Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжностДата21.01.2017
Размер40.62 Kb.
#13212
Представяне на преподавателите в НБУ за сайта

Име: проф. Владимир Богданов Петров, д.ю.н

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на юридическите науки

Основни изследователски интереси в областта на: гражданското, вещно, трудовото, търговското, данъчното право, кадастър и устройство на територията

Допълнителни изследователски интереси в областта на: гражданското, вещно, трудовото, търговското, данъчното право, кадастър и устройство на територията

Възможности за експертиза в областта на: гражданското, вещно, трудовото, търговското, данъчното право, кадастър и устройство на територията

Преподавателски интереси в областта на: Вещно право; Гражданско право - обща част; Семейно и наследствено право; Кадастър, имотен регистър и устройство на територията

Образование:

Асистент в ЮФ (1974). Старши асистент (1979). Главен асистент (1988). Доцент (1990). Професор по гражданско и семейно право (2002). Доктор по право(1987). Доктор на юридическите науки (1998). Заместник ректор на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" /2001/.

1974 гл.асистент

1970 г. – магистър по „Право“

1963г. средно образование 10 СПТУ
Членство в организации:

Член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 39 –тото Народно събрание.

Заместник председател на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 40 – тото Народно събрание.

Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК. Експерт в Съвета по законодателството при Върховната касационна прокуратура на Република България. Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Член на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 39-тото Народно събрание.

Заместник председател на Консултативния съвет по законодателство при Председателя на 40-тото Народно събрание.

Експерт в Съвета по законодателство при Върховната касационна прокуратура на Република България.

Член на Международната комисия по изработване на Граждански кодекс на Република Македония.

Член на редколегията на списание “Съвременно право”.

Член на редколегията на списание “ De iure”.

Член на редколегията на списание “Нотариален бюлетин”.

Арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

Арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.
Участие в национални и международни проекти:

Българо-чешки научно-изследователски проект “Собственост и ограничени вещни права”-1976

Българо - югославски научно-изследователски проект “Защита на правото на държавна собственост” – 1978 г.

Проект за Граждански кодекс на Народна Република България – 1979 г.

Българо-руски научно-изследователски проект “Развитие и усъвършенстване на социалистическата демокрация” – 1984 г.

Международен научно-изследователски проект “La protection des biens culturels” (Journees polonaises), организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 1989г.

Международен научно-изследователски проект “La Responsabilite des constructeurs”, (Journees egyptiеnnes), организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 1993 г.

Българо-немски научно-изследователски проект “Системи за вписване на актове за недвижими имоти” - 1997 г.

Българо-руски научно-изследователски проект “Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878 г.” - 2002 г.

Международен научно-изследователски проект “Journees franco-macedoniennes du droit - 200 ans du Code civil”- 2004

Международен научно-изследователски проект “La rupture du contrat”, организиран от Асоциацията на приятелите на френската юридическа култура “Анри Капитан” – 2005г.

Международен научно-изследователски проект.”Кодификациjа на македонското граганско и търговско право”- 2008 г.

Международен научно-изследователски проект “The legal regime of the mortgage as a right in immovables. Sicherungsrechte an Immobilien in Europa”- 2008 г.
Награди:

"Наградата за най-висока почит" на Университета "Сока", Токио, Япония /2003/

Изследовател в Колумбийския университет на Ню Йорк – Фондация за образователен обмен “Фулбрайт” (1993-1994).

Специализация във Виена, Виенски държавен университет – нотариално право (1995). Специализация по американско право, Краков, Ягелонски университет, Полша (1995).


По-важни публикации:

Необходимата истина за царската реституция, С., Симолини,2010, 240 с.

Споменът за нашите любовни места, С. Сиби, 2013, 218 с.

Юридическата съдба на царските дарения, Общество и право, 2010, бр. 1, с. 35-45.

Преглед на уредбата в българското законодателство на актуването и деактуването на недвижими имоти като държавна собственост, Нотариален бюлетин, 2010, № 1 с. 29-43.

Българската правна система се нуждае от нов териториално-устройствен закон, Нотариален бюлетин, 2010, № 3, с. 49-59.

Представлява ли невръщането на лизингованата вещ от лизингополучателя престъпление по чл. 206 и чл. 209 НК, DE JURE, 1-2010, с. 11-24.

Необходимата истина за царската реституция, Симолини, С.,2010, 240 с.

Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът на владение, Съвременно право, 2011, № 1, с. 29-50.

Контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията, Нотариален бюлетин, 2011, № 1, с. 50-67.

Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията, Нотариален бюлетин, 2011, № 2, с. 53-71 (продължение от бр. 1/2011 г.).

Правото на собственост в българското законодателство – уредба между три конституции, Сб. Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция Велико Търново, 3 юни 2011 г., съставител Зл. Орсов, С., 2011 г., 55-123.Уредба на вещните права върху горски територии, Нотариален бюлетин, 2011, № 3, с. 60-77.

Повече от 250 статии в периодичния печат и рецензии.
Каталог: download -> departamenti -> pravo -> prepodateli
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
prepodateli -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
pravo -> Департамент „Право
pravo -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū
prepodateli -> Закон за концесиите сп. Съвременно право, 1995, бр. 6, с. 89-100 Правна същност и характеристика на договора за концесия сп. Търговско право, 1995, бр. 6, с. 17-22
pravo -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
pravo -> Конкурс за професор. По решение на същото това жури съм посочен за един от рецензентите в конкурса


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница