Представите за човека, другия и света в сонетите на уилям шекспирДата25.07.2016
Размер74.05 Kb.
#6383
ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ЧОВЕКА, ДРУГИЯ И СВЕТА В СОНЕТИТЕ НА УИЛЯМ ШЕКСПИР
Миналия час представихте присъствието на Шекспир в Английския Ренесанс и проследихте как еволюцията на драматурга и поета набелязва етапите в развитието на ренесансовите идеи в Елизабетинската епоха. Този час ще започнем наблюденията над Шекспировото творчество с прочит на някои от популярните му сонети – един от жанровете, създадени от Ренесанса като израз на неговата философи я и естетика. Вече припомнихте първите прояви на този жанр в поезията на италианския ренесансов поет Петрарка. Коя е основната тема на неговите сонети и как чрез нея се представя идеалът на твореца за свят и човек? – любовта, вдъхновена от дамата на неговото сърце. Любовта е един от основните съдържателни изражения на ренесансовия хуманизъм (защо?) – тя внушава близостта между хората, желанието им да живеят един с друг, търсенето на разбиране, както и преклонението пред красотата на любимия човек. В поезията на Петрарка другият обикновено е Жената. Превръщането й в основен обект на лирическото преживяване е едно от най-значимите различия с това, за което пишат средновековните творци – през ‘тъмните векове’ жената се мисли като израз на греха и не е обект на възхвала и възпяване в литературните текстове. Как е представен образът й в поезията на Пртрарка? – тя е въплъщение на красотата, нежността, дава любов и предизвиква любов. Чертите й се свързват със символиката на светлината – бяло лице, сини очи, руса коса – всички тези характеристики отвеждат към божественото. Ренесансът издига в култ Дева Мария – майката на Богочовека – и всички женски образи в изкуството по някакъв начин се опитват да се доближат до нейната благост, смиреност, одухотвореност, без това да отнема от женствеността, от физическата й привлекателност.
Шекспировите сонети също говорят за любовта като доминираща духовна и емоционална сила, но по доста различен начин. В същото време през отношенията към Другия, другите се изказват мисли за живота, за обществото, както и за самия лирически човек, който говори в текстовете и търси познанието за себе си, като се оглежда и сравнява със света около себе си. Затова ви предлагам като тема на днешния ни разговор:
ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ЧОВЕКА, ДРУГИЯ И СВЕТА В СОНЕТИТЕ НА УИЛЯМ ШЕКСПИР
Преди да поговорим за съдържанието на някои от сонетите обаче, нека погледнем какви промени внася Шекспир във формата на този поетичен жанр. Италианският сонет разпределя 14-те стиха в 2 четиристишни и 2 тристишни строфи, като задава едно постоянно римуване в тяхната последователност (abba, abba, cde, cde или cdc, dcd), например в това начало:

Ако любов не е, какво е туй във мене?
Ако пък е любов, какво тегло било!
Уж сладостно, а аз на смъртно съм легло,
уж мъка черна, а духът ми тъй блажен е!

Развитието на темата обикновено се разгръща чрез теза и антитеза (любов или не, смърт или блаженство), а на финала се извежда единението на двете позиции (синтез). Това е доста сложен за следване модел, който от една страна потвърждава сложността и разноликостта на света и преживяванията му; а от друга – чрез неговата устойчивост се внушава и устойчивостта на битието, постигащо своята хармония чрез единството на противоположностите.


Шекспир променя вътрешното разпределение на стиховете в сонета. Те се обособяват в 3 четиристишни строфи и една двустишна за финал-обобщение на казаното. Променя се и римуването: abba, cdcd, efef, gg – виждате, че остава само една обхватна рима в първото четиристишие, следващите са с кръстосана, а финалът – със съседна, които са много по-лесни за изпълнение от обхватната (в преводите много често остава само кръстосана рима, както е в тези на В. Петров и Вл. Свинтила). Така за развитието на темата остава по-голямата част от изказването, а заключението зазвучава като сентенция със своята краткост. Така Шекспир запазва границите на жанра, но му придава по-голяма вътрешна свобода – тезата и антитезата се преплитат, допълват се с изброяване на примери, а заключението идва като извод от раздвоението на лирическия герой.
Нека се опитаме да открием тези особености в един от по-ранните сонети – 29-ти:

Когато и бездушната Съдба,

и хората ме гледат с неприязън,

аз пълня свода с горестна молба

и питам го, защо съм тъй наказан,

и искам като тоз да съм богат

и като онзи хубав и прославен,

и виждам се лишен от благодат,

онеправдан, отхвърлен и забравен.

Но както съм готов да се меня,

за теб си спомням и това ми стига,

за да запея химни за деня

със радостния глас на чучулига.

        Да, твойта обич дава ми криле

        и смяна не желая със крале!

За какво става дума в сонета? Определете границите на тезата и антитезата в негоначалото изрича неудовлетворението на лирическия субект от живота: той се чувства онеправдан, наказан от съдбата, лишен от блага, отхвърлен от всички; предлогът ‘но’ въвежда противоположното състояние – готовността за радост и възхвала на живеенето (деня), както и причината за промяната (кой е този, за когото си спомня героят? – този, който го обича: някой близък или дори бог). Какъв е смисълът на финала? – в него вече началното чувство е преодоляно, обичта е определена като вдъхновение, от което духът иска да лети. Текстът утвърждава любовта като придаваща съдържание и смисъл на съществуването.
Да прочетем един от по-късните сонети, в който отново се поставя темата за близостта с другия, но по различен начин – 64:
64.
Когато гледам Времето как срива

корони и царства с един замах

и кулите със трайност горделива

как стават под косата му на прах;

когато гледам тука как морето

поглъща къс от пясъчния бряг,

а другаде пространството отнето

на сушата смирено връща пак;

когато гледам смени и разруха

да властват вред, уплаха ме гнети,

че злият Старец в пазвата си глуха

и моя скъп любим ще похити.

        И в радостта скърбя, като те любя,

        че имам туй, което ще загубя.

За какво говори основната част на текста? – за разрушаването на всичко земно и страха на лирическия герой от смъртта. Кои образи внушават преходността на материалното и по какъв начин? – олицетворяването на Времето и Стареца (Смъртта), както и чрез разпадането на символите на силата и реда (корони и царства, кулите); как разбирате образа на морето? – то е един от най-древните символи на живота – той отнема от някого, дава на друг, променя се, променя и света; какво предизвиква страха на героя? – смените, разрухата – това, което е имало цялост и значение, се превръща в прах; но най-страшна е загубата на любим човек, който също може да бъде отнет от смъртта. Какъв е за вас смисълът на финала? – любовта е радост, но и тъга от съзнаването, че и тя има край като всичко останало. Но точно мисълта за края придава ценност на преходните неща и те стават още по-значими за човека.
Всъщност по-голямата част от сонетите са посветени на мъж. Това винаги е давало хляб на изследователите да разсъждават върху сексуалната ориентация на Шекспир (това, че е баща на 4 деца явно не е било толкова съществено). Но нека не забравяме, че Ренесансът приема много от античните представи за човека, а в онази древна епоха любовта между мъже се е мислила за най-съвършената и най-високо поставената, защото е била повече сливане на умове и души. В този смисъл не е важно дали Шекспир е бил хетеро или би-, а това, че е предал различните лица на обичането – има стихове за приемствеността на сина от бащата, за живота като ценност, която трябва да се отстоява заради неговата краткост, както е в 77 сонет. Но преходността има своята компенсация. Открийте каква е тя:
Стареем!“ — огледалото ти казва;

Лови мига!“ — часовникът шепти;а джобното бележниче[5] запазва

каквото ще запишеш в него ти.

И в бръчките ще виждаш ти отсреща

гробове със раззинати уста;

и черната стрелка ще те подсеща,

че Времето пълзи към Вечността;

а вписваш ли на бялата хартия

каквито мисли ражда ти умът,

след време ще ти връща тя ония,

които инак могат да умрат.

        От мен тез три поуки приеми ти

        и дни ще те очакват плодовити!
Кое е спасението по пътя от Времето към Вечността? оставащото слово, което запазва миговете и хората, които ‘могат да умрат’ и ги връща отново в живото, а то в своето повторение прави вечното. Следователно в този текст Шекспир говори за същността на литературата. В кой момент от развитието на съдържанието се появява и как я обяснява поетът? – като антитеза на тезата за остаряването, преминаването на живота; обяснява я като ‘родени мисли’ в ума на човека, които трябва да бъдат записвани, за да съхранят важното, обичаното и да го оживяват всеки път при прочитането им. Така изкуството също е в услуга на любовта.
Но има един сонет, за който се казва, че преобръща не само ренесансовата представа за любовта и любимата, но и универсалните определения на красотата и душевността на женското. Вие помните как е представена Лаура – любимата на Петрарка в неговите сонети. Коментирайте разликата в образите на двете лирически героини – на Петрарка и на Шекспир от 130 сонет:
Устата й не са корали нежни;

очите й не са съвсем звезди;

тя няма „къдри-злато“; „преспи снежни“

не бих нарекъл нейните гърди.

Не й е „бяла лилия“ ръката;

страни „същински рози“ няма тя;

дъхът й не напомня аромата,

излъхван от априлските цветя.

Не пърха като нимфа тя, признавам;

гласът й като арфа не звъни;

но все таки, Бог вижда, не я давам

за никоя от „дивните жени“,

        залъгвани от другите поети        със хиляди сравнения превзети.
И така, как е създаден образът на жената в този текст? – не пряко, а чрез множество отрицания на познатите клишета, с които обикновено се описва женската красота. Кои са стандартните белези, по които една жена се е определяла като красива? – те са изброени в кавичките като цитати от други неназовани текстове (очите, устните, гърдите, ръцете, гласът). Как си представяте 'обратния' образ на Шекспировата любима? – мургава, с лице, което не блести с изящна хубост; вероятно по-плътен глас. Какво ще кажете за съотношението между тезата и антитезата? – тезата е много по-разгърната, докато антитезата е събрана само в 2 стиха в края на 3-то четиристишие. Това намалява ли убедителността й? – напротив, след толкова отрицания на русокосите синеоки красавици, изборът на лирическия герой е изказан отново с отрицание, но то зачерква окончателно всички 'дивни жени', които не могат да се равнят на неговата любима. Коя е причината за този избор и къде е изказана? – финалното двустишие дава отговор на всички привидни недоумения, предизвикани от решението на героя: става ясно, че клишетата за красота са само превзети думи на поетите и не изказват истини, а просто просят одобрението на жените, към които са отправяни. Така, без да е казано направо, става ясно защо героят на Шекспир е влюбен в своята уж некрасива любима – тя е истинска, естествена, затова и думите на героя към нея са искрени и непреувеличаващи качествата й. Превръщането на реалното в идеал е може би най-силното признание в любов, което доказва, че ренесансовият човек цени не измислените, а истинските неща.
От следващия час ще започнете разговора върху една от най-известните не само в творчеството на Шекспир, но и в цялата световна драматургия, трагедия «Хамлет». И ще забележите, че за съжаление истинските неща все повече са отстъпвали на лъжата и фалша във времето на неговото създаване. А това също са едни от белезите на кризата на ренесансовия хуманизъм, която намира израз в творбите от късното Шекспирово творчество.
Каталог: upload -> metodika
metodika -> Общочовешки проблеми в комедията “тартюф
metodika -> Пародията “дон кихот” – обобщение на испанската действителност от края на 16 и началото на 17 век
metodika -> С какво Просвещението се противопоставя на Класицизма и в какво го продължава като мислене за човека и изкуството?
metodika -> Дон кихот – придобиване на идентичност
metodika -> Разумът в лудостта на дон кихот
metodika -> Уилям шекспир – лицето и гласът на английския ренесанс
metodika -> Дон кихот и санчо панса – двете лица на един образ
metodika -> Жан Батист Молиер и комедията на Класицизма
metodika -> Тартюф” – комедия на характерите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница