Председателя на върховния касационен съдДата16.04.2017
Размер46.02 Kb.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Техническа поддръжка на комуникационни устройства, компютри и Интернет сайт за нуждите на Върховния касационен съд”
От ..........................................................................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ....................................., представлявано от .............................................................................,

в качеството си на .............................................................................................................................................

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваната от мен фирма отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказвам с документите, приложени към настоящата оферта. 1. Предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

.....................................................................................................................................................

 1. Декларираме, че ще извършваме следните дейности:

  1. Поддръжка на функционирането и разширяването (при нужда) на опорната преносвателна комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София, което включва: наблюдение, поддръжка и отстраняване на неизправности на активното (концентратори, комутатори, маршрутизатори) и пасивното оборудване (кабелна система, розетки, куплунзи). Конфигуриране, препрограмиране и обновяване на системата, в случаи на размествания на помещения между отделните съдилища и организации в Съдебната палата, промяна в параметрите и вида на външните доставчици на Интернет и опорната мрежа на държавната администрация и други подобни случаи.

  2. Поддръжка на работоспособността на сървърите, конфигуриране и осигуряване на ежедневно обновяване на базите с данни на правно-информационните системи, текущо използвани в съда. За 2014г. това са: ПП "Апис" 7, ПП "Регистър-плюс" 7, ПП "Дигеста-конструкции", Web базиран "Апис" 7; ПП "Сиела" 5; ПП "Лакорда"; ЕПИ „Труд и право”.

  3. Техническа поддръжка, инсталиране и конфигуриране на сървърната и клиентската части и консултиране на потребителите относно техническите особености на софтуерната платформа на деловодната система АСУД. Базирана е на IBM Lotus Domino Server и Lotus Notes. Изисква добро познаване, както на Lotus Domino/Notes така и на конкретната софтуерна разработка на АСУД.

  4. Подпомагане при необходимост на служителите от отдел „ИСКСС” при извършване на дейности в особено големи размери, с извънреден характер, като: Инсталиране и ежедневна поддръжка на системни програмни продукти (софтуер): MS Windows XP/Windows 7 (компютри на потребители ), MS Windows 2003 Server, MS Windows 2008 Server (сървъри), драйвери, кирилизации и езикови надстройки, MS Active Directory и др., MS Office (Word, Excel, Power Point) версии 2002/2003/2007/2010. Приложни консултации и поддръжка на магистратите и служителите на съда във връзка с функционалните възможности на тези продукти.

  5. Извършване на поддръжка и ремонти на място при повреда (в сградата на Възложителя) на компютърната техника, описана като вид и количество в Приложение 1, включваща компютърни конфигурации, сървърни конфигурации, непрекъсваеми захранвания (UPS), печатащи устройства, многофункционални устройства (принтер/копир/факс) и други.

  6. Поддръжка на публичен Интернет сайт на ВКС, чрез който се предоставя разнообразна информация. Сайтът съдържа множество отделно разработвани и развиващи се раздели и е свързан към няколко вътрешни информационни системи. Ще осигурим поддръжката и развитието на този сайт, както и ежедневното публикуване на материалите извън секциите, съдържащи информация по дела от деловодната система.

  7. Поддръжка на вътрешен Интернет сайт на ВКС, предоставящ информация за магистратите и служителите. Сайтът съдържа отделно разработвани и развиващи се раздели и е свързан към вътрешна информационна система, базирана на MicroSoft SQL Server. Ще осигурим поддръжката и развитието на този сайт.

  8. Поддръжка на работоспособността и ежедневно конфигуриране на системата за контрол на достъпа на секторните врати в сградата на Съдебната палата и помещенията на ВКП на ул. „Майор Векилски”. Използвана е система с безжични транспондери на Hafele и специализиран софтуер, предоставен от производителя. Броят на потребителите е около 2000. Ще извършваме дейностите по администриране и поддръжка на тази система.

 2. Декларирам, че ще бъдат осигурени ................. специалисти (най-малко трима), които са квалифицирани по отношение на описаните дейности по т.2, които ще бъдат на разположение на място при Възложителя (в сградата на Съдебната палата в София) и през работното време (8:30-17:00ч., понеделник-петък) и/или извън него в случай, че извършваните дейности могат да повлияят на функционирането на основните и неотложни дейности на организациите в Съдебната палата (например на провеждането на съдебни заседания). При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят ще следва разпорежданията и техническите указания на началника на отдел „ИСКСС”.

 3. Декларирам, че всички задължения, произтичащи от отношенията ми с моя персонал са единствено за моя сметка. Декларирам, че поемам пълната отговорност за вреди причинени на Възложителя или на трети лица от виновното поведението на моите служители при/или по повод изпълнение на задълженията по настоящата поръчка.

 4. Декларирам, че разполагам със специализирани средства за ремонт на апаратура – тестери, осцилоскопи, поялници и др. Доказва се с декларация.

 5. Срок за изпълнение – шест месеца, считано от 01.07.2015г.

 6. Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

 7. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

 8. При сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки.

За доказване на техническите възможности, прилагаме следните документи: .........................


Подпис: .................

Дата: ......................

Име и фамилия: .........................

Длъжност: ..................................

„Техническа поддръжка на комуникационни устройства, компютри

и Интернет сайт за нуждите на Върховния касационен съд” стр. отКаталог: Publichni pokani
Publichni pokani -> Република българия държавна агенция „технически операции”
Publichni pokani -> Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Publichni pokani -> Община никопол
Publichni pokani -> Схема за безвъзмездна финансова помощ bg161PO001 2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукти маркетинг на дестинациите”
Publichni pokani -> Образец до председателя на върховния касационен съд
Publichni pokani -> Образец до председателя на върховния касационен съд
Publichni pokani -> До председателя на върховния касационен съд
Publichni pokani -> Проект! Образец 6 Договор Днес, г в гр. Пловдив, на основание чл. 14 ал. 4 и чл. 101е от зоп
Publichni pokani -> Приложение №5 проект на договор № / г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница