ПредседателДата22.07.2016
Размер115.28 Kb.


Д О К Л А Д
от дейността на Комисията, назначена със Заповед №476/05.03.2015г. Община Бургас Атанаска Николова (замествана от Красимир Стойчев – зам.-кмет при Община Бургас, съгласно заповед №465/27.02.15г.) за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнително възлагане услугата по извършване на организирано поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в това число дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Бургас и съставните селища на територията на общината, зимно поддържане на съставните селища на територията на общината, зимно поддържане и снегопочистване на улиците, тротоарите, площадите и други места за обществено ползване на територията на град Бургас“.

Днес, 18.05.2015год. от 13.00 ч. се събра комисия, назначена със Заповед №476/05.03.2015г. на Заместник-кмета на Община Бургас Атанаска Николова (замествана от Красимир Стойчев – зам.-кмет при Община Бургас, съгласно заповед №465/27.02.15г.) в състав:


Председател: Павлин Михов – директор на Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас;
Членове:

Маринета Николова – началник на Отдел „Екологични политики и програми“ при Община Бургас;

Куни Петров – началник на Отдел „Финансов контрол“ при Община Бургас;

Златина Георгиева – директор на Дирекция „ПНО“ при Община Бургас;

Златан Христов – ст. юрисконсулт в Дирекция „ПНО“ при Община Бургас.
получи плика на постъпилата в срок до 17.00 ч. на 04.03.2015г. оферта на участника в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Допълнително възлагане услугата по извършване на организирано поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в това число дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Бургас и съставните селища на територията на общината, зимно поддържане на съставните селища на територията на общината, зимно поддържане и снегопочистване на улиците, тротоарите, площадите и други места за обществено ползване на територията на град Бургас“.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

От страна на участника в договарянето взеха участие упълномощени представители на Консорциум „Титан Бургас“ ДЗЗД, както следва: Сукияс Кираджибашян, упълномощен с пълномощно с рег.№1936/26.02.2015г., издадено от Илияна Станоева – помощник-нотариус по заместване на Маргарита Шамлиян - нотариус, с район на действие Р.С. – гр. София, рег.№ 042 на Нотариалната камара, Милчо Кънев упълномощен с пълномощно с рег.№1933/26.02.2015г., издадено от Илияна Станоева – помощник-нотариус по заместване на Маргарита Шамлиян - нотариус, с район на действие Р.С. – гр. София, рег.№ 042 на Нотариалната камара и Андрей Кирилов упълномощен с пълномощно с рег.№1935/26.02.2015г., издадено от Илияна Станоева – помощник-нотариус по заместване на Маргарита Шамлиян - нотариус, с район на действие Р.С. – гр. София, рег.№ 042 на Нотариалната камара.

Председателят на комисията докладва, че му е предаден от Възложителя, 1 (един) брой запечатан непрозрачен плик, върху които са отразени: подателят, подписите на лицата, подали и приели предложението, входящият номер, датата и часът на внасяне последния в деловодството на Община Бургас. Председателят на комисията изчете Заповедта за назначаване на комисия и входящия регистър, след което председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35 от Закон за обществените поръчки (ЗОП).


При проверка съответствието на представените документи за подбор с изискванията на Възложителя, се констатира че участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на минималните изисквания на Възложителя, посочени в поканата и документацията за участие.
Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 38 437 900лв. (тридесет и осем милиона четиристотин тридесет и седем хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС.

Общата стойност на договора се определя на база единични цени, умножени по количествата действително извършени дейности и видове работи, посочени в ценовата оферта на Изпълнителя от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка.В своето ценово предложение участникът оферира следните единични цени:Вид дейност

Мярка

Цена в лв.

1.Сметоизвозване от допълнителни райони

курс

за всеки район поотделно

Район

Вариопреса

Контейнеровоз

с. Извор

129,80 без ДДС

-

с.о.“Лозница“, землище на гр.Българово

129,80 без ДДС

-

с.о. „Острица 2“, землище на с.Миролюбово

129,80 без ДДС

-

с.о. „Батак“, землище на с.Твърдица

-

79,32лв. без ДДС

с.о.„Боровете“, землище на кв. Банево

129,80 без ДДС

-

с.о. Рибарско селище

-

79,32лв. без ДДС

с.о. „Росенец“

-

38,32лв. без ДДС

с.о.„Училищното“

-

79,32лв. без ДДС

с.о. „Хайнлъка“

314,29лв. без ДДС

-

кв. Победа, каре (ул. В. Пушков, ул. Байкал, ул. Чаталджа и ул. П. Берон), каре (ул. П. Берон, ул. Гоце Делчев, ул. Крайна и ул. Хан Кубрат)

314,29лв. без ДДС


-

кв. Меден Рудник – Районен център

314,29лв. без ДДС

-

о-в „Света Анастасия“

-

79,32 лв. без ДДС

кв. Сарафово – местности „Манастирското“ и „Овошките“

129,80 без ДДС

-

Други райони включени в системата на организирано поддържане на чистотата след 2014г.

314,29лв. без ДДС

79,32лв. без ДДС

2. Сметоизвозване (свързано с увеличаване на честотата)

курс

за всеки район поотделно

Район

Вариопреса

Контейнеровоз

кв. Победа


314,29лв. без ДДС

31,11лв. без ДДС

кв. Акации

314,29лв. без ДДС

-

кв.Сарафово /летен и зимен/

129,80лв. без ДДС

38,32лв. без ДДС

кв.Крайморие /летен и зимен/

129,80лв. без ДДС

-

кв. Лозово

129,80лв. без ДДС

-

кв. Долно Езерово

129,80лв. без ДДС

-

кв. Горно Езерово

129,80лв. без ДДС

38,32лв. без ДДС

кв. Ветрен

129,80лв. без ДДС

76,74лв. без ДДС

кв. Банево

129,80лв. без ДДС

-

Пром. зона Север

314,29лв. без ДДС

79,32лв. без ДДС

Пром зона Юг

314,29лв. без ДДС

79,32лв. без ДДС

гр. Българово

129,80лв. без ДДС

76,74лв. без ДДС

с. Рудник

129,80лв. без ДДС

-

с. Черно Море

129,80лв. без ДДС

-

с. Изворище

129,80лв. без ДДС

-

с. Драганово

129,80лв. без ДДС

-

с. Брястовец

129,80лв. без ДДС

-

с. Миролюбово

129,80лв. без ДДС

-

с. Равнец

-

79,32лв. без ДДС

с. Братово

129,80лв. без ДДС

-

„Пети километър“

314,29лв. без ДДС

-

Рибарско селище

-

79,32лв. без ДДС

Приморски парк – летен сезон

314,29лв. без ДДС

-

Лесопарк „Росенец“ – летен сезон

129,80лв. без ДДС

-

3. Машинно миене (свързано с увеличаване на честотата)

час

31,47лв. без ДДС – 5 м³

32,34лв. без ДДС – 10 м³4. Събиране и транспортиране на разделно събрани фракции от битови отпадъци;

курс

109,82лв. без ДДС

5. Събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци

курс

230,83лв. без ДДС

6. Събиране и транспортиране на биоразградими хранителни отпадъци ;

курс

313,38 без ДДС

7. Събиране и транспортиране на биоразградими растителни (от зел. поддръжка) отпадъци;

курс

230,83лв. без ДДС

8. Ръчно метене и почистване на прорастнала трева на тротоари, регули на улични платна, спирки на ГТ и др. места за обществено ползване в съставни селища на община Бургас

дка

9,87лв. без ДДС

9. Тесане на треви по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване.

дка

457,60лв. без ДДС

10. Оросяване на улици и площади

дка

6,54лв.без ДДС

11. Безпрахово почистване на графити

м2

153,09лв. без ДДС

12. Почистване на пътни принадлежности - пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети, звукоизолационни прегради. и еластични предпазни огради /мантинели/

бр.м2

лин.м


за конкретната услуга

Пътни знаци – 1,56лв./бр. без ДДС

Пътеуказателни табели – 5,07лв.м² без ДДС

Предпазни тръбно-решетъчни прарапети – 5,51 лв./лин.м. без ДДС;

Звукоизолационни прегради – 7,29лв./лин.м. без ДДС;

Еластични предпазни огради /мантинели/ - 0,18лв./лин.м. без ДДС;


13. Почистване на пейки

бр

1,89лв. без ДДС

14. Почистване на плажни ивици, предоставени в управление на община Бургас

дка

30,20лв. без ДДС

15. Почистване на отпадъци от пътни отсечки собственост на община Бургас
91,32лв./час без ДДС

16. Почистване на специфични замърсявания в т.ч. (бои, химикали, дъвки,мазнини и др.) от значими обществени пространства

дка

178,93лв. без ДДС

17. Ръчно снегопочистване и зимно поддържане на тротоари, подлези, надлези, спирки на ГТ и други места за обществено ползване,

дка

час


87,13лв./дка без ДДС

5,81лв./час без ДДС
18.Пролетно почистване с челен товарач

час

69,11лв. без ДДС

19. Извозване на строителни отпадъци със самосвал 18т.

курс

203,68лв. без ДДС

Участникът е съгласен с упоменатия в проекта на договор начин на плащане. Всички останали клаузи по проекта на договор бяха обсъдени и приети.


Отразените договорености в този доклад са отразени и в Протокола на комисията, подписан от всички страни.

Като взе предвид, че представената от участника оферта и документи отговарят на изискванията на Възложителя, комисията предлага, на основание чл. 92а, ал.5, т. 1 от ЗОП, да бъде сключен договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка с единствения участник, а именно: Консорциум „Титан-Бургас“ ДЗЗД, със седалище: гр. Бургас, ПЗ „Юг-Запад“, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ПЗ „Юг-Запад“, тел. 056/844 820, факс: 056/844817, e-mail: titan_burgas@abv.bg, представлявано от управителя Иво Иванов между:

- „Титан Сървис“ ЕООД, ЕИК: 202764116, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ №111, комплекс „Ембаси Суитс“, сграда А, ет.3, представлявано от управителя Димитър Великов;

- „Нелсен - Чистота” ООД, ЕИК: 123087321, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим І“ №28, ет.1, представлявано от управителя Иво Иванов, тел. 042/638418, факс:042/638418.


Настоящият доклад е съставен на 18.05.2015 г. 14:00ч. и предаден на Възложителя, ведно с цялата документация в процедурата на 18.05.2015 г. 16:00ч. за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП във вр. с чл. 92а, ал.6 от ЗОП.


ПАВЛИН МИХОВ

Председател на комисията(П.)

МАРИНЕТА НИКОЛОВА

Член на комисията(П.)
КУНИ ПЕТРОВ

Член на комисията(П.)
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА УТВЪРДИЛ:

Член на комисията АТАНАСКА НИКОЛОВА(П.) ЗАМ.-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

(П.П.)

ЗЛАТАН ХРИСТОВ

Член на комисията(П.)

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница