Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношениястраница20/20
Дата14.08.2018
Размер1.42 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Нарушения на правилата за БЗУТ – чл.413, ал.1 Те са изведени на първо място сред АНар на правната уредба на ТПО. БЗУТ имат за обект закрилата на живота, здравето и работоспособността на Р/С:

 • Нарушение на правилата за БЗУТ от всеки Р/С – това са обикновените Р/С. Спазването на правилата за БЗУТ за тях е трудово задължение, виновното неизпълнение на което е нарушение на трудовата дисциплина и за него може да се наложи дисциплинарно наказание.

Изпълнителното деяние на нарушението е неспазване на правилата за осигуряване на ЗБУТ, т.е. неизпълнението на техните предписания. Това правонарушение е винаги виновно деяние. Наказанието за това нарушение е глоба в размер от 20 до 250 лв. Конкретният размер на глобата за всяко отделно АНар се определя от административнонаказващия орган съгласно чл.27,ал.2 ЗАНН, като се държи сметка за тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и от имотното състояние на нарушителя.

Това АНар има и квалифициран състав – чл.413,ал.3,т.1. Квалифициращият белег е повторност на извършване на нарушението по чл.413, ал.1 КТ. Този белег е легално определен в чл.416, ал.4. Той съдържа два юридически белега.

+ Първият е: следващото нарушение на трудовото законодателство да е извършено от същото лице в 1-годишен срок от влизането в сила на НП, с което нарушителят е наказан. НП влиза в сила по реда на чл.64 ЗАНН: когато то не подлежи на обжалване, не е било обжалвано пред РС в законния 7-дневен срок от връчването му или ако е било обжалвано, е било потвърдено от районния съд.

+ Вторият е, че повторното нарушения трябва да бъде от същия вид, от който е нарушението, за което е наложено предходното АНак е рамките на 1-годишния срок.Повторността е понятие за следващо нарушение в 1-годишен срок. Ако в 1-годишния срок съответното лице извърши не само второ, но и трето или четвърто нарушение, наказанието е все за повторно нарушение. При повторност на извършеното нарушение са предвидени по-високи размери на глобите, установени за нарушенията по чл.413, ал.1 КТ: от 40 до 500 лв.

Специален състав на АНар е установен в чл.413, ал.2. Отликата му от АНар в чл.413, ал.1 е в неговия субект. Нарушението може да бъде извършено само от РД или от длъжностно лице.

Изпълнителното деяние е неизпълнение на задължения във връзка с осигуряване на ЗБУТ . Неизпълнението на това задължение е налице, когато съответните лица не са взели необходимите мерки за създаването на тези условия, не са въвели необходимите съоръжения, лични предпазни средства, обезопасяване на работните места и т.н. С оглед на по-високите отговорности и по-високата степен на обществена опасност на това правонарушение, за него е предвиден по-голям размер на глобата: от 250 до 1000 лв. И това административно нарушение има квалифициран състав – чл.413, ал.3, т.2 КТ – глобата за извършено второ и следващо нарушение е от 500 до 2000 лв.

 1. Нарушения на други правила на правната уредба на ТПО – чл.414 КТ. Алинея 1 установява самостоятелен състав на друго АНар. Негови субекти са: РД и длъжностно лице. Основната особеност на това нарушение е в неговия обект. То визира нарушаването на разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на ЗБУТ, които са обособени в обект на самостоятелно нарушение по чл.413, ал.2. Това са всички останали разпоредби на трудовото законодателство:

 • относно работното време;

 • извънредния труд, почивките отпуските;

 • професионалната квалификация и т.н.

Предвиденото наказание е глоба в размер от 250 до 1000 лв.

Алинея 2 установява квалифициран състав на АНар по ал.1. Предвидено е по-тежко наказание: глоба в размер от 500 до 2000 лв.

Алинея 3 беше създадена с измененията на КТ през м. декември 2002г. В нея са посочени нарушенията на разпоредбите на КТ относно писмената форма за сключването на ТД и реда за постъпването на работа на Р/С. Нарушенията са:

 • неспазване на изискването за сключване на ТД писмена форма – чл.62, ал.1 КТ;

 • неизпълнение на задължението на РД да уведоми писмено ТД на НАП в 3-дневен срок от сключването и изменението на всеки трудов договор и в 7-дневен срок от неговото прекратяване – чл.62, ал.3;

 • неизпълнение на задълженията за РД да предостави на Р/С: а) екземпляр от сключения трудов договор, подписан и от двете страни; б) копие от уведомлението до ТП на НОИ по чл.62, ал.3 КТ;

 • нарушение от РД на забраната за допускане на Р/С на работа, преди да му е връчил екземпляр от сключения ТД, подписан от двете страни и заверено копие от уведомлението до ТД на НАП по чл.62, ал.2 КТ.

Това са всъщност състави на четири отделни АНар, които се различават по своя специфичен обект на нарушение. Техни субекти са едни и същи лица: РД и длъжностните лица в предприятията. Установеното наказание за извършването на всяко от тези нарушения е парична глоба в размер от 1000 лв. Алинея 3 изрично посочва, че предвиденото наказание се налага за всяко отделно нарушение.
НАРУШЕНИЯ на ЗУКТС – чл.22, ал.1 :

Това са все нарушения на правила, свързани с обявяването, участието и провеждането на стачката :

а) нарушение на задължението за предварително уведомяване на РД за началото на стачката;

б) нарушения относно предупредителната стачка;

в) предприемане на действия от стачкуващите Р/С, с които пречат или създават допълнителни затруднения за нормалното протичане на дейности извън техните трудови задължения;

г) нарушаване на доброволността на участието на Р/С в стачката;

д) нарушаване на задължението на стачкуващите Р/С да не създават пречки и затруднения на нестачкуващите Р/С да продължат работата си;

е) нарушение на задължението за осигуряване на минималните дейности по време на стачката;

ж) блокиране на стачните фондове;

з) нарушаване на забраната на локаута;

и) нарушаване на забраната за приемане на нови Р/С по време на законна стачка на мястото на стачкуващите Р/С.

Наказанието за тези нарушения е глоба.


Нарушения, свързани с ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ – чл.415:

 1. Нарушения на задължителното предписание на КО– чл.415, ал.1. С въздигането на нарушението на задължителното предписание на контролен орган в АНар се цели да се утвърди авторитета на контролните органи за спазване на правната уредба на ТПО и потвърди задължителното спазване на властническите правомощия. Субект на нарушението е всеки, който не изпълни задължителното предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство. Изпълнителното деяние е неизпълнение на задължителното предписание на КО за спазване на трудовото законодателство. То може да се изразява в незачитане на това предписание, несъобразяване с него, продължаване на работата, без да се вземат мерките, които то предписва и т.н. Наказанието е глоба в размер от 250 до 2000 лв.

 2. Създаване на пречки на контролен орган – чл.415, ал.2. Субекти на нарушението са РД и дл. лица. Спецификата на това нарушение е в неговото изпълнително деяние: създаване на противозаконни пречки на КО за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения. Противозаконни са пречките, изразяващи се в действия или бездействия на РД и/или на длъжностни лица, които в разрез с КТ, специалните закони и подзаконовите НА възпрепятстват КО да упражняват контрола за спазване на трудовото законодателство. Пр. случаите на отказ да се дават на КО обяснения или други необходими документи; забрана да вземат проби и мостри за изследвания и т.н. По субективната си страна това нарушение е умишлено. Наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв.


Ред за осъществяване на АНО :

АНак “глоба” се налага на лицата, които са извършили нарушението, с НП. То се издава въз основа на акта, с който е установено нарушението. В това постановление се определя и размерът на наложената глоба. Издава се от ръководителя на съответния контролен орган, в който се намира по служебното си положение инспекторът – служител от контролния орган, съставил АУН. Ръководителят е началникът на общинската ИТ, на Главната инспекция по труда и т.н. Лицата, които издават НП, са административнонаказващите органи по смисъла на чл.47 ЗАНН.

Чл.416, ал.3 КТ изхожда от идеята за характера на ЗАНН като общ закон за административното наказване спрямо КТ като специален закон.Размерът на глобата, която се налага като парично наказание за извършено нарушение на трудовото законодателство, се определя към момента на издаване на НП. Към този момент се преценява тежестта на извършеното нарушение.

ОБЖАЛВАНЕ на НП – с което е наложена глоба за нарушение на трудовото законодателство, подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено административното нарушение. Срокът на обжалване от наказания е 7 дни от връчване на наказателното постановление, а от прокурора – 14 дни от издаването му. Районният съд разглежда делото по същество в състав от един съдия. Той може да потвърди, измени или отмени наказателното постановление. Това решение подлежи на касационно обжалване пред ОС по реда на ЗВАС. Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 5 лв., не подлежат на обжалване – чл.59, ал.3 ЗАНН.

Влезлите в сила НП, с които е наложена глоба, подлежат на изпълнение по реда на чл.74, 77 и 79 ЗАНН. Това са държавни вземания, които се събират по реда, предвиден за това в ЗСДВ. Събират ги органите на данъчната администрация при общинските администрации. Тези суми не отиват пряко в държавния бюджет. Те се изразходват целево за усъвършенстване на контролната дейност (за повишаване на квалификацията на инспекторите по труда, за закупуване на техника и технологии за усъвършенстване на контрола и т.н.) по ред, установен от министъра на ТСП и от министъра на финансите.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ТД – трудов договор ТПО – трудово правоотношение;

ЗБУТ / БЗУТ – здравословни и безопасни условия на труд;

ОПО – осигурително правоотношение;

ТОПО – труд.и осиг.правоотношение;

ПП- правни последици КТД – колект.труд.договор;

РД – работодател Р/С - работници и служители;

КТС – колективен трудов спор ИТС – индивид.тр.спор;

ПГО – платен годишен отпуск РВ – работно време

ТВ – труд.възнаграждение ИО – имущ.отговорност; И други в контекста на разглежданата тема !


Каталог: userfiles -> media
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
media -> На Република България жалба от с адрес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница