Предстоящи проекти и програми – стр. 5 – стДата25.07.2016
Размер210.19 Kb.


София 1000, бул.”Дондуков” № 11; ет.4, стая 410, тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00;

e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/

___________________________________________________________________________________
Година ІІI, брой 10, м. юни 2010 г.

______________________________________________________________________________________________________ 1. Новини - стр. 1 – стр. 5

 2. Предстоящи проекти и програми – стр. 5 – стр.6

 3. Нашата консултация – стр.6 – стр.11

______________________________________________________


Н О В И Н И


 • Петият форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания изведе
  на преден план темата за социално включване чрез отворения пазар на труда 

В периода 24-26 юни 2010 г. край Варна се проведе първият тематичен и пети пореден форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, организиран от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Агенция за социално развитие "Вижън". Инициативата бе реализирана чрез международния проект "Предай нататък", в който "Вижън" е партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, заедно с представители на други шест европейски страни: Австрия, Малта, Румъния, Унгария, Холандия и Чешката Република.
Главната цел на проекта "Предай нататък" (PASS IT ON) е да се позволи на хора с увреждания да се включат в отворения трудов пазар, като предоставя на тях, на работодателите и на акционерите, ангажирани в процеса, възможности за обучение, базирани на добре проверени тренировъчни материали, събрани от три предишни европейски проекта (Conversion, Atlas и Inclusive Adult Education Model - I am 2003). За осъществяването на целта проектът се фокусира върху възможностите за пожизнено обучение и професионална подготовка на хора с увреждания и тяхната интеграция в съвременната образователна система и последваща трудова заетост.

Минчо Коралски – изп.директор на АХУ, Петър Димитров – народен представител, Георги Георгиев – председател на НАСО, Кирил Йорданов – кмет на град Варна, Данчо симеонов – Областен управител, Областна администрация - Варна

Темата на тазгодишния форум беше "Социално включване чрез отворения пазар на труда". Целта на организаторите е да се привлече вниманието на обществеността към осигуряване на възможности за хората с увреждания да бъдат равностоен участник на свободния пазар на труда чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, както и осигуряване на възможности те да се реализират на свободния пазар на труда чрез подкрепа от професионалисти, работодатели и други участници в този процес.на преден план лекторите – Михил Камп – секретар, Световна асоциация за подкрепена заетост, Холандия, Роналд Хаку – ръководител Fontys OSO, Холандия, , Хари ван дер Бранд – ръководител на екип, Fontys OSO, Холандия, Сабине Претенхофер-мениджър проекти, Лебенсхилфе Грац, Австрия Руди Уотърс – консултант, Job-link, Белгия

В инициативата взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Национална федерация на работодателите на инвалиди и фирми-членове, членове на НАСО, експерти от Холандия, Белгия и Австрия, общини и организации, занимаващи се с трудовата реализация на хора с увреждания. Те представиха пред аудиторията състоянието, проблемите и перспективите на трудовата заетост на хората с увреждания в България, формите на държавна подкрепа и положителните практики в това отношение в Белгия, Холандия и други европейски страни. Участниците се запознаха и със специално компилирани материали от вече реализирани европейски проекти в сферата на трудовата реализация.


Работата на форума продължи с представяне на проекта "Предай нататък", предстоящи целеви схеми за подкрепа на специализирани предприятия в България по оперативни програми на ЕС, иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост на хора с увреждания и други. На 26 юни в предвидените по програма уъркшопове се проведоха дискусии на тема "Национално и европейско партньорство в областта на трудовата заетост". Участниците имаха възможност да осъществят срещи и разговори с присъстващите експерти от страната и чужбина, за да обсъдят конкретни въпроси, да обменят опит, знания и идеи.

 Състояние, проблеми и перспективи


на трудовата заетост за хора с увреждания

В Европа заетостта на хора с увреждания е 23%, докато в България е под 10%, каза изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Като основна причина за високия процент на безработица сред тях той посочи липсата на изградена инфраструктура и достъпна архитектура среда, както и че в момента за ангажирането на тези хора се разчита предимно на специализираните предприятия и кооперации към съюзните им обединения, чийто капацитет е много малък.


Г-н Коралски обърна внимание на специализираните защитени предприятия като популярна форма на заетост в Европа и че това е насоката, в която трябва да се работи и у нас. Защитените предприятия помагат на хората с висока степен на намалена работоспособност да придобият определени умения. В тях около 70-80 на сто от заетите са хора с увреждания, на които се създават условия за социализиране и придобиване на определени навици, чрез които да могат да се реализират в реалните условия на трудовия пазар.
Друг важен ресурс за трудова интеграция е самонаемането или реализирането на собствен бизнес. В това отношение Агенцията за хората с увреждания има успешни примери и голяма успеваемост. За стимулиране на работодателите от частния сектор се предлагат програми за адаптиране на работното място и подпомагане на образованието и квалификацията на служители с намалена трудоспособност. Беше засегната и темата за въвеждане на квотен принцип при наемане на хора с увреждания. По думите на Минчо Коралски, изискванията към администрациите да назначават лица с намалена трудоспособност се изпълняват.
Председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди Елка Тодорова презентира как се създават специализирани предприятия, посочи проблемите и перспективите за трудова интеграция. Тя отбеляза, че през последните години хората с увреждания значително са отпаднали от пазара на труда. Освен архитектурните бариери, недостъпния обществен транспорт и други пречки, сериозен проблем се оказва и липсата на интерес от страна на частния сектор към ресурса, който хората с увреждания предлагат. Това може да се промени, като се задължат работодателите в обичайна работна среда да осигуряват процент от наличните работни места за хора с увреждания, каза още г-жа Тодорова.

Националният алианс за социална отговорност
присъди отличия на специализираните предприятия, членове на федерацията:

Райна Княгиня П” – Панагюрище,

Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив

и "Пролет" ЕООД - Пирдоп

В програмата за 25 юни беше включен модул "Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с увреждания", в който се представиха „Райна Княгиня П” – Панагюрище, „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив, "Пролет" ЕООД, ТПКИ „Добруджанка” – Силистра и Община Пирдоп.

Антоанета Илиева – кмет на Община Пирдоп, Нина Драгнева – управител на „Пролет” ЕООД, Елка Тодорова – председател на НФРИ, Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД и Цветана Христова – председател на ТПКИ „Добружданка”

Ръководителите на специализираните предприятия запознаха участниците във форума с дейността на специализираните предприятия. Управителят на „Пролет” ЕООД г-жа Нина Драгнева представи кратък видео-материал и показа нагледно производствените процеси и работните условия в едно от работещите предприятия в България, чийто персонал е съставен изцяло от хора с увреждания. Преди около три години то беше застрашено от фалит и закриване на дейността. Кадрите показаха как с ново ръководство, много труд и гъвкава политика фирмата е успяла да реорганизира работата си и оттогава съумява да поддържа позициите си на пазара, за да могат работниците й да запазят препитанието си. С въвеждането на нови артикули в производството, автоматизиране на процесите и успешното реализиране на готовата продукция, "Пролет" ЕООД в момента е едно от водещите предприятия в своята категория. Главни негови спомоществователи са "Аурубис България" АД и община Пирдоп, които периодично отделят средства под една или друга форма, за да се даде шанс на предприятието и работещите в него хора да продължат своята дейност. В момента "Пролет" е един от добрите примери за иновативна практика на базата на партньорство между местната власт и бизнеса в подкрепа на трудовата заетост за хората с увреждания. Г-жа Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив сподели пред аудиторията на форума идеята за създаване на специализирано предприятие за хора с увреждания, която е една нова иновативна практика за създаване на специализирано предприятие. Представи дейностите на предприятието с фотоси и интересна презентация. Г-жа Цветана Христова представи развитието на кооперация «Добруджанка» - Силистра и трудностите в годините на прехода и в условията на икономическа криза в които се развива кооперацията с цел запазване на заетостта на хората с увреждания. Представянето на опита силно впечатли присъстващите в залата. Г-н Атанас Раленеков представи един нов модел на преминаване «от кооперация в корпорация». Г-жа Антоанета Илиева – кмет на Община Пирдоп запозна присъстващите с приоритетите в социалната политика на общината и реализираните проекти в услуга на хората с увреждания.

Антоанета Илиева – кмет на Община Пирдоп, Георги Георгиев – председател на НАСО, Цветана Христова – председател на ТПКИ „Добружданка”, Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД, Атанас Раленеков – Управител на „Райна Княгиня П” и Нина Драгнева – управител на „Пролет” ЕООД

В изпълнение на своите цели за мотивиране, стимулиране и популяризиране развитието на социално отговорни политики и дейности в България, Националният алианс за социална отговорност отличи Община Пирдоп, ОП "Пролет" ЕООД, ТПКИ "Добруджанка" - Силистра, "Райна Княгиня - П" ООД - Панагюрище и "Стопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив, за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор и за реализираните успешни социално значими решения и дейности в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на съответния регион. Отличията бяха връчени от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев.
 • Като антикризисна мярка, въпреки предприетите действия от страна на федерацията и подкрепата на Националния осигурителен институт и Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание, депутатите решиха, че работодателите, включително и специализираните предприятия, ще плашат първите три дни от болничните на своите служители 70% от заплатата им за месеца до 31 декември 2010 г. Основният опонент на предложението ни беше Министерство на труда и социалната политика в лицето на министъра Тотю Младенов с мотива, че това е временна мярка.

НОИ ще изплаща болнични от четвъртия ден, като обезщетението ще е в размер на 80% от възнаграждението на служителя. Това решиха депутатите, след като приеха на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Новата схема за промяна на болничните е част от антикризисните мерки на правителството. Първоначалният вариант  предвиждаше през първите два дни от болничните работодателят да плаща на служителя обезщетение в размер на 80 % от дневната му заплата,  третият ден да е за сметка на работника, а НОИ да се намеси от четвъртия ден нататък. В хода на разговорите започна да се обсъжда друг вариант. Според него за първия ден от болничния служителят нямаше да получава обезщетение от никого, а през втория и третия ден работодателят да му изплаща 80% от заплатата. След намесата на синдикатите обаче депутатите решиха нито един ден от болничния на служителя да не е за негова сметка.

Също като част от антикризисните мерки на кабинета депутатите намалиха от 75 на не повече от 30 календарни дни срока, в който работникът ще получава обезщетение за временна нетрудоспособност, настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването. Предвижда се мярката да се прилага до края на тази година.

От 720 на 1000 лв. се увеличава минималният гарантиран размер на вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя, гласуваха още депутатите.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


 • Приоритетна ос 1 «Насърчаване икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването»

Краен срок: 30 октомври 2010 г.


Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Насърчаване икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването"; Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", посредством схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация.

Пълният комплект документи, съдържащ Насоки за кандидатстване и формуляри може да намерите на интернет адрес:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/3625.

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИТЕ

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ФИРМИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ • Лицата работещи на трудов договор (в т.ч. и лица с увреждания) без прекъснати здравно осигурителни права, може да се възползват от безплатна медицинска рехабилитация.

Право на медицинска рехабилитация имат всички български граждани1, доколкото са задължително здравно осигурени. Заплащането на медицинската рехабилитация се извършва от НЗОК, доколкото тя влиза в обхвата на задължителното здравно осигуряване. За хората с увреждания се прилага диференциран подход, съобразен с характера на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена социална адаптация при децата.

Осигурените имат право на парични обезщетения за профилактика и рехабилитация и помощно-технически средства, свързани с увреждането. Парични помощи за профилактика и рехабилитация получават и хората с лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете и не са осигурени. За родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ здравноосигурителната вноска на осигуреното лице също е за сметка на републиканския бюджет. Този период им се зачита за осигурителен стаж (т.нар. „дарен стаж”).Условия за достъп. Законът за интеграция на хората с увреждания и Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания изобщо не регламентират реда за упражняване на правото на рехабилитация. Всички видове терапии от физикалната до психотерапията се предлагат след детайлен анализ на лицето, по общия ред на медицински преглед – общ практикуващ лекар, специалист, най-често невролог, и асоциирани медицински специалисти осъществяващи здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция и в зависимост от преценката за самостоятелността в дейностите на ежедневния живот и за наличния рехабилитационен потенциал на лечебното заведение, лицето се насочва към съответните физикално-терапевтични и рехабилитационни мероприятия. За лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто се добавя искането да представят и експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), както и декларация по образец, че не са осигурени. Здравноосигурените лица са освободени от потребителска такса ако страдат от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи. Конкретните заболявания се дават в Приложение към ежегодния Национален рамков договор (НРД) между НЗОК и Българският лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС). Повечето от заболяванията в този списък изискват призната инвалидност.

Допълнително, по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ (Наредба за получаване на помощи за профилактика и рехабилитация), лица, получаващи лична пенсия за инвалидност, без да са навършили възрастта 60 за жени и 63 за мъже, които не са осигурени и срокът им на документа за инвалидност от ТЕЛК или НЕЛК не е изтекъл имат право да получат и помощ за рехабилитация. Тя се предоставя веднъж годишно и включва до 15 безплатни нощувки, частично възстановяване на разходите за храна през този период, както и стойността на 5 медицински процедури на ден. Процесът е след получаване на медицинско направление (до 30 дни от датата на постъпване за рехабилитация) и заедно с документа на ТЕЛК (до 10 дни от датата на постъпване на рехабилитация) да се получи удостоверение за рехабилитация и в териториалното отделение на НОИ да се подаде декларация за спазване на срока за рехабилитация и за ползването на трите компонента на паричната помощ за рехабилитация – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.Ползватели. Всички здравноосигурени лица могат да бъдат ползватели на лечебните заведения, осигуряващи медицинска рехабилитация. За хората с увреждания допълнително се изисква документ, удостоверяващ, намалената работоспособност. За лицата с психични разстройства, които са обект на специални програми и индивидуални лечебни планове има специфични изисквания, как да бъдат изготвяни програмите и каква да бъде съответната психотерапия и рехабилитация2.

Институции, в които се провежда медицинската рехабилитация. Медицинската рехабилитация основно се провежда от Специализираните болници за рехабилитация (СБР), които са 22 на брой3, 12 от които са филиали на Националния комплекс (НК) за рехабилитация – (СБР НК ЕАД). Всеки филиал сключва собствен договор със съответната Районна каса на НОИ, а самият НК - с НОИ и НЗОК. НК се самоиздържа, а финансите му идват от договори с НЗОК, НОИ. Хората с увреждания кандидатстват на общо основание, но имат право да започнат смяната си тогава, когато им се осигури възможност да ползват специалните стаи, предвидени за тях. Във всеки филиал има назначен санитар, който осигурява помощ за придвижване на лицата с увреждания до манипулационните кабинети. Няма специализирани отделения или бази за хора с увреждания, освен една от трите бази в Момин проход, която е специализирана за деца до 16 години с церебрална парализа. Придружителите на децата плащат само храната, останалото се поема от СБР.

Възможности за медицинска рехабилитация предлагат и специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (СБДПЛР). Практически всички медицински заведения, в които се провежда медицинска рехабилитация се финансират от НОИ, който за 2009 г., е сключил договори с 33 юридически лица (заведения) за общо 64 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Таблица МР-1 показва конкретни заведения, които осигуряват профилактика и медицинска рехабилитация. В първата колона са дадени клоновете на НОИ, във втората колона – филиалите на НК, в третата колона – СБР към МЗ и някои други лечебни заведения – СБДПЛР и СБДПЛ. Изредените са подписалите договор с НОИ за 2009 г.Таблица МР-1: Лечебни заведения за рехабилитация, финансирани от НОИ

Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД

Централен офис:  02/970792,               02/9707930      

 
http://www.bgholiday.com/


Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс- ЕАД, гр. София

бул.Васил Левски № 54; тел.:987 46 11http://www.rehabilitatzia-bg.com/bg/

Военномедицинска академия, гр. София


и други


 1. клон Боровец, Хотел “Дружба 1”, гр. Банкя;

 2. клон Боровец, Хотел “Дружба 2”, гр. Банкя;

 3. клон Боровец, Балнеохотел “Констанция”, с. Костенец;

 4. клон Боровец, Хотел “Калина”, к. Боровец;

 5. клон Баня, Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;

 6. клон Баня, Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;

 7. клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минерални бани;

 8. клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина” – 2, Бургаски минерални бани;

 9. клон Бургас, Балнеохотел “Жива вода”, к. Сливенски минерални бани;

 10. клон Велинград, Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;

 11. клон Вършец, Балнеокомплекс “Тинтява”, гр. Вършец;

 12. клон Габрово, Хотелски комплекс “Люляци” – к. Люляци, гр. Габрово;

 13. клон Павел баня, Климато-балнеолечебен хотел "Павел баня", гр. Павел баня;

 14. клон Павел баня, Балнеохотел “Загоре”, Старозагорски минерални бани;

 15. клон Пловдив, Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;

 16. клон Хасково, Хотел “Йонико”, с. Минерални бани;

 17. Централно управление, Хотел “Здравец”, гр. Тетевен.

 18. клон Пловдив, Хотел “Диана”, парк Родопи.
 1. филиал Наречен;

 2. филиал Павел баня;

 3. филиал Поморие;

 4. филиал Сандански;

 5. филиал Кюстендил;

 6. филиал Момин проход;

 7. филиал Овча могила;

 8. филиал Велинград;

 9. филиал Хисар;

 10. филиал Баня, Карлово;

 11. филиал Баните, Смолян;

 12. филиал "Свети Мина", Вършец"ВМА:  

1. Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Калероя”, Хисар 4180, ул. "Илин Паунов" №1, тел. 0337 / 60 200, факс: 0337 / 60 207
2.Болнична база за лечение, рехабилитация и профилактика,

1320 Банкя, ул. "Иван Вазов" №5 , тел: 997 71 94, 922 52 77, факс: 977 71 49, GSM: 87 203 472
3.Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Свети Георги Победоносец”,

8200 Поморие, тел: 0596 / 220 55, тел./факс 0596/231 45, GSM 0888 253 244 www.pomonet.bg/kalolecheni
Специализирани болници за рехабилитация към МЗ, които са включени в рамковия договор с НОИ

:

1.СБР – Банкя АД, гр. Банкя.


2.СБР – Бургаски минерални бани ЕАД, гр. Бургас.
3.СБР– Здраве ЕАД, гр. Банкя.
4.СБР – Сапарева баня
5.СБР- Стайков и фамилия” ЕООД,

6. СБР- Марикостиново ЕООД, с. Марикостиново.Специализирани болници за долекуване и продължително лечение
1. СБДПЛ – Малко Търново ЕООД гр. Малко Търново.
2.СБДПЛ - гр. Перник ЕООД.

Многопрофилни болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация

“Вита” ЕООД, гр. Велинград.

“Света Богородица” ЕООД, с. Нареченски бани.

“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна.

"МБАЛ Пулс"АД, гр.Благоевград
Други:
“Орфей Хотел” АД, гр. Девин;

"Мисионис СПА" ЕООД, гр. Търговище


“Дая-Турс” ООД, Хотел “Ди Марио”, гр. Симитли.
“Мари – Д” ЕООД, ЦПР "Мари", гр. Несебър.
"Комплекс - Свети Влас" АД, к. к. Слънчев бряг.
“Леслав” ЕООД, хотел Vita Mores, гр. Свети Влас.
Хотел “Банкя Палас” ООД, гр. Банкя.
Сирона Пропърти Мениджмънт ООД, СПА клуб Бор, гр. Велинград.
“Профилакториум Бургаски минерални бани” ООД, гр. Бургас.
Евро Алианс Инженеринг АД, ХК “Панорама”, гр. Трявна.
“Шарк –2001” ЕООД, Хотел “Астрея”, гр. Хисар.
Уни Пропърти Мениджмънт” ООД, Апартхотел “Марина Холидей Клуб”, гр. Поморие.
“Балнеохотел Поморие” АД, гр. Поморие.
Хотел “Орхидея” ЕООД, гр. Велинград.
“Делта Бисер” ЕООД, Хотел “Делта”, с. Огняново.
СД “Маркцвет – Илиеви с-ие” ЕООД, с. Баните.
“Карате – К. Георгиева” ООД, гр. София (“Ален мак - 7”, к. к. “Чайка”, гр. Варна;   ХК "Минерални бани" гр. Провадия)
“Елбрус Холидейс” ЕООД, БХ Аура, гр. Велинград.

“Самоков Турист” ЕООД, Хотел “Самоков”, к.к. Боровец.

Източник: http://www.noi.bg/

Рехабилитационната програма до 7 дни за работещите на трудов договор без прекъснати здравно-осигурителни права не се заплаща от пациента, а от НЗОК. Като програмата включва три процедури (по преценка на лекаря в рехабилитационните бази), нощувка, закуска, обяд и вечеря. Заплаща се единствено потребителска такса на ден в размер на около 4.80 лв./ден и 0.60 лв./ден застраховка.

При желание за удължаване на престоя – след седмия ден се заплаща от 20-30 лв. в зависимост от здравното заведение за всеки последващ ден.

Какви постъпки е необходимо да направите: 1. Да сте без прекъснати здравно осигурителни права.

 2. Да се свържете по телефона с болничното завадение, където желаете да се рехабилирате с цел да проверите:

 • дали вашето заболяване попада в обхвата на лечение на болничното заведение;

 • кой е номера на клиничната пътека по която трябва да бъдете изпратени за вашето заболяване от личния ви лекар;

 • да направите резервация за коя дата да ви очакват в болничното заведение.

 1. Да подготвите необходимите документи:

- Медицинско направление № 7 от личния лекар (което е с валидност 1 месец), където се описва номера на клиничната пътека;

- Епикризи (ако лицето е лежало последните години в болнично заведение)

- Рентгенова снимка (ако се налага) и разчитане на снимката от рентгенолог с дата и печат от личния лекар.

- ТЕЛК (само за лицата с увреждания)


На сайта http://www.rehabilitatzia-bg.com/bg/ може подробно да се запознаете с това кои заболявания в кои бази се лекуват, както и телефоните за връзка във всяко едно рехабилитационно болнично заведение.


 • За лицата с увреждания с прекъснати здравно осигурителни права, може да се ползва добавката за социална интеграци с цел медицинска рехабилитация.

Център „Свети Георги” в град Поморие към Национален център за социална рехабилитация е един от малкото центрове в страната, който предлага на хората с увреждания да се възползват от добавката за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ и чл.28, ал.1 от ППЗИХУ, която е в рамките на 195.00 лв. за календарна година. Център „Свети Георги”. Центърът предлага 6 нощувки, пълен пансион (закуска, обяд и вечера) на лицата, имащи право, и на техните придружители при изключително добра материална база, напълно адаптирана за хора с физически увреждания, включително и на количка. Сумата от 195.00 лв. се заплаща при пристигане. За нея се издава фактура, която представяте в Дирекция «Социално подпомагане» по местоживеене и същата се осребрява.

Необходимите документи са:


 1. Решение на ТЕЛК.

 2. Медицинско направление от № 7 от личния лекар.

Център „Свети Георги” – гр.Поморие работи целогодишно. Намира се на брега на морето, в центъра на града. За повече информация: www.nzsrpomorie.org

Телефон за резервации: 0596 2 51 80, Управител – Весела Тодорова. • Промени в Програмата за целево енергийно подпомагане изпълнявана от МТСП.

Програмата се осъществява въз основа на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Тъй като в началото на 2010 г. бяха променени Законът за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, се предприеха необходимите действия за промяна и в Наредбата.

Основните изменения са в следните посоки:
1. Промени се срока за приемане на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, като кампанията стартира от 1-ви август тази година. До момента приемът на молби започваше от 1-ви юли и приключваше на 31-ви октомври.
2. При подаване на молба-декларация лицата и семействата ще декларират вида на ползваното от тях отопление.
3. Запазва се прилаганият до момента механизъм за определяне на месечния размер на целевата помощ за отопление на базата на левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия (250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна енергия) по осреднена крайна продажна цена за битов потребител в началото на отоплителния сезон.
4. Променя се механизмът на изплащане на целевата помощ в зависимост от вида на ползвания енергоносител, като единствено при отопление с топлоенергия, помощите ще се превеждат на съответните топлофикационни дружества.
5. За лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия, твърдо гориво и природен газ помощта ще се изплаща в пари на бенефициент.
6. Променят се сроковете за изплащане на отпуснатите помощи, като изплащането в текущата година се разделя на два пъти.

В случаите, когато поради обективни причини хората изпаднат в затруднено положение след приключването на кампанията по приема на молби-декларации, ще може да им се окаже подкрепа чрез други механизми на системата за социално подпомагане. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е предвидена възможност за отпускане на еднократна помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди от комунално-битов, здравен, образователен и друг характер. Тази помощ е в размер до петкратния размер на гарантирания минимален доход (общо 325 лв.), което ще гарантира на хората възможност за справяне с трудната ситуация и ще ги постави в равнопоставено положение спрямо тези, които вече са получили целева помощ за отопление.
Черепишки манастир

С пожелания за слънчеви почивни дни,

Екипът на Националната федерация на работодателите на инвалиди1- Както и чужденци, изрично посочени в чл. 33, ал. 1--З ЗЗО.

2 - Програмите включват обучение в умения, обучения в трудови роли, психообучение и други, посочени в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на конкретното лечебно заведение. Те се изпълняват на територията на местоживеене на лицето и трябва да описват механизмът на взаимодействие между специализираните институции, които предоставят услугите за психосоциална рехабилитация и за образование. Всяка програма включва индивидуален лечебен план за всяко лице с психично разстройство и определя конкретния координатор на случая. Екипът по програмата за грижи координира изпълнението на индивидуалните лечебни планове на не повече от 150--200 лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи. Психотерапията, която се води по програмите трябва да гарантира незаменяемост на водещия терапията до нейното приключване, да се състои от не повече от 30 сеанса седмично като времетраенето, честотата и продължителността на терапията, са съобразени с избрания метод.

3 - НЦЗИ-2007 „Здравеопазване”, с. 32. Има известно разминаване между тази бройка и публикувания на страницата на МЗ списък на СБР. Приемаме информацията НЦЗИ за достоверна, доколкото някои от заведенията може да не са получили атестация за настоящата година.


Каталог: documents -> buletin2010
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
buletin2010 -> Година ІІI, брой 11, м юли 2010 г
buletin2010 -> Година ІІI, брой 19, м декември 2010 г
buletin2010 -> Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”
buletin2010 -> Година ІІI, брой 14, м септември 2010 г
buletin2010 -> Изложение на стоки и услуги на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в рамките на Международния пролетен панаир в град Пловдив ст
buletin2010 -> Отчет за дейността на Контролния съвет. Докл.: председателя на кс приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на нфри


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница