Предучилищното възпитание и предучилищното обуче­ние. Съгласно сстраница1/2
Дата14.03.2023
Размер12.58 Kb.
#116898
ТипЗакон
  1   2
SKMBT 55222060811330

зултат от предучилищното възпитание и предучилищното обуче­ние. Съгласно с проектозакона предучилищното образование е фундаментално образование, полагащо основите на учене през целия живот, като осигурява познавателно, езиково, социално и емоционално развитие на детето, отчитайки значението на играта в процеса на учене.
Докато предучилищното възпитание се отнася по-скоро до процеса на формиране на ценности и отношения у детето, а пре­дучилищното обучение - до процеса на усвояване на знания и компетентности, то предучилищното образование отразява край­ния резултат от предходните два процеса на педагогическо взаи­модействие.
Структура и функции на предучилищната педагогика
В структурата на предучилищната педагогика се открояват три основни дяла:

 1. Теория на предучилищното възпитание

В теорията на предучилищното възпитание се разглежда спе­цификата на предучилищното възпитание като система и съдър­жателните му аспекти: интелектуално, социално-нравствено, фи­зическо и здрав но, естетическо и художествено възпитание.

 1. Теория на предучилищното обучение

В теорията на предучилищното обучение (предучилищна ди­дактика) се акцентира на своеобразието на предучилищното обу­чение, детерминирано от възрастовите особености на детето и от влиянието на играта в живота на детето. Специално място е отде­лено на методите и на формите на организиране на педагогичес­кото взаимодействие.

 1. Теория на играта

В теорията на играта се изучават филогенезисът и онтогене- зисът на играта на детето, системата на детските игри и техните психолого-педагогически характеристики, както и особеностите на тяхното педагогическо ръководство.
Функции на предучилищната педагогика
Предучилищната педагогика като субектно ориентирана нау­ка е силно повлияна от общественото развитие. Всяка социална трансформация провокира съответно нови педагогически идеи и теории. В този смисъл от особена важност за предучилищната педагогика е ориентирането й към непрекъснато променящите се обществени потребности в областта на предучилищното образо­вание и съобразно с тях - актуализирането на отправните точки и изходните теоретични положения за възпитание и обучение на детето от предучилищна възраст. В противен случай предучи­лищната педагогика не може да разработи условията за оптимал- но развитие на детето и респективно за пълноценно и щастливо изживяване на периода на детството. Функциите на предучилищ­ната педагогика могат да се конкретизират в следните задачи:
]. Да определи целевата система и съдържанието на възпитание­то и обучението на детето от предучилищна възраст предвид общес­твените потребности и възрастовите характеристики на детето.

 1. Да изследва и разработи теоретичните основи на цялостния образователен процес в предучилищните групи.

 2. Да проучи педагогическите функции на играта като прио­ритетна в предучилищната възраст дейност и формите й на ин­тегриране в образователния процес.

 3. Да разработи и внедри в практиката съвременни техноло­гии за педагогическо взаимодействие, приложими за условията на детската градина.

 4. Да изучава възпитателните функции на изкуството и място­то му в живота на детето.

 5. Да посочи и анализира най-подходящи форми за организи­ране на образователния процес и цялостната организация на живот на детето в условията на общественото предучилищно възпитание.

 6. Да изследва в процесуален и резултативен план подготов­ката на детето за училище, както и да разработи примерни мето­дики за констатиране нивото на развитие на различните видове готовност на детето за училище.

 7. Да актуализира системата от форми за сътрудничество на предучилищните заведения с другите институции: семейство, училище, общественост.

 8. Да проучва и предлага съвременни технологии за планира­не и управление на образователния процес в детската градина.

 9. Да актуализира професиограмата на педагога и проучва основните проблеми на педагогическия труд.

Решавайки тези задачи, предучилищната педагогика спомага за усъвършенстване на образователния процес, организиран в ус­ловията на предучилищната група, както и за квалификацията на педагогическите кадри и не на последно място - за развитие на другите науки, с които тя има непосредствена връзка.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница