Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната системаДата09.04.2018
Размер92.82 Kb.

Тема №10

Горивна система на карбураторен двигател – карбуратор


 1. Предназначение, изисквания, видове:

1.1. Предназначение на горивната система: да образува подходяща по състав, количество и качество горивна смес за всеки работен режим на двигателя, да я разпредели към цилиндрите и да отвежда отработените газове в околната среда.

1.2. Състав на горивната смес изразен чрез въздушното отношение “α”: въздушното отношение “α” представлява реалното количество въздух “L” разделено на теоретично (необходимото) количество въздух“L0”:

α=L / L0

Когато α>1, горивовъздушната смес е “бедна”.

Когато α=1, горивовъздушната смес е нормална.Когато α<1, горивовъздушната смес е “богата”.

1.3. Видове карбуратори:

 • Според посоката на движение на горивовъздушната смес в смесителната камера биват с низходящ поток (най-често срещани, защото имат лесно техническо обслужване); с възходящ поток; с хоризонтален поток

 • Според броя на смесителните камери - еднокамерни; двукамерни; многокамерни

 • Според действието на двете камери – последователно (при тях втората дроселна клапа започва да се отваря след като първата е отворена до определено положение, пълното им отваряне се постига едновременно, всички цилиндри се захранват от едно и също място); паралелно (двете дроселни клапи се отварят едновременно с всяка от смесителните камери захранва част от цилиндрите).

2. Устройство:

2.1. Общо устройство на горивната система: горивната система се състои от следните елементи:

 • Резервоар за гориво - служи за съхранение на гориво осигуряващо пробег от около 500км.

 • Горивопроводи - свързват отделните елементи при подаване на горивото от резервоара до карбуратора. Те биват твърди и гъвкави. Твърдите са месингови, медни или стоманени тръби с вътрешен диаметър 5-8мм. Гъвкавите се изработват от бензиноустойчива гума или пластмаса.

 • Горивоподаваща (бензинова) помпа - предназначението и е да засмуква гориво от резервоара и да го подава към карбуратора под определено налягане (0.02-0.03 MPa). С цел надеждност на работата производителността й неколкократно надвишава максималния разход на гориво.

 • Горивни филтри - предназначението им е да отделят попадналите в горивото механични частици,утайки и вода. Те работят на утаителен и контактен принцип. При утаителния начин рязко се увеличава проходното сечение през което преминава горивото,скоростта му намалява и едрите механични частици се утаяват. При контактния начин горивото преминава през пластинкови,мрежести или порести филтриращи елементи които задържат примесите.

 • Въздушен филтър - пречиства въздуха всмукан от околната среда. Съществуват инерционен,контактен и комбиниран въздушен филтър. При инерционния пречистването става като се смени рязко посоката на всмуквания въздух, поради по-голямата си инерция прашинките се отделят и се улавят от прахоуловител. При контактните въздуха преминава през филтриращ елемент от многослойна нагъната филтърна хартия, многослойна мрежа или влакнест капрон и др. Комбинирания е комбинация от първите два.

 • Всмукателен и изпускателен тръбопровод - въвеждат и отвеждат газовете от и в цилиндрите. От тях се иска да подобрят пълненето и изпускането. Най-често всмукателния е изработен от алуминий, а изпускателния винаги от чугун.

 • Шумозаглушител - служи да намали граничните здравни норми и шума при изпускане на изгорелите газове, като тази задача трябва да бъде изпълнена с минимални хидравлични загуби.

2.2. Общо устройство на карбуратора (елементарен): елементарния карбуратор се състои от следните елементи:

 • Поплавкова камера - в нея горивото постъпва под налягане и нивото му се поддържа постоянно.

 • Поплавък - представлява херметически затворено кухо месингово или пластмасово тяло с точно определен обем.

 • Главен горивен жигльор - сменяема резбова пробка с калиброван отвор.

 • Разпръсквач - тръбичка която от едната страна е свързана с главния горивен жигльор, а от другата изведена в най-тясната част на дифузора. Нивото на този отвор е с h=4 - 8мм над нивото на горивото в поплавковата камера.

 • Главен въздушен канал - това са дифузора, входната тръба и смесителната камера.

 • Дифузор - къса тръба с променливо сечение (стесняващо се) подходящо оформено за да няма хидравлични съпротивления. Стеснението е с цел увеличаване на скоростта на въздушния поток с цел намаляване на налягането му, подобряване на смесообразуването.

 • Смесителна камера - това е обемът от изходния отвор на резпръсквача до всмукателния тръбопровод. В нея започва смесообразуването.

 • Входна тръба - намира се между въздушния филтър и дифузора.

 • Дроселова клапа - кръгла месингова пластина, закрепена на вал, задвижващ се чрез лостов механизъм от педала на газта.

3. Действие:

3.1. Действие на горивната система на карбураторен двигател: горивото се засмуква от резервоара посредством горивната помпа и минава по тръбопроводите до горивния филтър, пречиства се и отново посредством тръбопроводи отива в карбуратора. Там се дозира и се доставя посредством всмукателния колектор до всички цилиндри със състав и количество съответстващо на работния режим, честотата на въртене и натоварванията на ДВГ. След изгарянето на горивото да го отведе посредством изпускателния колектор и тръбопровод до шумозаглушителя, където да се намали шума от работата и изгорелите газове да се отведат към атмосферата.

3.2. Действие на карбуратора (елементарен): при работа на двигателя по време на такта пълнене обемът в цилиндъра над буталото се увеличава и това създава подналягане, което предизвиква преминаване на въздушен поток през карбуратора към отворения всмукателен клапан. В дифузора, поради стесненото сечение, скоростта на въздушния поток се увеличава и вследствие на това се намалява налягането му (получава се разреждане). В поплавковата камера налягането остава непроменено (атмосферното), което се явява по-високо от това в дифузора (на изхода на разпръсквача ). В следствие разликата в наляганията през разпръсквача изтича гориво което се разбива на малки капчици от високата скорост на въздушния поток, увлича се от него и частично се изпарява. По нататък изпарението на горивото и хомогенизирането на горивната смес продължава във всмукателния тръбопровод и цилиндрите. Количеството на образуваната горивовъздушна смес се регулира, като се изменя проходното сечение в смесителната камера чрез завъртане на дроселната клапа.

4. Диагностика, техническо обслужване и ремонт:

4.1. Диагностика на карбуратора (реален): За извършване на диагностика на един реален карбуратор се извършват следните проверки:

 • Проверка за съдържанието на CO (въглероден окис) и CH (въглеводороди) - извършва се на празен ход при плавно и рязко отваряне на дроселната клапа. За да се извършат необходимите проверки, двигателя трябва да е загрят до работна температура, запалителната уредба да е изправна и регулирана. Двигателя се установява в режим на празен ход по инструкция на производителя и при напълно отворена въздушна клапа. Ако съдържанието на CO и CH е по-голямо от допустимото е възможно да се регулира системата за празен ход (да се намали количеството емулсия), ако съдържанието на CO не се намали или се намали недостатъчно, за да влезе в нормата, тогава има запушен жигльор или нивото на горивото в поплавковата камера е високо. Причини за високото ниво в поплавковата камера са неуплътняващ или пробиване на поплавъка. Ако съдържанието на CO и CH в отработените газове е по-ниско от нормата, възможните причини са ниско ниво на горивото в поплавковата камера вследствие на неправилна регулировка на хода на иглата, повреда в горивоподаващата помпа, запушен горивен жигльор или затворена игла в системата за празен ход. Ако при работа на двигателя на празен ход въртенето му не е равномерно това е белег за засмукване на допълнително количество въздух поради неуплътнения във всмукателния тръбопровод, във фланеца под карбуратора, при гнездата на осите на дроселната клапа (когато те са износени) и др.

 • Проверка за състоянието на главното дозиращо устройство на карбуратора се извършва чрез плавно повишаване честотата на въртене на двигателя. Критерий за неговата изправност е постепенното намаляване на съдържанието на CO в отработените газове с увеличаване на честотата на въртене. Отклонения от нормалната работа могат да се дължат на запушени горивни и въздушни жигльори или запушване на канал от системата за празен ход или на главното дозиращо устройство.работата на ускорителната помпа в карбуратора се проверява с рязко отваряне на дроселната клапа. Съдържанието на CO в отработените газове трябва да се увеличи с 2-3% и постепенно да намалее.

4.2. Техническо обслужване на горивната система на карбураторен ДВГ: Обслужването на горивната уредба е индивидуално за различните конструкции двигатели. То се извършва съгласно изискванията на завода производител за дадената марка автомобил.

 • Ежедневно техническо обслужване (ЕО)-чрез контролния уред на арматурното табло се следи за нивото на горивото в резервоара и при необходимост се долива. Следи се херметичността на уредбата, като не се допуска пропуск на гориво. За тези цел периодично се проверява херметичността на горивопроводите и връзките им, проверява се за теч на гориво и от останалите елементи на уредбата. Не се допуска триене на горивопроводите в части разположени близо до тях, а също така е недопустимо е прегъването и напукването им. Херметичността на уредбата от резервоара до горивоподкачващата помпа се проверява при неработещ двигател, а от горивоподкачващата помпа (бензинова помпа) до карбуратора при работещ ДВГ. Откритите пропуски на гориво незабавно трябва да се отстранят.

 • Техническо обслужване №1 (ТО-1) – при него се проверява закрепването на карбуратора, горивоподаващата помпа и горивопроводите. При необходимост се притяга карбуратора към всмукателния колектор и помпата към блока на двигателя, а също така и горивопроводите към помпата. При това обслужване или през 10000км. пробег се подменя филтриращия елемент на въздушния филтър. Освен това в зависимост от конструкцията трябва да се преминава между летен и зимен експлоатационен режим. При преминаване към летен режим входната тръба на филтъра трябва да се завърти така че да има достъп на студен въздух откъм пространството под предния капак, а при преминаване към зимен режим входната тръба трябва да се завърти така че да има достъп на топъл въздух откъм изпускателния колектор.

 • Техническо обслужване №2 (ТО-2) – то включва всички дейности от ЕО и ТО-1, но се извършват по-задълбочени проверки и регулировки. При съмнение за неизправности на вътрешните части на помпата тя се сваля, разглобява се и се промива, като се прочиства и продухва филтриращия елемент много старателно. Проверяват се еластичността и размерите на пружината за мембраната, пружината за лоста на помпата и лоста за ръчно подкачване на гориво. По мембраната не се допускат пукнатини или втвърдяване, уплътнителите се подменят с нови, като преди поставяне се смазват с тънък слой грес. След сглобяването на помпата тя трябва правилно да се монтира към ДВГ, за да се подсигури необходимото количество и налягане на горивото към карбуратора. Ако в уредбата има филтър за фино пречистване на горивото той се сваля, разглобява се и се промиват утаителя и филтриращия елемент. Обслужването на карбуратора е строго индивидуално в зависимост от неговата конструкция. Периодично се проверява надеждното му закрепване, а също така закрепването на отделните му елементи. Проверява се и при необходимост се регулира нивото на горивото в поплавковата камера, регулира се и честотата на въртене на двигателя на празен ход, проверява се работата на ускорителната помпа и икономайзера. При сваляне и разглобяване на карбуратора частите му се промиват, почистват и продухват от смолисти отлагания, проверява се пропускателната способност на жигльорите. Нивото в поплавковата камера се проверява при неработещ ДВГ. Оборотите на празен ход се регулират при загрят двигател, а също така запалителната уредба трябва да е изправна и добре регулирана. В процеса на експлоатация и естественото износване на частите ускорителната помпа може да не подава достатъчно количество гориво. В този случай тя се регулира. Ако двигателя не развива пълна мощност при напълно отворена дроселна клапа трябва да се провери пълното включване на икономайзера, а при необходимост се регулира задвижването му. Пропускателната способност на жигльорите се проверява на специален стенд. При отвиване и завиване на жигльорите е необходимо голямо внимание за да не се повреди резбата в отворите. Обикновено главния горивен жигльор и този за празен ход си приличат на вид но са с различни резби. През 20000км. пробег се почиства филтъра на карбуратора намиращ се на входа на горивото към поплавковата камера. В процеса на експлоатация периодично се проверява състоянието на изпускателния колектор, изпускателните тръби и шумозаглушителя. Не се допуска пропускане на изгорели газове от съединенията им. Проверява се периодично надеждното закрепване на резервоара и ако трябва се притягат закрепващите болтове. През 20000км. пробег или един път в годината е желателно да се промие и почисти от утайки и вода горивния резервоар. При необходимост горивния резервоар може да се провери за херметичност. Може да се провери и херметичността и работата на клапаните на капачката на горивния резервоар.

4.3. Ремонт на карбуратор (реален) и захранването му с гориво: основните неизправност в карбуратора и захранването му с гориво и начините за отстраняването им:

 • Спуквания и откъртвания по корпуса на карбуратора – ако е възможно се заваряват или залепват със специални лепила, ако заваряване и лепене е невъзможно корпуса се бракува.

 • Неизправност в тръбопроводите или свързващите елементи - отстранява се чрез запояване или подмяна на тръбопроводите, притягане на свързващите елементи.

 • Непълно затваряне на клапаните на горивоснабдителната помпа – разглобяване на помпата и промиването им с бензин или подмяна с нови.

 • Задръстени горивни филтри – почистване на филтрите или подмяна с нови.

 • Повредена мембрана или пружина на горивоснабдителната помпа (ГСП) – подмяна.

 • Износване на задвижващия лост на ГСП – възстановяване до номиналните размери чрез наваряване и мех. обработка или подмяна с нов.

 • Понижено ниво на горивото в поплавковата камера – регулиране в зависимост от конструкцията, най-често чрез медна пластина на поплавъка и се проверява игления клапан за затруднено движение, ако задържа се подменя с нов.

 • Засмукване на въздух през съединенията на карбуратора – притягане на скрепителните елементи или подмяна на уплътнителните гарнитури ако е необходимо.

 • Износване на втулките на дроселната клапа – подмяна на втулките или подмяна на втулките и оста комплект.

 • Запушване или износване на горивните и въздушни жигльори – ако са запушени се продухват и почистват, а ако са износени се подменят с нови.

 • Повишено ниво на горивото в поплавковата камера – регулира се от поплавъка и се проверява игления клапан за пропуск при затворено положение, ако пропуска се подменя с нов.

 • Непълно затваряне на клапана на икономайзера – подменя се с нов.
Каталог: clients -> 236 -> files -> files
clients -> Ребра и вериги за снегоутъпкващи машини everest
clients -> Закон за храните
clients -> Стоманени въжета за лебедките на горски трактори
clients -> Отчет за извършени мърчандайзинг услуги за Солид ко
files -> Предназначение, изисквания, видове Предназначение
files -> Охладителната система е предназначена да
files -> 1. Предназначение: Предназначение на кмм
files -> 1. Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната система
files -> 1. Предназначение, изисквания, видове Предназначение на мазилната система


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница