Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”страница3/3
Дата13.09.2016
Размер0.57 Mb.
#9337
1   2   3

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл.1. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с Техническото задание, - /Приложение №1/ и подадената Ценова и техническа оферта /Приложение №2 и № 3/ - неразделна част от настоящит договор, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата Eutelsat Newsspotter.

/2/. Работния честотен диапазон на излъчване е 29500MHz – 30000MHz; Честотен диапазон на приемане 19700 MHz – 20200 MHz

/3/. Сателитният канал, който се предлага, трябва да се характеризира с еквивалентна изотропна излъчена мощност/EIRP/ на лъча за гр.София, не по-малка от 45dBW.

/4/. При необходимост предоставеният сателитен канал ще бъде използван и от други излъчващи станции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със същите технически характеристики.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕЧл.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. да предостaвя възможност за заявяване и предоставяне на услугата 24 часа, 7 дни в седмицата и в рамките на същия ден на приемане на заявката.

2.2. да приема заявки за времетраене под 1 час.

2.3. да осигури възможност за заявяване на трасе 30 минути преди включване в ефир.

2.4. да осигури време за технически тест /line-up/, което не се заплаща, с продължителност не по-малко от ..........мин.

2.5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок за анулиране на заявен сателитен капацитет, без заплащане на такса - .................;

2.6. Да осигурява и поддържа за своя сметка всички съоръжения, предназначени за извършване на услугите;

2.7. Да дава указания и оказва техническо съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при ползване на услугите с цел гарантиране на нейното качество;

2.8. Да предоставя услугите качествено, в съответствие с описаните в Техническото задание технически характеристики и показатели.

2.9. В случай на профилактика и поддръжка на своите/наетите съоръжения да осигури резервен вариант за заявяване на сателитно трасе.

2.10. Да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

Чл.3. ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

3.1. Да получава договореното възнаграждение за предоставените услуги;Чл.4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1. Да заплаща своевременно и в съответствие с договорните условия дължимата цена за услугите;

4.2. Да не преотстъпва ползването на услугите на трети лица без изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.3. Да се съобразява с указанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при ползване на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;

4.4. Да ползва услугите само по предназначението и условията на този договор и в съответствие с действащото законодателство;

4.5. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали технически и други проблеми, свързани с преноса на телевизионния сигнал;Чл.5. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

5.1. Да получава услугите в съответствие с техническите параметри от Техническото задание /Приложение №1/;

5.2. Да получава незабавно при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за техническите и качествените параметри, при които се осъществяват услугите;

5.3. Да преустанови едностранно договорните отношения в случай на неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;III. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И НЕУСТОЙКИ


Чл.6 /1/ Цените и ценовите условия на услугата са в съответствие с представената ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като общата стойност на договора не може да надвишава сумата от 65 999 лева без ДДС.

/2/ За предоставената услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните търговски отстъпки: ......................................................, при условие, че ......................................................., в размер на .....................................................

/3/ Дължимите суми ще бъдат плащани месечно, за реално използвания през предходния месец сателитен капацитет, при условията на този договор, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

IBAN: …………………………………………

BIC : …………………………………………..

Банка : ...............................................................

Чл.7 Дължимите месечни суми, изчислени по представената ценова оферта, се заплащат в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца на реализиране на услугите и след подписване на констативен протокол за реално използвания през предходния месец сателитен канал. За полученото възнаграждение се издава фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неполучаването на фактура не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението за плащане.

Чл.8 За всяко прекъсване в предоставянето на услугите при технически и качествени параметри, по-ниски от договорените по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка. Неустойката не може да превишава стойността на последното месечно възнаграждение и е равна на удвоената сума, получена от умножаване на периодите с влошено качество за работния месец по цената за единица време, изчислена пропорционално на цената на услугата за един работен месец. Неустойката се прихваща от дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми, а ако такива няма, се превежда директно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл.9. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за изпълнение на договора - парична сума, в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката или предава банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност до 1 /един/ месец от датата на изтичане срока на договора.

Чл.10. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл.14, ал. 1.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връща гаранцията по чл.9, в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на договора, при условията на чл.12 – чл.14.

V.СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.11 Срокът на действие на договора е една година, считано от датата на подписването му

Чл.12 Договорът се прекратява с изтичане на срока, определен в предходния член или след достигане на сумата от 65 999 лв. без ДДС.

Чл.13 Договорът може да бъде прекратен преди неговото изтичане при писмено взаимно съгласие между двете страни.

Чл.14 /1/. Предсрочно – разваляне едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/. Предсрочно – разваляне едностранно с едномесечно предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15 /1/. При всички случаи на неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за тези обстоятелства и да й предостави разумен срок за изпълнение, в който неизпълнението следва да бъде отстранено. Едва след изтичането на този срок и ако неизпълнението не е отстранено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора и да претендира на неустойка.

/2/ При разваляне на договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на последното едномесечно възнаграждение.

/3/ Не се дължи неустойка при възникването на непреодолима сила, довело до пълно или частично неизпълнение на задълженията на някоя от страните.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Чл.16. /1/ Страните се задължават да не разгласяват информация, станала им известна по повод сключването и/или изпълнението на настоящото споразумение, която би могла да увреди интересите на насрещната страна, освен в случаите, когато информацията е поискана от оправомощен по силата на нормативен акт орган, по предвидения за това ред и срок.

/2/ Страните поемат задължението всяка информация, касаеща насрещната страна да бъде давана само след предварителното й съгласуване и разрешение.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.17. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване, като по време на неговото изпълнение са недопустими изменения и допълнение на същия.

Чл.18. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.19. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие на обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Чл.20. Всяка страна има право да изисква точна информация по изпълнението на този Договор.

Чл.21. Всички възникнали спорове по този Договор ще се решават чрез преговори между двете страни. Ако не се постигне съгласие по споровете, то същите се отнасят към компетентния съд в София.
Неразделна част от настоящия договор са:

- Приложение № 1 - Техническо задание

- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 3 - Финансово предложение на Изпълнителя.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

ВЯРА АНКОВА

_____________________

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

МАРГАРИТА НИКОЛОВА

_____________________
ЦВЕТЕЛИН МАТОВ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ТТ”

_____________________


Съгласували:

Главен юрисконсулт:

Кремена Кадиева
Началник отдел „ОП”:

Асен Илиев

М Е Т О Д И К А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ

С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.I. Ред на оценка на офертите:

1.Предварително проучване на офертите

    1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва предварителна проверка за съответствието и комплектността на документите представени от участниците.

    2. При предварително проучване се проверява използвани ли са приложените от възложителя образци и правилно ли са попълнени образците от документацията.

1.3. Комисията за оценка и класиране на офертите отстранява участник който:

- не е представил някои от посочените документи в обявлението или документацията за участие;

- е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- има наличие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2а/първо предложение/, т. 4 и т.5 и ал.5 от ЗОП и/или е в съдружие с друг участник.II. Критерий за оценка на офертите

Показателят „ФО“ – финансова оценка, която се формира по следния начин:

ФО = Ц1 х 30 + Ц2 х 70, където:

А) Ц1 - предлаганата цена за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към публичен IP адрес” - тежест 30 точки;

Ц1=(Ц1min/Ц1n), където:

Ц1min е най-ниското от всички предложени възнаграждения за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към публичен IP адрес”;

Ц1n е предложеното възнаграждение за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към публичен IP адрес” на оценяваната оферта.

Максималният брой точки по този показател е 30 точки.

Б) Ц2 - предлаганата цена за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към антена” - тежест 70 точки;

Ц2=(Ц2min/Ц2n), където:

Ц2min е най-ниското от всички предложени възнаграждения за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към антена”;Ц2n е предложеното възнаграждение за 1 GB трафик при предаване тип ”антена към антена” на оценяваната оферта.

Максималният брой точки по този показател е 70 точки

Крайно класиране на участниците

  1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник.

  2. На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.
1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

* Настоящата декларация се попълва задължително от всеки подизпълнител, посочен от участника в офертата му.

2 Декларацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. Когато участникът е обединение, декларацията се подава от представляващия обединението.

3 Вярното се отбелязва със знак „Х”

4 По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.

Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница