин, в който разгласяването на обстоятелствата става независимо от волята на горните Това право е дадено на районния съд и то само по искане на прокуратурата Но само в един единствен случаи - при наличието на данни за извършено престъпление

Чл 2З "Служителите на Дирекци~та за застрахователен надзор са длъжни да пазят в тайна сведенията и данните, които са им станали известни при упражняването на контрол върху застрахователите Разкриването на тези сведения и данни може да стане само по реда на чп 7(3)

Дирекцията за застрахователен надзор има право да осъществява контрол за законосъобразност. Затова на неговите служители е забранено да издават тайната Само когато са видели нещо нередно, сезирали са прокурора, той пък е сезирал районния съд тази тайна може да бъде открита

Въпрос N25

Акционерно дружество. Застраховател. Според чл 4(1) от ЗЗ "Застраховател може

да бъде аКЦИОtiОрtiО дружество. взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застрахова,ел чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане"

АД е изучавано 8 П 1. Тук ние трябва да научим само отликите tiЭ застрахователното АД от обикновеното АД по ТЗ Затова и чл 8( 1) от ЗЗ гласи. че АД за застраховане се учредява. извършва деЙНОСТТа си и се прекратява по ТЗ, Доколкото в ЗЗ не е предвидено друго

Отлики

1 В минималния уставен капитала) при застраховки по живот и злополука 2 мпрд пв. /2 ООО ООО tЮUИ пв

б) при презастраховане - 4 млрд лв

До момента на гюдаuането на молбата капиталът трябва да бl,де изцяло внесен в БНБ

Апортните вноски не могат да бъдат по­големи 01 ? от каПИJа/lа

Застрахователните дружества могат да откриват повече от слин клон В отделно населено място, FJКЛЮ'iИrеllНО по седалището си

2 Чл 9 "Акциите на застраховатеЛНОJО дружесгво са само rlОимеlНtи" Така се отстраняват нежеланите пица

3 Има разрешение за притежаването на акции повече от 5/100 от капитала Това разрешение се дава на съответното ФЛ или ЮЛ оТ Националния съвет Г1О застраховането

За акции над 1/100 от капитала на застрахователното дружество заявитеЛЯ1 YДOCTooep~Ba произхода на средствата си

4 Лица. които извършват сходна дейност не могат да бъдат акционери в застрахователни АД Също така. тези, които се занимават с охранителна дейност не могат да бъдат акционери в застрахователно АД

5 Чл 1 О Има ог раничения вьв връзка с персоните, които учаСIIJат в ръководството Председател на управи1СЛНИЯ съвет, на съвета на директорите, ИЗГlЫНtителен директор и актюер може да бъде лице, което

1. има местожителство или Постоянно пребиваване в страната.

2 има висше икономическо или юридическо образование, а за ак', юера - и/или висше образование по математика или информатика., 3, притежава необхо"имия професионален ОПИ1 А застрахованеrо

4 не е осъждано на л,с за умишлено престъпление от общ характер;

5 не е било член на ИЗПЪЛНИJелен или контролеti орган или ~ЮOl раничено OTroBOpeti съдружник на дружест 110 и{lи кооперация прекратени поради tЮСI>сто~теЛtЮСТ. ако е останал неудовлетворен кредитор,

6 не е лишеtiО ОТ Г1равото да заема материапноотговорна ДJ1ЬЖНОСТ:

7 не е съпруг или роднина до трета степен, включи гелно по права или съребрена линия или сватовство, на чrюн на управителния съвет наДЗОр~tия съве1, сыют а на директорите или актюера.

8 не заема ДРУГiще fН1aTeHa дльжност oCBe~i като сьтрудник в научен институт или преподавател в учебно занедение,

9 не е член на рЪКоводен или контролен

орган на дружеСТIIО коего извършва

охранителна дейност

Акционерно дружество IlperoBop от ТП Определението за Ап се извлича от чл. 158 (1) от ТЗ АД е търговско дружество, чийто капитал е разделен на еднакви части - акции, което отговаря за зад ЬJ1женията си само със своето имущество

Родовите черти на Ап са

1 АД е ЮЛ и по СИJ1аlа tiЭ ТЗ е търговец: 2 АД подлежи на IIIlиспане в търговския

регисrър при ОКРЪЖНИ~I Сl,Д,

То възниква от дсtfSI на вписването, което има конститутивно значение Обнародването в ЧДьржавен вестник" има декларативно значение

3 АД приема парични и tЮГ1арични вноски, 4 АД има фирма, ссдалище и органи,

5 Учредитепи и 'НЮtЮВQ могат да бъдЭJ български и чуждеС1 ранни ФЛ и ЮЛ Учредители са тези. които са подписали предложението за сьздаваtiе на АД Те могат да бъдат най-малко IIIШ лица, независимо какви Но учредитеJJtюJO сьбрание може да решава само ако fТРИCl,сrват най-малко пет лица. записали акции

Специфичните черlИ на АД са

1 АД е дружество на каг!Итала ЗА разлика оТ СД и КД при него не сыцсствува задължение за участие с личеti ТРУII

2 капиталът на АН е разделеti на равни части, наречени акции

З АД е уставно дружеС'1 во

4 Притежанието на акции създава

членството в АД С Ilрехвърлянето им се прехвърля и членствоrо

5 Членовете на АН tЮ отговарят пично за задълженията на дружеството За тези зады1енияя OТГOBap~1 А" с имуществото си Имуществото на АД е Г1роменлива величина, за разлика от капи тапа на АД. който е постоянtiЭ величина, C),CraBeHa от сбора на ~юминалната стойност t t8 акциите

6 Фирмата на АЛ включва означението "АД", без имена tia аКl\ионерите,

7 Само АД може lIа извьршна банкова и застрахователна дейtЮСТ

Видове АД В зависимос', от това как се учредяват акциите АД БИIJaТ ОJКРИТИ И закрити ОТКРИJО АД е това, ГlрИ което акциите се предлагат свободно на всеки желаещ да ги закупи, Когато АД е затворено, това значи, че е предвидена възможност в устава акционерите да не ПРОllават акциите си навън Закритите АД издапат ГЮИМСtiНИ акции, които се прехвърлят само меж/\у чпеtювете

стр :2


JIIUIII'IIХОЩIIIII'.'1l01l1't//,о

Учредяване на АЛ Правната уредба се съдьржавчл 163-174·1З То може да стане по два начина

1 с подписка

2 без подписка

Учредители те избират начина

Минималната стойност на капитала който се набира чрез подписка е 100 мпн лв /100 ООО лв, а без подписка - 50млн

Учред~шане чрез ПОl1писка Този начин се нарича сукцесивно набиране на капитала Учредители МОГЮ да бъдат две или повече пица, с изключение на уредените в закона случаи, при които учредител може да бъде и едно лице - чл 61 ТЗ Учредители не могат да бъдат лица, които са обявени в несъстоятелност

Учредителите ИЗГОJ вят и обнародват подписано от тях преДJ10жение за откриване на fтодписка за набиране на капитала Заинтересованите лица записва участието си по реда. посочен в подписката Те внасят паричните вноски по банкова сметка, открита от учредители те Срещу направените имуществени Вноските получават временни удостоверения от учредителите За непаричните вноски сс f1рилагат разпоредбите на чл 72 и 73 ТЗ 11равната същност на подписката е спорна - преобладава схващането, че T~ е едностранно волеизявпение на подписвача за участие в АД

В 2-месечен срок слсд изтичане на срока на подписката или след записването на целия капитал на дружеСТВОJ о учредителите свикват учредитепно събраffие Учредителното събрание има право ла решава, ако на него е представен поне ПОl1Овиtiата от записания капитал и присъсгват най-малко пет лица записали акции

Вторият начин на учред~ване на АД е наричан симуптанно учрсдяване теседин акт Тук просто се изян~ва ЖСJ1ание И се свиква учредително събрание

Задачите на учрсдинтното събрание са

1 да установи даl1И капитаЛbl е набран и дели се tiаправени необходимите вноски,

2 да вземе решение за учредяване на АД с единодушие:

3 да приеме устав с единодушие,

4 да избере надзоре" съвет, съответно съвет на директорите с мнозинство, съгласно приетият устав, освен ако учредителите не са си запазили правото ,\а назначат първият надзорен съвет, сьответно съвет на директорите за първите три години

Уставы трябва задължитепно да съдържа 1. фирма и седалище

2 предмет на дейност и срок, ако има такъв 3 размер на каf1ИJ ала вид. брой и

номинална стойност на акциите, 4 органи на дружесfВОТО.

5 ако има апорт броя и номинала на

акциите, които ще БыlII дадени на лицето внесло апорта.

6 преимущества на учредителите, ако има такива;

7 право на учредитслите да назначат първите органи на АД

8 други условия ВЫI връзка С АД

След като YCTaBbl на АД бъде избран се свиква общо събрание на акционерите. което избира органите на N! Веднага се внася и 25% от уставния капител по смет ка на АД в банката

Едва спед това избраният УС под ова заянпение за регистраr \ИЯ в окръжния съд по седалището на АЛ 'ам то се вписва н търговския регистър и се обнародва н 4Държавен вестник" ВГ1исването в търговския регистър име КОНСТИТУfИВНО значение, докато обнародването - деклараrивно

В т ьрговския регист ър се вписват 1 фирмата и сеДЭllище10

2 предмет на дей~юст и срок, 3 размер на каПитаJJа

4 органите на АД

Непарични вноски

Чп72 (1) ЧАка някои съдружник. съответно акционер, прави liепарична вноска, дружественият Aorouop съответно уставът, трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричнаJа вноска, паричната й оценка и основанието на правата му"

(2) "Вноската в оод АД ипи!<ДА се оценява от три вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на дружеството, по искане на вносителя и на учредители те Оценката в дружествения договор, съответно н устава, не може да бъде по-висока от даде~iЭта от оещите лица пред съда"

(3) "Ако вноситеJ1SIТ не е съгласен с оценката, може да участва в дружеството с парична вноска или да откаже да участва в дружеството"

(4) "Вноската не мож(~ да има за предмет бъдещ 'руд или услуг И

81.прос N99

Застрахоuатслен ПОМОЩ.i~

(застрахонатслен агент) 44 - 47

Застрахователният помощни!': oCbU_eCTF.Q

т нар вътрешно представитеЛС~I~'

Отноше~iИЯlа между него и застра}(Оf:lател~ уреждат fН>З основата на сключен тру" .. договор или договор за поръчкаЧл 44 Застрахователят води


застрахователните си агенти списъ!': КОИ1 представя на Дирекцията за застраховатеJl(; надзор Той снабдява всеки агент с документ I знак, кой'о го легитимира като такъв оре упражняване на дейността му Образец () пеГиТимаЦИОННИR знак се одобрява и Депозира Дирекцията за застрахователен надз('(> Дирекцията за застрахователен надзор в 1 !).днеfof срок

При осъществяване l1а дейността (" застрахователният Посредник и застрахователн ~SJ помощник спазват принципа на добровотЮС1' ~

добросьвест но разясняват пранат а

задъпженията по застраховатепния доrО8Щ огпед защи'ата f1a иt1Тереситс на застрахова,'и


Застрахователен ПОСРСАНИК, 43 и 45

Той получава разрешение от Националн..,,, съвет по застраховането Застрахователни~п посреД~iИК ,рябва да притежава висшl образова~iие, общи търговски умения v специални знания в застрахователна~ i дейност Това изискване за лицензиране ~. съставено заради тези застрахователи !':0~1 т бяха нелицензирани през 1997 r и с превърнаха!! посредници

Заст рахователните посредници мо/ а 1 J1 работят за llOвече от едно лице 110 само r1f изричното им сыласие

Застрахоuателят води за застрахователнv. си помощници Списък, който се представя ,1. Дирекцията за застрахователен надзор

Посредничеството е особе~i вир

представителство Особеното е

посредникът действа в интерес и ~1a две:. страни -Тази дейност той извършва възмезд,... Застрахователният посреДt1ИК осъщеСТВЯВ;::J нар външно представителство Срщ~" посредничеството си лолучава КОМИСИОННd

Застрахователният посредник получаl разреше~fие от Националния сьвет г застраховането

Застрахователният посредник трябва /'.; притежава висше образование общ'_ търговски flОзнания и специални знаниР. I областта на застраховането

Когато застрахователният посредник е ЮЛ горните обстоятелства се установяват Г'I отношение на лицата които го упраflпяват ! представляват

ЗаСlраХОАателният посредник може JJ работи за повече ОТ един застраховател r р изричното им сыласие Това е съзас,ра)(ОВсll - когато отделни застрахователни компаttlt първично застраховат един обект Tor31 брокерьт е полезен за всички застраховаТЕЛ компании Съзастраховането е Формг преразпредепение на


риска

Вьпрос N26

Взаимозастрахователна кооперация чл 11-1733

Съгласно чл 4 от ЗЗ застраховател може да бъде и взаимозастрахователна кооперация Кооперацията сте я изучавали по тп, затова трябва да знаете, че тук се припага Законът за кооперациите, който се явява общ закон, а ЗЗ се явява специален, но само в раздел 11 (глава

ВТОh~~важен е моментът, който трябва да знаете насън - за възникването на застрахователното правоотношение и съотношението му с кооперативното членствено правоотношение Те възникват едновременно и всяко едно от тях е предпоставка за другото Затова взаимозастрахователна кооперация се учредява, когато има най-малко 500 дееспособни физически лица

Учредителите са длъжни да се застраховат в кооперацията и да внесат застрахователната вноска по избраната от тях застраховка за първата година

Взаимозастрахователната кооперация има за предмет извършването на застраховки живот и злополука, имуществени застраховки и презастраховане на своите чпенове на основата на взаимността

11 (1) За учредяването и дейност тана взаимозастрахователната кооперация се прилага ЗК, доколкото в този закон не е предвидено друго

12 Взаимозастрахователната кооперация се учредява наЙ·малко от 500 дееспособни физически лица Учредителите са длъжни да се застраховат в кооперацията и да внесат застрахователната вноска по избраната от тях

заС(f)~Х~~6ж~а д~ъg:~~ач~ОеДн~~~оператор лице,

упражняващо охранителна дейност

1 3 Председател на кооперацията и на контролен съвет може да бъде лице. което

1 има постоянно местожителство в страната

2 има висше образование

3 притежава необходимия профеСИШiапен опит в застраховането

4 не е осъждано на л с за умишлено престъпление от общ характер

5 не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество или кооперация, прекратени по несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор

6 не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност

7 не е съпруг или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия, на член на УС, КС или председателя на кооперацията

8 не заема другаде платена длъжност освен като сътрудник в научен институт или преподавател в учебно заведениеСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница