Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“Дата16.05.2017
Размер177.55 Kb.
#21447
ПРИЛОЖЕНИЯ към публична покана: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“

1. Техническа спецификация - Приложение № 1;

2. Проект на договор – Приложение № 2;

3. Образци на документи:

3.1. Представяне на участника - Образец № 1;

3.2. Оферта - Образец № 2;

3.3. Техническо предложение - Образец № 3;

3.4. Ценово предложение - Образец № 4;

3.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Образец № 5;

3.6. Декларация за техническа поддръжка - Образец № 6.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Техническa спецификация

за публична покана с предмет

Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“


В част от информационните системи на Агенцията по обществени поръчки, а именно:

 • Портал за обществени поръчки и интегрираните в него Регистър на обществените поръчки, модул за публични покани, модул „Жребий“;

 • Система за управление на документооборота и работния поток EVENTIS,

са използвани софтуерни продукти (платформи) на фирмата Oracle (Оракъл). Целта на настоящата публична покана е осигуряването на стандартна техническа поддръжка за тези продукти, гарантираща тяхната сигурност и актуалност.

Изпълнителят следва да предостави техническата поддръжка с ниво на услугата „Software Update License & Support” (“Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка”) за следните видове лицензи и съответните им срокове:

- 5 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 4 бр. Oracle Internet Application Server Standard Edition One - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 2 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 05.03.2015 г. до 04.03.2016 г., включително.

Услугата следва да се предоставя по начин, съответстващ на стандартите, установени от фирмата производител на софтуера – Oracle.

В своето предложение участникът следва да предостави детайлна информация докога производителят на софтуерната платформа Oracle Internet Application Server 10g Standard Edition One ще осъществява техническа поддръжка на тази версия на платформата, как се променя нивото на поддръжката във времето и какви са характеристиките на различните нива на поддръжка.

Изпълнителят следва да предостави на отговорното лице от Агенцията по обществени поръчки всички данни за достъп до интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на софтуерните продукти, предмет на настоящата публична покана.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект
ДОГОВОР
Днес, ............................ год. в гр. София,
на основание на чл.101е от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с проведена по глава осма „а” от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“, се сключи настоящият договор между:
1. Агенцията по обществени поръчки (АОП), със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, ул. “Леге” № 4, ЕИК 131236380, представлявана от Иво Кацаров – главен секретар и Юлия Тодорова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. .....................................................................................................................................................със седалище гр. ..................................., ул. ................................................................., № ............, ЕИК ................................, представлявано от ........................................................................... с адрес гр. ........................., ул. ..........................., с л. к. ..........................., изд. на .................... от ..................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави срещу възнаграждение услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки, с ниво на услугата „Software Update License & Support” (“Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка”).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави техническата поддръжка с ниво на услугата „Software Update License & Support” (“Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка”) за следните видове лицензи и съответните им срокове:

- 5 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 4 бр. Oracle Internet Application Server Standard Edition One - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 2 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 05.03.2015 г. до 04.03.2016 г., включително.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на изпълнение до 04.03.2016 г.

(2) Мястото на изпълнение на договора е: гр. София, ул. “Леге” № 4 - сградата на АОП.


ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  Чл.3. (1) Цената по този договор е ................................. лв. (............................) лева, без ДДС съгласно ценовото предложение.

  (2) Цената по ал. 1 включва техническа поддръжка за Oracle лицензи, описани в чл. 1, ал. 2 от договора.(3) Цената по ал. 1 е твърдо определена, не подлежи на промяна, освен в случаите, предвидени в закона.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на настоящия договор, предоставяне на информация от официалния сайт на Oracle за техническа поддръжка, удостоверяваща регистрацията и нивото на поддръжката, и представяне на фактура /оригинал/ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. Плащането ще се извърши с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ...........................................

BIC код на банката: .................................

Банка: ........................................................

Град/клон/офис: .......................................

Адрес на банката: ....................................Чл.6. В случай на промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

ІV. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява техническата поддръжка след подписването на договора за периода, посочен в чл. 2, ал. 1 и по начин, гарантиращ сигурност и актуалност на софтуерните продукти.

(2) Техническата поддръжка се осигурява в съответствие с Политиките за техническа поддръжка на Oracle, действащи в момента на предоставяне на услугите. Политиките за техническа поддръжка са достъпни на адрес: http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html и могат да бъдат променяни по преценка на Oracle, но без да се понижава съществено нивото на услугите, предоставяни за поддържаните програмни продукти през периода, за който са платени таксите за техническа поддръжка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави услугата по начин, съответстващ на стандартите, установени от фирмата производител на софтуера – Oracle за ниво на услугата Software Update License & Support.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави на отговорното лице от АОП всички данни за достъп до интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на софтуерните продукти, предмет на настоящата публична покана.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи услугата в срока и при условията, договорени между страните.

2. Да осъществява контрол по изпълнението във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да развали договора едностранно в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи предмета на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати цената при договорените условия, срокове и начин на плащане.

2. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно и качествено изпълнение да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове, условия и начин на плащане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни поръчката, съгласно договореното и да упражнява всичките си права без да нарушава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на договора.

3. Да определи конкретно/и лице/а, които ще организират и реализират услугата по техническата поддръжка на софтуерните лицензи, предмет на настоящия договор.

4. Да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й.


VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10. (1) При забава на изпълнението на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на поръчката с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да развали договора чрез изрично писмено изявление.

(3) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извърши необходимите плащания, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл.11. Изплащането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорения размер на общо основание.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Освен в случая на ал. 1, договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на 7-дневно предизвестие при неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договореното, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.13. (1) Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.

(2) Без да се засягат разпоредбите на раздел „Прекратяване и разваляне на договора“, страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици.

Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима сила.

(3) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 2, в 3-дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3, страната, която е дала известието по ал. 2, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от три дни.

(5) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 4 страната, която е дала известието по ал. 2, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора.


IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл.15. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му и изпълнението на договорните клаузи, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред съда.

Чл.16. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Настоящият договор се сключи в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
........................................... ................................................

ИВО КАЦАРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

......................................................ЮЛИЯ ТОДОРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


ОБРАЗЕЦ № 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставяме на вашето внимание следното:

 1. …………………………………………………………………………………………………….

/Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/

 1. Административни сведения:

2.1.Наименование на участника........................................................................................................

2.2.Координати

Адрес: ...................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................


2.3.Лице, представляващо участника: ..............................................................................................

(трите имена)

.....................................................................................................................................................................(данни по документ за самоличност)

.....................................................................................................................................................................(длъжност)

2.4.Лице за контакти: ...........................................................................................................................(трите имена)

....................................................................................................................................................................(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: .........................................................................................................................


2.5.Обслужваща банка: ......................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

....................................................................................................................................................................(адрес на банката)

.....................................................................................................................................................................(I B A N сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ...........................................................................................................................


Дата: .............................. ПОДПИС: .......................ОБРАЗЕЦ № 2
ОФЕРТА
Настоящата оферта е подадена от .............................................................................................

(наименование на участника)
и подписана от ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта, съгласно публична покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичането на …… (……………………….…) календарни дни1, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че:

- сме запознати с указанията и условията в поканата и приложенията към нея по обявената от Вас обществена поръчка, както и с изискванията на Закона за обществените поръчки и ги приемаме без възражения; • ще изпълняваме дейностите по предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни документи, относими към тези дейности;

- при предложените от нас условия и цена в настоящата оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в описания вид и с изискуемото качество.
Приложения:

1. Техническо предложение;

2. Ценово предложение;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от ЗОП;

4. Декларация за техническа поддръжка;

………………………………………………………………………………………………...


Дата: .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................ОБРАЗЕЦ № 3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“.


от ....................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ........................................................................................................................(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с публичната покана и всички документи и образци към нея, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в публичната покана, приемаме ги и сме съгласни с тях.

Приемаме да предоставим услуги по техническата поддръжка с ниво „Software Update License & Support” (“Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка”) за следните видове лицензи и съответните им срокове:

- 5 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 4 бр. Oracle Internet Application Server Standard Edition One - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 28.02.2015 г. до 27.02.2016 г., включително;

- 2 бр. Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual, FULL USE, период на поддръжката от 05.03.2015 г. до 04.03.2016 г., включително.

Предоставяме следната подробна информация относно това, докога производителят на софтуерната платформа Oracle Internet Application Server 10g Standard Edition One ще осъществява техническа поддръжка на тази версия на платформата, как се променя нивото на поддръжката във времето и какви са характеристиките на различните нива на поддръжка:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………. .

Приемаме да предоставим на отговорното лице от Агенцията по обществени поръчки всички данни за достъп до интернет сайтовете, имащи отношение към техническата поддръжка на софтуерните продукти, предмет на настоящата публична покана.


Дата: .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................
ОБРАЗЕЦ № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за услугата по предмета на обществената поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“.


по ред

Описание на продукта

CSI №

Брой лицензиНиво/тип на лицензаЕд. стойност в лева, без ДДС

Обща стойност в лева, без ДДС за заявения брой

Период на поддръжката

1

...

...
Предлагаме следната обща стойност за изпълнение на предмета на настоящата поръчка:……………………..…....................................................................................................(изписва се с цифри и с думи) в лева, без ДДС
Посочената цена е формирана съгласно изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана, и е в пълно съответствие с действащото българско законодателство.
Забележка: Оферти, в които е предложена цена, по-висока от заложената прогнозна стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, необходими за изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на Възложителя.

Дата: .............................. ИМЕ, ПОДПИС: ......................................ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л. к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на..................................................................................................................................................,(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“,


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:


 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран/а, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;


 1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност

в неговата организация;

 1. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси.

Предоставям /не предоставям (ненужното се зачертава) служебно на Възложителя информация относно публичните регистри, в които се съдържат обстоятелствата или компетентният орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен. При наличие на информация се посочват съответните публични регистри.

.......................................................................................................................................................

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

за техническа поддръжка
Долуподписаният /ата/: ..................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л. к. № ............................, издадена на ................., от ........................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., област ......................, ул.............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., тел. ........................., факс................., е-mail ................................., в качеството си на .......................................................................................................................................................(длъжност)

на..................................................................................................................................................,(наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по техническа поддръжка за Oracle лицензи, използвани в информационните системи на Агенцията по обществени поръчки“,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
участникът, който представлявам, притежава правото да предоставя техническа поддръжка на софтуерните продукти на Oracle, предмет на настоящата публична покана.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .............................. ДЕКЛАРАТОР: ...........................1 Срокът на валидност на офертата трябва да е не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.


Каталог: fckedit2 -> user -> File
File -> „Извънгаранционна техническа поддръжка на устройство за защитна стена на интернет приложения (Web Application Firewall) модел Fortinet fwb-400B“
File -> Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (еедоп)
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Образец №1 техническо предложение
File -> Приложение към публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенцията по обществени поръчки“ техническа спецификация
File -> Публична покана
File -> Приложения към публична покана: „Лицензи за антивирусен софтуер за срок от една година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница