Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”страница1/3
Дата31.07.2017
Размер443.38 Kb.
  1   2   3
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
1. Наименование на участника: …………………….......................................
2. ……………………………….

(Посочва се ЕИК/ Булстат/ ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
3. Адрес за кореспонденция:

гр.………………………………....

ул. …………………………………

ПК …………………………...........

телефон: ………………………….

факс: ……………………………...

e-mail: …………………………….

(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, адрес, длъжност………………………………………………………


5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните лица:

………………………………………


5. Данни за банковата сметката:

БАНКА: .....................................................................................................

BIC: ............................................................................................................

IBAN: .........................................................................................................

Титуляр на сметката: ………………………………………………….……
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на настоящата поръчката.
2. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.
3. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното се зачертава)

Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:
Наименование на

Подизпълнителя, ЕИК/Булстат/ЕГН

Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява

Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка


4. Предлагаме Срок на валидност на офертата ..................... ( …………….. ) календарни дни, от крайния срок за получаване на оферти./Срокът не може да бъде по-малък от срока записан в обявлението за обществената поръчка/

Неразделна част от настоящия документ са:
  1. Декларацията по чл. 49, ал.9 от ЗОП (Образец 2) за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

  2. Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП (когато е приложимо).*Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

……………………….. г. Участник: ­………………..

(дата на подписване) (подпис и печат)
Образец 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..


ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник:

2.1. Не е обявен в несъстоятелност.

2.2. Не е в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):

3.1. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3.2. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

3.3. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).


4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП.
5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информацията по т. ……… се съдържа в следните публични регистри ……………… (посочва се в кои публични регистри се съдържа посочената информация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен)

или

следния компетентен орган …………………………, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства.(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя)
Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.*Забележка: Декларацията се подписва от лицето или лицата, които представляват съответния участник, съгласно документите за регистрация.
……………………….. г. Декларатор: ­………………..

(дата на подписване) (подпис и печат)


Образец 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..


ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: Не съм участвал като външен експерт в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г. Декларатор: ­………………..

(дата на подписване) (подпис и печат)


Образец 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на подизпълнителя) ЕИК/Булстат/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..
ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваното от мен

(посочете дружеството, което представлявате)

е съгласно да участва като подизпълнител на участника (посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.


2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са, както следва:

(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
3. Представляваният от мен подизпълнител не участва в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


……………………….. г. Декларатор: ­………………..

(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец 5

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..


ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки и монтажи, сходни с предмета на настоящата поръчка:
Възложител

(получател)


Предмет на договора/ описание на основните дейностиСтойност на доставката /лева без ДДС/Дата на започване и дата на приключване


1.

2.
Участникът следва да приложи доказателства за извършените доставки, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП (удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката):  1. ………………………….

  2. ……………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г. Декларатор: ­………………..

(дата на подписване) (подпис и печат)
Образец 6

С П И С Ъ К

НА ЕКИПА ОТ ЕКСПЕРТИ на УЧАСТНИКА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка


Име

Длъжност


Образование и Специалност


Професионален опит


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.....

Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I
file -> Кметство: с. Вукан секция №010 Обхваща следните населени места: с. Вукан, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стайчовци


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница