Предупреждение за отговорност за нарушения на вътрешният ред в етажната собственостДата22.07.2016
Размер32.95 Kb.
#289
ТипЗакон
Приложение № 6


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ

НА ВЪТРЕШНИЯТ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Днес ………………. 2010 г. в гр. ………, подписаният/ните ……………………., като Управителен съвет /управител/ на етажна собственост на вх./бл……, находящ се в к-с ……………. предупредих лицето ……………………………………за следното: нарушава спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22.00 ч. до 8.00ч. сутринта и 14.00 ч. до 16 00. следобед; в качеството си на притежател на животно компаньон нарушава спокойствието на гражданите обитатели на етажната собственост;

нарушава чл. …. от Правилника за вътрешният ред в етажната собственост…

При неспазване на предупреждението от горепосоченото лице, на същият ще бъде потърсена административно наказателна отговорност по чл. 55 от ЗУЕС. При системно нарушаване на правилника или решенията на общото събрание за вътрешният ред или добрите нрави ще Ви бъде връчено писмено предупреждение, че ще бъдете изваден от сградата с решение на общото събрание на основание чл. 45 от ЗС.


Предупреден:


Управителен съвет /Управител/:
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 55. (1) Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.

(2) Собственик или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.


ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ


 Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:

а) ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.

Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 3, т. 4. (Предишна т.2, изм. с решение по т. 11 от дневния ред на деветото заседание на Общински съвет – Бургас от 22.05.2008г.) извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни;


НАРЕДБА № 39

от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони,

съобразени с техните физиологически и поведенчески особености

Чл. 8. (1) Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, е длъжен да осъществява постоянен и непосредствен контрол над него с цел защита на:

1. живота и здравето на хората и животните;

2. сигурността и спокойствието на хората и другите животни, обитатели на етажна собственост, дворове и обществени места;

3. хигиената в общите части на етажната собственост.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват контрол върху поведението на животното компаньон в случай, че се намира извън дома на собственика, като:

1. осигуряват постоянен и непосредствен надзор, като в случай, че животното е куче:

а) го води винаги и навсякъде само на повод и с намордник, ако е агресивно;

б) не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на самоотбрана;

в) почиства мястото след дефекация на животното;

2. не допуска контакт на болно, опасно или отровно животно компаньон с други животни и хора;

3. при пътуване със средствата на обществения транспорт едрите и средните породи кучета се водят на къс повод и с намордник, а дребните породи кучета и другите видове животни компаньони - в транспортни клетки или други приспособления, обезопасени срещу възможността животното компаньон да избяга или да се нарани.


Чл. 9. Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, носи отговорност за вредите, причинени от личната си неспособност да взема навременни и достатъчни мерки по чл. 8.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница